Logo RARR i EU

Deklaracja dostępności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (w skrócie: RARR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rarr.rzeszow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-12-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłaczeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia lub galerie zdjęć w artykułach nie posiadają opisów alternatywnych,
 • brak napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji w większości opublikowanych filmów w zakładce Aktualności,

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-18
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony oraz po pozycjach menu,
 • klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,

Linki otwierające się w nowych oknach przeglądarki posiadają odpowiedni opis.

Numery telefonów w postaci odnośników, ułatwiają kontakt przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Chudzik.
 • E-mail: dostepnosc@rarr.rzeszow.pl
 • Telefon: +48 17 86 76 280

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
 • E-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl
 • Telefon: +48 17 86 76 210

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek RARR, Adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Dojście i otoczenie

Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy (Szopena) i jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone poziomo i pionowo. Dojazd do Agencji możliwy jest również komunikacją miejską. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Rzeszowie znajduje się na stronie einfo.erzeszow.pl. Najbliższy przystanek zlokalizowany jest w odległości 140 m od budynku.

Wejście/ strefa wejścia

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków oraz platforma przyschodowa. Przyciski w platformie oznaczone są pismem Braille’a. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek jest oznaczony pełną nazwą instytucji nad drzwiami głównymi od strony parkingu zakładowego.

Przestrzeń manewrowa przed wejściem do budynku pozwala na swobodne poruszenie się osobie na wózku. Skrzydło głównych drzwi wejściowych ma 89 cm szerokości. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się dzwonek. Skrzydła drzwi są przeszklone z kontrastującymi szprosami. Wejście jest prawidłowo oświetlone (plac przedwejściowy i przedsionek).

Główne wejście do budynku prowadzi przez przedsionek. Po prawej stronie znajduje się portiernia. W przedsionku zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa. W pomieszczeniu zapewniono prawidłowe oświetlenie, zarówno naturalne jak i sztuczne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja pionowa

W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, umożliwiającej bezpieczny transport osoby na wózku lub specjalnymi potrzebami. Winda jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Przyciski są wypukłe i czytelne, zawierają opis w piśmie Braille’a. Kabina wyposażona jest w system informacji głosowej. Winda posiada system zatrzymujący zamykanie (czujniki zamykania). Przestrzeń manewrowa zarówno przed jak i wewnątrz kabiny pozwala na swobodne poruszanie się i manewrowanie wózkiem.

W budynku są dwie klatki schodowe, a komunikacja nimi zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, bez nosków. Zamontowane są poręcze. Biegi schodowe są oświetlone.

Komunikacja pozioma/ciągi komunikacyjne

Budynek składa się z 4 kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna. Korytarze są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Posadzki są równe, bez odkształceń, antypoślizgowe.

Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają szerokość 80-90 cm. Przy wejściach do pokoi są niskie progi. Z komunikacji poziomej zapewnione są dojścia do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)

Toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze. Wyposażenie i rozkład obu toalet jest jednakowe. Dojście do toalet dla osób niepełnosprawnych jest trasą wolną od przeszkód. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa, a wewnątrz znajduje się przycisk przywołujący i odwołujący pomoc.

Pomieszczenia wnętrza

Interesanci są przyjmowani na parterze budynku na wyznaczonej przestrzeni, tuż przy portierni.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.