Logo RARR i EU
6

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wykorzystaliśmy zaplanowaną pulę środków grantu w ramach trzech tur rekrutacji dla organów prowadzących szkoły podstawowe.
📝 Podpisaliśmy umowy z 37 Organami Prowadzącymi,
🏫 Objęliśmy wsparciem 109 Szkół Podstawowych,
💰 Przekażemy 49 284 373,90 zł na realizację przedsięwzięć przez OP,
👨‍🏫 Przeszkolimy 600 osób zgodnie z indywidualnymi potrzebami szkół oraz co najmniej 390 rozwinie kompetencje zgodnie z zasadami dostępności.

Ostateczne listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - III tura

Wstępne listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - III tura

Listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - III tura - ocena formalna

Ogłoszenie naboru właściwych wniosków o powierzenie grantów w ramach III tury rekrutacji

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU
WŁAŚCIWYCH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU
W RAMACH III TURY REKRUTACJI

w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Wnioski mogą złożyć wyłącznie organy prowadzące szkoły, które zakwalifikowały się do II etapu w ramach III tury rekrutacji.

Nabór właściwych wniosków o powierzenie grantu rozpocznie się

02.11.2021r. i potrwa do 10.11.2021r.

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie online (elektronicznie) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez uprawnione osoby, do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na skrzynkę ePUAP:/RARRRzeszow/SkrytkaESP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się pod linkiem: III tura rekrutacji

Ostateczne listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - II tura

Wstępne listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - II tura

Listy rankingowe wstępnych wniosków o powierzenie grantu - III tura

Listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - II tura - ocena formalna

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji - zakończono nabór

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III TURZE REKRUTACJI
ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE
DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY

w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:
– podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,
– zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym. Zakres wydatkowania środków określa Model dostępnej szkoły, zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności.

Z grantów mogą skorzystać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne, każdego rodzaju – ogólnodostępne, integracyjne, specjalne – z terenu całej Polski, które zgłoszą do projektu minimum 2, a maksimum 4 szkoły.

Nabór organów prowadzących do testowania Modelu składa się z dwóch etapów:

 • I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu,
 • II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu.

Wysokość grantu wynosi od 900 000 PLN do 1 700 000 PLN.

Nie jest wymagany wkład własny.

I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu
Organ prowadzący dokonuje samooceny szkół objętych planowanym przedsięwzięciem i uzupełnia wstępny wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami, które należy przesłać wyłącznie online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem serwisu ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna lub przesłane w formie skanów, nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków wstępnych:   
Od 28.06.2021 r. do 06.07.2021 r. (wydłużenie terminu do 09.07.2021r.) – zakończono nabór

II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu
Do II etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną organy prowadzące, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie i w oparciu o wynik audytu oraz przygotowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności złożą właściwy wniosek o powierzenie grantu w terminie wskazanym w ogłoszeniu do II etapu rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się w zakładce Regulamin i dokumenty – III tura rekrutacji


Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.


Ogłoszenie naboru właściwych wniosków o powierzenie grantów w ramach II tury rekrutacji

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU
WŁAŚCIWYCH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU
W RAMACH II TURY REKRUTACJI

 w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
Wnioski może złożyć wyłącznie 24 organy prowadzące, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji.

Nabór właściwych wniosków o powierzenie grantu rozpocznie się
22.06.2021 r. i potrwa do 30.06.2021 r.

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem serwisu ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się w zakładce Regulamin i Dokumenty –  II tura rekrutacji

Ostateczne listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - I tura

Wstępne listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - I tura

Listy rankingowe właściwych wniosków o powierzenie grantu - I tura - ocena formalna

Listy rankingowe wstępnych wniosków o powierzenie grantu - II tura

Ogłoszenie naboru właściwych wniosków o powierzenie grantów w ramach I tury rekrutacji

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU
WŁAŚCIWYCH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

 w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
Wnioski może złożyć wyłącznie 16 organów prowadzących, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji.

Nabór właściwych wniosków o powierzenie grantu rozpocznie się
29.01.2021 r. i potrwa do 08.02.2021 r. (wydłużenie terminu do 22.02.2021r.)

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem serwisu ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się w zakładce Regulamin i Dokumenty –  I tura rekrutacji

Zaproszenie do udziału w II turze rekrutacji - zakończono nabór

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W II TURZE REKRUTACJI
ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE
DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY

w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:
– podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,
– zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym. Zakres wydatkowania środków określa Model dostępnej szkoły, zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności.

Z grantów mogą skorzystać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne, każdego rodzaju – ogólnodostępne, integracyjne, specjalne – z terenu całej Polski, które zgłoszą do projektu minimum 2, a maksimum 4 szkoły.

Nabór organów prowadzących do testowania Modelu składa się z dwóch etapów:

 • I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu,
 • II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu.

W drugiej turze rozdysponowane zostaną granty na łączną kwotę ok. 25 000 000 PLN.

Wysokość grantu wynosi od 900 000 PLN do 1 500 000 PLN.

Nie jest wymagany wkład własny.

I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu
Organ prowadzący dokonuje samooceny szkół objętych planowanym przedsięwzięciem i uzupełnia wstępny wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami, które należy przesłać wyłącznie online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem serwisu ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków wstępnych:   
Od 25.01.2021 r. do 02.02.2021 r.   

II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu
Do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 24 organy prowadzące, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie i w oparciu o wynik audytu oraz przygotowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności złożą właściwy wniosek o powierzenie grantu w terminie wskazanym w ogłoszeniu do II etapu rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się w zakładce Regulamin i dokumenty – II tura rekrutacji


Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Listy rankingowe wstępnych wniosków o powierzenie grantu - I tura

Aktualności I tura rekrutacji


Zakończyła się I tura rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania modelu dostępnej szkoły. Zapraszamy do II tury rekrutacji (więcej informacji wkrótce).ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I TURZE REKRUTACJI
ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE
DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY

w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:
– podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,
-zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym. Zakres wydatkowania środków określa Model dostępnej szkoły, zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności.

Z grantów mogą skorzystać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne, każdego rodzaju – ogólnodostępne, integracyjne, specjalne – z terenu całej Polski, które zgłoszą do projektu minimum 2, a maksimum 4 szkoły.

Pierwsza tura naboru organów prowadzących do testowania Modelu składa się z dwóch etapów:

 • I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu,
 • II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu.

W pierwszej turze rozdysponowane będą granty na łączną kwotę ok. 15 000 000 PLN.
Wysokość grantu wynosi od 900 000 PLN do 1 500 000 PLN.
Nie jest wymagany wkład własny.

Organ prowadzący może złożyć w ramach jednej tury rekrutacji wyłącznie jeden wniosek u jednego operatora.
 I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu
Organ prowadzący dokonuje autodiagnozy dostępności szkół objętych planowanym przedsięwzięciem i uzupełnia wstępny wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami,
w tym formularz weryfikacji poziomu dostępności.

