Logo RARR i EU
9

Projekt PASJA BIZNESU jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020–31.12.2022

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
Wartość projektu:  5 217 331,50 zł
Wartość dofinansowania z UE:  4 434 731,77 zł

Cel Projektu

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w grupie osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących w wieku 30 lat i więcej na obszarze Województwa Podkarpackiego poprzez udzielenie 81 dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz przeszkolenie 90 Uczestników Projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe.

Projekt  adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

 • Osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału mają ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)
  z obszaru woj. podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego).
 • Osoby, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się
  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • bezrobotny mężczyzna w wieku powyżej 30 roku życia i poniżej 49 roku życia (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).
 • osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowie krótkoterminowej/cywilno- prawnej,
 • rodzice/opiekunowie prawni min. 3 dzieci do 18 r.ż.,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
 • reemigrant lub imigrant.

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

– rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 9 punktów,
– rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 9 punktów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 1. bezpłatne wsparcie szkoleniowe:
  a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wymiarze 40h,
  b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu.
  Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. dodatkowe wsparcie:
  zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie.
 3. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
  bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł.
 1. finansowe wsparcie pomostowe
  pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi  projektu w formie comiesięcznej transzy
  w kwocie 2 600,00 zł
  wsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe    wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 81 Uczestnikom projektu (w ramach 3 edycji rekrutacji), w tym:

I i II edycja – 54 osób

III edycja – 27 osób

 • Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu środków.
 • Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jednorazowo i finansowe wsparcie pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.
 • Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Sposób składania wniosków.

UWAGA !

Ze względu na pandemię koronawirusa, zaleca się aby DOKUMENTY REKRUTACYJNE  dostarczać na adres  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul Szopena 51, Rzeszów  w kopercie z adnotacją PASJA BIZNESU:

 • za pośrednictwem poczty /kuriera (forma preferowana)
 • osobiście pozostawić w skrzynce na listy w siedzibie tutejszej agencji w trakcie trwania rekrutacji
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00-15.00.

Rekrutacja:

I edycja: 12-18.01.2021 r.

II edycja: połączona została z I edycją

III edycja: II/III kwartał 2021 r.

Liczba uczestników Projektu:

90 osób (I oraz II edycja – 60 osób, III edycja – 30 osób)

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Opublikowano dnia: 15.12.2021 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny merytorycznej wniosków i biznesplanów złożonych w dniach 12.11.2021 r. – 25.11.2021 r. w ramach II edycji  projektu „PASJA BIZNESU”.

Ostateczne listy: rankingowa i rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego zostały opublikowane  w zakładce WYNIKI.

Opublikowano dnia: 08.12.2021 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW – II EDYCJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny merytorycznej wniosków i biznes planów złożonych w dniach 12.11.2021 r. – 25.11.2021 r. w ramach II edycji  projektu „PASJA BIZNESU”.

Wstępne listy: rankingowa i rezerwowa biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego zostały opublikowane  w zakładce WYNIKI.

Opublikowano dnia: 30.11.2021r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż  dokonano oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów złożonych w dniach 12.11.2021 – 25.11.2021 w ramach II edycji projektu „PASJA BIZNESU”.

Lista wniosków i biznesplanów, które otrzymały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej oraz zostały rekomendowane do oceny merytorycznej została opublikowana w zakładce WYNIKI.

Opublikowano dnia: 10.11.2021 r.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA BIZNES PLANÓW W RAMACH PROJEKTU „PASJA BIZNESU”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż termin składania biznes planów w ramach II edycji projektu „Pasja Biznesu” dla Uczestników Projektu, którzy ukończyli szkolenie zorganizowane w dniach 04-05.11.2021 oraz 08-10.11.2021 r. został wyznaczony w dniach od 12 listopada 2021 r. do 25 listopada 2021 r.

Biznes plan wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7:00 do 15:00. Datą złożenia dokumentów jest  data ich wpływu do Biura Projektu.

Adres Biura Projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,  35-959 Rzeszów.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku wraz z numerem referencyjnym, pod którym wniosek zostanie zarejestrowany. Potwierdzenie złożenia biznes planu wraz z nadanym numerem będzie przesłane na adres e-mail Uczestnika/czki projektu podany w biznes planie.

