Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Pożyczki unijne > Pożyczka obrotowo – inwestycyjna dla małych przedsiębiorstw

Fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorstw woj. podkarpackiego

Nabór wniosków trwa od 2 listopada 2023r. do 29 grudnia 2023r.

Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, usytuowanych w województwie podkarpackim. Przedsiębiorcy, których siedziba lub filie znajdują się poza wskazanym wyżej regionem, mogą ubiegać się o pomoc ze strony Funduszu, o ile przedstawiony przez nie projekt, realizowany będzie na terytorium objętym działaniem Funduszu.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności z przeznaczeniem jej na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych oraz uzupełnienie środków obrotowych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 000 zł.

Okres, na jaki może być udzielona pożyczka wynosi maksymalnie 60 miesięcy.

Udzielane pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, której sposób obliczania określa Komisja  Europejska. Podstawą do tego obliczenia jest stopa bazowa, która wynosi aktualnie  5,68%, powiększona o odpowiednią marżę zależną od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i sposobu zabezpieczenia pożyczki. Metodologia ta oznacza, że zasadniczo oprocentowanie pożyczek, których pożyczkobiorca ma dobrą zdolność kredytową i dobre zabezpieczenie wynosi 5,68% + 1 p.p. czyli 6,68%. W przypadku firm mających niską lub złą zdolność kredytową np. nowo utworzonych  oprocentowanie to może być wyższe. Ponadto jednorazowo potrącana jest prowizja wynosząca od 1% do 3% od całości pożyczonej kwoty.

Podmioty gospodarcze ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać następujące kryteria:

 • zatrudniają mniej niż 50 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • mają siedzibę na terenie RP,
 • wykonują działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,
 • ich zdolności techniczne i organizacyjne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,
 • nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ich system rachunkowości i księgowania zgodny jest z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej,
 • dokonają zabezpieczenia zwrotu pożyczki.

Rodzaje zabezpieczeń zwrotu pożyczki:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie finansowe,
 • cesja praw do terminowego wkładu oszczędnościowego w banku,
 • zastaw sądowy rejestrowy,
 • hipoteka,
 • inne, akceptowane przez RARR.

Wybór formy zabezpieczenia należy do RARR. Koszty ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki ponosi pożyczkobiorca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 2 piętro, pok. 308, 311

tel.: (0-17) 86 76 256, (0-17) 86 76 231, (0-17) 86 76 251

e-mail: gpuc@rarr.rzeszow.pl, mgujda@rarr.rzeszow.pl

REGULAMIN:

Regulamin Funduszu Pożyczkowego – obowiązuje od 26.06.2023r.

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek– Zał. nr 1 do Regulaminu  – obowiązuje od 26.06.2023r.

Plan finansowy dla Inwestycji – pełna księgowość – Zał. nr 1a do Wniosku

Plan finansowy dla Inwestycji – uproszczona księgowość – Zał. nr 1b do Wniosku

Oświadczenie majątkowe – Zał. nr 2 do Wniosku

Klauzula informacyjna dla poręczyciela – Zał. nr 3 do Wniosku

Upoważnienia na pozyskanie informacji gospodarczych z BIG InfoMonitor – Zał. nr 4 do Wniosku

Oświadczenie dotyczące danych o miejscu zamieszkania, zameldowania i dowodzie osobistym – Zał. nr 5 do Wniosku

WZÓR UMOWY POŻYCZKI

Umowa o udzieleniu pożyczki  – Zał. nr 2 do Regulaminu – obowiązuje od 12.11.2019r.