Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Strona projektu: http://www.wsparcie.es/

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. -31.12.2019 r.

Budżet projektu: 25 910 731,00 zł.

Obszar realizacji projektu powiat:

 • strzyżowski,
 • ropczycko-sędziszowski,
 • dębicki,
 • mielecki,
 • tarnobrzeski,
 • miasto Tarnobrzeg.

Cel projektu:
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 247 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • które mieszkają (w rozumieniu k.c.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • wsparcie Animatorów,
 • warsztaty partnerstw lokalnych,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne,
 • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
 • szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wsparcie pomostowe,
 • lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej,

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w w/w projekcie skontaktuj się z naszym Animatorem, Doradcą kluczowym, Doradcą kluczowym biznesowym.

BIURA TERENOWE:

Powiat tarnobrzeski:
ul. 1 Maja 4 a
39-400 Tarnobrzeg
Tel.; 15 822 15 95 wew. 218

Beata Garanty – Animator
Tel.: 519-433-352
Adres e-mail.: bgaranty@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Marynowska – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-437-881
Adres e-mail: mmarynowska@rarr.rzeszow.pl

Joanna Lewicka – Animator
Tel.: 519-434-090
Adres e-mail.: jlewicka@rarr.rzeszow.pl

Joanna Rybczyńska – Animator
Tel.: 515-321-862
Adres e-mail.: jrybczynska@rarr.rzeszow.pl

Jacek Piwowarski – Animator
Tel.: 519-441-802
Adres e-mail.: jpiwowarski@rarr.rzeszow.pl

Anna Rawska – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 515-321-840
Adres e-mail.: arawska@rarr.rzeszow.pl

Anna Wach – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-435-287
Adres e-mail.: awach@rarr.rzeszow.pl

Mateusz Gurdak – Opiekun Inkubatora
Tel.: 15 822 15 95 wew. 218
Adres e-mail.: mgurdak@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat mielecki:
ul. Obrońców Pokoju 3
39-300 Mielec
Tel.: 17 250 67 46

Kinga Bielec – Animator
Tel.: 519-439-723
Adres e-mail.: kbielec@rarr.rzeszow.pl

Klaudia Lenart – Animator
Tel.:519-432-831
Adres e-mail.: klenart@rarr.rzeszow.pl

Lidia Gryglak – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-437-556
Adres e-mail: lgryglak@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Grochot – Opiekun Inkubatora
Tel.: 17 250 67 46
Adres e-mail.: tgrochot@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat ropczycko- sędziszowski:
ul. Piekarska 2b
39-120 Sędziszów Młp.

Barbara Pawlak – Animator
Tel.: 519-437-531
Adres e-mail.: bpawlak@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Malec – Animator
Tel.: 519-436-927
Adres e-mail.: kmalec@rarr.rzeszow.pl

Joanna Miela – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-433-992
Adres e-mail.: jmiela@rarr.rzeszow.pl

Monika Marković – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-441-651
Adres e-mail.: mmarkovic@rarr.rzeszow.pl

 

Powiat dębicki:
ul. Wielopolska 23
39-200 Dębica
Tel.; 14 639 71 61

Adrianna Skowrońska – Animator
Tel.: 519-434-879
Adres e-mail.: askowronska@rarr.rzeszow.pl

Anna Pęcak – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-438-682
Adres e-mail.: apecak@rarr.rzeszow.pl

Alicja Świętoń – Górniak – Doradca Kluczowy Biznesowy
Adres e-mail aswieton@rarr.rzeszow.pl
tel. 515-321-838

 

Powiat Strzyżowski:
ul. Polna 1
38-100 Strzyżów
Tel.; 17 276 85 68

Beata Piech – Animator
Tel.: 519-432-334
Adres e-mail.: bpiech@rarr.rzeszow.pl

Tomasz Dec – Animator
Tel.: 519-433-996
Adres e-mail.: tdec@rarr.rzeszow.pl

Ewa Schabowska– Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-433-840
Adres e-mail.: eschabowska@rarr.rzeszow.pl


Anna Pawińska-Sądelska – Regionalny konsultant ds. zamówień publicznych

Tel.: 515-321-810
Adres e-mail: apawinska@rarr.rzeszow.pl

Barbara Jaskulska – Radca Prawny
Tel.: 519-436-577
Adres e-mail.: bjaskulska@rarr.rzeszow.pl

Renata Bartnik –Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 519-433-902
Adres e-mail.: rbartnik@rarr.rzeszow.pl

Agata Sadlak – Specjalista ds rozliczania dotacji projektu
Tel.: 17 86 76 269
Adres e-mail.: asadlak@rarr.rzeszow.pl

Monika Szatan – Doradca księgowo-podatkowy
Tel.: 519-439-459
Adres e-mail.: mszatan@rarr.rzeszow.pl

Magdalena Szopińska – Doradca marketingowy
Tel.: 519-434-079
Adres e-mail.: mszopinska@rarr.rzeszow.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin-świadczenia-usług-ROWES-sub.II-3.12.2018

Regulamin obowiązujący od 08.02.2018-21.08.2018

Regulamin wazny 22.08.2018-2.12.2018

stary regulamin – archiwum

Załącznik-nr-1a-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-fizycznej-sub-II-1-1