Wymagania formalne dotyczące przygotowywania i składania biznes planów określa § 7 Zasady składania biznesplanów Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Opublikowano dnia: 02.11.2021 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ z zakresu przygotowania uczestników projektu „PASJA BIZNESU” do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tryb on-line) – II edycja 

 Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń dla grup szkoleniowych I-II, które odbędą się w dniach:

 • Dla grupy I i II w dniach  04-05.11.2021, 08-10.11.2021

Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa (możliwa max. 10% nieobecność podczas 40 godzinnych zajęć). 

Szczegóły szkoleń zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem poczty e-mail.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Opublikowano dnia: 18.10.2021 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM – II ETAP REKRUTACJI

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym, które odbędą się w dniach 19, 20 i 22 października 2021. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie w przypadku gdy Kandydat/ka nie odbędzie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kompetencji w terminie wyznaczonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zostanie wykluczony/a z udziału w projekcie, a na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

Harmonogram spotkań

Opublikowano dnia: 13.10.2021 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II edycja.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż dokonano oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do udziału w projekcie „PASJA BIZNESU”.

Listy rankingowe oraz listy rezerwowe zostały opublikowane  w zakładce WYNIKI.

Opublikowano dnia: 30.09.2021 r.

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych wydłużona.

Szanowni Państwo

W związku z bardzo dużą ilością formularzy rekrutacyjnych złożonych do II edycji projektu „Pasja Biznesu” informujemy, iż czas przeznaczony na ocenę merytoryczną dokumentów rekrutacyjnych może ulec wydłużeniu.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Wyniki z oceny merytorycznej zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu w zakładce WYNIKI.

Jednocześnie informujemy, iż II etap rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym zaplanowany jest na październik br.  zgodnie z harmonogramem udzielania wsparcia w ramach II edycji projektu.

Opublikowano dnia: 15.09.2021

Wyniki oceny formalnej – II edycja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż dokonano oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie Pasja Biznesu złożonych w dniach 12-18.08.2021r. Listy formularzy, które otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej zostały opublikowane w zakładce: WYNIKI.

Formularze rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym przekazane zostaną do oceny merytorycznej. Po zakończeniu oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej przedstawimy wyniki I etapu rekrutacji tj. oceny formalno-merytorycznej do projektu „PASJA BIZNESU”.

Lista osób, które zostaną zakwalifikowane do rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz szczegółowy harmonogram rozmów zostanie opublikowany na podstronie projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu – na rozmowę z doradcą zawodowym, będziemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania i potwierdzenia godziny spotkania.

Opublikowano dnia: 28.07.2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o terminie rekrutacji do DRUGIEJ edycji projektu „PASJA BIZNESU”.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych:
Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 12.08.2021 r. do 18.08.2021 r. do godz. 15:00.

Nabór dokumentów:

Kompletny Formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.) z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu (forma preferowana).

Dokumenty dotyczące II edycji rekrutacji dostępne są w zakładce 4. PLIKI DO POBRANIA REKRUTACJA.

 

Opublikowano dnia: 07.05.2021 r.

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram działań w projekcie pt. „Pasja Biznesu”.

Harmonogram ma charakter orientacyjny – terminy z przyczyn obiektywnych mogą ulec zmianie o czym będziemy informowali na bieżąco.

 

Opublikowano dnia: 06.05.2021 r.

Informujemy, iż z powodu błędu została umieszczona niewłaściwa data złożenia Biznesplanu.

Prawidłowa i ostateczna data złożenia biznesplanu dla 3. i 4. grupy to 17 maja g. 15:00.

Biznesplany złożone dotychczas uznane są za złożone w terminie.

 

Opublikowano dnia: 19.04.2021 r.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA BIZNES PLANÓW W RAMACH PROJEKTU „PASJA BIZNESU”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż termin składania biznes planów w ramach projektu „Pasja Biznesu” dla grupy:

 • I i II został wyznaczony w dniach 19-30 kwietnia 2021 r.
 • III i IV został wyznaczony w dniach 26 kwietnia – 10 maja 2021 r.

Biznes plan wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7:00 do 15:30. Datą złożenia dokumentów jest  data wpływu biznesplanu do siedziby RARR S.A.

Adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,  35-959 Rzeszów.

Wymagania formalne dotyczące przygotowywania i składania biznes planów określa § 7 Zasady składania biznesplanów Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Opublikowano dnia: 12.04.2021 r.

