Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > SIV – Social Impact Vouchers

SIV – Social Impact Vouchers

16 października 2019
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 marca 2019r. przystąpiła do realizacji projektu „SIV– Bony Wpływu Społecznego”(z ang. Social Impact Vouchers). Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Central Europe.

TEMATYKA PROJEKTU:
W obliczu wyzwań związanych z długotrwałym bezrobociem i utrzymującymi się trudnościami z integracją grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, projekt SIV wprowadzi nowatorski instrument którego celem będzie zwiększenie zdolności przedsiębiorstw społecznych jak i publicznych do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych. Przywrócenie ww. grup na rynek pracy umożliwione zostanie dzięki stworzonemu Funduszowi Wpływu Społecznego(z ang. Social Impact Fund). Fundusz oparty będzie na kapitale prywatnym zasilanym przez inwestorów. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zatrudniające osoby które przez dłuższy okres czasu były wykluczone z rynku pracy będą wsparte przez zachęty finansowe oparte na systemie bonów.
Kapitał Funduszu Wpływu Społecznego (z ang. Social Impact Fund) zasilany będzie ze środków funduszy organizacji filantropijnych, funduszy charytatywnych lub funduszy takich jak: social impact investing.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest integracja oraz reintegracja osób długotrwale bezrobotnych oraz grup będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto, podnoszenie umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych w celu wspierania innowacji gospodarczych i społecznych w regionach Europy Środkowej.

PARTNERSTWO:
Projekt SIV jest projektem międzynarodowym. Partnerstwo obejmuje Projektu to jedenaście organizacji partnerskich z ośmiu krajów Europy Środkowej:
• Niemcy: Social Entreprise Stuttgart– Lider Projektu
Social Welfare Service of the Protestant Churches in Württemberg
• Chorwacja: CEF – Cooperative for Ethical Financing
• Słowenia: Fund 05 – Foundation for Social and Impact Investment
• Węgry: IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of Industry
• Austria: Caritas Vienna
Vienna University of Economics and Business
• Czechy: Centre for Community Organizing Northern Moravia
• Polska: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundacja Fundusz Współpracy
• Słowacja: Centire s.r.o.

Okres trwania projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2022r.

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 218 (1piętro)
Karolina Krukowska– Koordynator projektu,
tel. (17) 867 62 16, e-mail: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Strona internetowa dotycząca Projektu:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe

Szanowni Państwo

Przedstawiamy nowy projekt dotyczący rozwiązywania problemów społecznych związanych z długotrwałym bezrobociem.

Mimo że stopa bezrobocia w UE jest najniższa w historii, nadal bardziej niż konieczne jest skupienie się na zmniejszeniu długotrwałego bezrobocia i przyspieszeniu integracji grup defaworyzowanych na rynku pracy.

Na koniec 2018 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,6%, a według Komisji Europejskiej prawie połowa dotyczy bezrobocia długotrwałego. Podczas gdy gospodarka robi kolejny zwrot w kierunku recesji, niezwykle ważne jest, aby poradzić sobie z tym problemem już teraz.

Jak obecnie rozwiązujemy problemy długotrwałego bezrobocia i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji?

Na początek spójrzmy na definicję tego, co faktycznie oznaczają te terminy. Długotrwałe bezrobocie dotyczy osób pozostających bez pracy przez ponad 12 miesięcy. Stopa bezrobocia pokazuje, ile spośród tych osób to osoby długotrwale bezrobotne. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez długi czas ma bezpośrednio negatywny wpływ na finanse publiczne i zaangażowane osoby, często prowadząc do poważnych konsekwencji społecznych.

Grupy w niekorzystnej sytuacji to te, które są bardziej narażone na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Powodami tego wykluczenia są m.in.: niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy wiek. Osoby te należą do tzw. „grupy wrażliwej”.

Obecnie problem długotrwałego bezrobocia to, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, rozwijanie silniejszych systemów wsparcia. Systemy te składają się z 5 kroków:

Rejestracja w instytucjach zatrudnienia
Promowanie korzyści związanych z rejestracją oraz nawiązanie kontaktu grupami nieaktywnymi zawodowo.

