Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczego (PPNT) – Etap I

Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczego (PPNT) – Etap I

9 grudnia 2019
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny

W maju 2003 roku podpisane zostało porozumienie o utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Sygnatariuszami Porozumienia są Samorząd Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszów, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) jest jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Jest to ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjne pomysły naukowe w nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane następnie w podmiotach gospodarczych. Dzięki temu zostały stworzone atrakcyjne warunki funkcjonowania, zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy.

Misja

Misją PPNT jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju Województwa Podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

Cele strategiczne

 1. Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo- badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku.
 2. Zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek.
 3. Zwiększenie skłonności do podejmowania ryzyka zakładania działalności gospodarczej przez pracowników sektorów poddawanych restrukturyzacji, w szczególności wychodzących z rolnictwa.
 4. Efektywne zagospodarowanie wolnych obiektów i obszarów oraz świadczenie usług pomocniczych, głównie dla przedsiębiorców w PPNT.
 5. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w obszarze PPNT.
 6. Transfer technologii i pobudzanie innowacyjności wśród przedsiębiorców działających w obszarze PPNT.
 7. Rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość.
 8. Pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów poprzez aktywną promocję i lobbing.
 9. Wykorzystanie potencjału zlokalizowanych na obszarze Parku przedsiębiorców dla budowania sieci przedsiębiorców świadczących usługi kooperacyjne i pomocnicze oraz wykonujących produkty komplementarne.
 10. Pomoc przedsiębiorcom PPNT w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym pomocowych z UE.
 11. Decyzją Samorządu Województwa Podkarpackiego zarządzanie PPNT powierzone zostało Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Czerwiec 2007– Targi Innowacji
Luty 2007– Konferencja Inaugurująca działalalnośc Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
Listopad 2006– podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu doradczego; – Konferencja Inauguracyjna projektu doradczego
Czerwiec 2006– złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO WKP, lata 2004 – 2006 działanie 1.3 “Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”
– Projekt doradczy pn. „Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym” (Całkowity koszt ok. 646 tyś PLN)
Luty 2005– podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu  inwestycyjnego
Lipiec 2004– Uchwały Samorządu Województwa Podkarpackiego
– Przystąpienie do realizacji projektu utworzenia PPNT (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXVI/273/04 z 15.07.2004).
– Utworzenie oraz zarządzanie PPNT (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 122/1901/04 z 06.07.2004).
– Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach SPO WKP, działanie 1.3 “Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”
– Projekt inwestycyjny pn. “Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – Etap 1” (Całkowity koszt: 40 mln PLN) Zaakceptowany
Maj 2004-opracowanie Studium Wykonalności, Biznes Planu oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko

Bazą materialną Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego stanowił będzie wydzielony zespół majątku położonego na terenie:

 • Gminy Miasta Rzeszów,
 • Gminy Trzebownisko,
 • Gminy Głogów Małopolski,

TERENY INWESTYCYJNE

Park jako wyodrębniony obszar, w przyszłości w pełni uzbrojony, ma ułatwić podejmowanie działalności zarówno dużym inwestorom, jak i małym i średnim przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych i wprowadzających produkty/usługi zaawansowane technologicznie. To pomysł na ściągnięcie nowoczesnych technologii i równoczesne wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo – badawczych.

Łączna powierzchnia terenu przeznaczona dla potrzeb Parku wynosi obecnie 118 ha.

Park podzielony jest na kilka stref:

 • Strefa S1 – zlokalizowana jest w miejscowosci Jasionka i Tajęcina, w sąsiedztwie Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, zajmuje obszar ok. 70 ha;
 • Strefa S2 – zlokalizowana jest na terenie Gminy Głogów Małopolski, w miejscowości Rogoźnica, zajmuje obszar ok. 47 ha;
 • Strefa S3 – to obszar Politechniki Rzeszowskiej o powierzchni 997 m2 na którym znajduje się budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT.

Strefa S1

Strefa S1 (Przylotniskowa) – wokół lotniska Rzeszów-Jasionka, oddalonego ok. 10 km od centrum Rzeszowa. Zakłada się tutaj wykorzystanie znaczącego atutu jakim jest lotnisko o międzynarodowym standardzie. Poprzez realizację projektu w promieniu 5-15 km od lotniska utworzona zostanie strefa inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży lotniczej. Planowany jest rozwój na tym terenie przemysłu elektromaszynowego, elektronicznego i informatycznego. Naukową bazą dla tych branż będzie największa uczelnia techniczna południowo-wschodniej Polski – Politechnika Rzeszowska. W strefie tej przewidywany jest także dynamiczny rozwój zaawansowanych technik szkolenia lotniczego bazujący na Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz Aeroklubie Rzeszowskim.

