Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego

Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego

3 kwietnia 2020
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

“Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”

 Projekt pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” realizowany jest w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie, a partnerem Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju, a pośredniczącą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cel projektu

Celem projektu jest określenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin województwa podkarpackiego zainteresowanych podniesieniem jakości swojej oferty inwestycyjnej. Grupą docelową są pracownicy JST oraz kadra zarządzająca, mający bezpośredni kontakt z inwestorami zewnętrznymi, zainteresowanymi rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie danej gminy/miasta/powiatu.

Grupa docelowa

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się tylko te samorządy, które mają ofertę inwestycyjną typu greenfield (nieruchomość niezabudowana) i/lub brownfield (nieruchomość zabudowana).

Każdy samorząd może zgłosić do udziału w projekcie jedną osobę z kadry kierowniczej oraz maksymalnie dwóch pracowników urzędu odpowiedzialnych w tym samorządzie za działania z zakresu obsługi inwestora.

Metodyka projektu

Uczestnicy tego projektu zostaną objęci kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym właśnie w zakresie obsługi inwestora. W biorących w nim udział samorządach wdrożone lub zmodernizowane zostaną procedury współpracy z inwestorem i rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną samorządów. W szczególności zaktualizowane, przygotowane i upowszechnione zostaną informacje o ofercie inwestycyjnej danego samorządu.

Formy wsparcia obejmą: szkolenia, doradztwo indywidualne oraz wdrożenie w gminach zakładanych rozwiązań.

Okres realizacji projektu – od 1.01.2020 do 30.09.2022 r.

 Budżet projektu:

1.Koszty ogólne –  1 792 372,10 zł, (z czego wnioskowane dofinasowanie stanowi kwotę 1 613 134,89 zł, a wkład własny 179 237,21 zł) w tym:

  • Koszty bezpośrednie  – 1 493 643,42 zł,
  • Koszty pośrednie(ryczałt) – 298 728,68 zł

2. Koszty bezpośrednie realizacji zadań:

  • Lidera stanowią wartość: 1 164 271,08 (tj. ok. 78% kosztów bezpośrednich)
  • Partnera stanowią wartość:  329 372,34 (tj. ok. 22% kosztów bezpośrednich)

 Środki pochodzą z EFS oraz budżetu państwa.