Wstępne wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy przesłać tylko online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

UWAGA !! Wydłużenie terminu składania wniosków wstępnych
 Termin składania wniosków wstępnych:   
Od 05.10.2020r. do 26.10.2020r. włącznie

II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu
Do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 16 organów prowadzących, które zobowiązane będą złożyć właściwy wniosek o powierzenie grantu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się w zakładce Regulamin i dokumenty


Informacja, w przypadku wybrania kryterium premiującego “OP zatrudni przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością”, należy załączyć do wniosku deklarację (wzór dokumentu we własnym zakresie) zobowiązującą OP do zatrudnienia przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością.


Informujemy, że pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” realizowany jest przez dwóch operatorów:
✔ Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia;
✔ Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego pn. Dostępna Szkoła
Proszę o zapoznanie się z Regulaminem i dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi na stronie RARR S.A. (różnią się one od dokumentów drugiego operatora) i złożenie online (elektronicznie) za pośrednictwem platformy ePUAP wstępnego wniosku z załącznikami wypełnionymi na prawidłowych wzorach.


UWAGA !! Zmiana we wstępnym wniosku o powierzenie grantu.
Omyłka pisarska nie wpływająca na wartość merytoryczną wniosku,
Załącznik nr 2  – wstępny wniosek o powierzenie grantu:
w sekcji Zgłaszana Szkoła pkt 3.7 oraz 3.8
było: (zał. nr 1 do regulaminu)
powinno być: (zał. nr 2.2 do regulaminu)
Zmieniony plik został uaktualniony na stronie internetowej w dniu 06.10.2020r. o godz. 15:00

Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w okresie od 01.11.2019 r. do 30.11.2023 r., realizuje projekt grantowy pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Projekt polega na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród
37 jednostek prowadzących szkoły w całej Polsce. Konkurs będzie dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły specjalne, powszechne, integracyjne). Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki jego realizacji zostanie bezpośrednio wspartych 109 szkół podstawowych.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Fundusze umożliwią np. montaż windy czy zakup transportu dla dzieci
z niepełnosprawnościami. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest odpowiedzialna za merytoryczną część realizacji projektu, związaną z udzielaniem grantów, a następnie wsparciem szkół podczas etapu wydatkowania funduszy.

Wartość projektu: 59 646 619,78 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 56 240 797,79 zł.


Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

I tura rekrutacji - dokumenty

Regulamin i dokumenty

Regulamin rekrutacji organów prowadzących
Załącznik nr 1- Model dostępnej szkoły
Załącznik nr 1.1- wzór formularza autodiagnozy
Załącznik nr 3- regulamin zespołu oceniającego (ZO)
Załącznik nr 3.1- karta oceny wstępnego wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 5- regulamin komisji rekrutacyjnej (KR)
Załącznik nr 5.1- karta oceny formalnej właściwego wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 5.2- karta oceny merytorycznej właściwego wniosku o powierzenie grant
Załącznik nr 6- deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 7.1- formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej
Załącznik nr 7.2- formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej
Załącznik nr 8- umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 8.1- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 8.2- odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 8.3- oświadczenie uczestnika projektu dot. RODO


Wstępny wniosek o powierzenie grantu i załączniki

Załącznik nr 2- wstępny wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 2.1- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załacznik nr 2.2 – wzór formularza weryfikacji poziomu dostępności
Załącznik nr 2.3- oświadczenie potwierdzające tytuł własności do lokalu i gruntu na terenie, którego planowane jest przedsięwzięcie w okresie umożliwiającym zapewnienie jego trwałości


Właściwy wniosek o powierzenie grantu i załączniki

Załącznik nr 4- właściwy wniosek o powierzenie grantu I tura
Załącznik nr 4.1- harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 4.2- wzór IPPD

Instrukcja wypełniania właściwego wniosku o powierzenie grantu I tura


Umowa powierzenia grantu i załączniki

Załącznik nr 9- wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 9.1- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 9.2- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności powyżej 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury
Załącznik nr 9.3.1- wzór weksla
Załącznik nr 9.3.2- wzór deklaracji do weksla in blanco
Załącznik nr 9.3.3- oświadczenie majątkowe osoby prawnej
Załącznik nr 9.3.4- oświadczenie o (nie)pozostawaniu w związku małżeńskim
Załącznik nr 9.3.5- oświadczenie o nieposiadaniu długów
Załącznik nr 9.4- wzór cząstkowego sprawozdania rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 9.4.1- wzór opisu księgowego
Załącznik nr 9.4.2- oświadczenie dotyczące zakupu używanych środków trwałych i wyposażenia
Załącznik nr 9.4.3- wzór wniosku o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym
Załącznik nr 9.5 – wzór końcowego sprawozdania rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 9.5.1- oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem
Załącznik nr 9.6- wzór harmonogramu płatności

II tura rekrutacji - dokumenty

Regulamin i dokumenty

Regulamin rekrutacji organów prowadzących
Załącznik nr 1- Model dostępnej szkoły
Załącznik nr 3- regulamin zespołu oceniającego
Załącznik nr 3.1- karta oceny wstępnego wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 5- regulamin komisji rekrutacyjnej
Załącznik nr 5.1- karta oceny formalnej właściwego wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 5.2- karta oceny merytorycznej właściwego wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 6- deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 7.1- formularz zgloszeniowy dla osoby prawnej
Załącznik nr 7.2- formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej
Załącznik nr 8- wzór umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 8.1- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 8.2- odwołanie upoważnienia
Załącznik nr 8.3- oświadczenie uczestnika projketu dotyczące RODO


Wstępny wniosek o powierzenie grantu i załączniki

Załącznik nr 2- wstępny wniosek o powierzenie grantu II tura
Załącznik nr 2.1- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 2.2- formularz samooceny
Załącznik nr 2.3- oświadczenie potwierdzajace tytuł własności do lokalu i gruntu na terenie ktorego planowane jest przedsięwziecie w okresie umożliwiajacym zapewnienie jego trwałości

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2.2
Instrukcja przesyłania dokumentów rekrutacyjnych poprzez gov.pl – II tura


Właściwy wniosek o powierzenie grantu i załączniki

Załącznik nr 4- właściwy wniosek o powierzenie grantu II tura
Załącznik nr 4.1- harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 4.2- wzór IPPD

Instrukcja wypełniania właściwego wniosku o powierzenie grantu i harmonogramu rzeczowo-finansowego – II tura


