Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Nabór nr 02/SR/2020 – ZAKOŃCZONE

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Nabór nr 02/SR/2020 – ZAKOŃCZONE

14 kwietnia 2020

 

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Nabór nr 02/SR/2020 – ZAKOŃCZONE

Przypominamy, że nabór 02/SR/2020, przesunięty na termin 20.04.2020-24.04.2020, jest aktualny.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 20.04.2020r. od godz. 7:00 do 24.04.2020r. do godz. 15:30

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

  • osobiście – dokumenty proszę składać do pojemnika przy portierni,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 02/SR/2020,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Z uwagi na obowiązkową kwarantannę dokumentów, planowana data publikacji listy rankingowej: 08.05.2020r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: koniec maja 2020r.

Sugerowana data rozpoczęcia szkoleń: czerwiec, lipiec, sierpień.

Uwaga: Usługi rozwojowe świadczone metodami zdalnego dostępu będą kwalifikowane tylko w przypadku przygotowania ich przez Instytucje Szkoleniowe zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu”, strona internetowa: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Niniejszy nabór skierowany jest wyłącznie do mikroprzedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikroprzedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

UWAGA I: Nabór 02/SR/2020 skierowany jest wyłącznie do kobiet lub do osób powyżej 50 roku życia lub do osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie*)

*Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

UWAGA II: Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto*.

*Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

UWAGA III: Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące typy usług rozwojowych:

  1. rodzaj/podrodzaj świadczonej usługi: „Doradztwo” oraz
  2. kategoria usługi (główna oraz dodatkowa): „Rozwój osobisty”.

 

Więcej informacji o naborze w zakładce GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2020

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

tel. 730 030 019, 882 132 555, 790 200 820, (17) 86 76 222, (17) 86 76 227

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

Pliki do pobrania: