Pasja Biznesu

15 października 2020

Projekt PASJA BIZNESU jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020–31.12.2022

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
Wartość projektu:  5 217 331,50 zł
Wartość dofinansowania z UE:  4 434 731,77 zł

Cel Projektu

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w grupie osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących w wieku 30 lat i więcej na obszarze Województwa Podkarpackiego poprzez udzielenie 81 dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz przeszkolenie 90 Uczestników Projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe.

Projekt  adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

 • Osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału mają ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)
  z obszaru woj. podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego).
 • Osoby, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się
  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • bezrobotny mężczyzna w wieku powyżej 30 roku życia i poniżej 49 roku życia (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).
 • osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowie krótkoterminowej/cywilno- prawnej,
 • rodzice/opiekunowie prawni min. 3 dzieci do 18 r.ż.,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
 • reemigrant lub imigrant.

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

– rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 9 punktów,
– rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 9 punktów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 1. bezpłatne wsparcie szkoleniowe:
  a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wymiarze 40h,
  b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu.
  Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. dodatkowe wsparcie:
  zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie.
 3. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
  bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł.
 1. finansowe wsparcie pomostowe
  pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi  projektu w formie comiesięcznej transzy
  w kwocie 2 600,00 zł
  wsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe    wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 81 Uczestnikom projektu (w ramach 3 edycji rekrutacji), w tym:

I i II edycja – 54 osób

III edycja – 27 osób

 • Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu środków.
 • Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jednorazowo i finansowe wsparcie pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.
 • Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Sposób składania wniosków.

UWAGA !

Ze względu na pandemię koronawirusa, zaleca się aby DOKUMENTY REKRUTACYJNE  dostarczać na adres  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul Szopena 51, Rzeszów  w kopercie z adnotacją PASJA BIZNESU:

 • za pośrednictwem poczty /kuriera (forma preferowana)
 • osobiście pozostawić w skrzynce na listy w siedzibie tutejszej agencji w trakcie trwania rekrutacji
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00-15.00.

Rekrutacja:

I edycja: 12-18.01.2021 r.

II edycja: połączona została z I edycją

III edycja: II/III kwartał 2021 r.

Liczba uczestników Projektu:

90 osób (I oraz II edycja – 60 osób, III edycja – 30 osób)

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Opublikowano dnia: 18.10.2021 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM – II ETAP REKRUTACJI

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym, które odbędą się w dniach 19, 20 i 22 października 2021. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie w przypadku gdy Kandydat/ka nie odbędzie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kompetencji w terminie wyznaczonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zostanie wykluczony/a z udziału w projekcie, a na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

Harmonogram spotkań

Opublikowano dnia: 13.10.2021 r.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II edycja.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż dokonano oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do udziału w projekcie „PASJA BIZNESU”.

Listy rankingowe oraz listy rezerwowe zostały opublikowane  w zakładce WYNIKI.

Opublikowano dnia: 30.09.2021 r.

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych wydłużona.

Szanowni Państwo

W związku z bardzo dużą ilością formularzy rekrutacyjnych złożonych do II edycji projektu „Pasja Biznesu” informujemy, iż czas przeznaczony na ocenę merytoryczną dokumentów rekrutacyjnych może ulec wydłużeniu.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Wyniki z oceny merytorycznej zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu w zakładce WYNIKI.

Jednocześnie informujemy, iż II etap rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym zaplanowany jest na październik br.  zgodnie z harmonogramem udzielania wsparcia w ramach II edycji projektu.

Opublikowano dnia: 15.09.2021

Wyniki oceny formalnej – II edycja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż dokonano oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie Pasja Biznesu złożonych w dniach 12-18.08.2021r. Listy formularzy, które otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej zostały opublikowane w zakładce: WYNIKI.

Formularze rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym przekazane zostaną do oceny merytorycznej. Po zakończeniu oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej przedstawimy wyniki I etapu rekrutacji tj. oceny formalno-merytorycznej do projektu „PASJA BIZNESU”.

Lista osób, które zostaną zakwalifikowane do rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz szczegółowy harmonogram rozmów zostanie opublikowany na podstronie projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu – na rozmowę z doradcą zawodowym, będziemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania i potwierdzenia godziny spotkania.

Opublikowano dnia: 28.07.2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o terminie rekrutacji do DRUGIEJ edycji projektu „PASJA BIZNESU”.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych:
Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 12.08.2021 r. do 18.08.2021 r. do godz. 15:00.

