Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > PopUpUrbanSpaces – Ułatwianie przejścia w kierunku aktywnych form mobilności poprzez zmianę postaw i zachowań mieszkańców podczas podróży poprzez wykorzystanie ekologicznej, niskobudżetowej taktycznej urbanistyki i rozwiązań w zakresie tworzenia lepszych miejsc służących ludziom
PopUpUrbanSpaces_Logo_Standard

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 marca 2023 r. przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Ułatwianie przejścia w kierunku aktywnych form mobilności poprzez zmianę postaw i zachowań mieszkańców podczas podróży poprzez wykorzystanie ekologicznej, niskobudżetowej taktycznej urbanistyki i rozwiązań w zakresie tworzenia lepszych miejsc służących ludziom.” (z ang. Facilitating Shift Towards Active Forms of Mobility by Changing the Attitude and Travel Behaviour of Residents Through the Use of Green, Low-cost Tactical Urbanism and Placemaking Solutions) – Akronim „PopUpUrbanSpaces”. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Europa Środkowa.

Tematyka projektu:

PopUpUrbanSpaces pomaga rozwiązywać problemy Funkcjonalnych Obszarów Miejskich (FUA, od ang. functional urban areas) wynikające z mobilności zorientowanej na samochód: samochody odbierają ludziom rzadką przestrzeń publiczną i ważne funkcje miejskie, a jednocześnie tworzą zatory, przyczyniają się do wysokiej emisji gazów cieplarnianych oraz negatywnie wpływają na środowisko i zdrowie mieszkańców. Aby osiągnąć zmianę zachowań w kierunku zrównoważonych form mobilności w mieście, ludzie muszą zrozumieć jej konsekwencje i być gotowi porzucić swoje samochody na rzecz transportu publicznego i aktywnych środków transportu. Jednak władze lokalne w małych i średnich miastach w Europie Środkowej nie zawsze mają kompetencji i narzędzia do podnoszenia świadomości decydentów, mieszkańców i wpływania na zachowania podróżnicze.

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt PopUpUrbanSpaces opiera się na koncepcji „POKAŻ i POWIEDZ”:

a) projekt umożliwia miastom zastosowanie innowacyjnych metod opartych na urbanistyce taktycznej/placemakingu praktyki POKAZUJĄce obywatelom (i decydentom) poprzez interwencje pop-up (tymczasowe przestrzenie w ramach infrastruktury miast, które łączą różne materiały audiowizualne, aby stymulować refleksję, działanie), jak by to było, gdyby ulice, przestrzenie publiczne nie były zdominowane przez samochody.

b) w ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne narzędzia/metody prowadzenia kampanii cyfrowych, aby POWIEDZIEĆ (wyjaśnić) ludziom zagrożenia związane z mobilnością miejską zorientowaną na samochody.

Działania:

Aby osiągnąć swoje cele, projekt wykorzysta istniejącą oraz pozyskaną wiedzę do zaprojektowania strategii budowania potencjału i szkolenia partnerów w taktycznych kampaniach urbanistycznych/cyfrowych. Korzystając z tej wiedzy, partnerzy opracowują plany działań demonstracyjnych, wdrożą je i ocenią. Następnie, korzystając z lekcji pilotażowych, partnerstwo opracowuje i rozpowszechni rozwiązania dostosowane do grupy docelowej. Aby zwiększyć skalę wyników projektu, miasta pilotażowe opracowują również plany terytorialne, które zalecają konkretne interwencje, a także propozycje polityk.

Sieci partnerstwa miejsko-wiejskiego ułatwią bliższe wzajemne powiązania między głównymi ośrodkami a otaczającymi je społecznościami. Sprostanie wyzwaniu na poziomie ponadnarodowym ułatwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między partnerami w celu opracowania wspólnych rozwiązań i zapewnienia transnarodowej popularyzacji wyników.

W projekt zaangażowanych jest 10 instytucji z 7 krajów Europy tj. z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski, Słowenii, Węgier, Włoch:

  1. Municipality of Kamnik (Słowenia),
  2. Development agency North – DAN Ltd. (Chorwacja),
  3. Institute of Urban and Regional Development (Polska),
  4. First Hungarian Responsible Innovation Association (Węgry),
  5. Institute for Spatial Policies (Słowenia),
  6. Municipality of Ferrara (Włochy),
  7. Rzeszow Regional Development Agency (Polska),
  8. University for Continuing Education Krems (Austria),
  9. City of Bamberg (Niemcy),
  10. Municipality of Nyíregyháza (Węgry).

Źródło finansowania projektu: Interreg Central Europe

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 28.02.2026 r.

Strony internetowe dotyczące realizacji projektu:

https://www.interreg-central.eu/projects/popupurbanspaces/

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Danuta Kandefer; tel. 017 86 76 237, email: dkandefer@rarr.rzeszow.pl