Umowa powierzenia grantu i załączniki

Załącznik nr 9- wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 9.1- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 9.2- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności powyżej 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury
Załącznik nr 9.3.1- wzór weksla in blanco
Załącznik nr 9.3.2- wzór deklaracji do weksla in blanco
Załącznik nr 9.3.3- oświadczenie majątkowe osoby prawnej
Załącznik nr 9.3.4- oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim
Załącznik nr 9.3.5- oświadczenie o nieposiadaniu długów
Załącznik nr 9.4- wzór cząstkowego sprawozdania rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 9.4.1- wzór opisu księgowego
Załącznik nr 9.4.2- oświadczenie dotyczące zakupu używanych srodków trwałych i wyposażenia
Załącznik nr 9.4.3- wzór wniosku o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym
Załącznik nr 9.5 – wzór końcowego sprawozdania rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 9.5.1- oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem
Załącznik nr 9.6- harmonogram płatności

III tura rekrutacji - dokumenty

Regulamin i dokumenty

Regulamin rekrutacji organów prowadzących
Załącznik nr 1- Model dostępnej szkoły
Załącznik nr 3- regulamin zespołu oceniającego
Załącznik nr 3.1- karta oceny wstępnego wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 5- regulamin komisji rekrutacyjnej
Załącznik nr 5.1- karta oceny formalnej właściwego wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 5.2- karta oceny merytorycznej właściwego wniosku o powierzenia grantu
Załącznik nr 6- deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 7.1- formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej
Załącznik nr 7.2- formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej
Załącznik nr 8- wzór umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych – III tura
Załącznik nr 8.1- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 8.2- odwołanie upoważnienia
Załącznik nr 8.3- oświadczenie uczestnika projketu dotyczące RODO


Wstępny wniosek o powierzenie grantu i załączniki

Załącznik nr 2- wstępny wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 2.1- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 2.2- formularz samooceny
Załącznik nr 2.3- oświadczenie potwierdzające tytuł własności do lokalu i gruntu na terenie ktorego planowane jest przedsięwziecie

Instrukcja wypełniania załącznika 2.2


Właściwy wniosek o powierzenie grantu i załączniki

Załącznik nr 4- właściwy wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4.1- harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 4.2-wzór IPPD


Umowa powierzenia grantu i załączniki

Załącznik nr 9- wzór umowy powierzenia grantu
Załącznik nr 9.1- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 9.2- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności powyżej 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury
Załącznik nr 9.3.1- wzór weksla in blanco
Załącznik nr 9.3.2- wzór deklaracji do weksla in blanco
Załącznik nr 9.3.3- oświadczenie majątkowe osoby prawnej
Załącznik nr 9.3.4- oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim
Załącznik nr 9.3.5- oświadczenie o nieposiadaniu długów
Załącznik nr 9.4- wzór cząstkowego sprawozdania rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 9.4.1- wzór opisu księgowego
Załącznik nr 9.4.2- oświadczenie dotyczące zakupu używanych środków trwałych i wyposażenia
Załącznik nr 9.4.3-wzór wniosku o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym
Załącznik nr 9.5 – wzór końcowego sprawozdania rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 9.5.1- oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem
Załącznik nr 9.6- harmonogram płatności
Załącznik nr 9.7- oświadczenie do wypisów z księgi wieczystej
Załącznik nr 9.8- deklaracja osiągnięcia poziomów dostępności

Cross-financing i aktywa trwałe

1.W projekcie „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia” istnieje możliwość rozliczania części wydatków w ramach cross-financingu oraz w ramach zakupu środków trwałych z zachowaniem następujących limitów:
a) maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 50 % wartości przyznanego grantu;
b) maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz zakupu środków trwałych nie może przekroczyć 60 % wartości przyznanego grantu,
o ile w ramach przedmiotowych kategorii zostanie zapewniona trwałość w rozumieniu z zapisami art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

2.Definicje cross-financingu, środka trwałegowartości niematerialnej i prawnej dla wydatków ponoszonych w ramach EFS przedstawiono w Rozdziale 3 – Słowniczku pojęć „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…” odpowiednio pod literami c, x oraz cc.

A. Cross-financing tzw. zasada elastyczności, o której mowa w art. 98 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, polegająca na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu.

W projektach współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W przedsięwzięciu OP  cross-financing dotyczy wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby jego realizacji i jest wprost powiązane z głównymi zadaniami wskazanymi w raporcie z audytu dostępności oraz IPPD.

W projekcie cross-financing dotyczy wyłącznie takich kategorii wydatków zaplanowanych do realizacji przez Grantobiorcę:
✅których konieczność poniesienia wynika wprost z Autodiagnozy i koresponduje z MDS,
✅których konieczność poniesienia potwierdził audyt dostępności przeprowadzony przez ekspertów SML lub PG,
✅które dotyczą głównych zadań ustanowionych w Indywidualnym Planie Poprawy Dostępności (IPPD),
✅które zostały przedstawione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia grantowego.

Wydatki w ramach cross-financingu w projekcie mogą dotyczyć:

✅zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku;
✅dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i  pomieszczeń, w tym wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres.

UWAGA! W ramach niniejszego projektu nie przewiduje się zakupu nieruchomości.

Zakupy w ramach cross-financingu będą możliwe do rozliczania w ramach limitu określonego w pkt 1 a niniejszego opracowania.
Przykładowy katalog wydatków w ramach cross-financingu:
✅wydatki na ulepszenie istniejących budynków lub ich części poprzez ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację i modernizację, w tym także na wyburzenia konstrukcyjne itp.;
✅przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia robót wymienionych w poprzednim punkcie, o ile wydatki tego rodzaju nie wchodzą w zakres obsługi ogólnoadministracyjnej przedsięwzięcia grantowego;
✅zakup i montaż elementów infrastruktury poprawiających jej funkcjonalność np.: barierki, poręcze, zadaszenia, osłony itp.;
✅zakup i montaż infrastruktury placów zabaw, w tym np. ogrodzenia, bezpieczne nawierzchnie, ławki, karuzele, huśtawki, bujaki, zjeżdżalnie, piaskownice, trampoliny, zabawki wspinaczkowe, domki, parasole słoneczne itp.;
✅zainstalowanie urządzeń do komunikacji pionowej w budynku (kabina windy, urządzenia maszynowni);
✅wykonanie podjazdu do budynku, w tym podjazdu dla wózków;
✅przygotowanie terenu, wydzielenie i oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
✅budowa lub modernizacja różnorodnych instalacji w istniejących budynkach i pomieszczeniach np. instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, monitoringowe, alarmowe, wideodomofonów – wraz z materiałami i usługami montażu;
✅prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń wraz z zakupem materiałów i sprzętów w tym m.in. farby, gładzie, okna, rolety, żaluzje, moskitiery, drzwi, biały montaż, glazura, terakota, oświetlenie, oznakowanie ewakuacyjne, lustra przyklejane i wbudowane, uchwyty i pojemniki trwale przytwierdzone do ścian, wykładziny trwale mocowane do podłogi, bramki zabezpieczające, osłony na kaloryfery itp.;
✅stałe zabudowy w pomieszczeniach budynku.