Nabór dokumentów:

Kompletny Formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR S.A.) z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu (forma preferowana).

Dokumenty dotyczące II edycji rekrutacji dostępne są w zakładce 4. PLIKI DO POBRANIA REKRUTACJA.

 

Opublikowano dnia: 07.05.2021 r.

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram działań w projekcie pt. „Pasja Biznesu”.

Harmonogram ma charakter orientacyjny – terminy z przyczyn obiektywnych mogą ulec zmianie o czym będziemy informowali na bieżąco.

 

Opublikowano dnia: 06.05.2021 r.

Informujemy, iż z powodu błędu została umieszczona niewłaściwa data złożenia Biznesplanu.

Prawidłowa i ostateczna data złożenia biznesplanu dla 3. i 4. grupy to 17 maja g. 15:00.

Biznesplany złożone dotychczas uznane są za złożone w terminie.

 

Opublikowano dnia: 19.04.2021 r.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA BIZNES PLANÓW W RAMACH PROJEKTU „PASJA BIZNESU”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż termin składania biznes planów w ramach projektu „Pasja Biznesu” dla grupy:

 • I i II został wyznaczony w dniach 19-30 kwietnia 2021 r.
 • III i IV został wyznaczony w dniach 26 kwietnia – 10 maja 2021 r.

Biznes plan wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7:00 do 15:30. Datą złożenia dokumentów jest  data wpływu biznesplanu do siedziby RARR S.A.

Adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,  35-959 Rzeszów.

Wymagania formalne dotyczące przygotowywania i składania biznes planów określa § 7 Zasady składania biznesplanów Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Opublikowano dnia: 12.04.2021 r.

Aktualizacja  dokumentów dotyczących przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie informuje, iż na podstronie projektu zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w związku z naniesieniem zamian.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować o braku negatywnych konsekwencjach dotyczących udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Uczestników projektu w związku z dokonanymi zmianami w ww. dokumentach.

Dokumentacja obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu w zakładce WSPARCIE FINANSOWE.

Opublikowano dnia: 01.04.2021 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ z zakresu przygotowania uczestników projektu „PASJA BIZNESU” do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tryb on-line)

 Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń dla grup szkoleniowych I-IV, które odbędą się w dniach:

 • Dla grupy I i II w dniach  12-16.04.2021,
 • Dla grupy III i IV w dniach 19-23.04.2021.

Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa (możliwa max. 10% nieobecność podczas 40 godzinnych zajęć).

Szczegóły szkoleń zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem poczty e-mail.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Opublikowano dnia: 24.03.2021 r.

Wyniki REKRUTACJI DO PROJEKTU – I edycja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż zostały umieszczone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu „PASJA BIZNESU”.

Listy zostały opublikowane  w zakładce WYNIKI.

Jednocześnie informujemy, że nie przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji.

 

Opublikowano dnia: 12.03.2021 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM – II etap rekrutacji

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań z Doradcą Zawodowym, które odbędą się w dniach 15-19.03.2021. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie w przypadku niestawienia się na rozmowę z Doradcą Zawodowym w wyznaczonym terminie Kandydat/Kandydatka zostanie wykluczony/a z udziału w projekcie.

Harmonogram spotkań

 

Opublikowano dnia: 09.03.2021r.

Wyniki oceny merytorycznej – I edycja.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż dokonano oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do udziału w projekcie „PASJA BIZNESU”.

Listy rankingowe oraz listy rezerwowe zostały opublikowane  w zakładce WYNIKI.

 

Opublikowano dnia: 09.03.2021r.

Informacja o połączeniu dwóch edycji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o połączeniu dwóch edycji projektu w jedną. Edycja 1. i 2. zostały połączone, w związku z czym kolejne etapy wyłaniania Uczestników Projektu przedstawiają się następująco:

 • do etapu rozmów z doradcą zawodowym zostanie zakwalifikowanych 47 osób x 2 = 94 osób,
 • do etapu szkoleń 30 osób x 2 = 60 osób,
 • do etapu udzielenia dofinansowania i wsparcia pomostowego 27 osób x 2 = 54 osób.

Połączenie edycji jest spowodowane ogromnym zainteresowaniem projektem i bardzo dużą ilością złożonych Formularzy Zgłoszeniowych podczas rekrutacji (11 osób/1 miejsce).

 

Opublikowano dnia: 16.02.2021r.

Wyniki oceny formalnej – I edycja. Aktualizacja. 

