Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Projekt WeSTEMEU – Kobiety w sektorze nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie
logo westemeu

Projekt WeSTEMEU – Kobiety w sektorze nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie (ang. Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe) – akronim „WeSTEMEU” realizowany jest w ramach programu międzynarodowego Interreg Europa 2021-2027.

Sektor nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej, ale także dla sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, dostawami energii i cyfryzacją. Jest to jednak nadal jeden z sektorów, w których liczba kobiet jest nieproporcjonalnie mniejsza niż mężczyzn, co ma reperkusje na wielu poziomach. WeSTEMEU będzie pracować na poziomie międzyregionalnym nad rozwijaniem instrumentów polityki, które zachęcają i ułatwiają zatrudnienie kobiet w sektorach STEM, przyczyniając się w ten sposób do skuteczności i integracji rynku pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia.

Choć istnieje wiele polityk na rzecz równouprawnienia płci, w większości regionów UE nie ma konkretnych działań skierowanych na zapewnienia równego dostępu kobiet do karier w dziedzinie STEM, biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora. Projekt zajmie się poprawą kluczowych dokumentów polityk w następujących regionach Europy: Katalonii (Hiszpania), Litwie, Bukareszcie (Rumunia), regionie zachodniej Grecji, Podkarpackim (Polska) i hrabstwie Donegal (Irlandia).

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.

Budżet projektu:
1,649,692.00  EUR, w tym budżet RARR S.A.: 173,300.00 EUR

Termin realizacji:
Projekt rozpoczął się 1 marca 2023 roku, a zakończy w maju 2027 roku.

Projekt WeSTEMEU zakłada współpracę podmiotów publicznych z 9 regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń i poprawy kluczowych dokumentów polityk regionalnych, mających na celu zwiększenie liczby zatrudnionych kobiet w sektorach STEM oraz zwiększenie różnorodności i dostępności miejsc pracy.

Projekt WeSTEMEU przyczyni się do złagodzenia nierównowagi płci, a tym samym do lepszego reagowania sektora STEM na społeczne, gospodarcze i środowiskowe potrzeby obu płci. Jednocześnie spowoduje to zaspokojenie zapotrzebowania na wzrost zatrudnienia i innowacyjność na rzecz zrównoważonego rozwoju w obecnej gospodarce opartej na wiedzy. Jednocześnie, długoterminowy wpływ projektu będzie również widoczny w postaci niwelowania różnic w wynagrodzeniach.

W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie 9 partnerów z 6 państw:

 • Igualada Municipality (Hiszpania) – Lider Projektu
 • Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa)
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development
  and Innovation Funding (Rumunia)
 • Computer Technology Institute and Press Diophantus (Grecja)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (Polska)
 • Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Rzeszowie (Polska)
 • Atlantic Technological University (Irlandia)
 • Bucharest – Ilfov Regional Development Agency (BI-RDA) – (Rumunia)
 • Region of Western Greece (Grecja)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Joanna Wojciechowska-Szoska
tel. 017 8676229,
e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl

Strona www:
https://www.interregeurope.eu/westemeu