Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > InclusEU – Działalność wolontariacka jako odpowiedź społeczna dla integracji w Europie
LOGO inclusEU

Pomysł na Projekt InclusEU narodził się z myślą o włączeniu młodych ludzi lub obywateli, których rozwój ekonomiczny, osobisty lub społeczny został zakłócony przez skutki pandemii Covid-19. Dlatego właśnie Projekt InclusEU ustanowi nową perspektywę dialogu na temat przyszłości Europy gdzie młodzi ludzie będą głównymi czynnikami i wolontariuszami w łagodzeniu skutków tej rzeczywistości poprzez solidarne działania pozwalające na budowanie relacji i integrację tych grup społecznych, które są bardziej wykluczone społecznie.

W tych czasach, kiedy cały świat widzi, jak dwa narody (Rosja i Ukraina) są w środku konfliktu wojennego, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest promowanie solidarności i działań humanitarnych wśród obywateli, zwłaszcza wśród młodych ludzi, tak aby stali się bardziej świadomi i byli aktywnymi podmiotami w zakresie tych problemów, które dotykają wielu ludzi pozbawionych środków do życia lub tych, którzy muszą opuścić własne domy w poszukiwaniu schronienia i pomocy. Projekt InclusEU ma w pierwszej kolejności na celu włączenie osób z dysfunkcjami lub wykluczonych społecznie, co wiąże się z koniecznością uwzględnienia solidarności we wszystkich naszych działaniach jako obywateli Unii Europejskiej w celu poszanowania europejskich wartości i praw zawartych w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych.

Grupą docelową projektu InclusEU będą młodzi Europejczycy. Inicjatywa ta będzie głęboko analizować negatywne skutki, jakie wywołuje wśród młodzieży i obywateli sytuacja wywołana przez pandemię Covid19. Partnerzy będą również promować różne możliwości, które mogą być dzielone z grupami ludzi o mniejszych możliwościach lub z dysfunkcjami. Koncepcja projektu opiera się na Strategii Młodzieżowej 2019-20277.

Partnerzy Projektu InclusEU  będą działali na rzecz promocji wymiany doświadczeń, dialogu międzykulturowego oraz wykorzystania wolontariatu w odpowiedzi na wszelkie problemy wywołane przez pandemię. Partnerzy Projektu InclusEU zamierzają stworzyć trwałą sieć współpracy w zakresie Solidarności w czasach kryzysu i wolontariatu młodzieżowego jako obywatelskiej i wspólnotowej odpowiedzi na wszelkiego rodzaju kryzysy humanitarne. Zostanie to opracowane na przykładzie kryzysu spowodowanego przez pandemie Covid19.

  • promowanie i zwiększanie świadomości o solidarności i poczucia obowiązku niesienia pomocy poprzez działania wolontariackie wśród młodzieży i dorosłych Europejczyków poprzez analizę głównych konsekwencji wywołanych przez Covid-19;
  • podkreślenie potrzeby wzmocnienia tolerancji wobec tych grup społecznych, które mają mniejsze możliwości lub są zagrożone wykluczeniem społecznym;
  • zachęcanie do udziału i aktywnego zaangażowania młodzieży w akcje humanitarne, które będą stawiały czoła różnym wyzwaniom, nie tylko tym postawionym przez pandemię Covid19;
  • zwiększenie poczucia jedności i integracji wśród Europejczyków niezależnie od ich własnych cech czy pochodzenia społecznego w celu poszanowania europejskich wartości i praw.

Rada Miejska RAFELBUNYOL (Hiszpania) – Lider Projektu

Stowarzyszenie „SUBIEKTYWNE SIŁY U PODSTAW” (Węgry)

Rada Hrabstwa Fingal (Irlandia)

Stowarzyszenie Młodzieżowe DEAO – AJD (Portugalia)

Stowarzyszenie Centrum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego USLIP Lasi (Rumunia)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

Stowarzyszenie INCO – APS MOLFETTA (Włochy)

Gmina Rhenen (Niderlandy)

01.12.2022r. – 31.12.2024r.

Profil Projektu InclusEU na Instagramie: @incluseu

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”