Dostępna Szkoła

21 stycznia 2020


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I TURZE REKRUTACJI
ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE
DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY

w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:
– podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,
-zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym. Zakres wydatkowania środków określa Model dostępnej szkoły, zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności.

Z grantów mogą skorzystać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne, każdego rodzaju – ogólnodostępne, integracyjne, specjalne – z terenu całej Polski, które zgłoszą do projektu minimum 2, a maksimum 4 szkoły.

Pierwsza tura naboru organów prowadzących do testowania Modelu składa się z dwóch etapów:

  • I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu,
  • II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu.

W pierwszej turze rozdysponowane będą granty na łączną kwotę ok. 15 000 000 PLN.
Wysokość grantu wynosi od 900 000 PLN do 1 500 000 PLN.
Nie jest wymagany wkład własny.

Organ prowadzący może złożyć w ramach jednej tury rekrutacji wyłącznie jeden wniosek u jednego operatora.
 I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu
Organ prowadzący dokonuje autodiagnozy dostępności szkół objętych planowanym przedsięwzięciem i uzupełnia wstępny wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami,
w tym formularz weryfikacji poziomu dostępności.

Wstępne wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy przesłać tylko online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

UWAGA !! Wydłużenie terminu składania wniosków wstępnych
 Termin składania wniosków wstępnych:   
Od 05.10.2020r. do 26.10.2020r. włącznie

II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu
Do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 16 organów prowadzących, które zobowiązane będą złożyć właściwy wniosek o powierzenie grantu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się w zakładce Regulamin i dokumenty


Informacja, w przypadku wybrania kryterium premiującego “OP zatrudni przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością”, należy załączyć do wniosku deklarację (wzór dokumentu we własnym zakresie) zobowiązującą OP do zatrudnienia przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością.


Informujemy, że pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” realizowany jest przez dwóch operatorów:
✔ Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia;
✔ Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego pn. Dostępna Szkoła
Proszę o zapoznanie się z Regulaminem i dokumentami rekrutacyjnymi zamieszczonymi na stronie RARR S.A. (różnią się one od dokumentów drugiego operatora) i złożenie online (elektronicznie) za pośrednictwem platformy ePUAP wstępnego wniosku z załącznikami wypełnionymi na prawidłowych wzorach.


UWAGA !! Zmiana we wstępnym wniosku o powierzenie grantu.
Omyłka pisarska nie wpływająca na wartość merytoryczną wniosku,
Załącznik nr 2  – wstępny wniosek o powierzenie grantu:
w sekcji Zgłaszana Szkoła pkt 3.7 oraz 3.8
było: (zał. nr 1 do regulaminu)
powinno być: (zał. nr 2.2 do regulaminu)
Zmieniony plik został uaktualniony na stronie internetowej w dniu 06.10.2020r. o godz. 15:00

Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w okresie od 01.11.2019 r. do 31.08.2023 r., realizuje projekt grantowy pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Projekt polega na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród
30 jednostek prowadzących szkoły w całej Polsce. Konkurs będzie dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły specjalne, powszechne, integracyjne). Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki jego realizacji zostanie bezpośrednio wspartych co najmniej 90 szkół podstawowych.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Fundusze umożliwią np. montaż windy czy zakup transportu dla dzieci
z niepełnosprawnościami. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest odpowiedzialna za merytoryczną część realizacji projektu, związaną z udzielaniem grantów, a następnie wsparciem szkół podczas etapu wydatkowania funduszy.

Przewidywany termin rekrutacji IV kwartał 2020.


Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Wstępny wniosek o powierzenie grantu i załączniki

Załącznik nr 2- wstępny wniosek o powierzenie grantu
UWAGA ! Wstępny wniosek o powierzenie grantu i załączniki należy przesłać (podpisać elektronicznie) przez osoby do tego uprawnione (wskazane w KRS, statucie. itp) i wymienione we wniosku pkt. 1.7. W przypadku wskazania osoby nie będącej w w/w dokumentach należy załączyć pełnomocnictwo uprawniające do przesłania.