Indywidualna, dogłębna ocena w celu zidentyfikowania potrzeb i potencjału
Publiczne instytucje zatrudnienia wprowadzają ulepszone narzędzia do poprawy jakości indywidualnych ocen.

Umowa o integracji zawodowej
Pewna forma porozumienia jest obecnie oferowana we wszystkich państwach członkowskich w ciągu pierwszych 6 miesięcy rejestracji w jednej z instytucji zatrudnienia.

Pojedynczy punkt kontaktowy
Instytucje rynku pracy oraz ośrodki pomocy społecznej współpracują razem, aby stworzyć możliwie jak najbardziej płynny proces dla bezrobotnych.

Zaangażowanie pracodawców
Inicjatywy związane z zatrudnieniem oferowane są pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy w celu przywracania osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy.

Wyżej wymienione kroki nie są wystarczające, aby znacznie obniżyć stopę bezrobocia. W związku z tym różne projekty europejskie mają na celu zapewnienie możliwości zatrudnienia osobom defaworyzowanym na rynku pracy jak i długotrwale bezrobotnym. Jednym z takich projektów jest także projekt SIV.

Przedstawiamy projekt SIV

Istnieje niewykorzystany potencjał do rozwiązania powyższych problemów poprzez aktywację kapitału prywatnego. Właśnie dlatego wprowadzamy nowy projekt z programu Interreg Central Europe pod nazwą Kupony Wpływu Społecznego – w skrócie SIV(z ang. Social Impact Vouchers).

Rozpoczęty w marcu 2019r. projekt potrwa do lutego 2022 r. W ciągu tych 3 lat 11 partnerów z 8 krajów Europy Środkowej zbada i opracuje innowacyjny mechanizm integracji grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy.

8 krajów uczestniczących: Austria, Chorwacja, Republika Czeska, Niemcy, Węgry, Polska, Słowacja i Słowenia.

Partnerstwo to przetestuje uruchomienie Funduszy Wpływu Społecznego przy użyciu na prywatnego kapitału przeznaczonego na cele społeczne, a także wprowadzi system bonów zachęcających pracodawców do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych oraz innych osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Projekt zakłada osiągnięcie kilku celów. Najważniejsze z nich to:

• Instalacja funduszu z kapitałem prywatnym
• Stworzenie i sfinansowanie systemu motywacyjnego opartego na kuponach dla osób bezrobotnych lub firm
• Wdrożenie platformy łączącej potrzeby osób bezrobotnych i przedsiębiorstw

Schemat projektu:

Pierwsze półrocze projektu już za nami

Partnerzy projektu rozpoczęli badania status quo we wszystkich krajach partnerskich. Łączą pierwsze wnioski odnośnie bezrobocia w krajach partnerskich które zostaną scalone w jeden wspólny raport, którego celem będzie przedstawienie luk i możliwości, które można wypełnić w ramach projektu SIV.

Obecnie partnerzy ciężko pracują nad stworzeniem stabilnego szkieletu, który umożliwi płynny postęp projektu.

W ostatnim czasie konsorcjum poczyniło pierwsze konkretne kroki w rozwoju strategii zarówno funduszu, jak i systemu kuponów. Miało to miejsce podczas drugiego spotkania partnerów, które odbyło się pod koniec września we Wiedniu. W tym przypadku partnerzy koncentrują się na łagodzeniu istniejących wyzwań związanych z opracowywaniem strategii i przygotowaniem gruntu pod konkretne wdrożenie.

Co dalej?

Podczas gdy badanie obecnej sytuacji w raportach krajowych jest krokiem we właściwym kierunku, nadal konieczne jest prowadzenie dialogu z zainteresowanymi stronami. W związku z tym każdy kraj uczestniczący w projekcie zorganizuje dwa dialogi z zainteresowanymi stronami. Pierwszy z nich ma na celu omówienie wykorzystania kapitału prywatnego do inwestycji o oddziaływaniu społecznym, drugi natomiast skupi się na omówieniu systemu kuponów.

