Logo RARR i EU
10

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Założenia:

 • Wsparcie realizowane poprzez Podmiotowy System Finansowania, oparty o podejście popytowe, zintegrowane z krajową Bazą Usług Rozwojowych.
 • Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru usług/usługi zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi.
 • Mobilna obsługa przedsiębiorstw przez doradców biznesowych.
 • Wsparcie w ramach Projektu jest skoncentrowane na następujących grupach docelowych i usługach:
  • pracownikach powyżej 50 roku życia,
  • pracownikach o niskich kwalifikacjach (ISCED 3),
  • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
  • usługach prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Usługi rozwojowe możliwe do dofinansowania:

Grupa docelowa:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (to jest przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP) mające siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu rzeszowskiego województwa podkarpackiego.
Obszar realizacji projektu:

 • powiat rzeszowski grodzki,
 • powiat rzeszowski ziemski,
 • powiat dębicki,
 • powiat leżajski,
 • powiat łańcucki,
 • powiat ropczycko-sędziszowski.

Okres realizacji projektu:
01.07.2019 r. – 30.04.2023 r.
Budżet projektu (kwota dofinansowania dla MŚP):
5 704 000,00 zł.

Limity dofinansowania:

WAŻNE:
Informujemy, iż wykorzystane wsparcie w ramach wcześniejszego projektu pn. „Generator Kompetencji” wliczane jest w maksymalny limit wsparcia, możliwy do uzyskania w ramach projektu „Generator Kompetencji 2.0”.

Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest udzielenie przez Operatora wsparcia finansowego 280 przedsiębiorstwom sektora MŚP z subregionu rzeszowskiego w ramach programowej realizacji usług rozwojowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych dla 713 pracowników oraz będące efektem udzielonego wsparcia podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez 286 pracowników tych przedsiębiorstw, poprzez skorzystanie z usług rozwojowych.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową:

 1. Rejestracja przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych i wytypowanie usługi rozwojowej.
 2. Złożenie przez przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego do RARR S.A.
 3. Podpisanie przez przedsiębiorcę z RARR S.A. umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej.
 4. Zapisanie się przedsiębiorcy na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych.
 5. Udział pracowników przedsiębiorcy w usłudze rozwojowej
 6. Zapłata przez przedsiębiorcę za usługę rozwojową
 7. Wypełnienie przez przedsiębiorcę i pracowników uczestniczących w usłudze ankiety w BUR oceniającej usługę
 8. Złożenie przez przedsiębiorcę do RARR S.A. dokumentów rozliczeniowych dotyczących usługi rozwojowej
 9. Wypłata przez RARR S.A. dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu:

 • Grzegorz Mazur – tel. 664 602 833, (17) 86 76 217
 • Agata Szostek – tel. (17) 86 76 227
 • Wojciech Moskal – tel. (17) 86 76 227
 • Justyna Buczek – tel. (17) 86 76 227
 • Andrzej Ożóg (Kluczowy doradca mobilny) – tel. (17) 86 76 222, 730 030 019
 • Małgorzata Inger – tel. (17) 86 76 204
 • Sylwia Bik – tel. (17) 86 76 271
 • Izabella Wąsacz-Krok – tel. (17) 86 76 224

Adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

PLANOWANY HARMONOGRAM NABORÓW W 2022 ROKU (aktualizacja 20.09.2022r.)

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”, poniżej zamieszczamy zaktualizowany planowany Harmonogram naborów w 2022r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany terminów naborów.

 

NabórPlanowany termin ogłoszenia naboruPlanowany termin rozpoczęcia i zakończenia naboruPlanowany termin podpisywania umów
01/SR/202228.02.202214-18.03.202220.04.2022
02/SR/202202.06.202213-20.06.202215.07.2022
03/SR/202220.09.202203-07.10.202202.11.2022

 +48 664 602 833, (17) 86 76 217, +48 730 030 019, (17) 86 76 227.

lub e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

Ogłoszenie o naborze 01/SR/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”
ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 19.08.2019 r. od godz. 7:00 do 23.08.2019 r. do godz. 15:30

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

UWAGA: Warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach aktualnego naboru jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych co najmniej 50% uczestników o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo z subregionu rzeszowskiego, biorące udział w Projekcie. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.
Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Siedziba lub oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • Przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 60 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • Umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