Aktualizacja  dokumentów dotyczących przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie informuje, iż na podstronie projektu zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w związku z naniesieniem zamian.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować o braku negatywnych konsekwencjach dotyczących udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Uczestników projektu w związku z dokonanymi zmianami w ww. dokumentach.

Dokumentacja obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu w zakładce WSPARCIE FINANSOWE.

Opublikowano dnia: 01.04.2021 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ z zakresu przygotowania uczestników projektu „PASJA BIZNESU” do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tryb on-line)

 Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń dla grup szkoleniowych I-IV, które odbędą się w dniach:

 • Dla grupy I i II w dniach  12-16.04.2021,
 • Dla grupy III i IV w dniach 19-23.04.2021.

Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa (możliwa max. 10% nieobecność podczas 40 godzinnych zajęć).

Szczegóły szkoleń zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem poczty e-mail.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Opublikowano dnia: 24.03.2021 r.

Wyniki REKRUTACJI DO PROJEKTU – I edycja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż zostały umieszczone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu „PASJA BIZNESU”.

Listy zostały opublikowane  w zakładce WYNIKI.

Jednocześnie informujemy, że nie przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji.

 

Opublikowano dnia: 12.03.2021 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM – II etap rekrutacji

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym, które odbędą się w dniach 15-19.03.2021. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie w przypadku niestawienia się na rozmowę z Doradcą Zawodowym w wyznaczonym terminie Kandydat/Kandydatka zostanie wykluczony/a z udziału w projekcie.

Harmonogram spotkań

 

Opublikowano dnia: 09.03.2021r.

Wyniki oceny merytorycznej – I edycja.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż dokonano oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do udziału w projekcie „PASJA BIZNESU”.

Listy rankingowe oraz listy rezerwowe zostały opublikowane  w zakładce WYNIKI.

 

Opublikowano dnia: 09.03.2021r.

Informacja o połączeniu dwóch edycji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o połączeniu dwóch edycji projektu w jedną. Edycja 1. i 2. zostały połączone, w związku z czym kolejne etapy wyłaniania Uczestników Projektu przedstawiają się następująco:

 • do etapu rozmów z doradcą zawodowym zostanie zakwalifikowanych 47 osób x 2 = 94 osób,
 • do etapu szkoleń 30 osób x 2 = 60 osób,
 • do etapu udzielenia dofinansowania i wsparcia pomostowego 27 osób x 2 = 54 osób.

Połączenie edycji jest spowodowane ogromnym zainteresowaniem projektem i bardzo dużą ilością złożonych Formularzy Zgłoszeniowych podczas rekrutacji (11 osób/1 miejsce).

 

Opublikowano dnia: 16.02.2021r.

Wyniki oceny formalnej – I edycja. Aktualizacja. 

W związku z zakończeniem ponownej oceny formalnej wniosków informujemy, o aktualizacji listy wniosków, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej kształtują się następująco: 

 • 174 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
 • 160 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych w tym: 52 wniosków nie skorzystały z możliwości jednorazowego uzupełnienia formularzy niekompletnych lub zawierających uchybienia formalne.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym.
Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków pozytywnych.

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_POZYTYWNA

 

Ocena merytoryczna wydłużona.  

15 luty 2021 

Szanowni Państwo

W związku z bardzo dużą ilością formularzy rekrutacyjnych do projektu „Pasja Biznesu” informujemy, iż czas przeznaczony na ocenę merytoryczną dokumentów rekrutacyjny może ulec wydłużeniu.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
O wynikach będziemy informować na stronie internetowej projektu.

 

Opublikowano dnia: 10.02.2021r.

Wyniki oceny formalnej – I edycja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż dokonano oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie Pasja Biznesu. Listy Wniosków, które otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej zostały opublikowane w zakładce: WYNIKI.

Formularze rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym przekazywane będą do oceny merytorycznej. Po zakończeniu oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej  przedstawiamy wyniki I etapu rekrutacji tj. oceny formalno-merytorycznej do projektu „PASJA BIZNESU”.

Lista osób, które zostaną zakwalifikowane do rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz szczegółowy harmonogram rozmów zostanie opublikowany na podstronie projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu – na rozmowę z doradcą zawodowym, będziemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania i potwierdzenia godziny spotkania.

 

Opublikowano dnia: 05.02.2021r.

Informacja o wynikach oceny formalnej.

