Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Platforma Startowa Dla Nowych Pomysłów – Technopark Bizneshub
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 nowo utworzonych przedsiębiorstw, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego.

1.  Dla kogo

Osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych do 35 roku życia, które zgłoszą się do Platformy startowej z innowacyjnym pomysłem na produkt/usługę, który będzie mógł zostać objęty wsparciem Platformy startowej w celu przygotowania innowacyjnego wyrobu bądź usługi w formie MVP (minimalnej wersji produktu).

2. Jakie wsparcie

 1. Animator Platformy startowej zapewnia pomoc doradczą dla pomysłodawców w zakresie rejestracji przedsiębiorstwa.
 2. Prace nad rozwojem pomysłu prowadzone są na podstawie indywidualnego programu inkubacji przygotowanego dla każdego przedsiębiorstwa typu startup. Program inkubacji będzie się składał z usług podstawowych oraz specjalistycznych, dobranych do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.
 3. Usługi w ramach programu obejmują:
 • podstawowe usługi inkubacji (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, podatkowe, prawne, marketingowe i doradcze),
 • mentoring czyli pomoc doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów, aniołów biznesu oraz coaching (np. biznesowy, marketingowy, finansowy, technologiczny),
 • specjalistyczne usługi wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego (weryfikowanie kanałów sprzedaży, badania marketingowe, wsparcie organizacyjne itp.).

3. Jak to działa

 1. Pomysłodawca wypełnia kwestionariusz, w którym opisuje swój pomysł na biznes oraz uzasadnia jego innowacyjny charakter. Aplikowanie odbywa się przez centralną bazę stworzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie platformystartowe.gov.pl.
 2. Panel ekspertów ocenia aplikacje i rekomenduje pomysły mogące wziąć udział w procesie inkubacji.
 3. Najlepsi pomysłodawcy rejestrują w Polsce Wschodniej przedsiębiorstwa typu startup (w formie spółki kapitałowej, przy czym większość udziałów w nowej spółce posiadać powinien pomysłodawca do 35 lat).
 4. Opiekun startupu przygotowuje plan inkubacji i następuje podpisanie umowy inkubacyjnej.
 5. Rozpoczęcie pracy nad rozwojem pomysłu w celu przygotowania produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP), która może wynieść maksymalnie do 10 miesięcy.
 6. Przedsiębiorstwa po zakończonym procesie inkubacji, które są gotowe do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem otrzymują pisemną rekomendację Animatora Platformy dzięki której będą mogły ubiegać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o bezzwrotne dofinansowanie do 800 000 zł w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW.

4. Kryteria oceny pomysłów

 1. Podstawowym kryterium oceny pomysłu jest innowacyjność, tj. stopień nowości przyszłego produktu realizowanego w oparciu o zgłoszony pomysł. Wymagana jest innowacyjność co najmniej na poziomie krajowym.
 2. Stopień nowości produktu można rozpatrywać w kategorii:
  – produktu nowego na świecie, tworzącego zupełnie nowy rynek;
  – nowego produktu (nowej linii produktu), pozwalającego na wejście po raz pierwszy na istniejący już rynek;
  – produktu dodatkowego, uzupełniającego dotychczasowe produkty;
  – udoskonalenia dotychczasowego produktu, o udoskonalonym działaniu lub większej wartości postrzeganej, wchodzącego na miejsce istniejących produktów;
  – produktu redukującego koszty, spełniającego dotychczasowe funkcje przy niższych kosztach.
 3. Ponadto prezentowane pomysły muszą być ocenione pod kątem:
  – niezbędności – czy jest to coś, czego chcą klienci?
  – opłacalności – czy są gotowi za to zapłacić? Jeśli nie, to kto za to zapłaci?
  – wykonalności – czy problem da się rozwiązać?
 4. W naborze nie mogą być przedstawiane pomysły, które są już przedmiotem działalności gospodarczej pomysłodawców.Platformy startowe dla nowych pomysłów nie wykluczają pomysłów, które nie są ściśle związane ze średnimi i wysokimi technologiami. Muszą one jednak prezentować innowacyjne rozwiązania dające się zastosować w życiu codziennym człowieka lub praktyce gospodarczej jako produkt bądź wykorzystywać rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Wschodnia , Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać dzwoniąc lub pisząc na adres: startup@rarr.rzeszow.pl

Maciej Kryński – tel.: 17 86 76 228
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Grzegorz Mazur – tel. 17 8676 217
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Agnieszka Florek – tel.: 17 77 36 843
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis

Mateusz Klimczak – tel.: 17 85 04 299
Preinkubator Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego


REGULAMIN STARTUP
KRYTERIA WSTĘPNEJ OCENY FORMALNEJ
KRYTERIA WSTĘPNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ


platformystartowe.gov.pl