Pasja Biznesu

15 października 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu pierwszej edycji rekrutacji do projektu „PASJA BIZNESU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

Projekt  adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

 • Osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału mają ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin)
  z obszaru woj. podkarpackiego (uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze woj. podkarpackiego wg przepisów Kodeksu Cywilnego).
 • Osoby, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się
  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • bezrobotny mężczyzna w wieku powyżej 30 roku życia i poniżej 49 roku życia (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).
 • osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowie krótkoterminowej/cywilno- prawnej,
 • rodzice/opiekunowie prawni min. 3 dzieci do 18 r.ż.,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
 • reemigrant lub imigrant.

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

– rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 hektarów przeliczeniowych (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 9 punktów,
– rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 9 punktów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 1. bezpłatne wsparcie szkoleniowe:
  a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w wymiarze 40h,
  b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu.
  Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. dodatkowe wsparcie:
  zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie.
 3. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
  bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 81 Uczestnikom  projektu (w ramach
3 edycji rekrutacji), w tym:
I edycja naboru – 27 osób
II edycja naboru – 27 osób
III edycja naboru – 27 osób.

 • Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu środków.
 • Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jednorazowo
  i finansowe wsparcie pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.
 • Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

4. finansowe wsparcie pomostowe
pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi  projektu w formie comiesięcznej transzy
w kwocie 2 600,00 zł
wsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe    wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Termin składania wniosków .

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 12.01.2021r. do 18.01.2021r. do godz. 15:00

Termin ogłoszenia wyników.

Planowany termin rozstrzygnięcia: styczeń/luty 2021

Sposób składania wniosków.

UWAGA !

Ze względu na pandemię koronawirusa, zaleca się aby DOKUMENTY REKRUTACYJNE  dostarczać na adres  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul Szopena 51, Rzeszów  w kopercie z adnotacją PASJA BIZNESU:

 • za pośrednictwem poczty /kuriera (forma preferowana)
 • osobiście pozostawić w skrzynce na listy w siedzibie tutejszej agencji w trakcie trwania rekrutacji
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00-15.00.

Rekrutacja:

I edycja:   12-18.01.2021r

II edycja:  I/II kwartał 2021

III edycja: III/IV kwartał 2021

Liczba Uczestników Projektu:

90 osób (3 edycje).

Okres realizacji Projektu:

01.09.2020–31.12.2022

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz metodologii przyznawania punktów określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są na stronie internetowej

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/pasja-biznesu/

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wszystkie dokumenty obowiązujące w ramach realizowanego projektu. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność zapoznania się
z zapisami regulaminów.

Każda osoba otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentów z nadanym numerem NIF (Numer Identyfikacyjny Formularza) oraz datą i godziną przyjęcia dokumentów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie –  Załącznik nr 1 
 2. Status kandydata na rynku pracy – Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej – Załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci – Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o posiadaniu statusu rolnika lub członka rodziny rolnika – Załącznik nr 5
 6. Oświadczenie o ubezpieczeniu lub braku ubezpieczenia w KRUS- Załącznik nr 6
 7. Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością – Załącznik nr 7
 8. Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta lub imigranta– Załącznik nr 8
 9. Oświadczenie o dochodach – Załącznik nr 9
 10. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych do udziału w projekcie – Załącznik nr 10
 11. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 11
 12. Wzór Oświadczenia o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jest zobowiązana do podpisania i złożenia deklaracji:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 12
 2. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7 

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS w zakresie procedury potwierdzenia dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników w projektach EFE, zatwierdzoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zakwalifikowane do udziału w projekcie PASJA BIZNESU przed skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, będą zobowiązane do dostarczenia Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń społecznych US-7, wydane przez właściwą terenową jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   

wzór druku US-7

Karty ocen

 1. Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego – Załącznik nr 13  
 2. Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego –  Załącznik nr 14
 3. Karty oceny rozmowy z Doradcą Zawodowym – Załącznik nr 15

Umowa

 1. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego – Załącznik nr 16

PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Załączniki:

 1. Wzór biznesplanu.
 2. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.
 3. Wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis.
 4. Wzór Oświadczenia  o otrzymaniu / nie otrzymaniu pomocy de minimis.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie
  z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 1543).
 6. Oświadczenie sprzedawcy używanego sprzętu.
 7. Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.
 8. Wzór karty oceny biznesplanu.
 9. Wzór odwołania od oceny biznesplanu.
 10. Wzór umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej.
 11. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Dane kontaktowe:
Tel.:  17 867 62 14
E-mail:  info@rarr.rzeszow.pl

Pliki do pobrania