Logo RARR i EU
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Wspieranie i promocja innowacyjności

W obecnej sytuacji koniecznością stają się wielokierunkowe działania dynamizujące transfer technologii oraz innowacyjne postawy wśród przedsiębiorców i całego społeczeństwa. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, aby osiągnąć sukces rynkowy, w coraz większym zakresie muszą sięgać po innowacje i nowe rozwiązania technologiczne. Potrzeba innowacji w polskich firmach ulega szczególnemu wzmocnieniu w związku z wymogami wspólnego rynku europejskiego oraz procesami globalizacji. Już dziś w procesach integracji widać problemy w dostosowaniu się polskich producentów do unijnych norm i standardów. Dlatego podjęliśmy wysiłek popularyzowania dobrych przykładów i promocji firm, które już dzisiaj gotowe są do rywalizacji na unijnym rynku.

Cel konkursu

 • wyłonienie firm o aktywnie proinnowacyjnym nastawieniu i ich promocja
 • budowanie bazy danych proinnowacyjnych firm Podkarpacia
 • rozpoznanie potrzeb MŚP województwa w aspekcie innowacyjności i transferu technologii

Konkurs INNOWATOR PODKARPACIA wpisuje się zarówno w działania podejmowane przez Rząd Polski, min. zawarte w pakiecie “Przede wszystkim przedsiębiorczość”, jak i w zadania ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. W obecnej sytuacji gospodarczej koniecznością stają się wielokierunkowe działania wspierające transfer technologii oraz innowacyjne postawy wśród przedsiębiorców i całego społeczeństwa. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, aby osiągnąć sukces rynkowy zmuszone są sięgać po innowacje i nowe rozwiązania technologiczne. Potrzeba innowacji w polskich firmach ulega szczególnemu wzmocnieniu w związku z wymogami wspólnego rynku europejskiego oraz procesami globalizacji.

Realizatorzy projektu przewidzieli następujące narzędzia motywujące firmy z regionu do udziału w konkursie:

 • tytuł INNOWATOR PODKARPACIA wykorzystywany w celu promocji i reklamy
 • grawerowany dyplom
 • promocja laureatów w lokalnych mediach
 • rekomendacja do preferencyjnego funduszu pożyczkowego prowadzonego w RARR
 • pomoc ekspercka w zakresie przygotowywania oferty do baz danych o nowoczesnych technologiach

Zasady konkursu

Konkurs na najlepsze innowacyjne przedsiębiorstwo Podkarpacia

Wszystkim zainteresowanym udziałem w kolejnych edycjach przypomnijmy zasady konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny, dzięki dofinansowaniu z projektu EEN Enterprise Europe Network  realizowanego przez CTT RARR SA.

Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach:

 • Mikro przedsiębiorstwo
 • Małe przedsiębiorstwo
 • Średnie przedsiębiorstwo

Mogą w nim uczestniczyć przedsiębiorstwa, które zaliczają się do grupy Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz posiadają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs przebiega dwuetapowo.

1. Etap I
Uczestnicy konkursu, którzy przesłali w terminie wypełnione DEKLARACJE UCZESTNICTWA, otrzymują z Biura Konkursu przygotowane Arkusze Prezentacji firmy, które należy wypełnić i odesłać we wskazanym terminie.
Komisja Konkursowa dokonuje analizy nadesłanych materiałów oraz dokonuje nominacji do Etapu II.

2. Etap II
U uczestników nominowanych do drugiego etapu konkursu, przeprowadzana jest wizytacja w formie auditu technologicznego, której celem jest sprawdzenie informacji podanych w wypełnionych wcześniej materiałach konkursowych oraz uzyskanie dodatkowych danych niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności promowanej w ramach konkursu technologii czy rozwiązania. Wizytacja jest przeprowadzana przez audytorów – ekspertów wyznaczonych przez Komisję Konkursową.
Następnie, na podstawie zebranych informacji audytorzy dokonują oceny przedsiębiorstw na tzw. Arkuszu Oceny. Analiza ocen pozwala na przygotowanie wstępnego rankingu firm uczestniczących.

