Zorientowani na biznes

12 kwietnia 2022

Projekt pt.  ZORIENTOWANI NA BIZNES jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2022–30.06.2023

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
Wartość projektu: 2 074 466,40 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 2 052 226,40 PLN

Cel główny: podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości 48 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym 25 kobiet i 23 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 41 osób, które założą działalność gospodarczą.

Cel szczegółowy POWER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującej wyłącznie:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności – 48 uczestników projektu
 • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) – 41 uczestników projektu
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6m-cy – 41 uczestników projektu.

GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozum KC).  Co najmniej 50% stanowić będą osoby zamieszkałe miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg).

Ponadto projekt skierowany jest do osób, które:

 • nie posiadały wpisu do CEIDG
 • nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • nie mają zawieszonej działalności gospodarczej
 • nie zamierzają zakładać rolniczej działalności gospodarczej oraz działalności komorniczej

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

 • doradztwo zawodowe – 1h
 • szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
  i prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godz.
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie
 • bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 PLN
 • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 800,00 PLN netto/miesiąc.

REKRUTACJA:
Nabór do projektu prowadzony będzie w ramach 1 edycji:
I edycja: 48 Uczestników – planowany termin naboru: kwiecień 2022 r.
Bezzwrotne wsparcie otrzyma 41 osób.

PLAKAT A3


BIURO PROJEKTU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Kontakt:
Tel.: 17 86 76 244
Piotr Stącel: e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
Agnieszka Kojder – Walaszek: e -mail: akojder@rarr.rzeszow.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.

20.05.2022

Szanowni Państwo,  

informujemy, iż dalsza rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły. Zostały ostatnie miejsca, aplikuj już dziś.  

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.  

13.05.2022 r.

INFORMACJA! WYDŁUŻONA REKTURACJA DO PROJEKU!

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wydłuża rekrutację do projektu „Zorientowani na biznes”.

Projekt „Zorientowani na biznes”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do 20.05.2022 r

Ogłoszenie o naborze – wydłużenie rekrutacji

 

13.04.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Zorientowani na biznes”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 25.04.2022 r. do 13.05.2022 r.

Szczegółowe informacje o naborze

 


 

12.04.2022 r.

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu dokumentacji projektowej w zakładkach: REKRUTACJA oraz WSPARCIE FINANSOWE.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów.

 


 

16.03.2022 r.

Dokumentacja projektowa z przyczyn niezależnych od Beneficjenta będzie zamieszczona na stronie w późniejszym terminie.

Prosimy o śledzenie aktualności na podstronie projektu „Zorientowani na biznes”.

Biuro projektowe

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wszystkie dokumenty obowiązujące w ramach realizowanego projektu Zorientowani na biznes”. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność zapoznania się z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Każda osoba otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów z nadanym numerem NIF (Numer Identyfikacyjny Formularza) oraz datą przyjęcia dokumentów.

WAŻNE!!!

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia (przed podpisaniem umowy szkoleniowej). Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji uczestników

1. ZAŁĄCZNIKI:

Rekrutacja (załączniki wymagane)

zał_1_Formularz rekrutacyjny

zał_2_Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1.

zał_3_Oświadczenie ws. wielokrotnego uczestnictwa w projekcie

zał_4_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

zał_5_ Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawnością (jeśli dotyczy)

PRZED PODPISANIEM UMOWY SZKOLENIOWEJ:

Wniosek ZUS (druk US-7) (do wypełnienia przez kandydata)

Dla osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP:

zał_6_ Wniosek ZUS (druk US-7) (celem wybrania Zaświadczenia z ZUS o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP) (wzór)

Wzór Zaświadczenia ZUS – wypełnia ZUS

Dla osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP:

zał_7_ Wniosek ZUS (druk US-7) (celem wybrania Zaświadczenia z ZUS o statusie osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP) (wzór)

Zaświadczenie wydane na podstawie złożonego wniosku (druk US-7) – wydawane w ZUS

2. KARTY OCEN FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

zał_8_Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

zał_9_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

3. DORADZTWO ZAWODOWE

zał_10_Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

zał_11_Karta oceny predyspozycji kandydata projektu

4. UMOWA SZKOLENIOWA

zał_12_Wzór Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego

POZOSTAŁE DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

zał_13_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.doc

zał_14_ Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

zał_15_ Pakiet dla miast średnich – Pakiet dla miast średnich – lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Informacja dla Kandydatów do projektu „Zorientowani na biznes” dotycząca warunków udzielenia pomocy de minimis.

Wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe stanowią pomoc de minimis i są udzielane na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z warunkami udzielania pomocy de minimis – link do wskazanego aktu prawnego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1407.

Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073 z późn. zm.) – link do wskazanego aktu prawnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001073.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA FINANSOWEGO

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego    

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

WSPARCIE FINANSOWE:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

zał_1_Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

zał_2_Biznesplan

zał_3_Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

zał_4_Oświadczenienie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

zał_5_Formularz_informacji_rozporządzenie_KE_nr_1407_2013

zał_6_Szczegółowe zestawienie towarów

zał_7_Zbiór oświadczeń

zał_8_Karta oceny formalnej biznesplanu

zał_9_Karta oceny merytorycznej biznesplanu

zał_10_Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

 

WSPARCIE POMOSTOWE:

zał_11_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

zał_12_Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego

zał_13_Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków

zał_14_Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wsparcia pomostowego

zał_15_Wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

zał_16_Wzór Oświadczenia potwierdzające aktualność pomocy de minimis

zał_17_Szczegółowe_roliczenie_wsparcia_pomostowego

zał_18_Wzór Zaświadczenia o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

 

DOKUMENTY POZOSTAŁE:

zał_19_Klauzula informacyjna

zał_20_Oświadczenie poręczyciela o nieposiadaniu długów

zał_21_Oświadczenie współmałżonka poręczyciela

zał_22_Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu

zał_23_Wzór Deklaracja do weksla in blanco

Brak aktualnie danych.

Kontakt:
Tel.: 17 86 76 244
Piotr Stącel: e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
Agnieszka Kojder – Walaszek: e -mail: akojder@rarr.rzeszow.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.