Informacja, w przypadku wybrania kryterium premiującego “OP zatrudni przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością”, należy załączyć do wniosku deklarację (wzór dokumentu we własnym zakresie) zobowiązującą OP do zatrudnienia przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością.
Załącznik nr 2.1- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załacznik nr 2.2 – wzór formularza weryfikacji poziomu dostępności
Załącznik nr 2.3- oświadczenie potwierdzające tytuł własności do lokalu i gruntu na terenie, którego planowane jest przedsięwzięcie w okresie umożliwiającym zapewnienie jego trwałości

Model dostępnej szkoły to dokument zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności, zapewniający kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i świadomościowych w odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Model zakłada osiąganie przez szkoły zdefiniowanych poziomów dojrzałości:
– podstawowego,
– średniego,
– zaawansowanego.

Model oparto na podejściu holistycznym, w którym samo zwiększenie dostępności architektonicznej czy wyposażenie szkoły w sprzęt lub rozwiązania techniczne, nie zagwarantuje poprawy jakości edukacji czy faktycznego włączenia dziecka ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej. Analogicznie, wprowadzenie rozwiązań z obszaru podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, edukacji i wychowania czy rozwiązań organizacyjnych bez jednoczesnego podjęcia działań skoncentrowanych na zwiększeniu dostępności architektonicznej i zakupie niezbędnego wyposażenia, może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Model zakłada synergię rozwiązań architektonicznych i technicznych, świadomościowych oraz organizacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb i możliwości szkół. Opiera się on na wielu wartościach i zasadach, które przekrojowo pojawiają się we wszystkich obszarach. W centrum prowadzonych działań jest uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność.

W Modelu dostępność rozumiana jest jako kompleksowy i stały proces wymagający ciągłej refleksji, monitorowania potrzeb i efektów.

Model dostępnej szkoły
Załącznik nr 1 do Modelu – Obszar architektoniczny – ilustracje pomocnicze
Załącznik nr 2 do Modelu – Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami
Załącznik nr 3 do Modelu – Porozumienie (wzór) dotyczące przekazywania środków
Załącznik nr 4 do Modelu – Procedura konsultacji szkolnych na potrzeby pilotażu
Załącznik nr 5 do Modelu – Formularz konsultacji szkolnych 
Załącznik nr 6 do Modelu – Protokół z konsultacji szkolnych
Załącznik nr 7 do Modelu – Wzór IPET-u i WOPF-u
Załącznik nr 8 do Modelu – Wzór IPPD
Załącznik nr 9 do Modelu – Spis procedur z uwzględnieniem procedur obligatoryjnych i fakultatywnych
Załącznik nr 10 do Modelu – Wzór kwestionariusza autodiagnozy  
Kwestionariusz Autodiagnozy zawiera standardy obligatoryjne, zalecane i inne wymagane przez prawo. NIE JEST podstawą do uzupełnienia załącznika do regulaminu nr 2.2 Formularz weryfikacji poziomu dostępności
Załącznik nr 11 do Modelu – audyt – obszar edukacyjno-społeczny 
Załącznik nr 11 do Modelu – audyt – obszar organizacyjny
Załącznik nr 11 do Modelu – audyt obszar architektoniczny
Załącznik nr 11 do Modelu – audyt – obszar techniczny
Załącznik nr 11 do Modelu – Wzór narzędzia audytowego

Planowany harmonogram I tury rekrutacji:

  1. I etap rekrutacji – zaproszenie organów prowadzących do złożenia wniosku wstępnego – od 5 października 2020r. do 26 października 2020r.
  2. Wyniki I etapu rekrutacji – listopad 2020r.
  3. Szkolenie obligatoryjne dla 16 organów prowadzących, które zakwalifikowały się do projektu – listopad 2020r.
  4. Realizacja audytów dostępności w szkołach zgłoszonych przez organy prowadzące – listopad- grudzień 2020r.
  5. II etap rekrutacji – nabór właściwych wniosków (tylko dla szkół w których przeprowadzono audyty dostępności i opracowano IPPD) – grudzień 2020r. – styczeń 2021r.
  6. Wyniki II etapu rekrutacji – luty- marzec 2021r.
Podane terminy mogą ulec zmianie.

