Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Pożyczki unijne > Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2

,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2”

Środki pożyczki przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. podkarpackiego w wysokości nawet do 1 000 000,00 zł z okresem spłaty do 120 miesięcy.

Pożyczkę można wykorzystać na cele rozwojowo – inwestycyjne, w tym:

 • w ramach komponentu standardowego maksymalnie do 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, z okresem kredytowania do 96 miesięcy (np. zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, modernizacja i adaptacja zakładów produkcyjnych),
  • z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 (np. środki obrotowe, koszty bieżące) z okresem kredytowania do 96 miesięcy.
 • w ramach komponentu innowacyjnego powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych z okresem kredytowania do 120 miesięcy.

Pożyczkobiorca może skorzystać z  karencji w spłacie kapitału Jednostkowej Pożyczki:

 • maksymalnie do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia

albo

 • 3-miesięcznej karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki

Brak prowizji.

Brak wkładu własnego.

Oprocentowanie pożyczki:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Obecnie wynosi 0,29%.
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Obecnie oprocentowanie rozpoczyna się od 1,29%.

Finansowanie zakupu nieruchomości

W ramach pożyczki istnieje możliwość nabywania budynków, lokali, bądź ich części.

Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości, w których prowadzona będzie działalność produkcyjna przedsiębiorstwa, rozumiana, jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce.

Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego.

Finansowaniu nie podlegają nieruchomości przeznaczone do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału.

Instrument Finansowy  “Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 488 628 338,73 zł, w tym:

  • wkład UE: 448,33 mln zł
  • wkład krajowy z Budżetu Państwa: 26,86 mln zł
  • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 13,43 mln zł

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości
14 000 000,00 zł na wsparcie co najmniej 62 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o Projekcie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl

UWAGA!

Nabór w ramach projektu „Pożyczka Standardowa- Innowacyjna” został zakończony.

Kontakt

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 308, 311 (II piętro)
 • telefonicznie pod nr telefonu: (0-17) 86 76 251, (0-17) 86 76 231
 • e-mail: gpuc@rarr.rzeszow.pl, mgujda@rarr.rzeszow.pl , mbrozda@rarr.rzeszow.pl, amajkut@rarr.rzeszow.pl