Logo RARR i EU
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu „SENTINEL – Rozwijanie i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizacji ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym krajów Europy Środkowej”. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Central Europe.

Tematyka projektu:
Zmiany demograficzne, postępujące w ostatnich latach, jak kurczenie się populacji, migracja, rosnąca segregacja społeczna i dezintegracja, szczególnie na obszarach wiejskich, stanowią poważne wyzwania gospodarcze dla krajów regionu środkowoeuropejskiego. W tych regionach przedsiębiorstwa społeczne (ang. Social Enterprises, skrót: SEs), jeśli występują sprzyjające warunki, mogą być naprawdę prawdziwym motorem integracji społecznej i zawodowej. Podczas gdy wiele powstających lub już działających SEs na tych obszarach potrzebuje dłuższej inkubacji i specjalistycznej pomocy, istniejące struktury wsparcia rzadko kiedy docierają do najbardziej potrzebujących terytoriów i nie uwzględniają lokalnych potrzeb, np. brak zasobów ludzkich, umiejętności i izolacji tych miejsc. Projekt SENTINEL może tu pomóc przede wszystkim jako „strażnik” lub mentor, aby zachęcić te przedsiębiorstwa społeczne, które w wielu regionach znajdujących się w gorszej sytuacji stanowią niemal jedyną możliwość pracy dla mieszkańców.

Cel projektu:
Projekt SENTINEL ma na celu zmniejszenie nierówności regionalnych w krajach uczestniczących oraz wzmocnienie SEs, tak aby odgrywały znaczącą rolę w lokalnej gospodarce. Projekt tworzy nowatorski model usług, który wykorzystuje techniki wsparcia dostosowane do specyfiki terytorialnej SEs, co może ułatwić ich rozwój, działanie zgodne z rynkiem i konkurencyjność. Aby uczynić Europę Środkową bardziej konkurencyjną, priorytetem jest współpraca w zakresie innowacji.
Działania SENTINEL przyczynią się do poprawy wiedzy SEs, umiejętności menedżerskich, przedsiębiorczości oraz lepszego wykorzystania efektu skali dzięki skutecznemu nawiązywaniu kontaktów.
Partnerzy SENTINEL podejmują wspólne działania w celu opracowania i zatwierdzenia nowych rozwiązań w zakresie rozwoju umiejętności, doradztwa Ekonomii Społecznej i ułatwień sieciowych, umożliwiających lepszą realizację ich ważnej roli w innowacjach społecznych i integracji społecznej.

Partnerstwo:
SENTINEL to projekt ponadnarodowy. Partnerzy Projektu to dziesięć organizacji partnerskich z sześciu krajów Europy Środkowej:

 • Hungarian Charity Service of the Order of Malta (Węgry) – Lider Projektu
 • KONETT Hungaria Community Development Nonprofit Ltd (Węgry)
 • Trentino federation of cooperation (Włochy)
 • Central European Initiative – Executive Secretariat (Włochy)
 • Fund 05 –Foundation for Social Investment (Słowenia)
 • Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an Institution (Słowenia)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (Polska)
 • Institute of Social Innovations (Czechy)
 • Social Impact gGmbH (Niemcy)

Okres trwania projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r.

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 218 (1piętro)
Danuta Kandefer – Koordynator projektu,
tel. (17) 867 62 16, e-mail: dkandefer@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Strony internetowe dotyczące Projektu:
www.interreg-central.eu/sentinel
https://www.facebook.com/CentralEuropeSentinel/

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg Central Europe.

