Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Projekt „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Wartość projektu 966 150,00 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu z UE: 821 227,50 PLN

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą:

 • kobiety,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu 200 jego uczestników będzie mogło skorzystać z jednego z wybranych przez siebie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem certyfikującym (SOLIDWORKS lub CNC). Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, w którego skład wchodzi:

 • Szkolenia – SOLIDWORKS (80h) lub CNC (140h w tym 60h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych)
 • Egzaminy certyfikujące potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych –
  w zakresie SOLIDWORKS zakończony wydaniem certyfikatu CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) lub w zakresie CNC zakończony wydaniem certyfikatu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Catering na każdych zajęciach szkoleniowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Projekt będzie realizowany w II edycjach, w każdej z edycji udział weźmie 100 osób – rekrutacja do I edycji projektu odbędzie się w terminie od 16.05 do 30.06.2018r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza termin rekrutacji do II edycji projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.08.2018 – 15.11.2018r.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC.
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą:

 • kobiety,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z jednego z wybranych przez siebie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem certyfikującym (SOLIDWORKS lub CNC). Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, w którego skład wchodzi:

 • Szkolenia – SOLIDWORKS (80h) lub CNC (140h w tym 60h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych)
 • Egzaminy certyfikujące potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych –
  w zakresie SOLIDWORKS zakończony wydaniem certyfikatu CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) lub w zakresie CNC zakończony wydaniem certyfikatu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Catering na każdych zajęciach szkoleniowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
a) osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 311 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
pokój nr 311 (II piętro)
Tel.: 17 86 76 232

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy znajduję się w zakładce „Pliki do pobrania”

Wyniki rekrutacji do II edycji projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej – SOLIDWORKS/CNC”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po ocenie złożonych formularzy zgłoszeniowych przedstawia w załączeniu:

Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu na szkolenie SOLIDWORKS

Listę rezerwowa na szkolenie SOLIDWORKS

Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu na szkolenie CNC

Listę rezerwowa na szkolenie CNC

Zgodnie z § 6 pkt. 9 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej-SOLIDWORKS/CNC osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane w terminie 3 dni roboczych (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu na stronie internetowej Beneficjenta listy Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie) do złożenia podpisanych i wypełnionych dwóch następujących dokumentów:

 1. Umowa uczestnictwa w projekcie w dwóch egzemplarzach (numer umowy nadaje RARR S.A.)
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu (monitoring),

Wyżej wymienione dokumenty można pobrać w zakładce „Pliki do pobrania” bądź w Biurze projektu.

Marcin Cieśliński
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 232
575-753-251
e-mail: mcieslinski@rarr.rzeszow.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51; 35-959 Rzeszów
pokój nr 311 (II piętro)
e-mail: mcieslinski@rarr.rzeszow.pl
Tel.: 17 86 76 232