Logo RARR i EU
inter

Policies to promote the internationalization of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU
Polityki promujące internacjonalizację Małych i Średnich przedsiębiorstw na rzecz bardziej konkurencyjnych regionalnych ekosystemów na obszarach przygranicznych Unii Europejskiej

Akronim Projektu: INTER VENTURES

Są granice, które dzielą i takie, które łączą. Projekt INTER VENTURES zdecydowanie dąży do tego drugiego, promując internacjonalizację Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionach przygranicznych UE, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności na rynku.

Celem projektu jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania transgranicznej współpracy biznesowej lub rozwijania już istniejących relacji biznesowych z innymi przedsiębiorcami z krajów Unii Europejskiej. Działania te mają również na celu zwiększenie konkurencyjnośći na rynku. Projekt nie wyklucza również tworzenia grup przedsiębiorstw współpracujących ze sobą na różnych płaszczyznach.

Działania w ramach projektu INTER VENTURES będą realizowane w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2022 roku w ramach Programu Interreg Europe, przez dziewięciu partnerów z sześciu krajów Europy:

Partnerzy Projektu:

Lider Projektu:
(Wegry) – Pannon European Grouping of Territorial Cooperation

(Włochy) – Union of the Chambers of Commerce, Industry, Agriculture and Crafts of
Lombardy (Unioncamere Lombardia)

(Polska) – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Euroregion Karpacki

(Hiszpania) – European Business and Innovation Centre of Burgos (CEEI-Burgos)
Society for the Development of the Province of Burgos. (SODEBUR)

(Litwa) – Klaipėda ID
Klaipėda City Municipality Administration

(Niemcy) – Association of European Border Regions (AEBR)

STRONA PROJEKTU INTER VENTURES
https://www.interregeurope.eu/interventures/

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe

INTER VENTURES

Wspieramy wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizację MŚP na obszarach przygranicznych

W związku z dobiegającą końca I fazą realizacji projektu INTER VENTURES, zorganizowane zostało spotkanie wszystkich partnerów projektu podsumowujące realizację wszystkich założeń oraz działań projektowych mających na celu promocję oraz wspieranie nawiązywania współpracy transgranicznej MŚP z regionów krajów partnerskich.

W ramach działań partnerzy z Polski opracowali plan działania  oparty na realizowanym przez RARR S.A. projekcie pn. „Młodzi na swoim” podnoszącym kompetencje 48  nieaktywnych zawodowo młodych osób w wieku 18-29 lat, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących  teren województwa podkarpackiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. Działania te wiążą się  również z polepszeniem sytuacji zawodowej 40 osób, które rozpoczną działalność gospodarczą do 30 czerwca 2023 r. 40 z 48 uczestników projektu otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby zachęcić kobiety do podejmowania działalności gospodarczej, uczestniczki projektu otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. Programy szkoleniowe będą zawierać elementy związane z internacjonalizacją. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o źródłach finansowania lub formach pomocy dostępnych w przypadku chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej za granicą, np. w przypadku działalności eksportowej, otrzymają pomoc w tworzeniu biznesplanów ukierunkowanych na potencjalną działalność za granicą.  Będą mieli możliwość uzyskania wsparcia w znalezieniu zagranicznych kontrahentów, wyborze rynku międzynarodowego lub uzyskaniu informacji dot. pozyskiwania środków unijnych na działania internacjonalizacje. Akcja przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia spowodowanego SARS CoV-2, zmniejszenia nierówności płci, a przede wszystkim zwiększenia konkurencyjności regionu podkarpackiego. Projekt „Młodzi na swoim” zawiera elementy dobrych praktyk partnerów projektu INTER VENTURES.

Podczas spotkania podjęto również temat postępów w realizacji planów działania wspierających internacjonalizacje MŚP jak również możliwość kontynuacji projektu INTER VENTURES.

Więcej informacji nt. wydarzeń projektu INTER VENTURES

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/inter-ventures/

Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/interventures/

Więcej informacji nt. projektu Młodzi na swoim:

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-mlodzi-na-swoim/

Projekt jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE

INTER VENTURES

Wspieramy wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach przygranicznych

W związku z dobiegającą końca I fazą realizacji projektu INTER VENTURES, w ostatnim czasie odbyły się 2 spotkania projektowe – 2nd Regional Policy Workshop oraz RSG Action Planning Webinar. Spotkania poświęcone były przede wszystkim wypracowanym w ramach projektu działaniom. Działaniem ostatecznym I fazy projektu było opracowanie Planu Działania zgodnego z założeniami projektu tj. wspieraniem wzrostu konkurencyjności oraz internacjonalizacji MŚP na obszarach przygranicznych.