W każdym regionie partnerskim należy realizować Fundusz Wpływu Społecznego. Partnerzy będą współpracować, aby zapewnić skuteczne i wydajne zarządzanie. Opracowywana jest strategia i plan działania zarówno dla funduszu, jak i systemu kuponów, który posłuży jako wytyczne dla faktycznej realizacji projektu. Procedury techniczne, prawne i wszelkie inne będą miały miejsce wraz z dystrybucją kuponów zwrotnych firmom za zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych lub osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Stawiamy na Kobiety – Koncepcja realizacji projektu SIV w Polsce

Polscy partnerzy projektu SIV: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacja Fundusz Współpracy  mający doświadczenie we wspieraniu różnych inicjatyw społecznych, pomimo wszystkich wyzwań związanych z kryzysem COVID-19, połączyły siły aby sprostać wymaganiom związanym z realizacją projektu w Polsce.

Koncepcja realizacji projektu w Polsce

W ramach projektu, w Polsce,  powołana zostanie  Fundacji „4impact” – odrębna organizacja non-profit, która będzie zbierać fundusze, a następnie przeznaczyć je na wsparcie integracji osób długotrwale bezrobotnych.

W trakcie poszukiwania wsparcia finansowego polscy partnerzy projektu będą również poszukiwać potencjalnych pracodawców. Niestety pandemia COVID-19 spowodowała, iż konieczne było  przedefiniowanie rzeczywistych potrzeb pracodawców, aby zaangażować ich w projekt. Informacja zwrotna od pracodawców będzie podstawą do wyboru szkoleń tematycznych dla osób poszukujących pracy, których rekrutacja i rejestracja będą kolejnym etapem realizacji projektu. Przeszkoleni uczestnicy projektu otrzymają vouchery na podstawie których zostaną następnie oddelegowani do pracy.

Stawiamy na Kobiety

Polski model voucherów skupia się na wspieraniu kobiet, które chcą powrócić na rynek pracy, stać się oddanymi oraz spełnionymi zawodowo pracownikami.

Plan zakłada przeprowadzenie kilku rund szkoleń z zakresu kompetencji IT (tzw. Kompetencji Przyszłości) dla osób poszukujących pracy, zgodnie z potrzebami przyszłych pracodawców. Każda przeszkolona kobieta (uczestniczka) z nowo nabytymi umiejętnościami zostanie skierowana do pracy w przedsiębiorstwie w którym nabyte przez nią umiejętności są pożądane. Aby w pełni wspierać kobiety w ich nowych rolach, w ramach projektu zapewnimy również coaching / mentoring dla każdej z uczestniczek. Otrzymają one pomoc m.in. w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami w miejscu pracy czy rozwijaniu umiejętności miękkich.

Rundy szkoleniowe będą dotyczyły:

  1. Kobiety, które straciły pracę z powodu pandemii COVID-19
  2. kobiety nieaktywne na rynku pracy w wyniku sprawowania opieki nad osobami zależnymi
  3. kobiety w wieku 60+, które chcą pozostać aktywne zawodowo

Szkolenia z zakresu kompetencji IT, które zostaną zaoferowane uczestniczkom, nie tylko dadzą im szansę ponownego wejścia na rynek pracy, zwiększą zakres ich kwalifikacji, ale także sprawią, że będą doskonale przygotowane do wykonywania pracy zdalnej. Biorąc pod uwagę sytuację na świecie, wydaje się to idealną okazją zarówno dla poszukujących pracy, jak i dla pracodawców, aby znaleźć wykwalifikowaną kadrę bez konieczności ponoszenia kosztów wcześniejszego  szkolenia pracownika.

Społeczny wpływ projektu SIV

Polski model projektu SIV:

  • wspiera powrót bezrobotnych na rynek pracy
  • daje możliwości pracy osobom dotkniętym kryzysem COVID-19
  • przyczynia się do wspierania tzw. gender diversity in a workplace – zapewnienia równej reprezentacji kobiet w miejscu pracy. Kwestia ta jest coraz częściej podnoszona przez różne firmy, instytucje, a także podmioty okołobiznesowe, których filozofią jest nie tylko wzbogacanie się ale również wspieranie inicjatyw społecznych.

Sytuacja na rynku pracy spowodowana pandemią COVID-19 z pewnością zmniejszy szanse kobiet na zatrudnienie. Według wielu prognoz różnica między stopą zatrudnienia kobiet i mężczyzn jeszcze się pogłębi. Kobiety są bardziej narażone na utratę pracy, ponieważ większość z nich pracuje w sektorach gospodarki najbardziej dotkniętych kryzysem.. Projekt SIV wydaje się być remedium na złagodzenie następstw pandemii.