Załącznik-nr-1b-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-prawnej-sub.-II

Załącznik-nr-1c-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-dla-której-będzie-utworzone-miejsce-pracy-sub-II

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-uczestnika-projektu-sub-II

Załącznik-nr-3a-Oświadczenie-majątkowe-osoby-prawnej-sub-II

Załącznik-nr-3b-Oświadczenie-o-nie-posiadaniu-długów-sub-II

Załącznik-nr-3c-Oświadczenie-o-związku-małżeńskim-i-oświadczenie-współmałżonka-sub.-II

Załącznik-nr-4a-Oświadczenie-osoby-bezrobotnej-niezarejestrowanej-w-PUP-sub.-II

Załącznik-nr-4b-Oświadczenie-osoby-poszukującej-pracy-i-pozostającej-bez-zatrudnienia-sub.-II

Załącznik-nr-4c-Oświadczenie-osoby-ubogiej-pracującej-sub.-II

Załącznik-nr-5a-Umowa-inkubacyjna-tworzenie-PS_PES-1

Załącznik-nr-5b-Umowa-na-świadczenie-usług-inkubacyjnych-doradztwo-sub-II

Załącznik-nr-6a-Umowa-na-świadczenie-usług-biznesowych-sub.-II

Załącznik-nr-6b-Umowa-na-świadczenie-usług-dla-podmiotów-powstałych-w-ramach-projektu-sub.-II

Załącznik-nr-6c-Umowa-na-świadczenie-usług-biznesowych-dla-PES-sub.-II

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-o-otrzymaniu_nieotrzymaniu-de-minimis-informacja-o-powiązanych-jednostkach-gospodarczych-sub-II

Załącznik-nr-8-Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-sub.-II

Załącznik-nr-9-Zaświadczenia-o-pomocy-de-minimis-obowiązuje-od-dnia-15.11.2014-r.-sub.-II

Załącznik-nr-10-Wniosek-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-przyznanie-wsparcia-pomostowego-sub.-II

Załącznik-nr-11-Biznesplan-istniejacego-Przedsiebiorstwa-spolecznego-sub.-II

Załącznik-nr-12-Biznesplan-nowo-tworzonego-Przedsiebiorstwa-spolecznego-sub.-II

Załącznik-nr-13-Oświadczenie-o-nie-prowadzeniu-odpłatnej-działalności-pożytku-publicznego-sub.II_

Załącznik-nr-14-Oświadczenie-osobyktóra-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-pracy-w-PS-sub-II

Załącznik-nr-15-Oświadczenie-osoby-fizycznej-planującej-założyć-Przedsiebiorstwo-Społeczne-subII

Załącznik-nr-16-Oświadczenie-osoby-prawnej-planującej-założyć-Przedsiębiorstwo-społeczne-sub-II

Załącznik-nr-17-Oświadczenie-Podmiotu-Ekonomii-Społecznej-przekształconego-w-Przedsiębiorstwo-społeczne-sub-II

Załącznik-nr-18-Oświadczenie-Przedsiębiorstwa-społecznego-tworzącego-nowe-miejsca-pracy-sub-II

Załącznik-nr-19-Oświadczenie-o-rachunku-bankowym-Przedsiębiorstwa-społecznego-sub-II

Załącznik-nr-20-Regulamin-KOP-Subregion-II

Załącznik-nr-21-Karta-oceny-formalnej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-przyznanie-wsparcia-pomostowego-subII

Załącznik-nr-22-Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-wsparcia-pomostowego-sub.-II-1

Załącznik-nr-23-Umowa-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-wsparcia-pomostowego-na-utworzenie-miejsc-pracy-w-PS-sub-II- 01.10-1

Załącznik-nr-24-Wzór-weksla-sub.-II

Załącznik-nr-25-Deklaracja-wystawcy-weksla-in-blanco-sub-II

Załącznik-nr-26-wniosek-o-wprowadzenie-zmian-w-biznesplanie-sub-II-4

Załącznik-nr-27a-Rekomendacja-Animatora-dla-Grupy-Inicjatywnej-sub.-II

Załącznik-nr-27b-Rekomendacja-Doradcy-kluczowego-dla-Grupy-inicjatywnej-sub-II

Załącznik-nr-28-Oświadczenie-dotyczące-podatku-VAT-sub.-II

Załącznik-nr-29-Umowa-na-realizację-szkoleń-zawodowych

Załącznik-nr-30-Formularz-zgłoszeniowy-do-udziału-w-szkoleniu-ogólnym-z-zakresu-Ekonomii-Społecznej-sub-II

Załącznik-nr-31a-Analiza-potrzeb-szkoleniowych-sub_II

Załącznik-nr-31b-Formularz-zgłoszeniowy-do-udziału-w-szkoleniu-zawodowym-sub-II

Załącznik-nr-32a-Regulamin-inkubatora-w-Mielcu

Załącznik-nr-33a-Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Mielcu

Załącznik-nr-33b-Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Tarnobrzegu

Załącznik-nr-34a-Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-Szkole-Liderów

Załącznik-nr-34b-Umowa-na-udział-w-Szkole-Liderów

Załącznik-nr-35-Wniosek-o-nadanie-statusu-PS

Załącznik-nr-36-Zgoda-na-przetwarzanie-wizerunku-uczestnika-projektu