Uprzejmie informujemy, że z powodu bardzo dużego zainteresowania projektem PASJA BIZNESU,
informacja o wynikach oceny formalnej w konkursie nr RPPK.07.03.00-18-0076/19 ogłoszonym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej w przyszłym tygodniu.  

Po zakończeniu oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych na stronie projektu PASJA BIZNESU w zakładce WYNIKI
przedstawiamy listę wniosków z nadanym numerem NIF (Numer Identyfikacyjny Formularza), które na etapie oceny formalnej
otrzymały lub nie otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej.

 

Opublikowano dnia: 04.02.2021r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, w Rzeszowie informuje, iż na podstronie projektu zamieszczona została zaktualizowana Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego w związku z naniesieniem zamian.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować o braku negatywnych konsekwencjach dotyczących kwalifikowalności potencjalnych Uczestników Projektu związanych z dokonanymi zmianami w ww. karcie.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wszystkie dokumenty obowiązujące w ramach realizowanego projektu podczas II edycji projektu Pasja Biznesu. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność zapoznania się z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Każda osoba otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów z nadanym numerem NIF (Numer Identyfikacyjny Formularza) oraz datą przyjęcia dokumentów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE II EDYCJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załączniki:

zal_1_Formularz_rekrutacyjny

zal_2_Status kandydata na rynku pracy

zal_3_Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia

zal_4_Oświadczenie o posiadaniu statusu rolnika lub członka rodziny rolnika

zal_5_Oświadczenie o ubezpieczeniu lub braku ubezpieczenia w KRUS

zal_6_Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością

zal_7_Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta lub imigranta

zal_8_Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na 1 osobę

zal_9_Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie

zal_10_Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Dokumentów rekrutacyjnych –wzór-wniosku-do-zus-druk-us-7 , wzór-druku-us-7 .

POZOSTAŁE DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1.Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie zobowiązana do podpisania i złożenia:

zal_11_Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie procedury potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników w projektach EFE, zatwierdzoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie PASJA BIZNESU przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7, wydane przez właściwą terenową jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.KARTY OCEN FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

zal_12 Karta oceny formalnej Formularza Pasja Biznesu

zal_13_Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego

zal_14_Karta oceny rozmowy z Doradcą Zawodowym

3.UMOWA SZKOLENIOWA

zal_15_Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wszystkie dokumenty obowiązujące w ramach realizowanego projektu podczas I edycji projektu Pasja Biznesu. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność zapoznania się z zapisami regulaminów.

Każda osoba otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów z nadanym numerem NIF (Numer Identyfikacyjny Formularza) oraz datą przyjęcia dokumentów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 Załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie – Załącznik nr 1
 2. Status kandydata na rynku pracy – Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej – Załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci – Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o posiadaniu statusu rolnika lub członka rodziny rolnika – Załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o ubezpieczeniu lub braku ubezpieczenia w KRUS – Załącznik nr 6
 7. Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością – Załącznik nr 7
 8. Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta lub imigranta– Załącznik nr 8
 9. Oświadczenie o dochodach – Załącznik nr 9
 10. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych do udziału w projekcie – Załącznik nr 10
 11. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 11
 12. Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jest zobowiązana do podpisania i złożenia deklaracji:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 12
 2. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie procedury potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników w projektach EFE, zatwierdzoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie PASJA BIZNESU przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7, wydane przez właściwą terenową jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   

wzór druku US-7

 Karty ocen

 1. Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego – Załącznik nr 13
 2. Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego – Załącznik nr 14
 3. Karty oceny rozmowy z Doradcą Zawodowym – Załącznik nr 15

Umowa

 1. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego – Załącznik nr 16

Opublikowano dnia: 15.12.2021 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  przedstawiamy ostateczną “Listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego” oraz ostateczną “Listę rezerwową biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego” złożonych w dniach od 12.11.2021r. do 25.11.2021 r. w ramach II edycji  projektu “PASJA BIZNESU” realizowanego w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

Zgodnie z § 8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku, gdy uczestnik (którego  projekt  został  zakwalifikowany  do dofinansowania) z jakichś przyczyn zrezygnuje z podpisania umowy, Beneficjent może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania biznesplanowi z listy rezerwowej.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie skontaktujemy się w sprawie dalszej procedury składania dokumentów i podpisania Umów na przyznanie wsparcia finansowego.

Opublikowano dnia: 08.12.2021 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANÓW – II EDYCJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiamy Wstępną listę rankingową biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Wstępną listę rezerwową biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego, złożonych w dniach 12.11.2021 – 25.11.2021 r. w ramach II edycji  projektu “PASJA BIZNESU” realizowanego w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

Zgodnie z § 9 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – (strona 11) Uczestnikowi Projektu, przysługuje prawo złożenia Wniosku o ponowne rozpatrzenie biznes planu (zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu musi zostać złożony w formie pisemnej nie później niż do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego  po  powiadomieniu Uczestnika Projektu o wyniku oceny biznes planu oraz o możliwości wniesienia odwołania do oceny.

Ostateczna lista rankingowa biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego zostanie opublikowana na stronie projektu „Pasja biznesu” po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie biznes planu przez Komisję Oceny Wniosków.

Opublikowano dnia: 30.11.2021r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż  dokonano oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów złożonych w dniach 12.11.2021 – 25.11.2021 w ramach II edycji projektu „PASJA BIZNESU”.

Na etapie oceny formalnej wszystkie złożone wnioski oraz biznesplany uzyskały pozytywny wynik i otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna wniosków i biznesplanów zostanie przeprowadzona przez Komisję Oceny Wniosków zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przekazana Uczestnikom Projektu drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w biznesplanie).

Poniżej publikujemy listę wniosków i biznesplanów rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach II edycja projektu:

WYNIKI_OCENA FORMALNA_WNIOSKI I BIZNESPLANY_II EDYCJA

Opublikowano dnia: 08.11.2021 r.

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – II edycja – AKTUALIZACJA_2.0

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rezygnacji przed rozpoczęciem wsparcia szkoleniowego Kandydatów do Projektu o nr NIF 152/RPOWP/7.3/PB/RARR/2020/II (Lista: Mężczyźni – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowani) oraz 159/RPOWP/7.3/PB/RARR/2020/II (Lista: Mężczyźni pozostający bez pracy 30-49 – zakwalifikowani) do projektu zostali zakwalifikowani Kandydaci z pierwszego miejsca z poszczególnych list rezerwowych tj.  Kandydat o nr NIF  51/RPOWP/7.3/PB/RARR/2020/II (Lista rezerwowa: Mężczyźni – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) oraz Kandydat o nr NIF: 236/RPOWP/7.3/PB/RARR/2020/II (Lista rezerwowa: Mężczyźni pozostający bez pracy 30-49 lat).

Poniżej publikujemy zaktualizowane listy:

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Mężczyźni – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowani

Mężczyźni pozostający bez pracy 30-49 lat – zakwalifikowani

LISTY REZERWOWE OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Mężczyźni – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – niezakwalifikowani

Mężczyźni pozostający bez pracy 30-49 lat – niezakwalifikowani

LISTA – REZYGNACJE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Lista – rezygnacje z udziału w projekcie

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – II edycja – AKTUALIZACJA

Opublikowano dnia: 04.11.2021 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rezygnacji Kandydata do Projektu o nr NIF 68/RPOWP/7.3/PB/RARR/2020/II z dniem 02.11.2021 r., do projektu został zakwalifikowany pierwszy Kandydat z listy rezerwowej o nr NIF 242/RPOWP/7.3/PB/RARR/2020/II.

Zmiany dotyczą wyłącznie list w ramach kryterium pn. „kobiety – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.

Poniżej publikujemy zaktualizowane listy:

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kobiety – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowane

LISTA REZERWOWA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kobiety – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – niezakwalifikowane

LISTA – REZYGNACJE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Lista – rezygnacje z udziału w projekcie

 

Opublikowano: 27.10.2021r.

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – II edycja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego przedstawia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe osób niezakwalifikowanych.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie lub wykluczenia z udziału w projekcie, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie pierwszą osobę z Listy rezerwowej.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega, iż zakwalifikowanie do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, iż z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie będziemy kontaktować się w sprawie podpisania i złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kobiety – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowani

Mężczyźni – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowani

Kobiety pracujące – zakwalifikowane

Mężczyźni pracujący – zakwalifikowani

Mężczyźni pozostający bez pracy 30-49 lat – zakwalifikowani

LISTY REZERWOWE OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kobiety – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – niezakwalifikowani

Mężczyźni – osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – niezakwalifikowani

Kobiety pracujące – niezakwalifikowane

Mężczyźni pracujący – niezakwalifikowani

Mężczyźni pozostający bez pracy 30-49 lat – niezakwalifikowani

 

Opublikowano: 26.10.2021r.

Wyniki oceny merytorycznej – II edycja –  AKTUALIZACJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia AKTUALIZACJĘ wyników I etapu rekrutacji. Potrzeba aktualizacji wynika z rezygnacji Kandydatów z udziału w projekcie.

Zmiany nastąpiły wyłącznie w poniższych kategoriach:

A) BEZROBOTNE/BIERNE ZAWODOWO OSOBY BĘDĄCE W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_KOBIETY_OSOBA_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY – aktualizacja

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_KOBIETY_OSOBA_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY — aktualizacja

Lista rankingowa:  WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_MĘŻCZYŹNI_OSOBA_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY – aktualizacja

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_MĘŻCZYŹNI_OSOBA_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY – aktualizacja

D) POZOSTAŁE FORMULARZE :

WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_NEGATYWNA — aktualizacja

 

Opublikowano dnia: 13.10.2021

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II edycja

Przedstawiamy wyniki  I etapu rekrutacji  Kandydatów, którzy na etapie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych otrzymali lub nie otrzymali rekomendacji do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym. Listy z wynikami przedstawiają  formularze  rekrutacyjne w kolejności wynikającej z najwyższej liczby punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej.

Termin rozmowy z doradcami zawodowymi oraz szczegółowy harmonogram rozmów zamieścimy w najbliższym czasie na podstronie internetowej projektu.

Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu – na rozmowę z doradcą zawodowym, będziemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania i potwierdzenia godziny spotkania. Rozmowy z doradcą zawodowym odbędą się w dniach 19,20 i 22 października  br.

Zwracamy się z prośbą, aby na spotkania przychodziły tylko i wyłącznie osoby ZDROWE bez żadnych objawów chorobowych.

Prosimy o zabranie maseczek ochronnych oraz o dezynfekcję rąk przed wejściem na salę.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do II etapu rekrutacji lub wykluczenia z udziału w II etapie rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie pierwszą osobę z Listy rezerwowej na podstawie najwyższej liczby punktów.

A) BEZROBOTNE/BIERNE ZAWODOWO OSOBY BĘDĄCE W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_KOBIETY_OSOBY_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY_ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU
Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_KOBIETY_OSOBY_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_MĘŻCZYŹNI_OSOBY_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY_ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_MĘŻCZYŹNI_OSOBY_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY

B) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI W WIEKU 30-49 LAT NIE BĘDĄCY W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_MĘŻCZYŹNI_POZOSTAJĄCY_BEZ_PRACY_30-49_LAT_ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU 

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_MĘŻCZYŹNI_POZOSTAJĄCY_BEZ_PRACY_30-49_LAT

C) OSOBY UBOGO PRACUJĄCE, ZATRUDNIONE NA UMOWACH KRÓTKOTERMINOWYCH LUB/I OSOBY PRACUJĄCE W RAMACH UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_KOBIETY_PRACUJĄCE_ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_KOBIETY_PRACUJĄCE

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_MĘŻCZYŹNI_PRACUJĄCY_ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_MĘŻCZYŹNI_PRACUJĄCY

D) POZOSTAŁE FORMULARZE :

WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_NEGATYWNA

Opublikowano dnia: 15.09.2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „PASJA BIZNESU” – II EDYCJA

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

PROJEKT PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_POZYTYWNA

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej nie otrzymały rekomendacji do oceny merytorycznej:

PROJEKT PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_NEGATYWNA

Opublikowano dnia: 21.06.2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA – AKTUALIZACJA (grupa szkoleniowa 1. i 2.).

W związku z rezygnacją jednego uczestnika projektu z podpisania umowy  o dofinansowanie, do wsparcia finansowego i pomostowego zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczą punktów.

Osoba zakwalifikowana: Numer Identyfikacyjny Wniosku (NIW) nr 16/RARR/RPOWP/7.3/2021/I.

 

Opublikowano dnia: 09.06.2021 r.

OSTETCZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiamy “Ostateczną listę biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego” złożonych w ramach I naboru ogłoszonego w ramach projektu “PASJA BIZNESU” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

GRUPA SZKOLENIOWA 1. i 2.


