Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Oferta > Opracowanie Strategii Rozwoju dla JST

Opracowanie Strategii Rozwoju dla JST

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje usługę opracowania Strategii Rozwoju dla JST.

Zakres prac jaki możemy wykonać opracowując Strategię Rozwoju zawiera poniższe elementy:
 1. Przeprowadzenie analizy strategicznej Gminy metodą SWOT.
 2. Określenie/aktualizacja wizji, misji i strategicznych kierunków rozwoju Gminy oraz sformułowanie planu operacyjnego Strategii.
 3. Zapewnienie zgodności opracowanej Strategii z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, w tym Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2030 roku.
 4. W Strategii Wykonawca przedstawi metodologię pracy nad Strategią (metody: np. CAWI – technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej, warsztaty strategiczne, konsultacje społeczne – online).
 5. Diagnoza społeczno- gospodarcza w podziale na następujące obszary tematyczne:
 • Położenie i dostępność komunikacyjna,
 • Powierzchnia i użytkowanie gruntów,
 • Środowisko naturalne,
 • Walory kulturowe i turystyczne,
 • Aktualna i prognozowana sytuacja demograficzna,
 • Gospodarstwa domowe i źródła ich utrzymania,
 • Rynek pracy – zatrudnienie i bezrobocie,
 • Edukacja i wychowanie,
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • Turystyka i kultura,
 •  Usługi administracyjne,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Możliwości inwestycyjne gminy,
 •  Potencjał gospodarczy,
 • Infrastruktura techniczna,
 • System komunikacyjny,
 • Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami.

Referencje

Skontaktuj się z naszym ekspertem i poznaj z nami przedsiębiorstwa społeczne.