Targi Ekonomii Społecznej

W dniu 9 czerwca 2019 r. w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” Rzeszów odbyły się Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Targi odbyły się w ramach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Rzeszowskiego Oddziału Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.
W Targach wzięło udział 10 poniższych Podmiotów Ekonomii Społecznej, które miały okazję zaprezentować swoje produkty i usługi. Stworzyły one oryginalne stoiska sprzedażowo – promocyjne, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem klientów.
• Molendini Sp z o.o.: produkcja i sprzedaż olei tłoczonych na zimno;
• Fundacja KRASNO-LUDEK: animacje dla dzieci, warsztaty twórcze;
• Akademia Kreatywności Sp. z o.o.: animacje i zabawy dla dzieci;
• Gwoździem malowane Sp. z o.o.: odnowione drewniane meble holenderskie;
• Karo Sp. z o.o.: produkcja mebli, obróbka drewna i płyt drewnopodobnych, frezowanie CNC;
• Fundacja Figaro: produkty ceramiczne wykonane ręcznie na kole garncarskim;
• LIDERSHOP Sp. z o.o.: sprzedaż zegarków, ręcznie robionych bransoletek, ubrań;
• Fundacja Żywieniowa ABC: konsultacje z zakresu dietetyki, zajęcia slow joggingu, organizacja obozów/kolonii i zajęć dla dzieci, survivale dla dzieci itp.;
• Stowarzyszenie „Dobry Dom”: wyroby garmażeryjne;
• Fundacja Miłosierdzie im. Jerzego Lewickiego „Podkarpackie Ciasteczka”: sprzedaż ręcznie robionych Ciasteczek Podkarpackich

Równolegle na głównej scenie można było podziwiać liczne występy m.in. Orkiestry Dętej WSK PZL – Rzeszów, dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalnych, Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Gwiazdą wieczoru był znany zespół „Być Może”, który sięgnął po oryginalne kompozycje i przygotował zaskakujące covery. Kolejną atrakcją przewidzianą dla zainteresowanych był Jarmark Spółdzielczy, pokazy OSP i klubu motocyklowego „Horda z Łańcuta, mini wesołe miasteczko dla dzieci oraz wiejska zagroda – mini ZOO. Udział w wydarzeniu był całkowicie bezpłatny.

Targi Ekonomii Społecznej zostały zorganizowane w ramach międzynarodowego Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Symulator Przedsiębiorczości Społecznej (SPS)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Symulatorze Przedsiębiorczości Społecznej.

Jest to szereg działań mających na celu przeprowadzenie symulacji ścieżki wsparcia dla tworzących się przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem etapu preselekcji i dostosowaniem elementów wsparcia do potrzeb beneficjentów. SPS jest prowadzony w ścisłej współpracy z Rzeszowskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES), który na co dzień zajmuje się udzielaniem wsparcia podmiotom z sektora ekonomii społecznej i posiada w tym zakresie bogate doświadczenie.
Udział w symulatorze jest BEZPŁATNY!.

Rekrutacja:
Osoby zainteresowane składają formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa osobiście
w siedzibie: RARR S.A., ROPS lub biurach terenowych ROWES w terminie od 20.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Cel:
Celem Symulatora jest przetestowanie nowej ścieżki wsparcia dla tworzących się przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem etapu preselekcji i dostosowaniem elementów wsparcia do potrzeb beneficjentów.

Uczestnicy:
Wsparcie w ramach symulatora skierowane jest do osób fizycznych, które zamieszkują w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na terenie województwa podkarpackiego.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

 • osoby, które nie ukończyły 18 roku życia,
 • osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • osoby zatrudnione przez Realizatora RARR, ROPS oraz instytucję współpracującą tj. ROWES,
 • osoby pracujące, które nie posiadają kryterium wykluczenia np. nie są osobami z niepełnosprawnościami,

Korzyści dla uczestnika:
Przetestowanie swojego pomysłu na biznes mający charakter przedsiębiorstwa społecznego oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Czas trwania:
Czas przeznaczony na wsparcie inkubacyjne dla uczestników w ramach symulatora wynosi łącznie około 3 miesięcy i uwzględnia okres od zakwalifikowania do ostatecznego zakończenia wszystkich szkoleń i zaprezentowania swojego biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego Zespołowi Ekspertów. Okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od potrzeb zdiagnozowanych w trakcie preselekcji oraz na etapie wsparcia zasadniczego.