UWAGA: Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Możliwe poziomy dofinansowania:
Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
b) małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
c) średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
d) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
e) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
f) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
c) średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Alokacja na dany nabór: 300 000,00 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 19.08.2019 r. od godz. 7:00 do 23.08.2019 r. do godz. 15:30

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 • Osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 01/SR/2019
 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 06.09.2019 r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia – promesy. Umowy wsparcia – promesy planujemy podpisywać po 16.09.2019 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w bazie BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Regulamin wsparcia wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.: ogloszenie-o-naborze-nr-01-sr-2019

Pliki do pobrania:

—Regulamin-wsparcia-w-ramach-PSF-2.0

–Zal-1-do-Regulaminu-wsparcia-Formularz-zgloszeniowy

Zal-1-do-Formularza-zgloszeniowego-Dane-Uczestnika-Projektu

Zal-2-do-Formularza-zgloszeniowego-Oswiadczenie-o-spelnieniu-kryterium-msp

Zal-3-do-Formularza-zgloszeniowego-Oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis

Zal-4-do-Formularza-zgloszeniowego-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Zal-5-do-Formularza-zgloszeniowego-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-inna-niz-pomoc-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie,

Zal-6-do-Formularza-zgloszeniowego-Oswiadczenie–wnioskodawcy-o-nieotrzymaniu-pomocy-w-odniesieniu-do-tego-samego-przedsiewziecia

Zal-7-do-Formularza-zgloszeniowego-Oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Zal-2-do-Regulaminu-wsparcia-Umowa-wsparcia-promesa

–Zal-2a-do-Umowy-wsparcia-Oswiadczenie-o-aktualnosci-danych

–Zal-2b-do-Umowy-wsparcia-Oswiadczenie-o-zmianie-danych

–Zal-3-do-Regulaminu-wsparcia-Wniosek-o-refundacje-kosztow-uslugi-rozwojowej

Zal-4-Regulaminu-wsparcia–Karta-wstepnej-oceny

Lista-rankingowa-01-SR-2019-na-strone

Ogłoszenie o naborze 02/SR/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 02.09.2019 r. od godz. 7:00 do 06.09.2019 r. do godz. 15:30

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

UWAGA 1: Niniejszy nabór skierowany jest do:

 • Osób samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą lub
 • Przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo) z tym, że dofinansowane będą jedynie usługi rozwojowe dotyczących studiów podyplomowych.

UWAGA 2: Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości 150,00 zł netto.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych. Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Siedziba lub oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • Przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 60 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • Umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

UWAGA: Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Możliwe poziomy dofinansowania:
Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
b) małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
c) średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
d) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
e) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
f) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
c) średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Alokacja na dany nabór: 300 000,00 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 02.09.2019 r. od godz. 7:00 do 06.09.2019 r. do godz. 15:30

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.
Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 • Osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 02/SR/2019

 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 20.09.2019 r.
Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia – promesy. Umowy wsparcia – promesy planujemy podpisywać po 30.09.2019 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w bazie BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • telefonicznie: (17) 86 76 217, (17) 86 76 222, (17) 86 76 227
 • e-mailem: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl
 • w Biurze Projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 03/SR/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”
ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 16.09.2019 r. od godz. 7:00 do 20.09.2019 r. do godz. 15:30

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

UWAGA 1: Niniejszy nabór skierowany jest do:
• Przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo) z tym, że dofinansowane będą jedynie usługi rozwojowe dotyczących studiów podyplomowych.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.
Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Siedziba lub oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • Przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 60 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • Umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

UWAGA: Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Możliwe poziomy dofinansowania:
Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
b) małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
c) średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
d) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
e) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
f) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:
a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
c) średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Alokacja na dany nabór: 100 000,00 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 16.09.2019 r. od godz. 7:00 do 20.09.2019 r. do godz. 15:30

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

  • Osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 03/SR/2019

 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 27.09.2019 r.
Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia – promesy. Umowy wsparcia – promesy planujemy podpisywać po 30.09.2019 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w bazie BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • telefonicznie: (17) 86 76 217, (17) 86 76 222, (17) 86 76 227
 • e-mailem: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl
 • w Biurze Projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 04/SR/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 28.10.2019 r. od godz. 7:00 do 05.11.2019 r. do godz. 15:30