Podczas testowania Modelu zaplanowano pozafinansowe wsparcie merytoryczno – techniczne w formie szkoleń i doradztwa dla pracowników organów prowadzących i zgłoszonych szkół.

Przewiduje się trzy rodzaje wsparcia:

📌Indywidualne:

✔ doradztwo asocjacyjne i formatywne rozwiązujące konkretne problemy wdrożenia Modelu podczas testowania (średnio 50 godz. na 1 szkołę),
✔ doradztwo innowacyjne w zakresie osiągnięcia poziomu dojrzałości szkół (średnio 50 godz. na 1 szkołę);

📌Grupowe:

✔ szkolenia obligatoryjne, których celem jest przekazanie idei Modelu, założeń, poziomów dojrzałości, narzędzi itp., podczas których przekazane zostaną założenia związane z dostępnością , mechanizmu         racjonalnych usprawnień. Szkolenia realizowane będą przed audytem dla OP, które przeszły do II etapu rekrutacji (2 dni, średnio 2 osoby z każdej szkoły),
✔ szkolenia wydobywnicze (stacjonarne) rozwijające kompetencje w zakresie funkcjonowania szkoły zgodnie z zasadą dostępności (2 dni, średnio 4 osoby z każdej szkoły),
✔ szkolenia specjalistyczne (wyjazdowe) o tematyce zgodnej z indywidualnymi potrzebami szkół na etapie testowania (2 dni, średnio dla 6-7 osób z każdej szkoły),

📌Seminaria dobrych praktyk we wdrażaniu grantów (wyjazdowe), w celu wymiany doświadczeń (2 dni, średnio 3 osoby z każdej szkoły).

Więcej informacji wkrótce

Biuro projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pokój 313, II piętro
📧e-mail. rekrutacja@dostepnaszkola.net
📞Tel. 17 86 76 235, 17 86 76 243, 17 86 76 247, 17 86 76 255

1. Czy jednostka samorządu może złożyć wniosek kilka razy np. w I i II turze i w FFW i RARR❓

📣 Odpowiedź:

OP może uzyskać grant na realizację przedsięwzięcia związanego z testowaniem Modelu tylko z jednego projektu tj. tylko u jednego operatora (projekt Dostępna szkoła realizowany jest również przez Fundację Fundusz Współpracy). Otrzymanie grantu w pierwszej turze wyklucza OP z możliwości dalszego wnioskowania o powierzenie grantu w kolejnej turze rekrutacji. W sytuacji, gdy OP startował w pierwszej turze rekrutacji, ale nie uzyskał grantu, może wziąć udział w kolejnej, zarówno u jednego jak i u drugiego operatora.


2. Ile czasu jest na wydatkowanie grantu i od kiedy jest on liczony

📣 Odpowiedź:

Okres realizacji przedsięwzięcia (wydatkowanie grantu) wynosi maksymalnie 24 miesiące, licząc od dnia 01.02.2021r., przy czym koniec okresu realizacji nie może wykraczać poza 30.04.2023r. Termin 24 miesięcy może zostać wydłużony na wniosek OP i po akceptacji przez Realizatora projektu.


3. Czy szkoła oprócz pomocy finansowej, otrzymuje inne wsparcie

📣 Odpowiedź:

Tak, OP wraz z grantem otrzymuje także wsparcie pozafinansowe w formie wsparcia indywidualnego (udzielanego przez doradców i opiekunów), a także grupowego przeprowadzanego w formie szkoleń i seminariów dla kadry OP i szkoły.


4. Czy organ prowadzący może złożyć wniosek na dwie szkoły, a grant wydatkować tylko w jednej z nich

📣 Odpowiedź:

Nie, wydatkowanie środków grantu musi objąć minimum dwie szkoły. Przeprowadzenie autodiagnozy ma służyć zweryfikowaniu potrzeb każdej ze zgłoszonych szkół, co w kolejnym kroku pozwoli zdefiniować we wstępnym wniosku, obszary wymagające poprawy dostępności.