Plan Działania dla Polski oparty jest na realizowanym rzez RARR S.A. projekcie pn. „Młodzi na swoim” podnoszącym kompetencje 48  nieaktywnych zawodowo młodych osób w wieku 18-29 lat, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących  teren województwa podkarpackiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. Działania te wiążą się  również z polepszeniem sytuacji zawodowej 40 osób, które rozpoczną działalność gospodarczą do 30 czerwca 2023 r. 40 z 48 uczestników projektu otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby zachęcić kobiety do podejmowania działalności gospodarczej, uczestniczki projektu otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. Programy szkoleniowe będą zawierać elementy związane z internacjonalizacją. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o źródłach finansowania lub formach pomocy dostępnych w przypadku chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej za granicą, np. w przypadku działalności eksportowej, otrzymają pomoc w tworzeniu biznesplanów ukierunkowanych na potencjalną działalność za granicą.  Będą mieli możliwość uzyskania wsparcia w znalezieniu zagranicznych kontrahentów, wyborze rynku międzynarodowego lub uzyskaniu informacji dot. pozyskiwania środków unijnych na działania internacjonalizacyjne. Akcja przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia spowodowanego SARS CoV-2, zmniejszenia nierówności płci, a przede wszystkim zwiększenia konkurencyjności regionu podkarpackiego. Projekt „Młodzi na swoim” zawiera elementy dobrych praktyk partnerów projektu INTER VENTURES.

Uczestnikami spotkania pn. 2nd Regional Policy Workshop byli interesariusze projektu w tym: przedstawiciele MŚP, organizacje okołobiznesowe oraz przedstawiciele regionalnych instytucji wspierających rozwój województwa podkarpackiego.

Uczestnikami drugiego spotkania pn. RSG Action Planning Webinar byli natomiast partnerzy projektu.

Więcej informacji nt. projektu Młodzi na swoim:

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-mlodzi-na-swoim/

Projekt jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE

1 lipca 2021 w ramach projektu INTER VENTURES odbyła się Tematyczna Wizyta Studyjna nt. Internacjonalizacji MŚP podczas pandemii COVID-19. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – jednego z 9 partnerów projektu i odbyło się za pośrednictwem jednej platform internetowych umożliwiających organizację telekonferencji.

Wydarzenie miało na celu przybliżenie jego uczestnikom sytuacji MŚP w regionie podkarpacia oraz przedstawienie sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Dodatkowo bardzo ważnym elementem była wymiana doświadczeń na ww. zagadnienia oraz problemy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. również będąca partnerem projektu, wzięła czynny udział w spotkaniu przedstawiając oferowane przez nią formy wsparcia dla MŚP  .

Najlepszym podsumowaniem wydarzenia jest stworzone na jego potrzeby krótkie video

Link: https://www.youtube.com/watch?v=65_c_1VZrfs

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe

ACTION PLAN WORKSHOPS

17 czerwca 2021 partnerzy projektu INTER VENTURES wzięli udział w Warsztatach dot. Planu Działania. Założeniem projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz wdrożenie wybranych z nich w działania mające na celu wspieranie oraz promocję internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Organizacje partnerskie usytuowane w regionach przygranicznych miały za zadanie przedstawienie działań które poprawią sytuację MŚP w zakresie ich wspierania oraz promowania nawiązywania współpracy transgranicznej. W trakcie spotkania partnerzy wymieli się wzajemnymi uwagami oraz sugestiami dotyczącymi poszczególnych Planów Działania.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe

Regional Policy Workshop

W dniu 4 Lutego 2021 odbyły się warsztaty pn. “Regional Policy Workshop” zorganizowane przez  Rzeszowska Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu INTER VENTURES.

Podczas  warsztatów przedstawione zostały główne założenia oraz działania podejmowane na rzecz wspomagania rozwoju, wzrostu konkurencyjności oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono formy wsparcia dla przedsiębiorców zaczerpnięte od partnerów projektu INTER VENTURES. Ostatnim punktem programu było omówienie już funkcjonujących w województwie podkarpackim form wsparcia, rozwoju czy internacjonalizacji MŚP. Warsztaty miały na celu podsumowanie aktualnej sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz form wsparcia udzielanego im przez różne instytucje / organizacje o charakterze biznesowym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa

Online Study Visits in Burgos and Klaipeda

W dniach 10 oraz 19 Listopada 2020 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wzięła udział w 2-óch wydarzeniach realizowanych przez partnerów projektu INTER VENTURES z Hiszpanii oraz Litwy.

Wydarzeniami tymi były wizyty studyjne będące jednymi z działań projektu a ich celem było zaprezentowanie dobrych praktyk / doświadczeń MŚP z ww. krajów, które odniosły sukces w  nawiązaniu współpracy międzynarodowej. Przedstawiciele MŚP uczestniczący w wizytach podzielili się ważnymi wskazówkami na temat podejmowania działań związanych z internacjonalizacją ich przedsiębiorstw. Organizatorzy wydarzeń przeprowadzili również warsztaty na temat umiędzynarodowienia, zarządzania MŚP oraz systemów wsparcia dotyczących internacjonalizacji. Podczas  jednej z wizyt stwierdzono, iż MŚP nie zawsze potrzebują pomocy finansowej aby nawiązać współpracę z podmiotami z zagranicy. Najczęściej brakuje umiejętności lub wiedzy  w znalezieniu pokrewnego rynku. Pomaga to zrozumieć, że istnieje wiele prostych środków, które nie wymagają ogromnych inwestycji, aby móc pomóc MŚP w działaniach związanych z internacjonalizacją.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa

Regionalne Spotkanie Interesariuszy – Kontynuacja

W dniu 17 Września 2020 odbyło się Regionalne Spotkanie Interesariuszy – Kontynuacja zorganizowane przez  Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu INTER VENTURES.

Głównym celem spotkania było omówienie dobrych praktyk partnerów projektu INTER VENTURES dot. internacjonalizacji MŚP oraz ich potencjalnego wdrożenia w regionie podkarpacia. Praktyki te dotyczyły zwiększenia konkurencyjności MŚP poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej promujące jednocześnie samozatrudnienie wśród kobiet oraz wsparcie internacjonalizacji MŚP poprzez przyciągnięcie zagranicznych inwestorów którym oferowana będzie pomoc w rozwijaniu ich działalności. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie analizy obecnej sytuacji MŚP w regionie oraz wymiana doświadczeń uczestników spotkania w ww. kwestii. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli Małych i Śednich Przedsiebiorstw (MŚP), przedstawicieli władz samorządowych, instytucji rozwoju regionalnego jak również przedstawicieli szkolnictwa wyższego. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt, że w procesie internacjonalizacji kluczową rolę odgrywa znalezienie odpowiednich kanałów promocji i sprzedaży produktów / usług. Internet wydaje się tu idealnym narzędziem wspierającym ekspansję na rynkach zagranicznych szczególnie w dobie pandemii.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa

10 czerwca 2020 w ramach projektu INTER VENTURES przeprowadzone zostało webinarium pn.: „RSG Analysis Webinar” Spotkanie miało na celu poinformowanie interesariuszy projektu o postępach w jego realizacji. Najważniejszym punktem spotkania było przestawienie analizy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie podkarpacia wraz z uwzględnieniem możliwości ich internacjonalizacji.

Spotkanie zorganizowane przez RARR S.A., skierowane było do przedstawicieli MŚP, władz samorządowych, instytucji rozwoju regionalnego oraz przedstawicieli szkolnictwa wyższego. Przeprowadzone zostało z udziałem interesariuszy oraz Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych – partnera projektu z Niemiec, który ze względu na wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy granicznej pełni rolę doradczą w projekcie i jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie planu działania i projektowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań w kolejnej perspektywie finansowej.

W ostatnich miesiącach odbyły się także 3 Międzynarodowe Spotkania Partnerów, podczas których każdy z partnerów przedstawił po 3 dobre praktyki na temat zdolności MŚP dla internacjonalizacji. W wyniku owocnej wymiany wiedzy i doświadczeń wszyscy partnerzy znaleźli kilka interesujących elementów dobrych praktyk, które można zaadoptować w ich regionie. 

Aby skatalogować wszystkie działania zainicjowane do tej pory powstał Newsletter, który zwięźle opisuje postępy realizacji projektu.

Newsletter Link:

https://mailchi.mp/770ae9c58224/newsletter-projektu-inter-ventures-numer-2?e=2315e1acef

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa

17 stycznia 2020 r. odbyło się „Regionalne Spotkanie Grupy Interesariuszy” dotyczące promocji internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach przygranicznych. Współpraca ta ma na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP na obszarach przygranicznych. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu INTER VENTURES współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa.

Głównym celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z ogólną koncepcją projektu INTER VENTURES oraz przedstawienie obecnej sytuacji MŚP na obszarze przygranicznym województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkania  przedstawiono potencjał województwa Podkarpackiego dotyczący współpracy transgranicznej regionu oraz sektory gospodarki które w największym stopniu korzystają z takiej współpracy. Podkreślono potrzebę stworzenia bazy danych  tzw. Dobrych Praktyk Biznesowych, które mogłyby być stosowane na obszarach przygranicznych Podkarpacia.

Dodatkowo przedstawiony został model marki KARPATIA jako model biznesowy, który może być kluczowy dla rozwoju regionu. Zapewnia wspólną przestrzeń społeczno-ekonomiczną w celu ułatwienia współpracy transgranicznej z różnymi podmiotami. Połączenia w ramach marki opierają się na wizji i strategii związanej z audytem zasobów w celu zapewnienia systemu sprzedaży produktów i programów gotowych dla użytkowników / klientów. Ostatnim punktem spotkania była ocena obecnej sytuacji na podstawie danych przygotowanych przez Urząd statystyczny w Rzeszowie.


Drodzy przedsiębiorcy!

Z przyjemnością informujemy iż Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do nowego projektu którego głównym celem jest  promowanie współpracy transgranicznej pomiędzy Małymi  i Średnimi przedsiębiorstwami (z ang. SME Small and Medium Enterprises) przyczyniając się w ten sposób do wzrostu konkurencyjności tych przedsiębiorstw.

Początkiem października w Zamardi na Węgrzech odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu podczas którego omówiono strategię działania która umożliwi realizację projektu.

Zobacz więcej:

https://www.facebook.com/interventures.eu,

https://www.interregeurope.eu/interventures/

Dowiedz się więcej:

https://www.interregeurope.eu/interventures/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Karolina Krukowska, tel. (17) 867 62 16, e-mail: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

www.rarr.rzeszow.pl