Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > RIF – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 31.12.2020 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła prace związane z pełnieniem na terenie Województwa Podkarpackiego funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej przy wdrażaniu działań POIG.

Serdecznie dziękujemy PARP za 12 lat owocnej współpracy w ramach udzielonych Pełnomocnictw, Beneficjentom za zaufanie a wszystkim pracownikom RIF za efektywne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Wszelkie niezakończone projekty, pozostające w okresie trwałości, zostały przekazane bezpośrednio do PARP.  Kontakt pod adresem: zamykaniepoig@parp.gov.pl.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

(PO IG) ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach PO IG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach PO IG udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej), dzięki czemu jest uzupełnieniem działań przewidzianych w RPO oraz w pozostałych programach krajowych ujętych w NSS.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością corocznego składania Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu, poniżej zamieszczamy do pobrania wzór Oświadczenia.

Z24-oświadczenie trwałość_29_04_15

Szanowni Państwo,
Informujemy, że upływie okresu trwałości projektu, wskazanego w umowie o dofinansowanie, możliwy jest zwrot dokumentów, złożonych w RIF jako zabezpieczenie prawidłowej jego realizacji.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek z podaniem trybu, w jakim weksel ma być zwrócony.
W załączeniu wzory dokumentów:

Z9a-PR-POIG-20-odbior osobisty weksla-w2

Z9b-PR-POIG-20-zwrot weksla-w2

Działanie 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Na co:

 • Etap I (Działanie 1.4):
  Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu
 • Etap II (Działanie 4.1):
  Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

Dla kogo: przedsiębiorcy

Więcej informacji na stronie internetowej: PARP

W ramach Działania 1.4-4.1 RIF wykonuje następujące zadania:

 • działania informacyjno-promocyjne,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
 • ocena formalna wniosków o dofinansowanie,
 • podpisanie umowy z wnioskodawcą,
 • nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie,
 • monitorowania realizacji projektu,
 • rozliczenia projektu i wypłaty dofinansowania,
 • archiwizacja dokumentów.

Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Na co: projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R (badawczo- rozwojowych), w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR (centrum badawczo- rozwojowe).

Dla kogo: przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronie internetowej: PARP

W ramach Działania 4.2 Regionalna Instytucja Finansująca wykonuje kontrolę projektów.

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Na co: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

Dla kogo: przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronie internetowej: PARP

W ramach Działania 4.4 RIF wykonuje następujące zadania:

 • działania informacyjno-promocyjne,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
 • ocena formalna wniosków o dofinansowanie,
 • podpisanie umowy z wnioskodawcą,
 • nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie,
 • monitorowania realizacji projektu,
 • rozliczenia projektu i wypłaty dofinansowania,
 • archiwizacja dokumentów.

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:

1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,
b) ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia
albo

2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Więcej informacji na stronie internetowej: (PARP)

W ramach Działania 6.1 RIF wykonuje następujące zadania:

 • działania informacyjno-promocyjne,
 • powołanie Komisji Konkursowych do oceny wniosków,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
 • ocena formalnej wniosków o dofinansowanie,
 • ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie,
 • podpisywanie umów z wnioskodawcami,
 • wprowadzanie zmian do umów z Beneficjentami,
 • nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
 • wypłata wsparcia,
 • rozwiązanie umowy,
 • kontrola projektów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • sprawozdawczość.

Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu (możliwość aplikowania nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji). Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

Poziom i wysokość wsparcia:
Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.
Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Więcej informacji na stronie internetowej: PARP

W ramach Działania 8.1 RIF wykonuje następujące zadania:

 • działania informacyjno-promocyjne,
 • powołanie Komisji Konkursowych do oceny wniosków,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
 • ocena formalnej wniosków o dofinansowanie,
 • ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie,
 • podpisywanie umów z wnioskodawcami,
 • wprowadzanie zmian do umów z Beneficjentami,
 • nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
 • wypłata wsparcia,
 • rozwiązanie umowy,
 • kontrola projektów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • sprawozdawczość.

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Poziom i wysokość wsparcia:
Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Więcej informacji na stronie internetowej: PARP

W ramach Działania 8.2 RIF wykonuje następujące zadania:

 • działania informacyjno-promocyjne,
 • powołanie Komisji Konkursowych do oceny wniosków,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
 • ocena formalnej wniosków o dofinansowanie,
 • ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie,
 • podpisywanie umów z wnioskodawcami,
 • wprowadzanie zmian do umów z Beneficjentami,
 • nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
 • wypłata wsparcia,
 • rozwiązanie umowy,
 • kontrola projektów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • sprawozdawczość.