W związku z zakończeniem ponownej oceny formalnej wniosków informujemy, o aktualizacji listy wniosków, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej kształtują się następująco: 

 • 174 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
 • 160 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych w tym: 52 wniosków nie skorzystały z możliwości jednorazowego uzupełnienia formularzy niekompletnych lub zawierających uchybienia formalne.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym.
Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków pozytywnych.

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_POZYTYWNA

 

Ocena merytoryczna wydłużona.  

15 luty 2021 

Szanowni Państwo

W związku z bardzo dużą ilością formularzy rekrutacyjnych do projektu „Pasja Biznesu” informujemy, iż czas przeznaczony na ocenę merytoryczną dokumentów rekrutacyjny może ulec wydłużeniu.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
O wynikach będziemy informować na stronie internetowej projektu.

 

Opublikowano dnia: 10.02.2021r.

Wyniki oceny formalnej – I edycja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż dokonano oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie Pasja Biznesu. Listy Wniosków, które otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej zostały opublikowane w zakładce: WYNIKI.

Formularze rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym przekazywane będą do oceny merytorycznej. Po zakończeniu oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej  przedstawiamy wyniki I etapu rekrutacji tj. oceny formalno-merytorycznej do projektu „PASJA BIZNESU”.

Lista osób, które zostaną zakwalifikowane do rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz szczegółowy harmonogram rozmów zostanie opublikowany na podstronie projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu – na rozmowę z doradcą zawodowym, będziemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania i potwierdzenia godziny spotkania.

 

Opublikowano dnia: 05.02.2021r.

Informacja o wynikach oceny formalnej.

Uprzejmie informujemy, że z powodu bardzo dużego zainteresowania projektem PASJA BIZNESU,
informacja o wynikach oceny formalnej w konkursie nr RPPK.07.03.00-18-0076/19 ogłoszonym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej w przyszłym tygodniu.  

Po zakończeniu oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych na stronie projektu PASJA BIZNESU w zakładce WYNIKI
przedstawiamy listę wniosków z nadanym numerem NIF (Numer Identyfikacyjny Formularza), które na etapie oceny formalnej
otrzymały lub nie otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej.

 

Opublikowano dnia: 04.02.2021r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, w Rzeszowie informuje, iż na podstronie projektu zamieszczona została zaktualizowana Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego w związku z naniesieniem zamian.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować o braku negatywnych konsekwencjach dotyczących kwalifikowalności potencjalnych Uczestników Projektu związanych z dokonanymi zmianami w ww. karcie.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wszystkie dokumenty obowiązujące w ramach realizowanego projektu podczas II edycji projektu Pasja Biznesu. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność zapoznania się z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Każda osoba otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów z nadanym numerem NIF (Numer Identyfikacyjny Formularza) oraz datą przyjęcia dokumentów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE II EDYCJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załączniki:

zal_1_Formularz_rekrutacyjny

zal_2_Status kandydata na rynku pracy

zal_3_Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia

zal_4_Oświadczenie o posiadaniu statusu rolnika lub członka rodziny rolnika

zal_5_Oświadczenie o ubezpieczeniu lub braku ubezpieczenia w KRUS

zal_6_Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością

zal_7_Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta lub imigranta

zal_8_Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na 1 osobę

zal_9_Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie

zal_10_Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia Dokumentów rekrutacyjnych –wzór-wniosku-do-zus-druk-us-7 , wzór-druku-us-7 .

POZOSTAŁE DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1.Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie zobowiązana do podpisania i złożenia:

zal_11_Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie procedury potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników w projektach EFE, zatwierdzoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie PASJA BIZNESU przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7, wydane przez właściwą terenową jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.KARTY OCEN FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

zal_12 Karta oceny formalnej Formularza Pasja Biznesu

zal_13_Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego

zal_14_Karta oceny rozmowy z Doradcą Zawodowym

3.UMOWA SZKOLENIOWA

zal_15_Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wszystkie dokumenty obowiązujące w ramach realizowanego projektu podczas I edycji projektu Pasja Biznesu. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność zapoznania się z zapisami regulaminów.

Każda osoba otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów z nadanym numerem NIF (Numer Identyfikacyjny Formularza) oraz datą przyjęcia dokumentów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 Załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie – Załącznik nr 1
 2. Status kandydata na rynku pracy – Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej – Załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci – Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o posiadaniu statusu rolnika lub członka rodziny rolnika – Załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o ubezpieczeniu lub braku ubezpieczenia w KRUS – Załącznik nr 6
 7. Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością – Załącznik nr 7
 8. Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta lub imigranta– Załącznik nr 8
 9. Oświadczenie o dochodach – Załącznik nr 9
 10. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych do udziału w projekcie – Załącznik nr 10
 11. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 11
 12. Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jest zobowiązana do podpisania i złożenia deklaracji:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 12
 2. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie procedury potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników w projektach EFE, zatwierdzoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie PASJA BIZNESU przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7, wydane przez właściwą terenową jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   

wzór druku US-7

 Karty ocen

 1. Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego – Załącznik nr 13
 2. Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego – Załącznik nr 14
 3. Karty oceny rozmowy z Doradcą Zawodowym – Załącznik nr 15

Umowa

 1. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego – Załącznik nr 16

Opublikowano dnia: 13.10.2021

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – II edycja

Przedstawiamy wyniki  I etapu rekrutacji  Kandydatów, którzy na etapie oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych otrzymali lub nie otrzymali rekomendacji do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym. Listy z wynikami przedstawiają  formularze  rekrutacyjne w kolejności wynikającej z najwyższej liczby punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej.

Termin rozmowy z doradcami zawodowymi oraz szczegółowy harmonogram rozmów zamieścimy w najbliższym czasie na podstronie internetowej projektu.

Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu – na rozmowę z doradcą zawodowym, będziemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania i potwierdzenia godziny spotkania. Rozmowy z doradcą zawodowym odbędą się w dniach 19,20 i 22 października  br.

Zwracamy się z prośbą, aby na spotkania przychodziły tylko i wyłącznie osoby ZDROWE bez żadnych objawów chorobowych.

Prosimy o zabranie maseczek ochronnych oraz o dezynfekcję rąk przed wejściem na salę.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do II etapu rekrutacji lub wykluczenia z udziału w II etapie rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie pierwszą osobę z Listy rezerwowej na podstawie najwyższej liczby punktów.

A) BEZROBOTNE/BIERNE ZAWODOWO OSOBY BĘDĄCE W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_KOBIETY_OSOBY_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY_ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU
Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_KOBIETY_OSOBY_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_MĘŻCZYŹNI_OSOBY_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY_ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_MĘŻCZYŹNI_OSOBY_W_NAJTRUDNIEJSZEJ_SYTUACJI_NA_RYNKU_PRACY

B) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI W WIEKU 30-49 LAT NIE BĘDĄCY W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_MĘŻCZYŹNI_POZOSTAJĄCY_BEZ_PRACY_30-49_LAT_ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU 

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_MĘŻCZYŹNI_POZOSTAJĄCY_BEZ_PRACY_30-49_LAT

C) OSOBY UBOGO PRACUJĄCE, ZATRUDNIONE NA UMOWACH KRÓTKOTERMINOWYCH LUB/I OSOBY PRACUJĄCE W RAMACH UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_KOBIETY_PRACUJĄCE_ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_KOBIETY_PRACUJĄCE

Lista rankingowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_POZYTYWNA_MĘŻCZYŹNI_PRACUJĄCY_ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU

Lista rezerwowa: WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_LISTA_REZERWOWA_MĘŻCZYŹNI_PRACUJĄCY

D) POZOSTAŁE FORMULARZE :

WYNIKI_OCENA MERYTORYCZNA_NEGATYWNA

Opublikowano dnia: 15.09.2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „PASJA BIZNESU” – II EDYCJA

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

PROJEKT PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_POZYTYWNA

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej nie otrzymały rekomendacji do oceny merytorycznej:

PROJEKT PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_NEGATYWNA

Opublikowano dnia: 21.06.2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA – AKTUALIZACJA (grupa szkoleniowa 1. i 2.).

W związku z rezygnacją jednego uczestnika projektu z podpisania umowy  o dofinansowanie, do wsparcia finansowego i pomostowego zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczą punktów.

Osoba zakwalifikowana: Numer Identyfikacyjny Wniosku (NIW) nr 16/RARR/RPOWP/7.3/2021/I.

 

Opublikowano dnia: 09.06.2021 r.

OSTETCZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiamy “Ostateczną listę biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego” złożonych w ramach I naboru ogłoszonego w ramach projektu “PASJA BIZNESU” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

GRUPA SZKOLENIOWA 1. i 2.


GRUPA SZKOLENIOWA 3. i 4.