UWAGA! Decyzja co do  prawidłowego zakwalifikowania poszczególnych wydatków do cross-financingu musi być poprzedzona analizą czy dany rodzaj wyposażenia stanowi element nieprzenośny, na stałe przytwierdzony do nieruchomości/podłoża lub wchodzi w zakres dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń.
Zakup środków trwałych o charakterze przenośnym nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu, z wyjątkiem zakupu infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń.

B. Środki trwałe to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z póżn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy.
W projekcie, w odniesieniu do rozliczania wydatków ponoszonych przez OP na zakup środków trwałych, Instytucja Zarządzająca zarekomendowała stosowanie zasad wynikających z podrozdziału 6.12.1 pkt 6 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…”.

Powyższe oznacza, że w praktyce OP dokonując zakupu środków trwałych będzie zobowiązany do ich dodatkowego, zgodnego z przyjętymi zasadami gospodarowania Aktywami trwałymi (majątkiem trwałym), rzetelnego i konsekwentnego   klasyfikowania wg. kryterium wartości tj. na środki trwałe:
a) o jednostkowej wartości do 10.000,00 PLN netto,
b) o jednostkowej wartości ponad 10.000,00 PLN netto.
Zakup środków trwałych o wartości wynikającej z ppkt a będzie możliwy do rozliczania poza limitem określonym w pkt 1 b niniejszego opracowania, natomiast zakup środków trwałych o wartości wynikającej z ppkt b będzie możliwy do rozliczania wyłącznie w ramach limitu określonego w pkt 1 b niniejszego opracowania.

Zasady gospodarowania środkami trwałymi powinny wynikać z Polityki rachunkowości, odpowiedniej Instrukcji…, Regulaminu… lub Procedury… aktualnej i zatwierdzonej do stosowania u Grantobiorcy, natomiast przedmiotowe zasady powinny korespondować z odpowiednimi przepisami prawa krajowego tj. ustawą o rachunkowości, Klasyfikacją Środków Trwałych (Rozp. Rady Ministrów z 2016 roku, poz. 1864), czy też Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 11 – „Środki trwałe” (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 roku, poz. 105), którego celem jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości, na potrzeby zapewnienia jednolitych rozwiązań stosowanych przez różnorodne podmioty, w szczególności w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniach finansowych środków trwałych.

Prawidłowość rozliczenia przez Grantobiorcę zakupu środków trwałych w ramach przedsięwzięcia grantowego, będzie weryfikowana na etapie zatwierdzania Sprawozdań cząstkowych i Sprawozdania końcowego w oparciu o ww. Instrukcje…, Regulaminy… lub Procedury.

Przykładowy katalog wydatków na środki trwałe (o charakterze przenośnym):
✅ projektor, tablica interaktywna, sprzęt RTV,
✅ stacjonarny zestaw komputerowy z licencją na oprogramowanie systemowe,
✅ laptop, tablet, palmtop itp. z oprogramowaniem systemowym,
✅ meble i zestawy meblowe nie stanowiące stałej zabudowy;
✅ wyposażenie pomieszczeń z zakresu integracji sensorycznej;
✅ przenośne zabawki stanowiące wyposażenie placów zabaw;
✅ środki transportu.

C. Wartości niematerialne i prawne to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how; w przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości; do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Przykładowy katalog wydatków na wartości niematerialne i prawne:
✅ licencje na specjalistyczne oprogramowanie funkcjonalne.

Zakupy na wartości niematerialne i prawne będą możliwe do rozliczania poza limitami określonymi w pkt 1 a, b niniejszego opracowania.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych, znajdują się w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…”.

UWAGA! Zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10.000,00 PLN netto oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 60 % wydatków kwalifikowalnych, przy czym wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 50 % wartości przyznanego grantu.
Przy braku wydatków w ramach cross-financingu możliwe jest rozliczenie w ramach grantu zakupu środków trwałych wymienionych w pkt 2 A b niniejszego opracowania w ramach limitu określonego w pkt 1 b. 

4. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnego limitu są niekwalifikowalne.

Klikając w poniższy link zostaniecie Państwo przekierowani do Interaktywnego Modelu Dostępnej szkoły.

https://model.dostepnaszkola.info

Model dostępnej szkoły to dokument zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności, zapewniający kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i świadomościowych w odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Model zakłada osiąganie przez szkoły zdefiniowanych poziomów dojrzałości:
– podstawowego,
– średniego,
– zaawansowanego.

Model oparto na podejściu holistycznym, w którym samo zwiększenie dostępności architektonicznej czy wyposażenie szkoły w sprzęt lub rozwiązania techniczne, nie zagwarantuje poprawy jakości edukacji czy faktycznego włączenia dziecka ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej. Analogicznie, wprowadzenie rozwiązań z obszaru podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, edukacji i wychowania czy rozwiązań organizacyjnych bez jednoczesnego podjęcia działań skoncentrowanych na zwiększeniu dostępności architektonicznej i zakupie niezbędnego wyposażenia, może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Model zakłada synergię rozwiązań architektonicznych i technicznych, świadomościowych oraz organizacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb i możliwości szkół. Opiera się on na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiają się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność.

W Modelu dostępność rozumiana jest jako kompleksowy i stały proces wymagający ciągłej refleksji, monitorowania potrzeb i efektów.

Model dostępnej szkoły
Załącznik nr 1 do Modelu – Obszar architektoniczny – ilustracje pomocnicze
Załącznik nr 2 do Modelu – Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami
Załącznik nr 3 do Modelu – Porozumienie (wzór) dotyczące przekazywania środków
Załącznik nr 4 do Modelu – Procedura konsultacji szkolnych na potrzeby pilotażu
Załącznik nr 5 do Modelu – Formularz konsultacji szkolnych 
Załącznik nr 6 do Modelu – Protokół z konsultacji szkolnych
Załącznik nr 7 do Modelu – Wzór IPET-u i WOPF-u
Załącznik nr 8 do Modelu – Wzór IPPD
Załącznik nr 9 do Modelu – Spis procedur z uwzględnieniem procedur obligatoryjnych i fakultatywnych
Załącznik nr 10 do Modelu – Wzór kwestionariusza autodiagnozy 
Załącznik nr 11 do Modelu – audyt – obszar edukacyjno-społeczny 
Załącznik nr 11 do Modelu – audyt – obszar organizacyjny
Załącznik nr 11 do Modelu – audyt obszar architektoniczny
Załącznik nr 11 do Modelu – audyt – obszar techniczny
Załącznik nr 11 do Modelu – Wzór narzędzia audytowego

Planowany harmonogram I tury rekrutacji:

 1. I etap rekrutacji – zaproszenie organów prowadzących do złożenia wniosku wstępnego – od 5 października 2020r. do 26 października 2020r.
 2. Wyniki I etapu rekrutacji – listopad 2020r.
 3. Szkolenie obligatoryjne dla 16 organów prowadzących, które zakwalifikowały się do projektu – listopad 2020r.
 4. Realizacja audytów dostępności w szkołach zgłoszonych przez organy prowadzące – listopad- grudzień 2020r.
 5. II etap rekrutacji – nabór właściwych wniosków (tylko dla szkół w których przeprowadzono audyty dostępności i opracowano IPPD) – grudzień 2020r. – styczeń 2021r.
 6. Wyniki II etapu rekrutacji – luty- marzec 2021r.
Podane terminy mogą ulec zmianie.