5. Czy samorząd może złożyć wniosek na 5 szkół, a grant otrzymać na 4 najlepsze z nich

📣 Odpowiedź:

Nie, OP może wnioskować minimalnie na 2, a maksymalnie na 4 szkoły. Nie ma możliwości złożenia wniosku na więcej niż 4 szkoły i wybrania najlepszych z nich. Jeśli OP założy we wniosku poprawę dostępności w 4 szkołach, to wsparcie udzielane jest wszystkim zgłoszonym szkołom.


6. Czy wartość wnioskowanego grantu może różnić się na etapie wstępnego i właściwego wniosku o powierzenie grantu

📣 Odpowiedź:

Tak, jest to możliwe ze względu na różnice zapotrzebowania poszczególnych szkół, które mogą wyniknąć z IPPD, po wykonaniu audytu. Ponadto, w przypadku wyboru do podpisania umowy wniosków, które wymagają korekty w zakresie rzeczowo-finansowym, ostateczna wartość przyznanego grantu, może być wynikiem negocjacji, przeprowadzanych jako ostatni etap rekrutacji.


7. Czy organizacja prowadząca szkołę może wnioskować jedynie o zakup infrastruktury lub poprawę architektoniczną szkół

📣 Odpowiedź:

Docelowo, wszystkie zgłaszane szkoły mają podnieść dostępność w każdym z czterech obszarów. Jest to niezbędne, do osiągnięcia deklarowanych minimalnych wskaźników tj. osiągnięcia przez co najmniej jedną szkołę 100% poziomu podstawowego/średniego/zaawansowanego, a w pozostałej/ych szkole/szkołach co najmniej 60% poziomu podstawowego. W związku z powyższym, podniesienie dostępności powinno mieć charakter kompleksowy i wnosić zmiany w każdym obszarze, a nie tylko w jednym wybranym.


8. Ile maksymalnie mogą wynosić wydatki na przebudowę infrastruktury

📣 Odpowiedź:

Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu wynosi 50% wartości przyznanego grantu, natomiast wartość wydatków w ramach cross-financingu i zakupu środków trwałych wynosi maksymalnie 60% wartości przyznanego grantu.


9. Czy osiągnięcie założeń zawartych we wniosku musi być realizowane przy współfinansowaniu środków własnych

📣 Odpowiedź:

Możliwe jest, że do osiągnięcia minimalnych wskaźników zadeklarowanych przez OP we wniosku, niezbędne będzie zaangażowanie środków własnych, ponieważ kwota przyznanego grantu nie będzie wystarczająca do ich pełnej realizacji. Również w przypadku uznania pewnych wydatków za niekwalifikowalne, OP finansuje je ze środków własnych.


10. Czy każda zgłoszona szkoła musi osiągnąć 60% poziomu podstawowego

📣 Odpowiedź:

Organ prowadzący musi osiągnąć w co najmniej jednej zgłoszonej szkole 100% poziomu podstawowego/średniego/zaawansowanego, a w pozostałej/ych szkole/szkołach co najmniej 60% poziomu podstawowego.


11. Czy szkoła może realizować standardy z wyższego poziomu dostępności jeżeli nie ma zrealizowanych wszystkich standardów z poziomu niższego

📣 Odpowiedź:

Nie, w pierwszej kolejności w szkole winny zostać osiągnięte standardy z poziomu podstawowego, a następnie ze średniego i analogicznie z zaawansowanego. Taki schemat działań pozwala na kompleksowe podejście do dostępności, a osiąganie kolejnych pełnych poziomów wykluczy pozorną dostępność z najbliższego otoczenia szkół.


12. Czy można zrobić remont wejścia w budynku szkoły, której nie jesteśmy właścicielem (umowa użyczenia)

📣 Odpowiedź:

Nie, OP musi posiadać tytuł własności do obiektu (budynku szkoły)/terenu przynależnego do budynku, w którym zaplanowano inwestycję w ramach przedsięwzięcia w okresie realizacji projektu oraz w wymaganym okresie utrzymania trwałości. Nie jest możliwe, wydatkowanie grantu (inwestowanie) w obiekty, którymi OP dysponuje na podstawie innych dokumentów aniżeli akt notarialny potwierdzający prawo własności.