W przypadku, gdy uczestnik (którego  biznesplan  został  zakwalifikowany  do dofinansowania) z jakichś przyczyn zrezygnuje z podpisania umowy, Beneficjent zdecyduje o przyznaniu dofinansowania biznesplanowi z listy rezerwowej.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie skontaktujemy się w sprawie dalszej procedury składania dokumentów i podpisania Umów (dotacja inwestycyjna i finansowe wsparcie pomostowe).

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 10 Zabezpieczenie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

Opublikowano dnia: 02.06.2021 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

(GRUPA SZKOLENIOWA 3. i 4.)

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiamy “Wstępną listę biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego” złożonych w ramach I naboru ogłoszonego w ramach projektu “PASJA BIZNESU” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

 

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – § 9 (strona 11) Uczestnikowi Projektu przysługuje procedura odwoławcza. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu musi zostać złożony w formie pisemnej nie później niż do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego  po  powiadomieniu Uczestnika Projektu o wyniku oceny biznesplanu o możliwości wniesienia odwołania do oceny.

 

Opublikowano dnia: 27.05.2021 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

(GRUPA SZKOLENIOWA 1. i 2.)

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków powołanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiamy “Wstępną listę biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego” złożonych w ramach I naboru ogłoszonego w ramach projektu “PASJA BIZNESU” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” – § 9 (strona 11) Uczestnikowi Projektu przysługuje procedura odwoławcza.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu musi zostać złożony w formie pisemnej nie później niż do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego  po  powiadomieniu Uczestnika Projektu o wyniku oceny biznesplanu o możliwości wniesienia odwołania do oceny.

 

Opublikowano dnia: 26.05.2021 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA (grupa III i IV)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  uprzejmie informuje, iż  dokonano oceny formalnej biznesplanów w ramach udziału w projekcie: „PASJA BIZNESU”.

Biznesplany, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej – Grupa III i IV

Lista biznesplanów rekomendowanych do oceny merytorycznej Ocena formalna – lista UP

 

Opublikowano dnia: 12.05.2021 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  uprzejmie informuje, iż  dokonano oceny formalnej biznesplanów w ramach udziału w projekcie: „PASJA BIZNESU”.

Biznesplany, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej – Grupa I i II (1. edycja)

Lista biznesplanów rekomendowanych do oceny merytorycznej – I edycja – Ocena formalna - lista UP

 

Opublikowano dnia: 01.04.2021 r.

Wyniki REKRUTACJI DO PROJEKTU – I edycja – AKTUALIZACJA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rezygnacji Kandydata do Projektu z nr NIF 60, do projektu został zakwalifikowany pierwszy Kandydat z listy rezerwowej: o numerze NIF 171.

 

Opublikowano dnia: 24.03.2021 r.

Wyniki REKRUTACJI DO PROJEKTU – I edycja

Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób niezakwalifikowanych.

Jednocześnie informujemy, że nie przysługuje odwołanie od wyników rekrutacji.

Informujemy, iż z osobami zakwalifikowanymi do projektu będziemy kontaktować się w sprawie szkoleń za pośrednictwem poczty internetowej.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Kobiety w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Mężczyźni w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Kobiety pracujące

Mężczyźni pracujący

Mężczyźni bezrobotni 30-49 lat

LISTY OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Kobiety w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Mężczyźni w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Kobiety pracujące

Mężczyźni pracujący

Mężczyźni bezrobotni 30-49 lat

 

Opublikowano dnia: 19.03.2021

Wyniki oceny merytorycznej – I edycja –  AKTUALIZACJA

Niniejszym przedstawiamy AKTUALIZACJĘ wyników I etapu rekrutacji. Potrzeba aktualizacji wynika z rezygnacji Kandydatów z udziału w projekcie.

Zmiany nastąpiły tylko w poniższych kategoriach:

A) BEZROBOTNE/BIERNE ZAWODOWO OSOBY BĘDĄCE W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa:  Kobiety os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowane do II etapu

Lista rezerwowa: Kobiety os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – lista rezerwowa

Lista rankingowa: Mężczyźni os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowanie do II etapu

Lista rezerwowa: Mężczyźni os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – lista rezerwowa

B) OSOBY UBOGO PRACUJĄCE:

Lista rankingowa: Kobiety os. pracujące – zakwalifikowane do II etapu

C) POZOSTAŁE WNIOSKI:

Lista Formularzy – negatywne rezygnacje wycofane niezakwalifikowane

 

Wyniki oceny merytorycznej – I edycja

Niniejszym przedstawiamy wyniki I etapu rekrutacji, które na etapie oceny merytorycznej otrzymały rekomendację do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym.