Planowany harmonogram II tury rekrutacji:

 1. I etap rekrutacji – zaproszenie i rekrutacja organów prowadzących do złożenia wniosku wstępnego – od 12 stycznia 2021r. do 02 lutego 2022r.
 2. Wyniki I etapu rekrutacji – luty 2021r.
 3. Szkolenie obligatoryjne dla 24 organów prowadzących, które zakwalifikowały się do projektu – marzec 2021r.
 4. Realizacja audytów dostępności w szkołach zgłoszonych przez organy prowadzące: marzec – maj 2021r.
 5. II etap rekrutacji – nabór właściwych wniosków (tylko dla szkół, w których przeprowadzono audyty dostępności i opracowano IPPD) – czerwiec 2021r.
 6. Wyniki II etapu rekrutacji – lipiec 2021r.
Podane terminy mogą ulec zmianie.

Planowany harmonogram III tury rekrutacji:

 1. I etap rekrutacji – zaproszenie i rekrutacja organów prowadzących do złożenia wniosku wstępnego – od 16 czerwiec 2021r. do 9 lipca 2021r.
 2. Wyniki I etapu rekrutacji – 21 lipiec 2021r.
 3. Szkolenie obligatoryjne dla 24 organów prowadzących, które zakwalifikowały się do projektu – sierpień 2021r.
 4. Realizacja audytów dostępności w szkołach zgłoszonych przez organy prowadzące: sierpień/wrzesień 2021r.
 5. II etap rekrutacji – nabór właściwych wniosków (tylko dla szkół, w których przeprowadzono audyty dostępności i opracowano IPPD) – październik 2021r.
 6. Wyniki II etapu rekrutacji – październik/listopad 2021r.
Podane terminy mogą ulec zmianie.

Podczas testowania Modelu zaplanowano pozafinansowe wsparcie merytoryczno – techniczne w formie szkoleń i doradztwa dla pracowników organów prowadzących i zgłoszonych szkół.

Przewiduje się trzy rodzaje wsparcia:

📌Indywidualne:

✔ doradztwo asocjacyjne i formatywne rozwiązujące konkretne problemy wdrożenia Modelu podczas testowania (średnio 50 godz. na 1 szkołę),
✔ doradztwo innowacyjne w zakresie osiągnięcia poziomu dojrzałości szkół (średnio 50 godz. na 1 szkołę);

📌Grupowe:

✔ szkolenia obligatoryjne, których celem jest przekazanie idei Modelu, założeń, poziomów dojrzałości, narzędzi itp., podczas których przekazane zostaną założenia związane z dostępnością , mechanizmu         racjonalnych usprawnień. Szkolenia realizowane będą przed audytem dla OP, które przeszły do II etapu rekrutacji (2 dni, średnio 2 osoby z każdej szkoły),
✔ szkolenia wydobywnicze (stacjonarne) rozwijające kompetencje w zakresie funkcjonowania szkoły zgodnie z zasadą dostępności (2 dni, średnio 4 osoby z każdej szkoły),
✔ szkolenia specjalistyczne (wyjazdowe) o tematyce zgodnej z indywidualnymi potrzebami szkół na etapie testowania (2 dni, średnio dla 6-7 osób z każdej szkoły),

📌Seminaria dobrych praktyk we wdrażaniu grantów (wyjazdowe), w celu wymiany doświadczeń (2 dni, średnio 3 osoby z każdej szkoły).

Więcej informacji wkrótce

Biuro projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pokój 313, II piętro
📧e-mail. rekrutacja@dostepnaszkola.net

📞 +48 790 207 534
📞 +48 790 207 463
📞 +48 790 207 433
📞 +48 790 207 188

📞17 86 76 235, 17 86 76 243, 17 86 76 247, 17 86 76 255

1. Czy jednostka samorządu może złożyć wniosek kilka razy np. w I i II turze i w FFW i RARR❓

📣 Odpowiedź:

OP może uzyskać grant na realizację przedsięwzięcia związanego z testowaniem Modelu tylko z jednego projektu tj. tylko u jednego operatora (projekt Dostępna szkoła realizowany jest również przez Fundację Fundusz Współpracy). Otrzymanie grantu w pierwszej turze wyklucza OP z możliwości dalszego wnioskowania o powierzenie grantu w kolejnej turze rekrutacji. W sytuacji, gdy OP startował w pierwszej turze rekrutacji, ale nie uzyskał grantu, może wziąć udział w kolejnej, zarówno u jednego jak i u drugiego operatora.


2. Ile czasu jest na wydatkowanie grantu i od kiedy jest on liczony

📣 Odpowiedź:

Okres realizacji przedsięwzięcia (wydatkowanie grantu) wynosi maksymalnie 24 miesiące, w przypadku I tury rekrutacji licząc od dnia 01.02.2021r., przy czym koniec okresu realizacji nie może wykraczać poza 30.04.2023r.; w przypadku II tury rekrutacji – od 01.05.2021r. do 30.06.2023r. Termin 24 miesięcy może zostać wydłużony na wniosek OP i po akceptacji przez Realizatora projektu.


3. Czy szkoła oprócz pomocy finansowej, otrzymuje inne wsparcie

📣 Odpowiedź:

Tak, OP wraz z grantem otrzymuje także wsparcie pozafinansowe w formie wsparcia indywidualnego (udzielanego przez doradców i opiekunów), a także grupowego przeprowadzanego w formie szkoleń i seminariów dla kadry OP i szkoły.


4. Czy organ prowadzący może złożyć wniosek na dwie szkoły, a grant wydatkować tylko w jednej z nich

📣 Odpowiedź:

Nie, wydatkowanie środków grantu musi objąć minimum dwie szkoły. Przeprowadzenie samooceny ma służyć zweryfikowaniu potrzeb każdej ze zgłoszonych szkół, co w kolejnym kroku pozwoli zdefiniować we wstępnym wniosku, obszary wymagające poprawy dostępności.


5. Czy samorząd może złożyć wniosek na 5 szkół, a grant otrzymać na 4 najlepsze z nich

📣 Odpowiedź:

Nie, OP może wnioskować minimalnie na 2, a maksymalnie na 4 szkoły. Nie ma możliwości złożenia wniosku na więcej niż 4 szkoły i wybrania najlepszych z nich. Jeśli OP założy we wniosku poprawę dostępności w 4 szkołach, to wsparcie udzielane jest wszystkim zgłoszonym szkołom.