Udostępnienie inwestorom w pełni uzbrojonych terenów strefy S1 planowane jest na koniec 2007 roku.

Strefa S2

Strefa S2 – Strefa Podwyższonej Aktywności Gospodarczej (PAG) z uwzględnieniem zaplecza badawczo-naukowego na obszarze powiatu rzeszowskiego. W tej strefie zakłada się wykorzystanie potencjału Uniwersytetu Rzeszowskiego. Strefa będzie miała różnorodny profil, z głównym naciskiem położonym na technologie przetwórstwa spożywczego oraz biotechnologię. Część strefy zlokalizowana w Rogoźnicy (gmina Głogów Małopolski) ze względu na bliskość lotniska zakłada również budowę elementów Centrum Logistycznego.

ZALETY LOKALIZACYJNE PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO

Położenie w pobliżu Rzeszowa, który jest istotnym węzłem transportowym, zlokalizowanym w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym Wschód – Zachód, na który składa się linia kolejowa E30 oraz droga krajowa nr 4 oraz planowana autostrada A4. Bliskie sąsiedztwo granicy z Ukrainą oraz Słowacją stawia Rzeszów w pozycji węzła obsługującego zarówno regiony przygraniczne, jak również sąsiednie kraje.

Rzeszowskie lotnisko jest najdalej wysuniętym na wschód unijnym lotniskiem komunikacyjnym i jedynym cywilnym w regionie Polski południowo – wschodniej.

Systemy Transportowe:

 • Transport drogowy

Podstawową sieć drogową województwa tworzą drogi krajowe i wojewódzkie, uzupełnione drogami powiatowymi i gminnymi. Geometria sieci drogowej zapewnia powiązania miast i gmin w układzie wewnętrznym i zabezpiecza połączenia z krajowym układem drogowym.

Planowana rozbudowa sieci drogowej.

Najważniejszym elementem przebudowy sieci drogowej w rejonie Rzeszowa jest planowana autostrada A4 Jędrzychowice – Korczowa. Autostrada przebiegać będzie po północnej stronie miasta Rzeszowa, dostęp do niej będzie odbywał się w następujących węzłach:

 • Węzeł z planowana drogą ekspresową S19 w rejonie miejscowości Mrowla,
 • Węzeł z planowanym obejściem Jasionki i Trzebowniska, w rejonie miejscowości Terliczki,
 • Węzeł z istniejąca drogą nr 9 w rejonie miejscowości Rudna Mała

Pozostałe drogi, zapisano zarówno w planie zagospodarowania województwa podkarpackiego jak również w Studiach Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych gmin.

Teren S1 już obecnie jest dobrze dostępny przy wykorzystaniu transportu drogowego, planowane inwestycje tylko poprawią jego dostępność komunikacyjną.

 • Transport powietrzny

Na terenie gminy Trzebownisko, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego PPNT, zlokalizowane jest lotnisko międzynarodowe. Jest oddalone zaledwie 10 km od centrum Rzeszowa, sąsiadując z planowaną autostradą A – 4 oraz drogami krajowymi Nr 9 (Rzeszów – Radom) i Nr 19 (Rzeszów – Lublin) a także, przyszłą drogą ekspresową VIA BALTICA.

Lotnisko posiada bardzo korzystne usytuowanie pod względem:

 • geograficznym (największa ilość dni lotnych),
 • ukształtowania terenu (płaskie podejścia i brak przeszkód lotniczych),
 • geopolitycznym (rzeszowskie lotnisko jest najdalej wysuniętym na wschód unijnym lotniskiem komunikacyjnym i jedynym cywilnym w regionie Polski południowo – wschodniej).
Przy lotnisku zlokalizowane będzie Centrum Logistyczne jako jedno z ośmiu centrów logistycznych w Polsce oraz Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny. Układ oraz długość linii kolejowych województwa podkarpackiego jest prawidłowy i wystarczający dla obsługi całego obszaru.

ULGI DLA INWESTORÓW, KORZYŚCI DLA PODMIOTÓW LOKUJĄCYCH SIĘ W PODKARPACKIM PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNYM

 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres od 1 roku do 5 lat w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy przez przedsiębiorcę (zgodnie z uchwałami Gmin).
 • Poprawa konkurencyjności działających w obszarze PPNT przedsiębiorców m.in. dzięki obniżeniu kosztów stałych działalności (koszty transportu, koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku).
 • Wykorzystanie potencjału przedsiębiorcy dające możliwość usług kooperacyjnych i komplementarnych na terenie i w otoczeniu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
 • Poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorców działających w PPNT
 • Możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć i konsolidacja MSP
 • Możliwość korzystania z usług promocyjnych (doradztwo biznesowe, obsługa prawna, transfer technologii).
  • Centrum Obsługi Inwestora (COI) działające w strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (instytucji zarządzającej PPNT) dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, wskaźników branżowych, aktualnych ofert inwestycyjnych, danych o stanie i ofercie przedsiębiorców. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi, dobrej znajomości lokalnych realiów oraz doświadczeniu w negocjacjach pracownicy COI udzielają szybkiej i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
  • Centrum Transferu Technologii (CTT) działające również w strukturach RARR S.A. pełni rolę pośrednika pomiędzy sferą nauki i gospodarki, tworząc warunki dla wymiany informacji oraz dynamizacji kontaktów. CTT powstawanie klastrów przedsiębiorstw, szczególnie w branżach lotniczej, elektromaszynowej, drzewnej, chemicznej oraz przetwórstwa spożywczego. CTT współpracuje z siecią ekspertów i instytucji specjalizujących się w określonych dziedzinach.
  • Ośrodek Przekazu Innowacji – Polska Południowa przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dysponuje zagranicznymi ofertami nowych technologii i współpracy technicznej; aktywnie poszukuje partnerów z zagranicy zainteresowanych kupnem polskich technologii; ma dostęp do internetowej bazy sieci IRC, a przez nią do tysięcy potencjalnych wytwórców i użytkowników technologii; informuje o targach, konferencjach, spotkaniach w Europie; przeprowadza audity technologiczne; wspomaga wdrożenie nowych technologii.
  • Biuro Analiz Ekonomiczno – Prawnych wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez realizacje usług doradczych z zakresu prawa, finansów i zarządzania. Kompleksowe usługi obejmują m.in.: doradztwo prawne – analiza stanów prawnych nieruchomości i przedsiębiorstw; doradztwo ekonomiczne – sporządzanie biznes planów, studiów wykonalności inwestycji, wniosków kredytowych, analiz finansowych dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych oraz inne. W ramach biura funkcjonuje Punkt Konsultacyjno – Doradczy, w którym oferuje się przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą bezpłatne usługi doradcze.
 • Możliwość wsparcia przedsiębiorców rozpoczynających działalność
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy firmami
 • Stworzenie warunków dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, pozwalających na stworzenie nowych miejsc pracy.

Strefa S3

Strefa S3 – Strefa Preinkubatora Akademickiego funkcjonowała będzie na terenach Politechniki Rzeszowskiej. Preinkubator oferować ma kompleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z regionu Podkarpacia przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

1 marca 2007 rozpoczął działalność Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Główne cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:

 • stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym, przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
 • zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
 • wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
 • budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
 • przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
 • koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
 • koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Obecnie Preinkubator Akademicki PPNT oferuje 14 pomieszczeń zaopatrzonych w niezbędne instalacje i umeblowane, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • 3 hale produkcyjne (64,78 i 160 m²),
 • 8 pomieszczeń usługowo – produkcyjnych (45 m² każde),
 • 3 pokoje biurowe (17, 19 i 26 m²),
 • sala konferencyjna na 50 miejsc z możliwością prowadzenia spotkań w układzie konferencyjnym lub kinowym.

Cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:

 • stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym, przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
 • zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
 • wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
 • budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
 • przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
 • koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
 • koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Główne sposoby realizacji celów:

 • pomoc przy podejmowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych przedsiębiorcom działającym w PPNT – w okresie pre-inkubacji osoba mająca pomysł na zainicjowanie działalności gospodarczej ma czas i możliwości na działania, które pozwolą na podjęcie decyzji o założeniu firmy w oparciu o szereg racjonalnych przesłanek. Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) będzie podmiotem prowadzącym działalność na rzecz i w imieniu „ukrytych” w nim przyszłych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ci w czasie współpracy z Preinkubatorem korzystają z pomocy ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp. Mogą również uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Jednym z najważniejszych działań Preinkubatora jest umożliwienie poznania rynku nowego produktu czy usługi. Preinkubator może też przygotować przedsiębiorcę do kontaktu z osobami lub instytucjami oferującymi kapitał, którego brak jest często podstawową barierą przy uruchamianiu własnej firmy. Jednostki ulokowane w Preinkubatorze, będę miały możliwość przejścia do kolejnego obiektu – Inkubatora PPNT kolejnej jednostki w obrębie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego. Pomoc Preinkubatora i Inkubatora będzie ograniczona w czasie. Dalej firma powinna być zdolna do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Dla firmy opartej na zaawansowanych technologiach naturalnym krokiem powinno być przeniesienie się do parku naukowo-technologicznego(schemat instytucji wspierających od pomysłu do rozwiniętej firmy)
 • transfer technologii ze sfery badawczo – rozwojowej do gospodarki,
 • prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami,
 • pomoc dla przedsiębiorców w zakresie pozyskania środków w ramach Funduszy Strukturalnych,
 • wykorzystywanie w pracy i komunikacji zdobyczy nowoczesnej techniki – Internetu,
 • współpraca ze środowiskiem naukowym województwa zwłaszcza Instytutami Naukowo – Badawczymi Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz z istniejącymi parkami podobnego typu w celu korzystania z doświadczeń, poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów MSP.