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

UWAGA 1: Niniejszy nabór skierowany jest do:
• Małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
• Warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach aktualnego naboru jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych co najmniej 1 uczestnika o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie). Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
UWAGA 2:
• Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczający 150,00 zł netto. Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Siedziba lub oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:
• Przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
• Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
• Umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

UWAGA: Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Możliwe poziomy dofinansowania:
Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a) małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
b) średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
d) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
e) o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
f) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:
a) małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Alokacja na dany nabór: 400 000,00 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 28.10.2019 r. od godz. 7:00 do 05.11.2019 r. do godz. 15:30

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
• Osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
• Za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 04/SR/2019
• Pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 19.11.2019 r.
Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia – promesy. Umowy wsparcia – promesy planujemy podpisywać po 25.11.2019 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w bazie BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
• telefonicznie: (17) 86 76 217, (17) 86 76 222, (17) 86 76 227
• e-mailem: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl
• w Biurze Projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204

Informujemy iż nabór formularzy zgłoszeniowych numer 04/SR/2019 w projekcie jest realizowany na zaktualizowanej dokumentacji dostepnej poniżej.
Najważniejsze zmiany jakie są wprowadzone wraz z nowym regulaminem projektu to:
– płatności gotówkowe są niekwalifikowane (konieczność zapłaty za usługę rozwojową z konta firmowego przedsiębiorcy),
– Operator dodatkowo wymaga aby oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego były wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 90 dni kalendarzowych (dot. przedsiębiorstw mających siedzibę poza terenem woj. podkarpackiego).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 01/SR/2020 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 27.01.2020r. od godz. 7:00 do 31.01.2020r. do godz. 15:30

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

UWAGA 1: Niniejszy nabór skierowany jest do:

 • Małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
 • Warunkiem rozpatrzenia Formularza zgłoszeniowego do Projektu w ramach aktualnego naboru jest zgłoszenie do udziału w usługach rozwojowych co najmniej 1 uczestnika o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie*) oraz 1 kobietę (bez względu na stopień wykształcenia).

*Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

UWAGA 2:

 • Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto.

Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Siedziba lub oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • Przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • Umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

UWAGA: Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Możliwe poziomy dofinansowania:

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 1. małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 2. średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

a) małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),

b) średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Alokacja na dany nabór: 400 000,00 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 27.01.2020r. od godz. 7:00 do 31.01.2020r. do godz. 15:30

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 • osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 01/SR/2020
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 14.02.2020r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia – promesy.  Umowy wsparcia – promesy planujemy podpisywać po 21.02.2020r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • telefonicznie: (17) 86 76 217, (17) 86 76 222, (17) 86 76 227, 730 030 019
 • e-mailem: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl
 • w Biurze Projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204

 

Pliki do pobrania:

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Nabór nr 02/SR/2020 – ZAKOŃCZONE

Przypominamy, że nabór 02/SR/2020, przesunięty na termin 20.04.2020-24.04.2020, jest aktualny.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 20.04.2020r. od godz. 7:00 do 24.04.2020r. do godz. 15:30

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 • osobiście – dokumenty proszę składać do pojemnika przy portierni,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 02/SR/2020,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Z uwagi na obowiązkową kwarantannę dokumentów, planowana data publikacji listy rankingowej: 08.05.2020r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: koniec maja 2020r.

Sugerowana data rozpoczęcia szkoleń: czerwiec, lipiec, sierpień.

Uwaga: Usługi rozwojowe świadczone metodami zdalnego dostępu będą kwalifikowane tylko w przypadku przygotowania ich przez Instytucje Szkoleniowe zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu”, strona internetowa: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 730 030 019, 882 132 555 oraz 790 200 820.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 16.03.2020r. od godz. 7:00 do 20.03.2020r. do godz. 15:30

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

UWAGA I: Nabór 02/SR/2020 skierowany jest wyłącznie do kobiet lub do osób powyżej 50 roku życia lub do osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie*)

*Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

UWAGA II: Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto*.

*Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

UWAGA III: Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące typy usług rozwojowych:

 1. rodzaj/podrodzaj świadczonej usługi: „Doradztwo” oraz
 2. kategoria (główna oraz dodatkowa) usługi: „Rozwój osobisty”.

