Projekt ,,SUMCITYNET”

16 lipca 2020

 

Projekt “SUMCITYNET

miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności

Projekt „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” na pograniczu polsko – ukraińsko – białoruskim” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Program Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów, Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na terenach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Białorusi i Ukrainy. Program odnosi się do czterech celów tematycznych: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE.

Projekt, zatytułowany „SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” ma na celu poprawę dostępności obszarów miejskich i zapewnienie rozwiązań w zakresie zrównoważonej i efektywnej mobilności oraz transportu do, przez i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski, Białorusi i Ukrainy.

Zmiany, jakie chcemy osiągnąć poprzez współpracę w ramach projektu to m.in. lepsza współpraca transgraniczna w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne; lepsze możliwości planowania i rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej; zwiększona dostępność w Użhorodzie (Ukraina) i Pińsku (Białoruś); wspieranie planowania i wdrażania zrównoważonej mobilności miejskiej; lepsze zrozumienie zrównoważona mobilność mieszkańców miast prowadząca do zmiany postaw; ulepszone praktyki odporne na klimat w zrównoważonej mobilności miejskiej, skuteczniejsze podejście do ekologii i jakości życia. Są to niezwykle ważne zmiany, które poprawią jakość życia w regionach Partnerów Projektu.

Projekt jest realizowany w sposób zintegrowany, a Partnerzy realizują działania w ramach swoich kompetencji. Jako, że regiony mają wspólne cele i chcą się wspólnie przyczynić do poprawy środowiska i klimatu, mają podobne wyzwania i cele oraz transgraniczne podejście do wspólnej realizacji projektów.

Ogólny cel:

Poprawa dostępności obszarów miejskich i zapewnienie rozwiązań w zakresie zrównoważonej i efektywnej mobilności oraz transportu do, przez i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski, Białorusi i Ukrainy.

Cele szczegółowe

  1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dostępności do obszarów miejskich
    i efektywnej mobilności.
  2. Opracowanie i monitoring realizacji planów działania na rzecz poprawy sytuacji dotyczącej mobilności miejskiej.
  3. Szerzenie transgranicznej współpracy w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej odpornej na zmiany klimatyczne.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2020 – 30.04.2022 przez następujących partnerów:

  • Agencja Zrównoważonego Rozwoju Regionu Karpackiego „FORZA  (Ukraina)- partner wiodący
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
  • Organizacja pozarządowa „Białoruski Związek Transportowy” (Białoruś)
  • Rada Miasta Użhorod (Ukraina)
  • Komitet Wykonawczy Miasta Pińsk (Białoruś)

https://www.pbu2020.eu/pl

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury


Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Marek Duda, tel. (17) 867 62 15, e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

www.rarr.rzeszow.pl