Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Zamówienia publiczne > Zamówienia z roku 2017 > ZP 33-2017-RARR Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszów, 27 października 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz oferty

Uwaga! nie dołączać formularza cenowego do oferty!

Formularz cenowy cz. 1

Formularz cenowy cz. 2

Formularz cenowy cz. 3

Formularz cenowy cz. 4

Formularz cenowy cz. 5


Rzeszów, 7 listopada 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia  o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga:
Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert).


Rzeszów, 22 listopada 2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1,2,3,4 i 5 przedmiotowego postępowania