Projekt ,,IDES”

25 maja 2020

 

Projekt „IDES”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 grudnia 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu „Introduction Of Dual Education System And Identification Of Its Quality” (Wprowadzenie systemu kształcenia dualnego oraz określenie jego jakości) realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

 

Wyzwania projektu:

Problemy związane z niewłaściwie wyważoną ścieżką kształcenia akademickiego i kształcenia zawodowego. W krajach uczestniczących w projekcie istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy systemami edukacji a obecnymi wymaganiami rynku pracy. Powoduje to wysokie bezrobocie wśród młodzieży:
na dzisiejszym rynku pracy co szósty młody Europejczyk nie może znaleźć pracy.

 

Dwie najważniejsze przeszkody:

1.Brak świadomości wśród potencjalnych uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego na temat korzyści płynących z systemu kształcenia dualnego.

2.Środowisko legislacyjne.

 

Zaciskanie połączenia „szkoła – miejsce pracy” jako kluczowy czynnik poprawy sytuacji bezrobocia wśród młodych Europejczyków.

 

System kształcenia dualnego łączy w jednym kursie praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie
i kształcenie zawodowe w szkole zawodowej.

Kształcenie zawodowe ma na celu zagwarantowanie, że przeszkoleni w ten sposób młodzi pracownicy posiadają umiejętności związane z wykonywaną pracą. Umiejętności te sprawiają, że osoby te są natychmiast przydatne dla  przedsiębiorstw. Obecnie, w obliczu problemów z bezrobociem dobrą polityką może być upewnienie się, że system edukacji gwarantuje zdobycie najbardziej potrzebnych umiejętności na rynku pracy.

 

Cele projektu:

wzmocnienie kluczowych kompetencji praktycznych i umiejętności osób młodych podczas nauki
w średnich szkołach zawodowych (instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego), a także po ich ukończeniu tak, aby byli oni bardziej konkurencyjni i lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich, zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz zapobieganie tzw. drenażowi mózgów.

 

Grupy docelowe:

  • Osoby zarządzające instytucjami kształcenia zawodowego.
  • Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych.
  • Instruktorzy, nauczyciele szkół zawodowych.

 

Działania w projekcie i ich wyniki:

 

„Analiza porównawcza systemu kształcenia dualnego w krajach zaangażowanych

w realizację projektu oraz specyficzne dla każdego kraju zalecenia dla decydentów”.

 

Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia mają podobną historię systemów edukacji i w rezultacie podobne problemy. Porównanie systemów edukacji oraz pozyskanie opinii zainteresowanych stron będzie stanowiło źródło zaleceń dotyczących poprawy wszystkich aspektów wpływających na środowisko kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dualnego.

 

„Plan komunikacji i narzędzia komunikacji”.

 

Plan komunikacji będzie skierowany do potencjalnych uczniów szkół kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do przedsiębiorstw zainteresowanych przystąpieniem do systemu kształcenia dualnego. Narzędzia komunikacji – opracowane zostaną filmy video z dobrymi praktykami dotyczącymi funkcjonowania systemu kształcenia dualnego w każdym kraju partnerskim oraz Broszura promocyjna dotycząca specyfiki systemu kształcenia dualnego w poszczególnych krajach biorących udział
w projekcie wraz z praktycznymi przykładami.

 

Partnerstwo:

 

Partner wiodący: Samorząd Regionu Koszyce (SK)

PARTNER 1: RARR S.A. – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PL)

PARTNER  2: GZS – Słoweńska Izba Handlowo-Przemysłowa (SL)

PARTNER 3: VISC – Narodowe Centrum Edukacji (LV)

PARTNER 4: ARR – Agencja Wsparcia Rozwoju Regionalnego Koszyce (SK)

 

Okres trwania projektu:

01.12.2019 – 30.11.2021

 

Facebook: www.facebook.com/idesproject/

Program: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (Działanie: KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training).