Zachęcamy do śledzenia strony. Więcej szczegółowych informacji wkrótce.

Projekt SIV – Postępy w realizacji projektu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie tzw. Funduszu Wpływu Społecznego, którego środki przeznaczone będą na integrację osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy. Partnerzy z Polski, w tym Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, działają w celu utworzenia ww. funduszu w Polsce. Grupą docelową której udzielone zostanie wsparcie w powrocie na rynek pracy będą kobiety.

Inni partnerzy projektu rozważają utworzenie tzw. Europejskiego Towarzystwa Spółdzielczego (z ang. European Cooperative Society (SCE)) jako narzędzia transnarodowego funduszu oddziaływania społecznego i współpracy transgranicznej.

Europejskiego Towarzystwa Spółdzielczego (z ang. European Comperative Society (SCE))

Celem powstania funduszu  transnarodowego o charakterze filantropijnym jest chęć uzupełnienia tradycyjnych instrumentów rynku pracy w innowacyjny sposób. Zaangażowanie prywatnych inwestorów pozwoli zwiększyć elastyczność w porównaniu do już istniejących instrumentów. Utworzenie funduszu transnarodowego daje możliwość tworzenia synergii transgranicznych. Uważamy, że bezrobocie to nie tylko wyzwanie krajowe, ale również europejskie.

Powody dla których warto założyć fundusz transnarodowy

Ze względu na filantropijny charakter funduszu działającego jako organizacja non-profit zdecydowanie zyskuje on w przeciwieństwie do licencjonowanych funduszy inwestycyjnych. Ponadto SCE zapewni zarówno zrównoważony rozwój, jak i możliwość zaangażowania partnerów strategicznych z różnych krajów europejskich w różne role. Jest to ważne dla zapewnienia przejrzystości i zdobycia zaufania potencjalnych inwestorów oraz sympatyków projektu. SCE zapewnia również spójność we wszystkich państwach UE w zakresie ram prawnych dotyczących zakładania i prowadzenia działalności. Ponadto pozwoli  połączyć cele społeczne i gospodarcze w zrównoważony sposób.

Dwutorowy charakter funduszu

Ułatwienie współpracy transgranicznej między partnerami SCE z myślą o zintegrowaniu innowacyjnych systemów voucherów w ponadnarodowej strukturze SCE.

Zarządzanie transnarodowym funduszem wpływu społecznego poprzez przeznaczenie zainwestowanych środków finansowych na różne modele kuponów będące w posiadaniu SCE

Wdrażanie systemu voucherów – doświadczenia partnerów projektu

Podczas jednej z telekonferencji projektu SIV, partner projektu z Niemiec Diakonie Württemberg przedstawił tło historyczne oraz sposób funkcjonowania systemu kuponów stosowany w Niemczech od 2013 r. do chwili obecnej. Pozostali partnerzy mieli również możliwość poznania różnych programów oraz jak wpłynęły one na życie ich uczestników. Pod koniec spotkania zaprezentowany został krótki film podsumowujący: https://youtu.be/2qXuPx5nDmA

Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu SIV

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 kolejne Międzynarodowe Spotkanie Partnerów, planowane na wrzesień 2020, najprawdopodobniej odbędzie się w formie on-line.

Realizacja projektu SIV wchodzi na następny etap przygotowań. W ciągu ostatnich kilku miesięcy partnerzy projektu z Niemiec, Czech, Węgier, Słowenii, Austrii, Słowacji, Chorwacji oraz Polski wypracowali kilka  potencjalnych modeli integracji osób bezrobotnych na rynek pracy.

W Polsce wsparciem w powrocie do aktywności zawodowej lub wejściu na rynek pracy zostaną objęte kobiety. Środki na ten cel zgromadzone zostaną w stworzonym funduszu tzw. Funduszu Wpływu Społecznego (ang. Social Impact Fund), z którego finansowane będą szkolenia dla kobiet w zakresie IT. Integralną częścią będzie również zapewnienie grupie docelowej projektu coachingu.