6. Czy wartość wnioskowanego grantu może różnić się na etapie wstępnego i właściwego wniosku o powierzenie grantu

📣 Odpowiedź:

Tak, jest to możliwe ze względu na różnice zapotrzebowania poszczególnych szkół, które mogą wyniknąć z IPPD, po wykonaniu audytu. Ponadto, w przypadku wyboru do podpisania umowy wniosków, które wymagają korekty w zakresie rzeczowo-finansowym, ostateczna wartość przyznanego grantu, może być wynikiem negocjacji, przeprowadzanych jako ostatni etap rekrutacji.


7. Czy organizacja prowadząca szkołę może wnioskować jedynie o zakup infrastruktury lub poprawę architektoniczną szkół

📣 Odpowiedź:

Docelowo, wszystkie zgłaszane szkoły mają podnieść dostępność w każdym z czterech obszarów. Jest to niezbędne, do osiągnięcia deklarowanych minimalnych wskaźników tj. osiągnięcia przez co najmniej jedną szkołę 100% poziomu podstawowego/średniego/zaawansowanego, a w pozostałej/ych szkole/szkołach co najmniej 60% poziomu podstawowego. W związku z powyższym, podniesienie dostępności powinno mieć charakter kompleksowy i wnosić zmiany w każdym obszarze, a nie tylko w jednym wybranym.


8. Ile maksymalnie mogą wynosić wydatki na przebudowę infrastruktury

📣 Odpowiedź:

Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu wynosi 50% wartości przyznanego grantu, natomiast wartość wydatków w ramach cross-financingu i zakupu środków trwałych wynosi maksymalnie 60% wartości przyznanego grantu.


9. Czy osiągnięcie założeń zawartych we wniosku musi być realizowane przy współfinansowaniu środków własnych

📣 Odpowiedź:

Możliwe jest, że do osiągnięcia minimalnych wskaźników zadeklarowanych przez OP we wniosku, niezbędne będzie zaangażowanie środków własnych, ponieważ kwota przyznanego grantu nie będzie wystarczająca do ich pełnej realizacji. Również w przypadku uznania pewnych wydatków za niekwalifikowalne, OP finansuje je ze środków własnych.


10. Czy każda zgłoszona szkoła musi osiągnąć 60% poziomu podstawowego

📣 Odpowiedź:

Organ prowadzący musi osiągnąć w co najmniej jednej zgłoszonej szkole 100% poziomu podstawowego/średniego/zaawansowanego, a w pozostałej/ych szkole/szkołach co najmniej 60% poziomu podstawowego.


11. Czy szkoła może realizować standardy z wyższego poziomu dostępności jeżeli nie ma zrealizowanych wszystkich standardów z poziomu niższego

📣 Odpowiedź:

Nie, w pierwszej kolejności w szkole winny zostać osiągnięte standardy z poziomu podstawowego, a następnie ze średniego i analogicznie z zaawansowanego. Taki schemat działań pozwala na kompleksowe podejście do dostępności, a osiąganie kolejnych pełnych poziomów wykluczy pozorną dostępność z najbliższego otoczenia szkół.


12. Czy można zrobić remont wejścia w budynku szkoły, której nie jesteśmy właścicielem (umowa użyczenia)

📣 Odpowiedź:

Nie, OP musi posiadać tytuł własności do obiektu (budynku szkoły)/terenu przynależnego do budynku, w którym zaplanowano inwestycję w ramach przedsięwzięcia w okresie realizacji projektu oraz w wymaganym okresie utrzymania trwałości. Nie jest możliwe, wydatkowanie grantu (inwestowanie) w obiekty, którymi OP dysponuje na podstawie innych dokumentów aniżeli akt notarialny potwierdzający prawo własności lub wyciąg z ksiąg wieczystych.


13. Czy fundacja może przeznaczyć grant na zakup nowej nieruchomości z przeznaczeniem np. na salę gimnastyczną

📣 Odpowiedź:

Nie, środki przyznanego grantu, powinny zostać przeznaczone na poprawę dostępności istniejących obiektów i zasobów OP, które stanowią jego własność. Nabywanie nowych nieruchomości bądź gruntu nie może stanowić przeznaczenia grantu.


14. Ile wynosi okres trwałości i od kiedy jest liczony

📣 Odpowiedź:

Okres trwałości musi zostać zachowany w terminie 5 lat od daty płatności końcowej przekazanej Realizatorowi projektu, a w przypadku gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Kwestie związane z trwałością przedsięwzięcia opisane zostały w rozdziale 4 pkt 10 regulaminu rekrutacji organów prowadzących.


15. Czy organ prowadzący może być pewny, że otrzyma grant jeśli zakwalifikuje się do II etapu

📣 Odpowiedź:

Nie, nie można mieć takiej pewności.

W przypadku I tury rekrutacji do II etapu zakwalifikuje się 16 organów prowadzących, które będą zobowiązane złożyć wnioski właściwe, a umowa zostanie podpisana z 12 OP znajdującymi się najwyżej na liście rankingowej. Dodatkowo na etapie audytu dostępności audytorzy będą weryfikować zgodność stanu faktycznego ze stanem wykazanym w formularzu weryfikacji poziomu dostępności, a w szczególności liczbę punktów w kolumnie pn. Podsumowanie. W przypadku rozbieżności (powyżej 2 pkt. w jednej szkole), OP będzie wykluczony z udziału w drugim etapie rekrutacji.

W przypadku II tury rekrutacji do II etapu zakwalifikuje się 24 organów prowadzących, które będą zobowiązane złożyć wnioski właściwe, a umowa zostanie podpisana z 18 OP znajdującymi się najwyżej na liście rankingowej. Dodatkowo na etapie audytu dostępności audytorzy będą weryfikować zgodność stanu faktycznego ze stanem wykazanym w formularzu samooceny, a w szczególności liczbę punktów wskazanych w arkuszu IV: Deklaracja standardów i szacowany budżet – poziom podstawowy część I: uzyskane punkty w obszarze architektonicznym i technicznym. W przypadku rażącej rozbieżności, OP będzie wykluczony z możliwości złożenia właściwego wniosku o powierzenie grantu.


16. Czy wynik negocjacji może spowodować wykluczenie szkoły z udzielenia wsparcia

📣 Odpowiedź:

Negocjacje mogą wykluczyć organ prowadzący i może dojść do takiej sytuacji w przypadku, gdy OP nie zgodzi się na rozwiązania zaproponowane przez Realizatora projektu. Negocjacje służą ustaleniu finalnej wersji właściwego wniosku, w tym m.in. harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wysokości grantu (budżet może być zmniejszony lub zwiększony do 20% jego wartości).


17. Czy możliwe jest finansowanie zadań z wniosku z różnych źródeł

📣 Odpowiedź:

Tak, jest możliwy montaż finansowy z rożnych źródeł, pod warunkiem, że nie będzie występować podwójne finansowanie tego samego zadania. Przykładem może być zakup i montaż windy sfinansowany ze środków grantu, środków własnych lub PFRON.