 

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych. Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Siedziba lub oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • Przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • Umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Możliwe poziomy dofinansowania:

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 1. mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 1. mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

UWAGA: Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Alokacja na dany nabór: 600 000,00 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 16.03.2020r. od godz. 7:00 do 20.03.2020r. do godz. 15:30

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

 • osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 02/SR/2020
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 03.04.2020r.

Po opublikowaniu listy rankingowej przeprowadzona zostanie ocena pogłębiona. Formularz zgłoszeniowy pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny pogłębionej zostaje skierowany do przygotowania umowy wsparcia-promesy.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia – promesy.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • telefonicznie: (17) 86 76 217, (17) 86 76 222, (17) 86 76 227, 730 030 019,
 • e-mailem: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl
 • w Biurze Projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 02/SR/2020:

Lista rankingowa_Nabór_2_2020

Ogłoszenie o naborze 03/SR/2020 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 03/SR/2020 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

Uczestnikiem Projektu mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

UWAGA I: Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące typy usług rozwojowych:

 • rodzaj/podrodzaj świadczonej usługi: „Doradztwo”,
 • kategoria (główna oraz dodatkowa) usługi: „Rozwój osobisty”,

UWAGA II: Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto. Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 150 zł netto. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Szczegółowe informacje o usłudze.”

Możliwe poziomy dofinansowania:

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 700 000,00 zł.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 15.06.2020r. od godz. 7:00 do 19.06.2020r. do godz. 15:30.

 Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać do pojemnika przy portierni,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 03/SR/2020,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 03.07.2020r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 20 lipca 2020r.

Sugerowana data rozpoczęcia szkoleń: II połowa lipca, sierpień, wrzesień, I połowa października.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Ogłoszenie o naborze 04/SR/2020 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 04/SR/2020 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

UWAGA I: Nabór 04/SR/2020 skierowany jest wyłącznie do osób powyżej 50 roku życia lub do osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie*)
*Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

UWAGA II: Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące typy usług rozwojowych:

 • rodzaj/podrodzaj świadczonej usługi: „Doradztwo”,
 • kategoria (główna oraz dodatkowa) usługi: „Rozwój osobisty”,


UWAGA III:
Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto. Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.
W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 150 zł netto. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Szczegółowe informacje o usłudze.”

Możliwe poziomy dofinansowania:
Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • mikro przedsiębiorstwa – limit 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 400 000,00 zł.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 06.07.2020r. od godz. 7:00 do 10.07.2020r. do godz. 15:30.

 Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać do pojemnika przy portierni,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 04/SR/2020,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 24.07.2020r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 27 lipca 2020r.

Sugerowana data rozpoczęcia szkoleń: koniec lipca, sierpień, wrzesień, I połowa października.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Ogłoszenie o naborze 05/SR/2020 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 05/SR/2020 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 07.09.2020r. od godz. 7:00 do 11.09.2020r. do godz. 15:30.

UWAGA: Niniejszy nabór skierowany jest do:

 • Przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) z tym, że dofinansowane będą jedynie usługi rozwojowe dotyczące studiów podyplomowych, wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

 Możliwe poziomy dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%.
 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • mikro przedsiębiorstwa – limit 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 500 000,00 zł.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać do pojemnika przy portierni,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 05/SR/2020,

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 23.09.2020r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 28 września 2020r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 05/SR/2020:

Lista rankingowa_Nabór 5_2020

Ogłoszenie o naborze 01/SR/2021 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 01/SR/2021 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 01.02.2021r. od godz. 7:00 do 05.02.2021r. do godz. 15:30.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do:

 • mikroprzedsiębiorstw, z tym że uczestnikami mogą być wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia*,

* wiek określa się na podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.

 • małych i średnich przedsiębiorstw.

UWAGA 2:

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie usługi rozwojowej, w następujących podkategoriach:

Psychologia i rozwój osobisty (zawarta w kategorii głównej Zdrowie i medycyna),

Organizacja (zawarta w kategorii głównej Biznes),

nie może ona przekroczyć limitu 40h szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika w ramach danego naboru.

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej na usługi rozwojowe w podkategoriach Psychologia i rozwój osobisty oraz Organizacja wynosi 40,00 zł netto.

