Logo RARR i EU
Logo - 10x7cm

 O PROJEKCIE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie poinformować, że planuje realizację projektu „MŁODZI NA SWOIM” w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. i nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Do udziału w projekcie przyjętych zostanie 48 osób (25 Kobiet i 23 Mężczyzn), w tym: osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy. 50% wszystkich Uczestników, tj. 24 osoby stanowić będą osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno–gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

– szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – 40h;
– zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe;
– bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 zł;
– finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 – ciu miesięcy w wysokości 2 600,00 zł netto/miesiąc;

Nabór do projektu prowadzony będzie w dwóch turach:

– I nabór: 24 Uczestników – planowany termin 05/06.2021r.
Bezzwrotne wsparcie otrzyma 20 osób

– II nabór: 24 Uczestników – planowany termin 01.2022r. (nabór zakończoby)
Bezzwrotne wsparcie otrzyma 20 osób.

Główne rezultaty:

 • wsparcie szkoleniowe z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – 48 Uczestników Projektu
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) – 40 Uczestników Projektu
 • wsparcie pomostowe – 40 Uczestników Projektu

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Zespół Projektowy:
info@rarr.rzeszow.pl
tel. 17 86 76 200 w. w. 214, 215, 216, kom. 664 602 833

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.

plakat_MŁODZI NA SWOIM

01.06.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO   

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „Młodzi na swoim”.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r.  

O wsparcie może się ubiegać Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

 

24.05.2022 r.

WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU MŁODZI NA SWOIM – 2. EDYCJA  

Niniejszym prezentujemy listy rankingowe biznes planów po ocenie merytorycznej. 

Listy rankingowe: 

Lista rankingowa

Lista rezerwowa

Wykaz Dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

 1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – Załącznik nr 9;
 2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Beneficjenta pomocy w ZUS (ZUS ZUA, ZZA);
 4. Dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego na potrzeby nowo utworzonej działalności gospodarczej;
 5. Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis – Załącznik nr 3;
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 4;
 7. Zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy);
 8. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia;
 9. Inne, wymagane przez Beneficjenta dokumenty.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie skontaktujemy się w sprawie dalszej procedury składania dokumentów i podpisania Umów na przyznanie wsparcia finansowego oraz Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

09.05.2022 r. 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU MŁODZI NA SWOIM – 2. EDYCJA   

Niniejszym przedstawiamy wyniki oceny formalnej złożonych przez Uczestników Projektu “Młodzi na swoim” biznesplanów. 

Biznesplany, które uzyskały pozytywną ocenę formalną zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Wyniki oceny formalnej plik do pobrania 

 

12.04.2022 r.

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU MŁODZI NA SWOIM – 2. EDYCJA  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że nabór Biznesplanów w ramach projektu „Młodzi na swoim”,dla Uczestników/czek projektu prowadzony będzie w dniu 25.04.2022 r. 

Biznesplany będzie można składać wraz z wymaganymi załącznikami:

 • osobiście w Biurze projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, w godz. 7.00-15.00.
 • pocztą, kurierem na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, w godz. 7.00-15.00.
 • RARR S.A. dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@rarr.rzeszow.pl.
 • Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. 

 

04.04.2022 r.

 „Szkolenie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej dotyczące zagadnień związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej”.  

Termin szkolenia: 06.04.2022 r.-12.04.2022 r., godz. 8:00-16:00.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy podział uczestników na grupy szkoleniowe.

Grupa szkoleniowa I
Grupa szkoleniowa II
Grupa szkoleniowa III

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE

24.03.2022r.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe Kandydatów/ek zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe Kandydatów/ek niezakwalifikowanych do projektu „Młodzi na swoim” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek projektu od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.

Listy rankingowe:

Lista rezerwowa

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego kandydata/tkę do udziału w projekcie (warunki wskazano w § 5 niniejszego Regulaminu).

Wymienione dokumenty należy dostarczyć zgodnie z §7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych ust. 6-7   Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Młodzi na swoim w terminie do 29 marca 2022r.

