Szansa na sukces

25 września 2019

Informujemy że rekrutacja uzupełniająca do Projektu “Szansa na sukces” prowadzona od 29.06.2018 na podstawie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE “Szansa na sukces” (zmiana nr 3, obowiązująca od 27.06.2018) została zakończona z dniem 03.08.2018 r. na podstawie par. 4 (Procedura rekrutacji Uczestników Projektu) punkt 1 w/w Regulaminu.

INFORMACJA: Rekrutacja uzupełniająca do Projektu “Szansa na sukces” będzie prowadzona od 29.06.2018 do ogłoszenia o zamknięciu naboru na stronie www.rarr.rzeszow.pl w zakładce projektu „Szansa na Sukces” i w zakładce „Aktualności”.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJA: Rekrutacja uzupełniająca do projektu będzie prowadzona w terminie od 11.05.2018 do 15.06.2018 r. – dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH do udziału w projekcie (w ramach II etapu naboru), których zgłoszenia wpłynęły do 01.03.2018 do 30.04.2018:

REZERWOWA LISTA OSÓB (w ramach II etapu naboru) których zgłoszenia wpłynęły do 01.03.2018 do 30.04.2018:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób niepełnosprawnych (48 kobiet, 32 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych,
z których minimum 50% uzyska kwalifikacje zawodowe, będących mieszkańcami województwa podkarpackiego, w wieku aktywności zawodowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, które są mieszkańcami województwa podkarpackiego (w rozumieniu KC), są bezrobotne (zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy i zakwalifikowaną do III profilu pomocy lub nie podlegającą profilowaniu) lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą:

 • kobiety – 5 pkt;
 • osoby zamieszkałe na terenie wsi – 2 pkt;
 • osoby do 25 roku życia bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt;
 • osoby niebiorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach – 2 pkt;
 • osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 3 pkt;

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Nabór do projektu będzie realizowany w dwóch turach:

 • I nabór: od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. – runda podstawowa,
 • od 01.10.2017 r. do 30.10.2017 r. – runda uzupełniająca,
 • II nabór: 01.03.2018 r. do 30.04.2018 r. – runda podstawowa.

INFORMACJA !!! W trakcie II naboru do projektu zostanie zrekrutowanych 36 Uczestników, w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje liczba przyznanych punktów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Projektu oraz poprawność i kompletność złożonych w terminie rekrutacji dokumentów.
O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci zostaną powiadomieni jak najszybciej, po zamknięciu rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Szansa na Sukces”:

Projekt oferuje 80 półrocznych płatnych staży, których uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe w miejscu wykonywania pracy. Po zakończonym stażu będzie możliwość uzyskania zatrudnienia w Zakładzie Pracy przyjmującym na staż. Skierowanie na staż będzie poprzedzone m.in. przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, poradnictwem zawodowym, szkoleniem zawodowym.
Pracodawcom / Zakładom Pracy projekt oferuje możliwość pozyskania pracowników (stażystów), których wynagrodzenie przez okres 6 miesięcy będzie finansowane ze środków unijnych (RPO WP). Osoby kierowane na staż będą dobierane w ten sposób, aby ich motywacja umiejętności i potencjał rozwojowy w możliwie najbardziej efektywny sposób przyczyniły się do realizacji celów pracodawcy.

Każdy z uczestników projektu „Szansa na sukces” zostanie objęty kompleksowym wsparciem w skład którego wchodzi:

 • wykonany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania,
 • poradnictwo zawodowe (w formie grupowych spotkań),
 • szkolenia (treningi) z zakresu aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (grupowe i indywidualne),
 • szkolenie zawodowe przed rozpoczęciem stażu (wg potrzeb),
 • stypendium szkoleniowe (w związku z odbywaniem szkolenia zawodowego),
 • badania lekarskie na potrzeby odbycia stażu,
 • półroczny staż w zakładzie pracy wg ustalonego programu pod okiem opiekuna– wysokość stypendium stażowego wynosi 1850 zł brutto miesięcznie;
 • pośrednictwo pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe, IPD i poradnictwo zawodowe,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną,
 • wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe warunki korzystania z w/w wsparcia są podane w zamieszczonych powyżej dokumentach rekrutacyjnych do projektu „Szansa na Sukces”.

Projekt jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 30 kwietnia 2019 roku.
Wartość projektu wynosi: 1 967 328,00 zł.
Wartość dofinansowania projektu z UE: 1 672 228,80 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Szansa na sukces” prosimy o kontakt:

Biuro projektu: Preinkubator Akademicki PPNT, 35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2C
tel.: 17 850 42 98, 17 773 68 43
e-mail: mklimczak@rarr.rzeszow.pl; aflorek@rarr.rzeszow.pl; ekogutek@rarr.rzeszow.pl

LISTY RANKINGOWE – osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, których zgłoszenia wpłynęły do 01.09.2017 do 30.09.2017 i od 01.10.2017 do 07.10.2017:
(Kolejne listy rankingowe będą ogłaszane każdorazowo po zakończeniu tygodniowych kwalifikacji w miesiącu październiku).

Lista rankingowa osob zakwalifikowanych do udzialu w projektcie Szansa na sukces – runda podstawowa

Lista rankingowa osob zakwalifikowanych do udzialu w projekcie Szansa na sukces – RUNDA UZUPELNIAJACA – KWALIFIKACJA PIERWSZA

Lista rankingowa osob zakwalifikowanych do udzialu w projekcie Szansa na sukces – RUNDA UZUPELNIAJACA – KWALIFIKACJA DRUGA

RANKINGOWE LISTY REZERWOWE – osób do udziału w projekcie.
(Kolejne listy będą ogłaszane każdorazowo po zakończeniu tygodniowych kwalifikacji w miesiącu październiku)

Rankingowa lista rezerwowa osob do udzialu w projekcie Szansa na sukces – RUNDA UZUPELNIAJACA – KWALIFIKACJA DRUGA

Rankingowa lista rezerwowa osob do udzialu w projekcie Szansa na sukces – RUNDA UZUPELNIAJACA – KWALIFIKACJA TRZECIA

Rankingowa lista rezerwowa osob do udzialu w projekcie Szansa na sukces – RUNDA UZUPELNIAJACA – KWALIFIKACJA CZWARTA