13. Czy fundacja może przeznaczyć grant na zakup nowej nieruchomości z przeznaczeniem np. na salę gimnastyczną

📣 Odpowiedź:

Nie, środki przyznanego grantu, powinny zostać przeznaczone na poprawę dostępności istniejących obiektów i zasobów OP, które stanowią jego własność. Nabywanie nowych nieruchomości bądź gruntu nie może stanowić przeznaczenia grantu.


14. Ile wynosi okres trwałości i od kiedy jest liczony

📣 Odpowiedź:

Okres trwałości musi zostać zachowany w terminie 5 lat od daty płatności końcowej przekazanej Realizatorowi projektu, a w przypadku gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Kwestie związane z trwałością przedsięwzięcia opisane zostały w rozdziale 4 pkt 10 regulaminu rekrutacji organów prowadzących.


15. Czy organ prowadzący może być pewny, że otrzyma grant jeśli zakwalifikuje się do II etapu

📣 Odpowiedź:

Nie, nie można mieć takiej pewności. Do II etapu zakwalifikuje się 16 organów prowadzących, które będą zobowiązane złożyć wnioski właściwe, a umowa zostanie podpisana z 12 OP znajdującymi się najwyżej na liście rankingowej. Dodatkowo na etapie audytu dostępności eksperci będą weryfikować zgodność stanu faktycznego ze stanem wykazanym w formularzu weryfikacji poziomu dostępności, a w szczególności liczbę punktów w kolumnie pn. Podsumowanie. W przypadku rozbieżności (powyżej 2 pkt. w jednej szkole), OP będzie wykluczony z udziału w drugim etapie rekrutacji.


16. Czy wynik negocjacji może spowodować wykluczenie szkoły z udzielenia wsparcia

📣 Odpowiedź:

Negocjacje mogą wykluczyć organ prowadzący i może dojść do takiej sytuacji w przypadku, gdy OP nie zgodzi się na rozwiązania zaproponowane przez Realizatora projektu. Negocjacje służą ustaleniu finalnej wersji właściwego wniosku, w tym m.in. harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wysokości grantu (budżet może być zmniejszony lub zwiększony do 20% jego wartości).


17. Czy możliwe jest finansowanie zadań z wniosku z różnych źródeł

📣 Odpowiedź:

Tak, jest możliwy montaż finansowy z rożnych źródeł, pod warunkiem, że nie będzie występować podwójne finansowanie tego samego zadania. Przykładem może być zakup i montaż windy sfinansowany ze środków grantu, środków własnych lub PEFRON.


18. Jakie konsekwencje niesie ze sobą nie zrealizowanie przez stowarzyszenie (organ prowadzący) wskaźników zadeklarowanych we wniosku

📣 Odpowiedź:

W przypadku stwierdzenia przez Realizatora projektu, nie zrealizowania przez OP w części lub całości wskaźników zapisanych w umowie powierzenia grantu, OP zobowiązany będzie zwrócić całość lub część środków grantu wraz z odsetkami.


19. Czy można zmienić zakres/rodzaj wydatków grantu w trakcie jego wydatkowania

📣 Odpowiedź:

Tak, ale zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. OP może dokonać przesunięcia pomiędzy wymiarami wymienionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym do 10% wartości w odniesieniu do wymiaru, z którego środki grantu są przesuwane, do wymiaru na które środki grantu mają być przesunięte. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda Realizatora projektu.
  2. OP może dokonać przesunięcia pomiędzy wymiarami wymienionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 10% wartości w odniesieniu do wymiaru, z którego środki grantu są przesuwane, do wymiaru na które środki grantu mają być przesunięte. W tej sytuacji OP musi wystąpić do Realizatora projektu z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 8.5.3 do regulaminu) o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przesunięcie wymaga aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Kwestie związane ze zmianami w harmonogramie rzeczowo- finansowym szerzej opisane są w §17 umowy powierzenia grantu.


