Logo RARR i EU

NBS4Local: ADAPTACJA ROZWIĄZAŃ OPARTYCH NA PRZYRODZIE W CELU POPRAWY ODPORNOŚCI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH NA ZMIANY KLIMATU

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > NBS4Local: ADAPTACJA ROZWIĄZAŃ OPARTYCH NA PRZYRODZIE W CELU POPRAWY ODPORNOŚCI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH NA ZMIANY KLIMATU
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

O PROJEKCIE

Adaptacja do zmian klimatu jest kluczowym wyzwaniem dla samorządów lokalnych. Rozwiązania oparte na przyrodzie (NbS) oferują przyjazne dla środowiska interwencje budujące zrównoważone podejście w społeczeństwach, przywracające i chroniące ekosystemy. NBS4LOCAL obejmuje sześć europejskich regionów, łącząc poziom krajowy, regionalny i powiatowy, walcząc z wyzwaniami specyficznymi dla danej lokalizacji, oferując adaptowalne praktyki i podzielając ambicję promowania NbS jako integralnej części interwencji adaptacyjnych do zmian klimatu na poziomie lokalnym, ostatecznie zwiększając odporność społeczności lokalnych.

 

Ogólnym celem jest poprawa wybranych polityk w celu wsparcia i nadania priorytetu wykorzystania rozwiązań przyjaznym środowisku, a tym samym przekształcenie systemów wsparcia związanych z klimatem w systematyczne stosowanie ekologicznych rozwiązań w lokalnych interwencjach oraz wprowadzenie ramowego podejścia dla decydentów i interesariuszy w celu włączenia NbS do głównego nurtu powiązanego z ewaluacją, planowaniem, programami finansowymi i monitorowaniem. W celu głębszego zbadania rozwiązań tematycznych partnerzy tworzą dwa klastry, z których jeden koncentruje się na temacie gospodarki wodnej i zazielenianiu miast, a drugi na leśnictwie i użytkowaniu gruntów, regularnie wymieniając się pomysłami w celu dzielenia się uniwersalną wiedzą, metodami i praktykami.

 

W wyniku międzyregionalnej wymiany wiedzy gromadzone są dobre praktyki i potencjalne środki, identyfikowane są ulepszenia polityki o największym potencjale oddziaływania, a ukierunkowane polityki są wzmacniane poprzez kluczowe produkty, takie jak Praktyczny przewodnik po świadomości, adaptowalne schematy finansowania i Praktyczny przewodnik po polityce.

 

Projekt NBS4Local współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa.

 

Budżet projektu: 1 819 180,25 EUR

Dofinansowanie UE: 1 438 442,00 EUR

 

GRUPA DOCELOWA

Grupy docelowe w ramach partnerstwa: decydenci Polityki regionów partnerskich (władze regionalne/krajowe, agencje rozwoju); regionalni/krajowi interesariusze w wyróżnionych obszarach tematycznych; przedstawiciele sektora obywatelskiego i akademickiego regionów partnerskich (obywatele, organizacje pozarządowe, uczelnie/instytucje badawcze.

 

Grupy docelowe spoza partnerstwa: decydenci polityczni i interesariusze z dalszych regionów UE zainteresowani zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) do podjęcia lokalnych interwencji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu; członkowie sieci tematycznych w krajach UE.

 

CELE PROJEKTU

Ogólnym celem jest poprawa ukierunkowanych polityk władz lokalnych i regionalnych, aby były bardziej skuteczne w stymulowaniu, wspieraniu i nadawaniu priorytetu NbS w kluczowych dziedzinach projektu (gospodarka wodna, zazielenianie miast, leśnictwo i użytkowanie gruntów).  aby zapewnić, że systemy wsparcia związane z adaptacją do zmian klimatu wprowadzają systematyczne wykorzystanie NBS w lokalnych działaniach.

 

PARTNERZY

LP: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Węgry)

PP2: Flamandzka Agencja ds. Gruntów (Belgia)

PP3: Rada Regionu Laponii (Finlandia)

PP4: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

PP5: Rada Prowincji Alicante (Hiszpania)

PP6: Centrum Kompetencji w zakresie badań i rozwoju (Chorwacja)

PP7: BURST Nonprofit Sp. z o.9o.

PP8:  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Węgry)

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona www: https://www.interregeurope.eu/nbs4local

Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100094393698757

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nbs4local-interreg-europe-project/

 

KONTAKT:

Koordynator Projektu: Marek Duda – e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl

Ekspert Tematyczny: Agnieszka Nędza: e-mail: anedza@rarr.rzeszow.pl