Weryfikacja kategorii i podkategorii usług następuje na podstawie zapisów kary usługi w BUR).

UWAGA 3:

Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi rozwojowej (z wyłączeniem UWAGI 2) w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto*.

* Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK. W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 150 zł netto. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Szczegółowe informacje o usłudze.”

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Możliwe poziomy dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%.
 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • mikro przedsiębiorstwa – limit 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 750 000,00 zł.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać do pojemnika przy portierni,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 01/SR/2021,

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 19.02.2021r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 1 marca 2021r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 01/SR/2021:

Lista rankingowa_Nabór 1_2021

Ogłoszenie o naborze 02/SR/2021 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 02/SR/2021 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 12.04.2021r. od godz. 7:00 do 16.04.2021r. do godz. 15:30.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do:

 • Mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
 • Uczestnikami projektu mogą być wyłączenie kobiety.

UWAGA 2:

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie usługi rozwojowej, w następujących podkategoriach:

– Psychologia i rozwój osobisty (zawarta w kategorii głównej Zdrowie i medycyna),

– Organizacja, Sprzedaż (zawarta w kategorii głównej Biznes),

nie może ona przekroczyć limitu 40h szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika w ramach danego naboru.

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej na usługi rozwojowe w podkategoriach Psychologia i rozwój osobisty, Organizacja oraz Sprzedaż wynosi 40,00 zł netto.

Weryfikacja kategorii i podkategorii usług następuje na podstawie zapisów kary usługi w BUR).

UWAGA 3:

Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi rozwojowej (z wyłączeniem UWAGI 2) w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto*.

* Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK. W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 150 zł netto, każdorazowo za zgodą Operatora. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Szczegółowe informacje o usłudze”.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

 Możliwe poziomy dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%.
 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • mikro przedsiębiorstwa – limit 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 750 000,00 zł.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór.

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać do pojemnika przy portierni,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 02/SR/2021,

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

 

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 30.04.2021r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 17 maja 2021r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 02/SR/2021:

Lista rankingowa_Nabór 2_2021

Ogłoszenie o naborze 03/SR/2021 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 03/SR/2021 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 06.09.2021r. od godz. 7:00 do 10.09.2021r. do godz. 15:30.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do:

Przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) z tym, że dofinansowane będą jedynie usługi rozwojowe dotyczące studiów podyplomowych, wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 2:

Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 15.07.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 25.07.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Możliwe poziomy dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%.
 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • mikro przedsiębiorstwa – limit 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 500 000,00 zł.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać na portierni w siedzibie Operatora,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 03/SR/2021,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 24.09.2021r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 1 października 2021r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy za pomocą nadanego numeru ID wsparcia.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 03/SR/2021:

Lista rankingowa_Nabór 3_2021

Ogłoszenie o naborze nr 04/SR/2021 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 04/SR/2021 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 04.10.2021r. od godz. 7:00 do 08.10.2021r. do godz. 15:30.

UWAGA 1:
Niniejszy nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników. UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE MĘŻCZYŹNI.

UWAGA 2:
Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 15.11.2021r.

UWAGA 3:
Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 15.07.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 29.07.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Możliwe poziomy dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%.
 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • mikro przedsiębiorstwa – limit 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 750 000,00 zł.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór.

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać na portierni w siedzibie Operatora,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 04/SR/2021,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 22.10.2021r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 15 listopada 2021r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy za pomocą nadanego numeru ID wsparcia.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 04/SR/2021:

Lista rankingowa_Nabór 4_2021

Ogłoszenie o naborze nr 05/SR/2021 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 05/SR/2021 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 22.11.2021r. od godz. 7:00 do 26.11.2021r. do godz. 15:30.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do małych przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

UWAGA 2:

Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 01.01.2022r.

UWAGA 3:

Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 15.07.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 29.07.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

Uczestnikiem Projektu mogą być małe przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

 Możliwe poziomy dofinansowania:

 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),

 Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 700 000,00 zł.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór.

