MŁODZI NA SWOIM

19 kwietnia 2021

 O PROJEKCIE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie poinformować, że planuje realizację projektu „MŁODZI NA SWOIM” w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. i nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Do udziału w projekcie przyjętych zostanie 48 osób (25 Kobiet i 23 Mężczyzn), w tym 40 osób biernych zawodowo i 8 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy. 50% wszystkich Uczestników, tj. 24 osoby stanowić będą osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno–gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

– szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – 40h;
– zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe;
– bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 zł;
– finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 – ciu miesięcy w wysokości 2 600,00 zł netto/miesiąc;

Nabór do projektu prowadzony będzie w dwóch turach:

– I nabór: 24 Uczestników – planowany termin 05/06.2021r.
Bezzwrotne wsparcie otrzyma 20 osób

– II nabór: 24 Uczestników – planowany termin 02/03.2022r.
Bezzwrotne wsparcie otrzyma 20 osób.

Główne rezultaty:

  • wsparcie szkoleniowe z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – 48 Uczestników Projektu
  • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) – 40 Uczestników Projektu
  • wsparcie pomostowe – 40 Uczestników Projektu

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Zespół Projektowy:
info@rarr.rzeszow.pl
tel. 17 86 76 200 w. w. 214, 215, 216

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.

plakat_MŁODZI NA SWOIM

Ogłoszenie o I naborze. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 01.07.2021 r. do 20.07.2021 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

1-2_regulamin-rekrutacji-uczestnikow

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

zał._1_Formularz rekrutacyjny

zał._2_Oświadczenie o utracie zatrudnienia

zał._3_Oświadczenie o braku przynależności do grupy docelowej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

zał._4_Oświadczenie ws. wielokrotnego uczestnictwa w Projekcie

zał._5_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

zał._6_Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawnością

zał._7_Wzór wniosku do ZUS (druk US-7)

WZOR-WNIOSKU-DO-ZUS-DRUK-US-7

zał._8_Zaświadczenie o pobieraniu nauki

zał._9_Karta oceny weryfikacji formalnej formularza rekrutacji

zał._10_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

zał._11_Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

zał._12_Karta oceny predyspozycji kandydata

zał._13_Wzór Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego

zał._14_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

zał._15_Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

zał._16_ Pakiet dla miast średnich_lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach PO WER kryterium kwalifikowalności weryfikowane będzie również w dniu przystąpienia uczestnika do projektu tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.

Osoby bezrobotne niezarejestrowane oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

Dane kontaktowe:
Tel.: 17 86 76 200  wew. 214, 253,
E-mail:  info@rarr.rzeszow.pl

Konsultacje indywidualne

W celu umówienia się na konsultację indywidualną proszę dzwonić pod nr tel.:  17 86 76 200  wew. 214, 253

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, konsultacja indywidualna jest możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.