Usługa szkoleniowa odbędzie się zgodnie z § 11 Realizacja wsparcia szkoleniowego Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek projektu.

 •  Szkolenie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej w wymiarze 40 godzin odbędzie się w terminie: 6 – 12 kwietnia 2022 r. 
 • Indywidualne doradztwo dotacyjne: 20 – 22 kwietnia 2022 r.  (2h/os.)

Harmonogram oraz szczegółowy podział uczestników na grupy szkoleniowe zostanie opublikowany na podstronie projektu w zakładce AKTUALNOŚCI.

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest na podstawie złożonego w formie pisemnej oświadczenia z uzasadnieniem zgodnie z Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Młodzi na swoim”.

…………………………………..

Szczegółowy harmonogram III etapu rekrutacji do projektu – rozmowa z Doradcą zawodowym.

11.03.2022r.

W dniach 14.03.2022r. – 18.03.2022r.  zostanie przeprowadzony III etap rekrutacji tj.: Rozmowa z doradcą zawodowym weryfikująca predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie potrzeb szkoleniowych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą zawodowym.

III etap rekrutacji – szczegółowy harmonogram.

…………………………………..

Wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych.

11.03.2022r.

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji oraz listę rezerwową Kandydatów do III etapu rekrutacji. Informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ponowna ocena Formularza rekrutacyjnego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Listy rankingowe:

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędu pracy – kobiety

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędu pracy – mężczyźni

Lista rezerwowa – osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy

 

Luty 25.02.2022 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach I naboru Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej przedstawiamy wstępne: Listy osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą zawodowym, listy rezerwowe.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy – kobiety

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo, osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy – mężczyźni

Lista rezerwowa – Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo, osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, kobiety i mężczyźni

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym

Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym jest zaplanowany w terminie po 14 marca 2021 r. w siedzibie tut. Agencji.

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej w najbliższych dniach.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestnicy, którzy po rozmowie z Doradcą Zawodowym zostaną zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do przedłożenia przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w projekcie, m.in.:

zaświadczenie z ZUS wskazujące na brak podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi (od dnia złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego do dnia wydania zaświadczenia) z tytułów,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) stanowi Załącznik nr 7 do REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Młodzi na swoim); Uczestnik/Uczestniczka może również samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez Uczestnika/Uczestniczkę.

Zaświadczenie ZUS ważne są przez okres 30 dni od dnia jego wydania i po tym okresie wymagają aktualizacji. Niepotwierdzenie kwalifikowalności Uczestnika/Uczestniczki projektu uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) stanowi Załącznik WZOR-WNIOSKU-DO-ZUS-DRUK-US-7 dostępny w zakładce rekrutacja.

Kandydat może samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez Kandydata;

Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata projektu uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

Luty 14.02.2022 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach II naboru Uczestników do projektu „MŁODZI NA SWOIM”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki oceny formalnej w ramach II naboru do projektu Młodzi na swoim

 

Styczeń 03.01.2022 r.

OGŁOSZENIE O II NABORZE 

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza II nabór Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 14.01.2022 r. do 02.02.2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „Młodzi na swoim”.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 14.12.2021 r. do 21.12.2021 r.

O wsparcie może się ubiegać Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW W RAMACH PROJEKTU MŁODZI NA SWOIM 

Niniejszym prezentujemy OSTATECZNE listy rankingowe biznes planów zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ramach projektu Młodzi na swoim.

Lista rankingowa biznesplanów zakwalifikowanych do wsparcia finansowego

Lista osób odrzuconych

Wykaz Dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

 1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – Załącznik nr 9;
 2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Beneficjenta pomocy w ZUS (ZUS ZUA, ZZA);
 4. Dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego na potrzeby nowo utworzonej działalności gospodarczej;
 5. Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis – Załącznik nr 3;
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 4;
 7. Zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy);
 8. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia;
 9. Inne, wymagane przez Beneficjenta dokumenty.

WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU MŁODZI NA SWOIM 

Niniejszym prezentujemy wstępne listy rankingowe biznes planów po ocenie merytorycznej.