GRUPA SZKOLENIOWA 3. i 4.

W przypadku, gdy uczestnik (którego  biznesplan  został  zakwalifikowany  do dofinansowania) z jakichś przyczyn zrezygnuje z podpisania umowy, Beneficjent zdecyduje o przyznaniu dofinansowania biznesplanowi z listy rezerwowej.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie skontaktujemy się w sprawie dalszej procedury składania dokumentów i podpisania Umów (dotacja inwestycyjna i finansowe wsparcie pomostowe).

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 10 Zabezpieczenie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

Opublikowano dnia: 02.06.2021 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

(GRUPA SZKOLENIOWA 3. i 4.)

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiamy “Wstępną listę biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego” złożonych w ramach I naboru ogłoszonego w ramach projektu “PASJA BIZNESU” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

 

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – § 9 (strona 11) Uczestnikowi Projektu przysługuje procedura odwoławcza. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu musi zostać złożony w formie pisemnej nie później niż do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego  po  powiadomieniu Uczestnika Projektu o wyniku oceny biznesplanu o możliwości wniesienia odwołania do oceny.

 

Opublikowano dnia: 27.05.2021 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

(GRUPA SZKOLENIOWA 1. i 2.)

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiamy “Wstępną listę biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego” złożonych w ramach I naboru ogłoszonego w ramach projektu “PASJA BIZNESU” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – § 9 (strona 11) Uczestnikowi Projektu przysługuje procedura odwoławcza.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu musi zostać złożony w formie pisemnej nie później niż do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego  po  powiadomieniu Uczestnika Projektu o wyniku oceny biznesplanu o możliwości wniesienia odwołania do oceny.

 

Opublikowano dnia: 26.05.2021 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA (grupa III i IV)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  uprzejmie informuje, iż  dokonano oceny formalnej biznesplanów w ramach udziału w projekcie: „PASJA BIZNESU”.

Biznesplany, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej – Grupa III i IV

Lista biznesplanów rekomendowanych do oceny merytorycznej Ocena formalna – lista UP

 

Opublikowano dnia: 12.05.2021 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  uprzejmie informuje, iż  dokonano oceny formalnej biznesplanów w ramach udziału w projekcie: „PASJA BIZNESU”.

Biznesplany, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej – Grupa I i II (1. edycja)

Lista biznesplanów rekomendowanych do oceny merytorycznej – I edycja – Ocena formalna - lista UP

 

Opublikowano dnia: 01.04.2021 r.

Wyniki REKRUTACJI DO PROJEKTU – I edycja – AKTUALIZACJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rezygnacji Kandydata do Projektu z nr NIF 60, do projektu został zakwalifikowany pierwszy Kandydat z listy rezerwowej: o numerze NIF 171.

 

Opublikowano dnia: 24.03.2021 r.

Wyniki REKRUTACJI DO PROJEKTU – I edycja

Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób niezakwalifikowanych.

Jednocześnie informujemy, że nie przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji.

Informujemy, iż z osobami zakwalifikowanymi do projektu będziemy kontaktować się w sprawie szkoleń za pośrednictwem poczty internetowej.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Kobiety w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Mężczyźni w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Kobiety pracujące

Mężczyźni pracujący

Mężczyźni bezrobotni 30-49 lat

LISTY OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Kobiety w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Mężczyźni w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Kobiety pracujące

Mężczyźni pracujący

Mężczyźni bezrobotni 30-49 lat

 

Opublikowano dnia: 19.03.2021

Wyniki oceny merytorycznej – I edycja –  AKTUALIZACJA

Niniejszym przedstawiamy AKTUALIZACJĘ wyników I etapu rekrutacji. Potrzeba aktualizacji wynika z rezygnacji Kandydatów z udziału w projekcie.

Zmiany nastąpiły tylko w poniższych kategoriach:

A) BEZROBOTNE/BIERNE ZAWODOWO OSOBY BĘDĄCE W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa:  Kobiety os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowane do II etapu

Lista rezerwowa: Kobiety os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – lista rezerwowa

Lista rankingowa: Mężczyźni os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowanie do II etapu

Lista rezerwowa: Mężczyźni os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – lista rezerwowa

B) OSOBY UBOGO PRACUJĄCE:

Lista rankingowa: Kobiety os. pracujące – zakwalifikowane do II etapu

C) POZOSTAŁE WNIOSKI:

Lista Formularzy – negatywne rezygnacje wycofane niezakwalifikowane

 

Wyniki oceny merytorycznej – I edycja

Niniejszym przedstawiamy wyniki I etapu rekrutacji, które na etapie oceny merytorycznej otrzymały rekomendację do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym.