Miejsce:
Szkolenia i spotkania będą odbywać się w siedzibie RARR S.A., ROPS Rzeszów oraz w biurach terenowych Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (w zależności od miejsca zamieszkania uczestników). Część szkoleń i spotkań będzie przeprowadzona w formie jedno lub dwudniowych warsztatów zorganizowanych w placówkach Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
w innych miejscach zlokalizowanych na terenie Województwa Podkarpackiego.

Działanie:
Każdy z uczestników Symulatora odbywa jednodniowe Szkolenie podstawowe z zakresu Ekonomii Społecznej. Następnie Zespoły Ekspertów przeprowadzają z uczestnikami wywiady pogłębione
w celu opracowania indywidualnej ścieżki wsparcia dla poszczególnych uczestników/grup. Ścieżka wsparcia odzwierciedlać będzie indywidualne potrzeby uczestników, ich dotychczasowe doświadczenie, wiedzę i pomysł na działalność.
Ponadto dostępne są w zależności od zdiagnozowanych potrzeb działania inkubacyjne służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji (wiedzy i umiejętności oraz postaw postrzeganych w kontekście autonomii i odpowiedzialności) potrzebnych do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego realizowanych w formie warsztatów o tematyce:

 • design thinking,
 • model canvas i kamienie milowe,
 • założenia i przygotowanie danych do biznesplanu,
 • komunikacja interpersonalna,
 • autoprezentacja,
 • prezentacje multimedialne,
 • przygotowanie do udziału w sesjach pitchingowych,
 • budowanie zespołu,
 • jak rozwijać biznes – rozwój strategiczny PS (cele strategiczne i taktyczne)
 • techniki sprzedaży,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • fundraising,
 • inspirujące dobre praktyki,
 • gry symulacyjne.

W ramach warsztatów uczestnicy/grupy będą mieli możliwość konsultacji z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych oraz z przedstawicielami przedsiębiorstw z otwartego rynku pracy. Ponadto każdy uczestnik (indywidualny lub grupa) będzie miał możliwość uczestniczyć w minimum 8 godzinach wsparcia w postaci mentoringu i coachingu prowadzonych przez animatorów, doradców kluczowych, doradców biznesowych. Liczba godzin wsparcia będzie wynikała z bieżących potrzeb uczestnika/grupy. Wsparcie ma na celu w szczególności:

 • diagnozę mocnych i słabych stron jednostki/grupy,
 • budowanie zespołu,
 • motywowanie uczestników,
 • wyłonienie lidera grupy, itp.

W ramach Symulatora uczestnicy będą mogli wziąć udział w wizycie studyjnej w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w celu praktycznego zapoznania się ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa społecznego.
Symulacja kończy się warsztatami podczas których uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu Ekonomii Społecznej oraz zaprezentować swój pomysł na przedsiębiorstwo społeczne przed Zespołem Ekspertów.

Eksperci:
Wszelkie szkolenia, zajęcia, spotkania i warsztaty będą prowadzone przez osoby mające praktyczną wiedzę z zakresu wspierania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. W większości ekspertami będą pracownicy Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES), przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z otwartego rynku pracy.

Symulator Przedsiębiorczości Społecznej jest jednym z działań Projektu „SENTINEL – Rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”. Projekt SENTINEL jest realizowany przez 10 instytucji z 6 państw Europy Środkowej tj. Polski, Niemiec, Włoch, Czech, Węgier i Słowenii. W Polsce partnerami Projektu są: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Budżet projektu wynosi: 1 952 166,05 Euro a czas realizacji to okres od 01.06.2017 r. do 31.05.2020 r. Głównym celem projektu SENTINEL jest stworzenie i przetestowanie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w mniej rozwiniętych regionach Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontakt:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Danuta Kandefer – Koordynator Projektu, pok.218
Tel. (17) 867 62 16, e-mail: dkandefer@rarr.rzeszow.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Bartosz Świder – Koordynator Projektu, pok.210
Tel. (17) 850 79 44, e-mail: b.swider@rops.rzeszow.pl

 

Pliki do pobrania: