Logo RARR i EU

,,Pożyczka Płynnościowa”

Pożyczka Płynnościowa – nowy instrument finansowy!

Pożyczka Płynnościowa udzielana jest z przeznaczeniem na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tymczasowa utrata płynności na skutek COVID-19 nie może stanowić przeszkody w udzieleniu pożyczki.

Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi maksymalnie do 600 000,00 PLN

Środki z jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, w tym np.:

  1. Wynagrodzenia pracowników( w tym także składowe należne ZUS,US)
  2. Zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
  3. Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
  4. Zatowarowanie, półprodukty itp.,
  5. Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy.

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty Jednostkowej Pożyczki lub jej pierwszej transzy.

Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy.

Wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Preferencyjne oprocentowanie: 0% w stosunku rocznym dla pożyczek udzielanych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Pożyczki mogą być udzielane do 30.06.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki).

Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.

Z pożyczki finansowane będą wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

Instrument Finansowy  “Pożyczka Płynnościowa” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego pozyskania finansowania płynnościowego w związku negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemia COVID-19.

Wartość realizowanego projektu: 195 000 000,00 zł, w tym:

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości 37 000 000,00 zł na wsparcie co najmniej 80 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o Projekcie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl

Kontakt

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można uzyskać:

  • osobiście w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 308 (II piętro),
  • telefonicznie pod nr telefonu: (0-17) 86 76 256, (0-17) 86 76 231,
  • e-mail: mbrozda@rarr.rzeszow.pl.

 

ZE WZGLĘDU NA BRAK ŚRODKÓW NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAWIESZONY OD DNIA 31.01.2021 r.

Wniosek o udzielenie pożyczki można składać w sposób osobisty w biurze podawczym RARR S.A, listownie lub elektronicznie przesyłając skany dokumentów na adres: funduszpozyczkowy@rarr.rzeszow.pl

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKĘ NA WARUNKACH KORZYSTNIEJSZYCH NIŻ RYNKOWE (Covid-19)

Zał. 12 – WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY

Zał. 14 – OŚWIADCZENIE O TRUDNEJ SYTUACJI – COVID-19

Zał. 13 – OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU LUB NIEOTRZYMANIU POMOCY

Zał. 15 – FORMULARZ INFORMACJI- COVID 19

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ NA ZASADACH POMOCY DE MINIMIS

Zał. 9 – WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS

Zał. 10 – OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS LUB OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

Zał. 11 – FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

W N I O S E K DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIAZANYCH Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

Wniosek szczególne rozwiązania – Covid-19