Termin rozmowy z doradcami zawodowymi oraz szczegółowy harmonogram rozmów zamieścimy w najbliższym czasie na podstronie internetowej projektu.

Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu – na rozmowę z doradcą zawodowym, będziemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania i potwierdzenia godziny spotkania w terminie 15-19 marca br.

Zwracamy się z prośbą, aby na spotkania przychodziły tylko i wyłącznie osoby ZDROWE bez żadnych objawów chorobowych.

Prosimy o zabranie maseczek ochronnych oraz o dezynfekcję rąk przed wejściem na salę.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie lub wykluczenia z udziału w projekcie, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie pierwszą osobę z Listy rezerwowej na podstawie najwyższej punktacji. Lista wyników oceny merytorycznej przedstawia wnioski w kolejności wynikającej z numeru NIF. 

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny merytorycznej otrzymały lub nie otrzymały rekomendacji do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym.

A) BEZROBOTNE/BIERNE ZAWODOWO OSOBY BĘDĄCE W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa:  Kobiety os. w natrudniejszej sytuacji na rynku pracy_zakwalifikowane do II etapu
Lista rezerwowa: Kobiety os. w natrudniejszej sytuacji na rynku pracy – lista rezerwowa

Lista rankingowa: Mężczyźni os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowanie do II etapu

Lista rezerwowa: Mężczyźni os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – lista rezerwowa

B) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI W WIEKU 30-49 LAT NIE BĘDĄCY W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa:  Mężczyźni os. pozostające bez pracy w wieku 30 – 49 lat_zakwalifikowani do II etapu

Lista rezerwowa: Mężczyźni os. pozostające bez pracy w wieku 30 – 49 lat_ lista rezerwowa

C) OSOBY UBOGO PRACUJĄCE:

Lista rankingowa: Kobiety os. pracujące_zakwalifikowane do II etapu

Lista rankingowa:  Mężczyźni os. pracujące – zakwalifikowane do II etapu

D) POZOSTAŁE WNIOSKI:

Lista Formularzy – ocenionych negatywnie_rezygnacja_ wycofane

Opublikowano dnia: 10.02.2021 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „PASJA BIZNESU”

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_POZYTYWNA

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_POZYTYWNA_AKTUALIZACJA.

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej nie otrzymały rekomendacji do oceny merytorycznej:

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_NEGATYWNA

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_NEGATYWNA_AKTUALIZACJA.

Formularze rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegały uzupełnieniu.
Kandydaci, którzy nie skorzystali z możliwości jednorazowego uzupełnienia złożonego formularza stanowią 32 % wniosków (52 FR) które nie otrzymały rekomendacji do oceny merytorycznej.

PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
Dokumenty obowiązujące:

REGULAMIN

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Wzór Biznesplanu

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

ZAŁĄCZNIKI DO BIZNES PLANU

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego

Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY

Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Wniosek-o-udzielenie-pomocy-de-minimis

Oświadczenie-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-2

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-2

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WSPARCIA POMOSTOWEGO

Formularz rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego

DOKUMENTY POZOSTAŁE

Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu

Oświadczenie dla osób odchodzących z KRUS na ZUS

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

——————————————————————————————————————————————————————————

PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

(do pobrania poniżej)

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załączniki:

 1. Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Wzór biznesplanu – Załącznik nr 1
 4. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego – Załącznik nr 2
 5. Wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis –  Załącznik nr 3
 6. Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu – Załącznik nr 4
 7. Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego – Załącznik nr 5
 8. Wzór karty oceny biznesplan – Załącznik nr 6
 9. Wzór odwołania od oceny biznesplanu  –  Załącznik nr 7
 10. Wzór umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej – Załącznik nr 8
 11. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 9

Dane kontaktowe:
Tel.: 17 86 76 200
E-mail:  info@rarr.rzeszow.pl

Konsultacje indywidualne

W celu umówienia się na konsultację indywidualną proszę dzwonić pod nr tel.: 17 867 62 14.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, konsultacja indywidualna jest możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.