18. Jakie konsekwencje niesie ze sobą nie zrealizowanie przez organ prowadzący wskaźników zadeklarowanych we wniosku

📣 Odpowiedź:

W przypadku stwierdzenia przez Realizatora projektu, nie zrealizowania przez OP w części lub całości wskaźników zapisanych w umowie powierzenia grantu, OP zobowiązany będzie zwrócić całość lub część środków grantu wraz z odsetkami.


19. Czy można zmienić zakres/rodzaj wydatków grantu w trakcie jego wydatkowania

📣 Odpowiedź:

Tak, ale zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. OP może dokonać przesunięcia pomiędzy wymiarami wymienionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym do 10% wartości w odniesieniu do wymiaru, z którego środki grantu są przesuwane, do wymiaru na które środki grantu mają być przesunięte. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda Realizatora projektu.
 2. OP może dokonać przesunięcia pomiędzy wymiarami wymienionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 10% wartości w odniesieniu do wymiaru, z którego środki grantu są przesuwane, do wymiaru na które środki grantu mają być przesunięte. W tej sytuacji OP musi wystąpić do Realizatora projektu z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 9.4.3 do regulaminu) o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przesunięcie wymaga aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Kwestie związane ze zmianami w harmonogramie rzeczowo- finansowym szerzej opisane są w §17 umowy powierzenia grantu.


20. Czy można rozliczyć w grancie wynagrodzenie pracownika zatrudnionego jako księgowy, który będzie rozliczał grant

📣 Odpowiedź:

Nie, ze środków grantu nie można realizować wydatków na rzecz obsługi finansowo-księgowej, zarządzania, promocji, administrowania przedsięwzięcia, sprawozdawczości w zakresie postępu rzeczowo-finansowego, a także materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi administracyjnej.


21. Czy w przypadku zespołów szkolno-przedszkolnych i zespołów szkół we wstępnym wniosku o powierzenie grantu wpisujemy liczbę wszystkich uczniów ze SPE w zespole

📣 Odpowiedź:

Nie. Wpisujemy tylko liczbę uczniów ze SPE posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkoły podstawowej.


22. W zespole szkolno-przedszkolnym zatrudniony jest psycholog i logopeda na pełen etat, mają pod opieką uczniów całego zespołu. Jak liczyć zaangażowanie tego personelu

📣 Odpowiedź:

Zaangażowanie specjalistów zatrudnionych w zespole określa arkusz organizacyjny i jego szczegółowe zapisy w podziale na zaangażowanie specjalistów w pracę w przedszkolu i szkole. W ocenie zasobów (autodiagnoza) należy rozgraniczyć takie zatrudnienie. PROJEKT DOTYCZY TYLKO SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zgodnie z Modelem dostępnej szkoły, na poziomie podstawowym szkoła powinna zapewnić minimum 2 etaty specjalistów na 400 uczniów.


23. W jakim wymiarze etatu należy zatrudnić przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością? Czy może to być osoba oddelegowana do wykonywania tych obowiązków w ramach dotychczasowego zatrudnienia

📣 Odpowiedź:

Osobę z niepełnosprawnością należy zatrudnić w przypadku gdy organ prowadzący chce otrzymać dodatkowe 3 pkt premiujące. Taka osoba może być zatrudniona na podstawie stosunku pracy w wymiarze ½ etatu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w liczbie godzin odpowiadającej ½ etatu. Nie można oddelegować dotychczasowego pracownika do realizacji przedsięwzięcia.


24. Gdzie znajdę informację czy OP uczestniczy lub uczestniczył w Monitoringu Konwencji ONZ o ON w ramach działania 2.6 PO WER

📣 Odpowiedź:

Lista podmiotów, które brały udział w realizacji projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod katem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” zamieszczona jest na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.


25. W jaki sposób należy potwierdzić kryteria premiujące

📣 Odpowiedź:

W przypadku dwóch kryteriów: Co najmniej jedna zgłoszona szkoła zlokalizowana jest na obszarze objętym rządowym programem o charakterze terytorialnym, wynikającym z projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju lub uzgodnionym w kontrakcie terytorialnym i OP uczestniczy lub uczestniczył w Monitoringu Konwencji ONZ o ON w ramach działania 2.6 PO WER, Realizator projektu sam zweryfikuje ich poprawność w oparciu o dokumenty pn. Obszary objęte rządowym programem o charakterze terytorialnym, wynikającym z projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju lub uzgodnionym w kontrakcie terytorialnymLista podmiotów biorących udział w realizacji projektu monitoringu Konwencji ONZ o prawach ON znajdujące się w zakładce „Regulamin”.  Natomiast w przypadku trzeciego kryterium pn. OP zatrudni przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością, na jego potwierdzenie OP przesyła razem z wnioskiem i wymaganymi załącznikami, dodatkowo deklarację zatrudnienia przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością.


26. Czy jeżeli szkoła nie spełnia wszystkich standardów z poziomu podstawowego, może zadeklarować we wniosku realizację danego standardu łącznie na poziomie podstawowym i średnim

📣 Odpowiedź:

Jeśli szkoła realizując standard z poziomu podstawowego, będzie chciała przy okazji spełnić wymagania (wszystkie lub wybrane)  określone w danym standardzie na poziomie średnim, Realizator projektu zaakceptuje dane rozwiązanie pod warunkiem, że zaleci to audyt  lub wykonanie tego działania będzie uzasadnione ekonomicznie tzn. spełnienie łącznie standardu na obydwu poziomach (lub wybranych wymagań z poziomu wyższego) będzie korzystniejsze pod względem finansowym aniżeli wykonanie go w osobnych, oddzielonych czasowo działaniach. Realizacja powyższego zadnia jest możliwa przy jednoczesnym zadeklarowaniu osiągnięcia 100% poziomu podstawowego w co najmniej jednej szkole oraz 60% poziomu podstawowego w kolejnych zgłoszonych przez OP szkołach.


27. W obszarze organizacyjnym na poziomie podstawowym, w standardzie zatrudnienia specjalistów jest zapis: „Szkoła zapewnia minimum 2 etaty specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda itp.) na 400 uczniów”. Czy musimy zatrudnić np. logopedę na pełny etat

📣 Odpowiedź:

Nie,  suma etatów zatrudnionych specjalistów w danej szkole ma dać łącznie 2 etaty na 400 uczniów (np. ½ etatu psycholog, ½ etatu pedagog specjalny, 1 etat logopeda itp.).


28. Czy regulamin i dokumenty rekrutacyjne każdego z dwóch operatorów są takie same

📣 Odpowiedź:

Nie. Przed złożeniem wniosku proszę się zapoznać z dokumentami zamieszczonymi na stronie operatora, u którego chcemy ubiegać się o przyznanie grantu.