Procedura kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, w trakcie której Audytorzy prezentują wstępne wyniki oceny oraz opisują każdą z nominowanych firm. Po dyskusji członkowie Komisji w głosowaniu jawnym wyłaniają laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.
Komisja Konkursowa ma prawo do nadania wyróżnień firmom, które nie zostały laureatem lecz zasługują na szczególne uznanie.

Wyniki finału konkursu tradycyjnie ogłaszane są na specjalnej Gali z udziałem mediów, organizacji gospodarczych, przedstawicieli centralnych władz państwowych, parlamentarzystów, uczestników konkursu i innych zaproszonych gości.

W pierwszym etapie firmy, zgłaszają swój akces poprzez wypełnienie i odesłanie do Biura Konkursu DEKLARACJI UCZESTNICTWA. Wszystki firmy które w terminie prześlą deklarację, poddawane są ocenie pod względem  i przygotowują Arkusz Prezentacji Uczestnika, opisujący firmę i jej nowatorskie rozwiązania. U uczestników nominowanych do drugiego etapu konkursu, przeprowadza się wizytacje w formie auditu technologicznego, których celem jest sprawdzenie danych podanych w wypełnionych wcześniej materiałach oraz uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. Wizytacja przeprowadzana jest przez auditorów – ekspertów wyznaczonych przez Komisję Konkursową.

W oparciu o raporty wizytatorów Komisja Konkursowa dokonuje wyboru trzech wyróżniających się firm. Laureaci konkursu uzyskują prawo do wykorzystania, w celu reklamy i promocji, logo i znaku konkursu. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wyniki finału konkursu tradycyjnie ogłaszane są na specjalnej gali z udziałem mediów, organizacji gospodarczych, przedstawicieli centralnych władz państwowych, parlamentarzystów, uczestników konkursu i innych zaproszonych gości.

Historia konkursu

Konkurs INNOWATOR PODKARPACIA na stałe wpisał się w harmonogram imprez, które promują firmy i produkty naszego regionu. Zwiększające się zainteresowanie konkursem oraz rosnąca liczba uczestników dowodzą, iż konkurs nabiera z roku na rok coraz wyższej rangi. Natomiast produkty i technologie zgłaszane do konkursu świadczą o olbrzymim potencjale, który drzemie w podkarpackich przedsiębiorstwach, a głównym celem konkursu jest wyłonienie firm o proinnowacyjnym nastawieniu i ich promocja.

Konkurs jest wspólną inicjatywą Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. W latach 1999-2000 instytucje te wspólnie realizowały projekt “Wspieranie Innowacyjności na Podkarpaciu”, finansowany w ramach programu Phare SCI-TECH II “Reforma Sektora Nauki i Technologii”. Jednym z działań projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu “Innowator Podkarpacia”. Powodzenie pierwszej edycji konkursu zadecydowało o kontynuacji pomysłu w latach kolejnych.

Do grona organizatorów jakimi są Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Politechnika Rzeszowska dołączyło działające na Podkarpaciu Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii “HORYZONTY”. Konkurs został objęty patronatem Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Kolejne edycje odbywają się dzięki dofinansowaniu z funduszy Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach projektu Innovation Relay Centre South Poland (Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Południowa) obecnie Enterprise Europe Network, którego partnerem jest RARR S.A.

Laureaci konkursu Innowator Podkarpacia wysoce cenią sobie otrzymany tytuł, a znak konkursu jest już zauważalnym i mocnym atutem reklamowym, pomagającym im w zmaganiach rynkowych. Wyłonione w konkursach firmy prezentują wysoki stopień rozwoju, a ich nowatorskie i innowacyjne technologie oraz produkty stoją na bardzo wysokim poziomie technologicznym i zaliczają się do czołówki europejskiej w swoich specjalnościach. Promowanie Konkursu i firm – laureatów niewątpliwie pomaga w zmianie wizerunku Podkarpacia.