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać na portierni w siedzibie Operatora,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 05/SR/2021,

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 10.12.2021r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 1 stycznia 2022r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy za pomocą nadanego numeru ID wsparcia.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 664 602 833, (17) 86 76 217, +48 730 030 019, (17) 86 76 227 lub e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 05/SR/2021:

Lista rankingowa_Nabór 5_2021

Ogłoszenie o naborze nr 06/SR/2021 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 06/SR/2021 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 15.12.2021r. od godz. 7:00 do 21.12.2021r. do godz. 15:30.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do sektora MŚP, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

UWAGA 2:

Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 01.03.2022r.

UWAGA 3:

Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 15.07.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 29.07.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

 Możliwe poziomy dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • mikro przedsiębiorstwa – limit 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 1 000 000,00 zł.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać na portierni w siedzibie Operatora,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 06/SR/2021,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 10.01.2022r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 21 lutym 2022r.

W uzasadnionych przypadkach, Operator dopuszcza możliwość podpisania umowy wsparcia-promesy z przedsiębiorcami w terminie wcześniejszym ze względu na termin realizacji usługi rozwojowej. Warunkiem jest złożenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie wymagających złożenia wyjaśnień czy uzupełnień.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy za pomocą nadanego numeru ID wsparcia.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa_Nabór 6_2021

Ogłoszenie o naborze nr 01/SR/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 01/SR/2022 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 14.03.2022r. od godz. 7:00 do 18.03.2022r. do godz. 15:30.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 1:
Niniejszy nabór skierowany jest do sektora MŚP, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

UWAGA 2:
Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 25.04.2022r. Jest to spowodowane koniecznością podpisania umów z przedsiębiorcami, którym zostanie przyznane wsparcie, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji usług.

UWAGA 3:
Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 25.09.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 09.10.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

UWAGA 4:
Oprócz dokumentów koniecznych do aplikowania w ramach projektu, konieczne jest dołączenie zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

 Możliwe poziomy dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • mikro przedsiębiorstwa – limit 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 1 000 000,00 zł.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać na portierni w siedzibie Operatora,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 01/SR/2022,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 01.04.2022r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 20 kwietnia 2022r.

W uzasadnionych przypadkach, Operator dopuszcza możliwość podpisania umowy wsparcia-promesy z przedsiębiorcami w terminie wcześniejszym ze względu na termin realizacji usługi rozwojowej. Warunkiem jest złożenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie wymagających złożenia wyjaśnień czy uzupełnień.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy za pomocą nadanego numeru ID wsparcia.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa_Nabór 1_2022

Zwiększenie alokacji w naborze nr 02/SR/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

W wyniku zidentyfikowania oszczędności w ramach projektu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że kwota alokacji dla naboru 02/SR/2022 zostaje zwiększona do wysokości 270 224,95 PLN.

Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 02/SR/2022 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 13.06.2022r. od godz. 7:00 do 20.06.2022r. do godz. 15:30.

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór. Po dokonaniu wstępnej oceny wszystkich Formularzy zgłoszeniowych, powstanie lista rankingowa uwzględniająca dostępną alokację. Dodatkowo powstanie lista rezerwowa. Lista rankingowa będzie ułożona według liczby uzyskanych punktów.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Mała firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 10 do 49 pracowników. Całkowity bilans roczny i/lub obrót firmy nie może przekraczać 10 milionów euro.

Średnia firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 250 pracowników. Obrót i/lub całkowity bilans roczny średniej firmy nie przekracza 50 milionów euro.

W bieżącym naborze nr 02/SR/2022, mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników są wyłączone z ubiegania się o dofinansowanie usług rozwojowych.

UWAGA 2:

Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 18.07.2022r.

UWAGA 3:

Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 25.09.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 09.10.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

UWAGA 4:

Oprócz dokumentów koniecznych do aplikowania w ramach projektu, konieczne jest dołączenie zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa.

Uczestnikiem Projektu mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

 

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Możliwe poziomy dofinansowania:

 • małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limit wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

 • małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), limit na jednego pracownika 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 200 000,00 zł.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać na portierni w siedzibie Operatora,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 02/SR/2022,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 04.07.2022r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 15 lipca 2022r.

W uzasadnionych przypadkach, Operator dopuszcza możliwość podpisania umowy wsparcia-promesy z przedsiębiorcami w terminie wcześniejszym ze względu na termin realizacji usługi rozwojowej. Warunkiem jest złożenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie wymagających złożenia wyjaśnień czy uzupełnień.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy za pomocą nadanego numeru ID wsparcia.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa:

Lista rankingowa_Nabór 2_2022

Zwiększenie alokacji w naborze nr 03/SR/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

W wyniku zidentyfikowania oszczędności w ramach projektu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że kwota alokacji dla naboru 03/SR/2022 zostaje zwiększona do wysokości 179 142,12 PLN.