Budowa Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3 „Tworzenie Korzystnych warunków dla rozwoju firm”.

Dnia 28 lutego 2007 nastąpiło uroczyste otwarcie Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego, zainaugurowane konferencją.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, rozpoczęła realizację projektu pn. „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” mając na celu wzmocnienie współpracy sfery nauki z przedsiębiorstwami oraz rozwój innowacyjności w województwie podkarpackim.

W Konferencji inaugurującej działalność Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego wzięli udział przedstawiciele władz Województwa, uczelni wyższych z regionu Podkarpacia, Samorządów Studenckich, RARR S.A. oraz goście występujący w charakterze prelegentów.

Tematy wystąpień zaproszonych gości:

 • Prezentacja projektu – „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” i przedstawienie koncepcji funkcjonowania Preinkubatora – Kierownik Centrum Zarządzania PPN – Andrzej Szortyka prezentacja
 • „Potrzeby uczelni wyższych na Podkarpaciu w zakresie współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorczości” – Politechnika Rzeszowska, Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym – dr Marek Kiczek prezentacja
 • Innowacyjny Transfer Technologii w firmie ELMAK – Firma ELMAK – Dyrektor Grzegorz Lesiak prezentacja
 •  „Doświadczenia Politechniki Rzeszowskiej w zakresie współpracy z przemysłem na Podkarpaciu” – Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Maszyn – dr Grzegorz Budzik prezentacja
 • „Dolina lotnicza osią innowacyjności na Podkarpaciu” – Wiceprezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA – Marek Bujny prezentacja
 • „Sukcesy i trudności jednego z pierwszych w Polsce Inkubatorów Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu”– Dyrektor Inkubatora – Jerzy Bajorek prezentacja
 • „Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny i Preinkubator Akademicki jako instrument wzmacniania konkurencyjności Województwa Podkarpackiego” – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego – Teresa Pasterz prezentacja

Dalsze wykorzystanie zamieszczonych powyżej prezentacji może odbyć się wyłącznie za zgodą autorów

Jak inwestować w AEROPOLIS –  Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym?

Projekty inwestycyjne, planowane do uruchomienia w AEROPOLIS – Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym, spełniające poniższe kryteria, będą traktowane, jako priorytetowe przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych:

 • wysoki poziom innowacyjności,
 • wykorzystanie wykwalifikowanej kadry naukowej,
 • reprezentowanie branż strategicznych z punktu widzenia rozwoju województwa, między innymi: lotniczej, informatycznej, motoryzacyjnej, elektromaszynowej, biotechnologii oraz chemicznej.
 • przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego.

Ocena zgodności projektów inwestycyjnych z celami Parku i wymienionymi wyżej kryteriami następować będzie dwuetapowo:

 • w pierwszej kolejności projekty inwestycyjne będą oceniane przez Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty pozytywnie ocenione przez Zarząd kierowane będą do zaopiniowania przez Radę Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Rada, złożona z autorytetów samorządu, nauki i gospodarki województwa podkarpackiego, jest organem opiniodawczo-doradczym Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • na podstawie opinii Rady PPNT Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podejmie ostateczną decyzję o zakwalifikowania inwestycji do realizacji na terenie AEROPOLIS, Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Decyzja Zarządu umożliwa rozpoczęcie procedury zakupu nieruchomości. Na terenach objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną procedurę przetargową realizować będzie SSE EURO-PARK MIELEC.


Podmiot zainteresowany inwestycją w AEROPOLIS wypełnia Zgłoszenie Inwestora. Dokument przedstawiać powinien w sposób rzetelny i kompleksowy informacje o firmie, prowadzonej działalności gospodarczej, a przede wszystkim o planowanej inwestycji. Zgłoszenie inwestora jest podstawą do oceny projektu inwestycyjnego przez Zarząd RARR, a następnie kierowane będzie do zaopiniowania przez Radę PPN-T. Po zakończeniu procesu oceny zainteresowane podmioty będą informowane pisemnie o podjętych decyzjach.

Wypełnione Zgłoszenie Inwestora należy dostarczyć do:

Centrum Obsługi Inwestora
Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 852 43 76
tel./fax +48 17 852 43 74
e-mail: coi@rarr.rzeszow.pl
www.coi.rzeszow.pl