Model 1

Kapitał prywatny lub publiczny zasila Fundusz Wpływu Społecznego, który w późniejszej fazie realizacji projektu  umożliwia osobie poszukującej pracy jej znalezienie (poprzez otrzymanie przez nią voucheru), natomiast pracodawcy zapewnia nowych pracowników których 3-miesięczne wynagrodzenie pokrywane jest z ww. funduszu. Oddelegowanie pracownika do pracy odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej.

Model 2

Model 2 zakłada, że MŚP otrzymuje kupon (voucher), który daje możliwość za pośrednictwem różnych mechanizmów – np. wykonując program w najbliższym akceleratorze. Dzięki voucherowi pracodawcy mogą samodzielnie wybierać pracowników. Fundusz Wpływu Społecznego w ogóle nie bierze udziału w tym procesie.

Model 3

W modelu 3 prywatni darczyńcy angażują się bezpośrednio w proces dopasowywania poprzez wyznaczenie odpowiednich osób poszukujących pracy. Podobnie jak w przypadku modelu 1, osoba poszukująca pracy otrzymuje voucher podczas gdy potencjalny pracodawca otrzymuje środki na trzymiesięczne wynagrodzenie.

Model  4

Agencja rekrutacyjna angażuje się w proces oddelegowania potencjalnego pracownika do pracy, otrzymując voucher. W zamian pracodawca otrzymuje zwrot 3-miesięcznej pensji, jednak jest zobowiązany pokryć opłatę agencji.

Model 5

Promuje samozatrudnienie, w którym osoba poszukująca pracy otrzymuje voucher, a jego 3-miesięczne wynagrodzenie jest jednocześnie refundowane.


Spotkanie Interesariuszy dotyczące Integracji Osób Bezrobotnych na Rynek Pracy przy pomocy Nowatorskich Instrumentów Socjalnych

25 listopada 2019 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbędzie się „Spotkanie Interesariuszy dotyczące Integracji Osób Bezrobotnych na Rynek Pracy przy Pomocy Nowatorskich Instrumentów Socjalnych” organizowane w ramach projektu „SIV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Celem spotkania będzie zapoznanie jego uczestników z koncepcją nowego projektu którego głównym celem jest integracja na rynek pracy osób bezrobotnych, osób w niekorzystnej sytuacji jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkanie ma również na celu przedstawienie koncepcji realizacji projektu w Polsce oraz zgromadzenie informacji odnośnie umiejętności bądź kwalifikacji jakie powinni posiadać potencjalni pracownicy tak aby ponownie stać się osobami aktywnymi zawodowo.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną ogólne założenia projektu SIV(z ang. Social Impact Vouchers), wyjaśnione zostanie pojęcie Funduszu Wpływu Społecznego oraz związanego z nim filantropijnego charakteru finansowania projektu. W dalszej kolejności zaprezentowana zostanie koncepcja implementacji projektu w Polsce jak również grupa docelowa osób bezrobotnych która objęta zostanie pomocą. Następnym punktem spotkania będzie przedstawienie krok po kroku procesu integracji osoby bezrobotnej na rynek pracy aż do uzyskania przez nią zatrudnienia. Zaproszeni goście poproszeni zostaną również o uzupełnienie ankiety dotyczącej umiejętności bądź kwalifikacji których oczekują od kandydatów potencjalni pracodawcy.


Spotkanie Interesariuszy dotyczące Integracji Osób Bezrobotnych na Rynek Pracy przy pomocy Nowatorskich Instrumentów Socjalnych

25 listopada 2019 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się „Spotkanie Interesariuszy dotyczące Integracji Osób Bezrobotnych na Rynek Pracy przy Pomocy Nowatorskich Instrumentów Socjalnych” organizowane w ramach projektu „SIV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z koncepcją nowego projektu którego głównym celem jest integracja na rynek pracy osób bezrobotnych, osób w niekorzystnej sytuacji jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkanie miało również na celu przedstawienie koncepcji realizacji projektu w Polsce oraz zgromadzenie informacji odnośnie umiejętności bądź kwalifikacji jakie powinni posiadać potencjalni pracownicy tak aby ponownie stać się osobami aktywnymi zawodowo. Dodatkowo zaproszeni goście podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi obecnej sytuacji na rynku pracy co przyczyni się do ewentualnych modyfikacji koncepcji realizacji projektu w Polsce.