20. Czy można rozliczyć w grancie wynagrodzenie pracownika zatrudnionego jako księgowy, który będzie rozliczał grant

📣 Odpowiedź:

Nie, ze środków grantu nie można realizować wydatków na rzecz obsługi finansowo-księgowej, zarządzania, promocji, administrowania przedsięwzięcia, sprawozdawczości w zakresie postępu rzeczowo-finansowego, a także materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi administracyjnej.


21. Czy w przypadku zespołów szkolno-przedszkolnych i zespołów szkół we wstępnym wniosku o powierzenie grantu wpisujemy liczbę wszystkich uczniów ze SPE w zespole

📣 Odpowiedź:

Nie. Wpisujemy tylko liczbę uczniów ze SPE uczęszczających do szkoły podstawowej.


22. W zespole szkolno-przedszkolnym zatrudniony jest psycholog i logopeda na pełen etat, mają pod opieką uczniów całego zespołu. Jak liczyć zaangażowanie tego personelu

📣 Odpowiedź:

Zaangażowanie specjalistów zatrudnionych w zespole określa arkusz organizacyjny i jego szczegółowe zapisy w podziale na zaangażowanie specjalistów w pracę w przedszkolu i szkole. W ocenie zasobów (autodiagnoza) należy rozgraniczyć takie zatrudnienie. PROJEKT DOTYCZY TYLKO SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zgodnie z Modelem dostępnej szkoły, na poziomie podstawowym szkoła powinna zapewnić minimum 2 etaty specjalistów na 400 uczniów.


23. W jakim wymiarze etatu należy zatrudnić przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością? Czy może to być osoba oddelegowana do wykonywania tych obowiązków w ramach dotychczasowego zatrudnienia

📣 Odpowiedź:

Osobę z niepełnosprawnością należy zatrudnić w przypadku gdy organ prowadzący chce otrzymać dodatkowe 3 pkt premiujące. Taka osoba może być zatrudniona na podstawie stosunku pracy w wymiarze ½ etatu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w liczbie godzin odpowiadającej ½ etatu. Nie można oddelegować dotychczasowego pracownika do realizacji przedsięwzięcia.


24. Gdzie znajdę informację czy OP uczestniczy lub uczestniczył w Monitoringu Konwencji ONZ o ON w ramach działania 2.6 PO WER

📣 Odpowiedź:

Lista podmiotów, które brały udział w realizacji projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod katem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” zamieszczona jest na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.


25. W jaki sposób należy potwierdzić kryteria premiujące

📣 Odpowiedź:

W przypadku dwóch kryteriów: Co najmniej jedna zgłoszona szkoła zlokalizowana jest na obszarze objętym rządowym programem o charakterze terytorialnym, wynikającym z projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju lub uzgodnionym w kontrakcie terytorialnym i OP uczestniczy lub uczestniczył w Monitoringu Konwencji ONZ o ON w ramach działania 2.6 PO WER, Realizator projektu sam zweryfikuje ich poprawność w oparciu o dokumenty pn. Obszary objęte rządowym programem o charakterze terytorialnym, wynikającym z projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju lub uzgodnionym w kontrakcie terytorialnymLista podmiotów biorących udział w realizacji projektu monitoringu Konwencji ONZ o prawach ON znajdujące się w zakładce „Regulamin”.  Natomiast w przypadku trzeciego kryterium pn. OP zatrudni przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością, na jego potwierdzenie OP przesyła razem z wnioskiem i wymaganymi załącznikami, dodatkowo deklarację zatrudnienia przy realizacji przedsięwzięcia osobę z niepełnosprawnością.