29. Czy do liczby uczniów ze SPE wliczamy uczniów tylko z orzeczeniami, czy również z opiniami❓

📣 Odpowiedź:

Wliczamy tylko i wyłącznie uczniów posiadających orzeczenia, zgodnie z informacją zgłoszoną w SIO (Systemie Informacji Oświatowej).


30. Szkoła podstawowa prowadzona przez OP zlokalizowana jest w dwóch różnych budynkach: w jednym budynku są prowadzone zajęcia dla uczniów klas I-III, a w drugim dla uczniów klas IV-VIII. Jak należy uzupełnić formularz samooceny❓

📣 Odpowiedź:

W sytuacji, gdy dana SzP zlokalizowana jest w kilku budynkach, należy przeprowadzić samoocenę w tym budynku, w którym będzie realizowana większa część działań poprawiających dostępność-wydatkowanie grantu. W przypadku, gdy w drugim budynku znajduje się sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, gabinet specjalistyczny bądź stołówka należy przeprowadzić ocenę tych pomieszczeń w formularzu samooceny pod warunkiem spełnienia na koniec realizacji przedsięwzięcia standardów obligatoryjnych tj. standardy dostępności dojścia do obiektów oświatowych, dostępności wejść do budynku oraz dostępności komunikacji pionowej.


31. Organ prowadzi zespół szkół: szkołę podstawową dla uczniów klas IV-VIII i przedszkole w jednym budynku w jednej gminie, natomiast filię szkoły podstawowej dla uczniów klas I-III w tej samej gminie, ale w innej miejscowości to czy do projektu zgłasza szkołę jako jedną czy zgłasza dwie odrębne szkoły

📣 Odpowiedź:

Jeżeli szkoły mają swoją siedzibę w różnych miejscowościach, to  w pierwszej kolejności należy sprawdzić NIP, REGON i statut. Jeżeli NIP i REGON są takie same, wówczas uzupełniając formularz samooceny należy traktować je jako jedną szkołę  w dwóch placówkach.


32. W formularzu samooceny, w obszarze architektonicznym w standardzie dostępności budynku głównego, wymagania obligatoryjne dotyczą głównego wejścia do budynku. Jakie odpowiedzi należy zaznaczyć w tym standardzie, jeżeli główne wejście nie spełnia wymagań, ale w szkole jest inne wejście dostosowane do potrzeb OzN❓

📣 Odpowiedź:

W Modelu jest zapis „Przynajmniej jedno z wejść do szkoły, jest dostosowane do potrzeb OzN (…)”. W takiej sytuacji, w formularzu samooceny w arkuszu II: Obszar architektoniczny, w standardzie dostępności wejścia do budynku, w wymaganych obligatoryjnych należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”, natomiast w arkuszu IV w części II: Deklaracja standardów i szacowany budżet poziom podstawowy ze względu na fakt, że jest to jeden ze standardów obligatoryjnych automatycznie została zaznaczona odpowiedź „TAK”. OP nie musi dostosowywać wejścia głównego i wydatkować środki własne lub z grantu (deklarowana kwota wynosi 0,00 zł), z uwagi na dostosowanie innego wejścia, które spełnia wymagania zgodnie z Modelem, mimo że nie jest wejściem głównym.


33. W Modelu Dostępnej Szkoły jest mowa o ciągach pieszych, które zapewniają samodzielność poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją. Ten ciąg to trasa wolna od przeszkód o szerokości min. 1.8m, z równą nawierzchnią, poprawnie oświetloną. W przypadku jednej ze szkół, miejsce to znajduje się na terenie placu szkolnego, w pobliżu głównego wejścia do szkoły. Jest to szkoła wiejska, z dużym placem szkolnym, gdzie osoba niepełnosprawna może być dowieziona praktycznie pod główne wejście do szkoły, na miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Od tego miejsca do wejścia do szkoły prowadzi szeroki, równy chodnik.
Czy w standardzie dojścia do obiektów oświatowych, trasa może być wyznaczona od miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

📣 Odpowiedź:

Droga wolna od przeszkód na dojściu do szkoły to droga przeznaczona dla wszystkich użytkowników, nie tylko uczniów niepełnosprawnych ruchowo przywożonych samochodami, ale także dla matek odprowadzających dzieci do szkoły prowadzących wózki z ich młodszym rodzeństwem, dla babci chodzącej o lasce odbierającej wnuczka, osoby niewidomej poruszającej się o lasce a mieszkającej w okolicy i wielu innych osób. Dojście to ma służyć im wszystkim. W MDS przez dostępne dojście do szkoły rozumiemy przestrzeń od wejścia na teren szkoły do wejścia do budynku. Zatem zapewnienie dojścia spełniającego wymogi jedynie od miejsca parkingowego nie będzie spełniało standardu.
Jako rozwiązanie zgodne z projektowaniem uniwersalnym jest uznawane dojście spełniające wymogi prowadzące od najbliższego przystanku komunikacji zbiorowej do drzwi szkoły – z przyczyn oczywistych takie rozwiązanie przekracza zakres projektu DS.


34. W obszarze architektonicznym w standardzie dostępności komunikacji pionowej, określone jest na poziomie podstawowym, że balustrada ma mieć wysokość 110cm i otwory pomiędzy elementami nie większe niż 12cm. Balustrady w jednej szkole mają po 118cm, otwory pomiędzy elementami spełniają wymagania. Czy standard zostanie uznany za spełniony, jeżeli zamontuję poręcz z drugiej strony schodów zgodnie z wymogami

📣 Odpowiedź:

Dla prawidłowego zrozumienia tego zagadnienia istotne jest rozróżnienie pojęć poręczy, balustrady i pochwytu. Wytyczne dotyczące balustrady (110 cm i 12 cm) to wytyczne z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i należy je traktować jako minimalne (minimum 110 cm wysokości balustrady) i maksymalne (maksymalnie 12 cm szerokości otworu) – chodzi o to aby żaden użytkownik nie wypadł przez balustradę. Aby schody zostały uznane za dostępne na poziomie średnim muszą mieć zamontowane poręcze po obu stronach schodów na wysokości 75-90 cm. Oznacza to że aby standard był spełniony do istniejącej balustrady oraz po drugiej stronie schodów należy dodać poręcz na odpowiedniej wysokości. Poręcze nie mogą zmniejszać światła schodów poniżej 120 cm szerokości.


35. Jedna ze szkół, którą zgłosiliśmy w projekcie, znajduje się w dwóch budynkach. Czy wszystkie zadeklarowane standardy musimy koniecznie spełnić w obydwóch szkołach? Czy jest możliwość negocjacji w tym obszarze

📣 Odpowiedź:

Wszystkie zadeklarowane przez Państwa standardy muszą zostać osiągnięte w jednym z budynków szkoły w którym zaplanowano działania. W drugim budynku szkoły należy osiągnąć obowiązkowe standardy dostępności w obszarze architektonicznym tj: dojścia do obiektów oświatowych, wejść do budynku i komunikacji pionowej – poprzez  dostęp do np. schodołazu).