Listy rankingowe:

Lista rankingowa biznesplanów zakwalifikowanych do wsparcia finansowego

Lista osób odrzuconych

Uczestnik projektu, którego Biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). Procedura odwoławcza oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU MŁODZI NA SWOIM

Niniejszym przedstawiamy wyniki oceny formalnej złożonych przez Uczestników Projektu “Młodzi na swoim” biznesplanów.

Biznesplany, które uzyskały pozytywną ocenę formalną zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MŁODZI NA SWOIM 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza  nabór Biznesplanów dla Uczestników projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Biznes planów będzie prowadzony w dniu 26.11.2021 r.

WSPARCIE SZKOLENIOWE 

Termin szkolenia: 15.11.2021 r.- 19.11.2021 r., godz. 8:00-16:00.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy podział uczestników na grupy szkoleniowe.

Grupa szkoleniowa I Młodzi na swoim_Grupa szkoleniowa I

Grupa szkoleniowa II Młodzi na swoim_Grupa szkoleniowa II

Grupa szkoleniowa III Młodzi na swoim_Grupa szkoleniowa III

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM – I EDYCJA

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym, które odbędą się w dniach 10 i 14 września 2021 r. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie w przypadku niestawienia się na rozmowę z Doradcą Zawodowym w wyznaczonym terminie Kandydat/Kandydatka zostanie wykluczony/a z udziału w projekcie.

Rozmowy z Doradcą Zawodowym w ramach III etapu rekrutacji do projektu „Młodzi na swoim” będą prowadzone w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju S.A. (foyer- punkt rejestracji formularzy podczas naboru, wejście obok AQUA SALON).

Na spotkanie z Doradcą Zawodowym prosimy zabrać dokument tożsamości oraz z uwagi na zagrożenie COVID-19 środki ochrony osobistej – własny długopis, maseczki itp.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram rozmów z Doradcą zawodowym.

HARMONOGRAM DORADCA ZAWODOWY– plik do pobrania

Ogłoszenie o I naborze. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dniach 01.07.2021 r. do 20.07.2021 r.

Dane kontaktowe:
Tel.: 17 86 76 200  wew. 214, 253,
E-mail:  info@rarr.rzeszow.pl

Konsultacje indywidualne

W celu umówienia się na konsultację indywidualną proszę dzwonić pod nr tel.:  17 86 76 200  wew. 214, 253

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, konsultacja indywidualna jest możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE

Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do projektu „Młodzi na swoim” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Listy rankingowe:

Szkolenie grupowe oraz doradztwo dotacyjne odbędzie się w październiku.

Harmonogram oraz szczegółowy podział uczestników na grupy szkoleniowe zostanie opublikowany na podstronie projektu w zakładce AKTUALNOŚCI.

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest na podstawie złożonego w formie pisemnej oświadczenia
z uzasadnieniem zgodnie z Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Młodzi na swoim”.

 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM  – I edycja

Poniżej przedstawiamy: Listy osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą zawodowym oraz listę osób niezakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą zawodowym.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy – kobiety– plik do pobrania

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy – mężczyźni– plik do pobrania

Lista rezerwowa – osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy– plik do pobrania

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym– plik do pobrania

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników kryterium kwalifikowalności weryfikowane będzie również w dniu przystąpienia uczestnika do projektu tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.

 

WYNIKI OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – I edycja

Informujemy o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach I naboru Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego
w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy – kobiety – plik do pobrania

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – osoby bierne zawodowo, osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów prac – mężczyźni – plik do pobrania

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do rozmowy z Doradcą Zawodowym – plik do pobrania

Osoby bezrobotne niezarejestrowane oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do przedłożenia przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w projekcie, m.in.: zaświadczenie z ZUS wskazujące na brak podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi (od dnia złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego do dnia wydania zaświadczenia) z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) stanowi Załącznik WZOR-WNIOSKU-DO-ZUS-DRUK-US-7 dostępny na podstronie projektu Młodzi na swoim w zakładce Rekrutacja.

Kandydat może samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez Kandydata.