26. Czy jeżeli szkoła nie spełnia wszystkich standardów z poziomu podstawowego, może zadeklarować we wniosku realizację danego standardu łącznie na poziomie podstawowym i średnim

📣 Odpowiedź:

Jeśli szkoła realizując standard z poziomu podstawowego, będzie chciała przy okazji spełnić wymagania (wszystkie lub wybrane)  określone w danym standardzie na poziomie średnim, Realizator projektu zaakceptuje dane rozwiązanie pod warunkiem, że zaleci to audyt  lub wykonanie tego działania będzie uzasadnione ekonomicznie tzn. spełnienie łącznie standardu na obydwu poziomach (lub wybranych wymagań z poziomu wyższego) będzie korzystniejsze pod względem finansowym aniżeli wykonanie go w osobnych, oddzielonych czasowo działaniach. Realizacja powyższego zadnia jest możliwa przy jednoczesnym zadeklarowaniu osiągnięcia 100% poziomu podstawowego w co najmniej jednej szkole oraz 60% poziomu podstawowego w kolejnych zgłoszonych przez OP szkołach.


27. W obszarze organizacyjnym na poziomie podstawowym, w standardzie zatrudnienia specjalistów jest zapis: „Szkoła zapewnia minimum 2 etaty specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda itp.) na 400 uczniów”. Czy musimy zatrudnić np. logopedę na pełny etat

📣 Odpowiedź:

Nie,  suma etatów zatrudnionych specjalistów w danej szkole ma dać łącznie 2 etaty na 400 uczniów (np. ½ etatu psycholog, ½ etatu pedagog specjalny, 1 etat logopeda itp.).


28. Ile punków mam wpisać w formularzu weryfikacji poziomu dostępności w przypadku kiedy spełniamy wymagania obligatoryjne, ale nie zalecane

📣 Odpowiedź:

W takim wypadku, w formularzu weryfikacji poziomu dostępności należy wpisać 3 pkt. W sytuacji, kiedy szkoła planuje osiągnąć kolejny poziom dojrzałości, np. średni, musi spełniać także wymagania określone jako zalecane dla poziomu podstawowego i wówczas w formularzu weryfikacji należy wpisać na poziomie podstawowym 3 pkt. i szacunkową kwotę pozwalającą na osiągnięcie wymagań zalecanych.


29. Czy regulamin i dokumenty rekrutacyjne każdego z dwóch operatorów są takie same

📣 Odpowiedź:

Nie. Przed złożeniem wniosku proszę się zapoznać z dokumentami zamieszczonymi na stronie operatora, u którego chcemy ubiegać się o przyznanie grantu.


30. Czy do liczby uczniów ze SPE wliczamy uczniów tylko z orzeczeniami, czy również z opiniami❓

📣 Odpowiedź:

Wliczamy tylko i wyłącznie uczniów posiadających orzeczenia, zgodnie z informacją zgłoszoną w SIO (Systemie Informacji Oświatowej).


31. Szkoła podstawowa prowadzona przez OP zlokalizowana jest w dwóch różnych budynkach: w jednym budynku są prowadzone zajęcia dla uczniów klas I-III, a w drugim dla uczniów klas IV-VIII. Jak należy uzupełnić formularz weryfikacji poziomu dostępności❓

📣 Odpowiedź:

W przypadku, kiedy szkoła podstawowa mieści się w dwóch osobnych budynkach, traktowana jest jako jedna szkoła i należy zweryfikować spełnienie określonego standardu równolegle w dwóch budynkach np. jeżeli w jednym budynku standard dostępności wejść do budynku jest spełniony w 100%,a  w drugim budynku nie ma drzwi zgodnych z Modelem, to wówczas w formularzu weryfikacji poziomu dostępności należy wpisać „2” (spełniony standard w części).


32. Organ prowadzi zespół szkół: szkołę podstawową dla uczniów klas IV-VIII i przedszkole w jednym budynku w jednej gminie, natomiast filię szkoły podstawowej dla uczniów klas I-III w tej samej gminie, ale w innej miejscowości to czy do projektu zgłasza szkołę jako jedną czy zgłasza dwie odrębne szkoły❓

📣 Odpowiedź:

Jeżeli szkoły mają swoją siedzibę w różnych miejscowościach, to  w pierwszej kolejności należy sprawdzić NIP, REGON i statut. Jeżeli NIP i REGON są takie same, wówczas uzupełniając formularz weryfikacji poziomu dostępności należy traktować je jako jedną szkołę  w dwóch placówkach.