Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa do 31.05.2017 r. 48 osób należących do grupy NEET w wieku 18-35 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa podkarpackiego poprzez program mobilności ponadnarodowej skierowany do branży turystycznej i informatycznej. Projekt realizowany jest w terminie od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r. w podziale na 2 edycje.

Oferowane formy wsparcia:

1) PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO MOBILNOŚCI, m.in.:

a) opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – 2 spotkania dla każdego UP,
b) grupowe spotkania aktywizacyjno-doradczo-integracyjne – 20h/1UP,
c) przygotowanie z języka angielskiego – 90h/1UP,
d) przygotowanie z języka włoskiego – 30h/1UP,
e) przygotowanie kulturowe – 20h/1UP,
f) przygotowanie psychologiczne (indywidualne spotkania z Mentorami) – 4h/1UP,
g) kursy wg potrzeb uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje UP przygotowujące do pracy w branżach IT i Turystycznej – 1 kurs dla każdego UP,

2) POBYT UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZA GRANICĄ:

60-dniowy pobyt za granicą wraz ze stażem w firmach mających siedzibę w Bolonii (lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie) we Włoszech działających w branżach: informatycznej oraz turystycznej. Wszystkie koszty związane z pobytem za granicą i stażem zapewniono w ramach Projektu.

3) WSPARCIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO POWROCIE DO KRAJU:

a) indywidualne spotkania doradczo – aktywizująco – podsumowujące – 10h/1UP,
b) szkolenie aktywizujące – 24h/1UP,
c) indywidulane wsparcie psychologiczne – 4h/1UP,
d) kurs z języka angielskiego – 48h/1UP,
e) 3-m-ne staże zawodowe w firmach informatycznych lub turystycznych dla każdego UP.

Wsparcie w ramach projektu będzie odbywać się w Rzeszowie. Uczestnicy projektu nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wsparcie dodatkowe w ramach projektu:

  • wsparcie Mentora,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby należące do grupy NEET, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo podkarpackie,

2) posiadają status osoby niepracującej (bezrobotnej lub biernej zawodowo):

osoba bezrobotna to osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, co potwierdza zaświadczenie z przedmiotowego urzędu,

osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy (przy czym osoba długotrwale bezrobotna w przypadku młodzieży w wieku poniżej 25 lat to osoba bezrobotna zarejestrowana nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; natomiast osoba długotrwale bezrobotna w przypadku osób dorosłych w wieku 25 lat lub więcej to osoba bezrobotna zarejestrowana nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), co potwierdza zaświadczenie z przedmiotowego urzędu ,

osoba bierna zawodowo to osoba, która nie pracuje i nie jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, co potwierdzać będzie oświadczenie własnoręcznie podpisane przez daną osobę i złożone w trakcie procesu rekrutacji,

3) nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),

4) nie szkolą się (nie brały udziału w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych minimum w okresie ostatnich 4 tygodni),

5) są w przedziale wiekowym 18-35 lat (tj. ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 35 roku życia – wiek uczestników Projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie),

6) znają język angielski lub język włoski w stopniu komunikatywnym,

7) posiadają znajomość obsługi komputera i predyspozycje do pracy w branży informatycznej (dotyczy grupy o specjalizacji informatycznej).

Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia w projekcie, w tym do powrotu do kraju po zakończeniu 60-dniowego pobytu i stażu we Włoszech.

Projekt zakłada udział 48 Uczestników Projektu należących do grupy NEET (po 24 Uczestników Projektu w ramach każdej z 2 edycji projektu), w tym 50% Uczestników Projektu muszą stanowić kobiety oraz 50% Uczestników Projektu musi posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, w podziale na 2 specjalizacje: informatyczną i turystyczną (w ramach każdej z 2 edycji projektu utworzona zostanie 1 grupa informatyczna i 1 grupa turystyczna, łącznie w całym projekcie planowane są po 2 grupy z każdej specjalizacji).

 

 BIURO PARTNERA WIODĄCEGO PROJEKTU:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
pokój nr 218 (I piętro)
tel. (017) 86 76 214
www.rarr.rzeszow.pl

BIURO PARTNERA KRAJOWEGO PROJEKTU:
DANMAR COMPUTERS Małgorzata Mikłosz
ul, K. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
tel. (017) 85 36 672
www.danmar-computers.com.pl

Projekt realizowany we współpracy z partnerem zagranicznym YouNet z siedzibą w Bolonii we Włoszech

Strona internetowa projektu: www.podkarpackikompas.pl