Ogłoszenie o naborze nr 03/SR/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych – ZAKOŃCZONE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza 03/SR/2022 nabór formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć na aktualnych wzorach [aktualizacja dokumentacji z dnia 20.09.2022]

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 03.10.2022r. od godz. 7:00 do 07.10.2022r. do godz. 15:30

UWAGA 1:

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór. Po dokonaniu wstępnej oceny wszystkich Formularzy zgłoszeniowych, powstanie lista rankingowa uwzględniająca dostępną alokację.

UWAGA 2:

Niniejszy nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

DODATKOWE OGRANICZENIA w ramach naboru 03/SR/2022:

 • maksymalna kwota dofinansowania na 1 osobę: 4 000,00 zł
 • maksymalna liczba osób zgłaszanych do udziału w usługach rozwojowych przez mikro przedsiębiorcę:  2 osoby
 • maksymalna liczba osób zgłaszanych do udziału w usługach rozwojowych przez małego przedsiębiorcę:  3 osoby
 • maksymalna liczba osób zgłaszanych do udziału w usługach rozwojowych przez średniego przedsiębiorcę:  4 osoby

Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące Kategorie usług szkoleniowych:

 1. Kategoria BIZNES.
 2. Podkategoria Psychologia i Rozwój Osobisty z Kategorii ZDROWIE I MEDYCYNA.
 3. Podkategoria Edukacja z Kategorii INNE.

 

UWAGA 3:

Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 02.11.2022r.

UWAGA 4:

Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 28.02.2023r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 10.03.2023r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

UWAGA 5:

Oprócz dokumentów koniecznych do aplikowania w ramach projektu, konieczne jest dołączenie zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa.

Uczestnikiem Projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:

 • przedsiębiorca, w przypadku gdy posiada oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego i ubiega się o dofinansowanie usług rozwojowych w subregionie rzeszowskim musi je posiadać przez co najmniej 90 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Przedsiębiorców, którzy mają siedzibę firmy poza województwem podkarpackim).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowe.

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawartych z pracownikami, którzy będą uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

 Kwota dofinansowania przypadająca na przedsiębiorstwo oraz na pracownika w naborze 03/SR/2022:

 • Mikro przedsiębiorstwo: 8 000,00 zł

limit na 1 pracownika: 4 000,00 zł

 • Małe przedsiębiorstwo: 12 000,00 zł

limit na 1 pracownika: 4 000,00 zł

 • Średnie przedsiębiorstwo: 16 000,00 zł

limit na 1 pracownika: 4 000,00 zł

Poziom dofinansowania:

 • mikro przedsiębiorstwo – 70%
 • małe przedsiębiorstwo – 60%,
 • średnie przedsiębiorstwo – 50%

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
 3. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
 4. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
 5. o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 6. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosi: 134 000,00 zł.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

 • osobiście – dokumenty należy składać na portierni w siedzibie Operatora,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 03/SR/2022,

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w siedzibie Operatora,
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej – datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej.

Planowana data publikacji listy rankingowej: 21.10.2022r.

Planowana data podpisywania umów wsparcia-promesy: po 2 listopada 2022r.

W uzasadnionych przypadkach, Operator dopuszcza możliwość podpisania umowy wsparcia-promesy z przedsiębiorcami w terminie wcześniejszym ze względu na termin realizacji usługi rozwojowej. Warunkiem jest złożenie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie wymagających złożenia wyjaśnień czy uzupełnień.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. umowy wsparcia-promesy za pomocą nadanego numeru ID wsparcia.  Umowa wsparcia-promesa jest ważna przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia jej podpisania. W tym okresie przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia uczestnictwa we wszystkich usługach rozwojowych objętych niniejszą umową. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w BUR.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lista rankingowa:

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych nabór 03_SR_2022

Lista rezerwowa:

Lista rezerwowa Formularzy zgłoszeniowych nabór 03_SR_2022

Pliki do pobrania