Passpartool

9 grudnia 2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 sierpnia 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityk miękkich innowacji” (z ang. Key tools to assess and improve soft innovation policies) – Akronim „PASSPARTOOL”. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Europe.

Tematyka projektu:
Konkurencyjność MŚP i ich odporność na globalne zawirowania gospodarcze są z pewnością silnie powiązane z ich zdolnością do innowacji. Jednak dynamika innowacji nie zależy tylko od badań
i rozwoju oraz zmian technologicznych, ale często opiera się na mniej widocznych, mniej sformalizowanych i trudniejszych do oceny czynnikach, głównie dotyczących wymiarów organizacyjnych i relacyjnych. Jest to istotne zarówno dla regionów, w których:
• sektory średniego i niskiego poziomu technologii, jak i bardzo małe / mikroprzedsiębiorstwa są znaczące dla lokalnej gospodarki,
• występuje silna obecność sektorów gospodarki związanych z innowacjami społecznymi, mniej zależnych od formalnych badań i rozwoju.
Wspólnym wyzwaniem, przed którym stoją partnerzy projektu, pochodzący z 7 regionów Europy, jest opracowanie nowych narzędzi i wskaźników, które pozwolą im lepiej zrozumieć i ocenić dynamikę innowacji niezwiązaną z badaniami i rozwojem, ze szczególnym naciskiem na bezpośrednie zaangażowanie beneficjentów polityk w procesie opracowywania, monitorowania i oceny polityk.

Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest zatem poprawa zdolności decydentów publicznych do opracowania skutecznych polityk wspierających nieformalne, miękkie i otwarte procesy innowacyjne
w podmiotach regionalnych, ze szczególnym naciskiem na innowacje spoza sektora badań i rozwoju oraz innowacje społeczne.
Oczekiwanymi zmianami są: zwiększona zdolność systemów monitorowania i oceny partnerów
w zakresie pomiaru i oceny dynamiki innowacji oraz zwiększona świadomość w regionach UE na temat narzędzi i metod monitorowania i oceny miękkich innowacji.

Główne wyniki to:
• 7 wizyt studyjnych, 4 warsztaty tematyczne, 3 międzyregionalne spotkania edukacyjne;
• 7 instrumentów polityki ulepszonych poprzez opracowanie i wdrożenie 7 planów działania;
• 8 dobrych praktyk udostępnionych na platformie do nauki polityk, 4 krótkie uwagi techniczne, 7 wideorecenzji i 1 videotutorial opublikowany na stronie internetowej projektu.

Partnerstwo:
PASSPARTOOL to projekt ponadnarodowy. Partnerzy Projektu to osiem organizacji partnerskich z siedmiu krajów Europy Środkowej:

1- Regional Agency for Technology and Innovation – Lider Projektu (Włochy)
2- Lithuanian innovation center (Litwa)
3- Foundation FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura (Hiszpania)
4- Northern Netherlands Alliance – Holandia (NIDERLANDY)
5- Local Enterprise Office, Donegal County Council (Irlandia)
6- Rzeszow Regional Development Agency (Polska)
7- Regional Council of North Karelia (Finlandia)
8- University of Groningen NL – Holandia (NIDERLANDY) – partner doradczy

Okres trwania projektu: 01.08.2019 r. – 31.01.2023 r.

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:
https://www.interregeurope.eu/passpartool/
https://www.facebook.com/PASSPARTOOLproject/

________________________________________
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg Europe
________________________________________

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU PASSPARTOOL

W dniach 22 i 23 października 2019r., przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. brali udział w Spotkaniu Inauguracyjnym projekt „PASSPARTOOL – Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityki w zakresie miękkich innowacji”. Ogólnym celem projektu jest wsparcie instytucji publicznych w opracowaniu skutecznych polityk wspierających nieformalne, miękkie i otwarte procesy innowacyjne, ze szczególnym naciskiem na innowacje społeczne i innowacje niezwiązane z badaniami i rozwojem.

W projekcie bierze udział ośmiu partnerów z siedmiu krajów, Regionalna Agencja ds. Technologii i Innowacji Apulii jest Liderem Projektu. Inne zaangażowane regiony to Litwa (LT), Estremadura (ES), Północna Holandia (NL), Donegal (ER), Rzeszów (PL), Północna Karelia (FI).

Pierwszy dzień spotkań rozpoczął się sesją wprowadzającą, po której zebrani uczestnicy dyskutowali na temat stworzenia skutecznego procesu wspólnego uczenia się. Grupa, kierowana przez prof. Thijsa Broekhuizena (University of Groningen) i Partnera Wiodącego, wdrożyła podejście partycypacyjne, aby stworzyć wspólny poziom zrozumienia pierwszego z głównych tematów analizy projektu: innowacji niezwiązanych z badaniami i rozwojem. Kolejnym etapem spotkania było opracowanie ram metodologicznych w celu jasnego zrozumienia: czym są innowacje nie technologiczne oraz pozostałe tematy projektu – innowacje MŚP, innowacje społeczne, innowacje kulturowe i kreatywność.

Drugiego dnia uczestnicy spotkania brali udział w wizycie studyjnej w „Perle di Memoria” w Locorotondo – innowacyjnym projekcie kulturowym dotyczącym rekonstrukcji pamięci historycznej. Druga wizyta miała miejsce w „G.Lan –Laboratori urbani” w Lococotondo, miejskim centrum agregacji poświęconym zaangażowaniu młodych ludzi ze społeczności lokalnej w działania na rzecz innowacji społecznych. Trzecie miejsce wizyty studyjnej to „InresLab” w Monopoli, którego przedstawiciele zilustrowali system realizacji projektu oparty na udziale społeczności lokalnej. Założyciele „Ultimi Fuochi Teatro”, młodej firmy teatralnej z innowacyjnymi ofertami teatralnymi działającej w południowej części Apulii, opowiedzieli swoją historię jako młodzi profesjonaliści bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie innowacyjnymi działaniami terytorialnymi przy wsparciu polityk regionalnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2023. W trakcie spotkania w Bari, partnerzy utworzyli silne podstawy do intensywnej współpracy w trakcie realizacji projektu.