Projekt ,,SUMCITYNET”

16 lipca 2020

Projekt “SUMCITYNET” – miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności

Projekt „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” na pograniczu polsko – ukraińsko – białoruskim” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Program Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów, Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na terenach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Białorusi i Ukrainy. Program odnosi się do czterech celów tematycznych: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE.

Projekt, zatytułowany „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” ma na celu poprawę dostępności obszarów miejskich i zapewnienie rozwiązań w zakresie zrównoważonej i efektywnej mobilności oraz transportu do, przez i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski, Białorusi i Ukrainy.

Zmiany, jakie chcemy osiągnąć poprzez współpracę w ramach projektu to m.in. lepsza współpraca transgraniczna w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne; lepsze możliwości planowania i rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej; zwiększona dostępność w Użhorodzie (Ukraina) i Pińsku (Białoruś); wspieranie planowania i wdrażania zrównoważonej mobilności miejskiej; lepsze zrozumienie zrównoważona mobilność mieszkańców miast prowadząca do zmiany postaw; ulepszone praktyki odporne na klimat w zrównoważonej mobilności miejskiej, skuteczniejsze podejście do ekologii i jakości życia. Są to niezwykle ważne zmiany, które poprawią jakość życia w regionach Partnerów Projektu.

Projekt jest realizowany w sposób zintegrowany, a Partnerzy realizują działania w ramach swoich kompetencji. Jako, że regiony mają wspólne cele i chcą się wspólnie przyczynić do poprawy środowiska i klimatu, mają podobne wyzwania i cele oraz transgraniczne podejście do wspólnej realizacji projektów.

Ogólny cel:

Poprawa dostępności obszarów miejskich i zapewnienie rozwiązań w zakresie zrównoważonej i efektywnej mobilności oraz transportu do, przez i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski, Białorusi i Ukrainy.

Cele szczegółowe

 1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dostępności do obszarów miejskich
  i efektywnej mobilności.
 2. Opracowanie i monitoring realizacji planów działania na rzecz poprawy sytuacji dotyczącej mobilności miejskiej.
 3. Szerzenie transgranicznej współpracy w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2020 – 30.04.2022 przez następujących partnerów:

 • Agencja Zrównoważonego Rozwoju Regionu Karpackiego „FORZA  (Ukraina)- partner wiodący
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
 • Organizacja pozarządowa „Białoruski Związek Transportowy” (Białoruś)
 • Rada Miasta Użhorod (Ukraina)
 • Komitet Wykonawczy Miasta Pińsk (Białoruś)

https://www.pbu2020.eu/pl

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury


Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Piotr Stącel, tel. (17) 867 62 44, e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

https://pbu2020.eu/en/projects2020/166

www.rarr.rzeszow.pl

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

14.04.2021 r.

Pierwsze Warsztaty planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) w ramach projektu “SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w pierwszych Warsztatach planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) obejmujących obszar miast na prawach powiatu Krosna i Przemyśla oraz powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego, organizowanych w formule ON-LINE  (na PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS) w ramach projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności
i zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Warsztaty odbędą się w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) od godziny 10:00.

Warsztaty szkoleniowe mają na celu wprowadzenie innowacyjnych podejść w transporcie,  skierowane będą do pracowników lokalnych władz i ekspertów z dziedziny transportu obejmujących obszar miast na prawach powiatu Krosna i Przemyśla oraz powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego, aby móc korzystać z tych podejść lub dalej je badać
w celu lepszego zarządzania na szczeblu lokalnym. Program warsztatów obejmuje prezentację idei zrównoważonej mobilności w mieście, opis jej możliwych elementów, prezentację podejścia SUMP
z głównymi informacjami na temat procesu, kroków, elementów, korzyści itp.

REJESTRACJA ON-LINE: DO DNIA 19.04.2021 r. do godziny 14:00.

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego dla miast na prawach powiatu Krosna i Przemyśla oraz powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego.

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/r/khVSp5gppE

Rejestracja ogranicza się do maksymalnie 2 osób reprezentujących daną instytucję gminy/ miasta.

Planowana liczba uczestników: 20 osób.

Po zakończonej rejestracji, w osobnym mailu zostanie do Państwa przesłany link za pomocą, którego będą się mogli Państwo zalogować na warsztaty.

Agenda spotkania:

Pobierz

INFORMACJA:

Drugie warsztaty planowania zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie podkarpacia obejmujące miasta na prawach powiatu Rzeszowa i Tarnobrzega oraz powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego odbędą się w późniejszym terminie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!


15.03.2021 r.

Spotkania Partnerów Projektu „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności”

Międzynarodowe Spotkania Partnerów Projektów są jednym z elementów ich realizacji. Umożliwiają one nie tylko sprawną komunikację pomiędzy partnerami ale również pozwalają na wymianę doświadczeń, sprawną realizację wyznaczonych celów oraz zacieśnianie współpracy międzynarodowej w obszarze dot. tematyki projektu.

W ramach projektu SUMCITYNET w dniach 11.12.2020  r. oraz 12.03.2021 r. odbyły się Spotkania Partnerów Projektu. Głównymi ich celami było omówienie oraz ustalenie harmonogramu działań ściśle związanych z celami projektu tj. lepszą współpracą transgraniczna w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne; lepszymi możliwościami planowania i rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej; wspieraniem planowania i wdrażania zrównoważonej mobilności miejskiej; lepszym zrozumieniem zrównoważonej mobilności mieszkańców miast prowadzącym do zmiany postaw; ulepszonymi praktykami odpornymi na klimat w zrównoważonej mobilności miejskiej, skuteczniejszym podejściem do ekologii i jakości życia.


21.10.2020 r.

Wystartował projekt „SUMCITYNET”: miasta w kierunku zwiększenia dostępności
i zrównoważonej mobilności” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Na spotkaniu otwierającym, które odbyło się 19 października br. w Urban Lab Rzeszów uczestnicy przedstawione zostały najważniejsze założenia i działania podejmowane w ramach projektu

Projekt SUMCITYNET ma na celu poprawę dostępności obszarów miejskich
i zapewnienie rozwiązań zrównoważonej i efektywnej mobilności i transportu do, przez
i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski (m.in. Miasto Rzeszów), Białorusi (m.in. Miasto Pińsk) i Ukrainy (m.in. Miasto Użhorod).  Grupami docelowymi są: personel gmin
i władz w obszarze projektu, mieszkańcy miasta w tym: osoby wrażliwe i osoby
z niepełnosprawnością ruchową i specjalnymi potrzebami ruchowymi w miastach objętych projektem, kierowcy samochodów, kierowcy transportu publicznego, motocykliści, rowerzyści, piesi etc.

W spotkaniu wzięli udział wzięli:

 • Dyrektor Działu Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych oraz  Koordynator projektu SUMCITYNET, RARR S.A.;
 • Koordynator Urban Lab Rzeszów;
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej , Urząd Miasta Rzeszów;
 • Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Stalowej Woli;
 • Prezes Miejskiego Zakład Komunikacji  w Przemyślu,
 • Członek Zespołu Tematycznego „Mobilność” – Urban Lab Rzeszów, Rzeszów Smart City, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia rowerzystów rzeszowskich –  Rzeszow.pl.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/291

Więcej informacji o programie:

https://www.pbu2020.eu/pl

https://www.facebook.com/PBU2020/

#PLBYUA #SUMCITYNET

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Piotr Stącel, tel. (17) 867 62 44, e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

https://pbu2020.eu/en/projects2020/166

www.rarr.rzeszow.pl