Termin rozmowy z doradcami zawodowymi oraz szczegółowy harmonogram rozmów zamieścimy w najbliższym czasie na podstronie internetowej projektu.

Z osobami zakwalifikowanymi do II etapu – na rozmowę z doradcą zawodowym, będziemy kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie celem poinformowania i potwierdzenia godziny spotkania w terminie 15-19 marca br.

Zwracamy się z prośbą, aby na spotkania przychodziły tylko i wyłącznie osoby ZDROWE bez żadnych objawów chorobowych.

Prosimy o zabranie maseczek ochronnych oraz o dezynfekcję rąk przed wejściem na salę.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie lub wykluczenia z udziału w projekcie, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie pierwszą osobę z Listy rezerwowej na podstawie najwyższej punktacji. Lista wyników oceny merytorycznej przedstawia wnioski w kolejności wynikającej z numeru NIF. 

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny merytorycznej otrzymały lub nie otrzymały rekomendacji do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym.

A) BEZROBOTNE/BIERNE ZAWODOWO OSOBY BĘDĄCE W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa:  Kobiety os. w natrudniejszej sytuacji na rynku pracy_zakwalifikowane do II etapu
Lista rezerwowa: Kobiety os. w natrudniejszej sytuacji na rynku pracy – lista rezerwowa

Lista rankingowa: Mężczyźni os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – zakwalifikowanie do II etapu

Lista rezerwowa: Mężczyźni os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – lista rezerwowa

B) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI W WIEKU 30-49 LAT NIE BĘDĄCY W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

Lista rankingowa:  Mężczyźni os. pozostające bez pracy w wieku 30 – 49 lat_zakwalifikowani do II etapu

Lista rezerwowa: Mężczyźni os. pozostające bez pracy w wieku 30 – 49 lat_ lista rezerwowa

C) OSOBY UBOGO PRACUJĄCE:

Lista rankingowa: Kobiety os. pracujące_zakwalifikowane do II etapu

Lista rankingowa:  Mężczyźni os. pracujące – zakwalifikowane do II etapu

D) POZOSTAŁE WNIOSKI:

Lista Formularzy – ocenionych negatywnie_rezygnacja_ wycofane

Opublikowano dnia: 10.02.2021 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „PASJA BIZNESU”

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej otrzymały rekomendację do oceny merytorycznej:

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_POZYTYWNA

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_POZYTYWNA_AKTUALIZACJA.

Formularze rekrutacyjne, które na etapie oceny formalnej nie otrzymały rekomendacji do oceny merytorycznej:

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_NEGATYWNA

PASJA BIZNESU_WYNIKI_OCENA FORMALNA_NEGATYWNA_AKTUALIZACJA.

Formularze rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegały uzupełnieniu.
Kandydaci, którzy nie skorzystali z możliwości jednorazowego uzupełnienia złożonego formularza stanowią 32 % wniosków (52 FR) które nie otrzymały rekomendacji do oceny merytorycznej.

PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
Dokumenty obowiązujące:

REGULAMIN

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Wzór Biznesplanu

Karta oceny formalnej biznesplanu

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

ZAŁĄCZNIKI DO BIZNES PLANU

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego

Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY

Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Wniosek-o-udzielenie-pomocy-de-minimis

Oświadczenie-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-2

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-2

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WSPARCIA POMOSTOWEGO

Formularz rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego

DOKUMENTY POZOSTAŁE

Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu

Oświadczenie dla osób odchodzących z KRUS na ZUS

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

——————————————————————————————————————————————————————————

PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

(do pobrania poniżej)

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załączniki:

 1. Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Wzór biznesplanu – Załącznik nr 1
 4. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego – Załącznik nr 2
 5. Wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis –  Załącznik nr 3
 6. Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu – Załącznik nr 4
 7. Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego – Załącznik nr 5
 8. Wzór karty oceny biznesplan – Załącznik nr 6
 9. Wzór odwołania od oceny biznesplanu  –  Załącznik nr 7
 10. Wzór umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej – Załącznik nr 8
 11. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 9

Dane kontaktowe:
Tel.: 17 86 76 200
E-mail:  info@rarr.rzeszow.pl

Konsultacje indywidualne

W celu umówienia się na konsultację indywidualną proszę dzwonić pod nr tel.: 17 867 62 14.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, konsultacja indywidualna jest możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.