Projekt ,,IDES”

25 maja 2020
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

 

Projekt „IDES”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 grudnia 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu „Introduction Of Dual Education System And Identification Of Its Quality” (Wprowadzenie systemu kształcenia dualnego oraz określenie jego jakości) realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

 

Wyzwania projektu:

Problemy związane z niewłaściwie wyważoną ścieżką kształcenia akademickiego i kształcenia zawodowego. W krajach uczestniczących w projekcie istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy systemami edukacji a obecnymi wymaganiami rynku pracy. Powoduje to wysokie bezrobocie wśród młodzieży:
na dzisiejszym rynku pracy co szósty młody Europejczyk nie może znaleźć pracy.

 

Dwie najważniejsze przeszkody:

1.Brak świadomości wśród potencjalnych uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego na temat korzyści płynących z systemu kształcenia dualnego.

2.Środowisko legislacyjne.

 

Zaciskanie połączenia „szkoła – miejsce pracy” jako kluczowy czynnik poprawy sytuacji bezrobocia wśród młodych Europejczyków.

 

System kształcenia dualnego łączy w jednym kursie praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie
i kształcenie zawodowe w szkole zawodowej.

Kształcenie zawodowe ma na celu zagwarantowanie, że przeszkoleni w ten sposób młodzi pracownicy posiadają umiejętności związane z wykonywaną pracą. Umiejętności te sprawiają, że osoby te są natychmiast przydatne dla  przedsiębiorstw. Obecnie, w obliczu problemów z bezrobociem dobrą polityką może być upewnienie się, że system edukacji gwarantuje zdobycie najbardziej potrzebnych umiejętności na rynku pracy.

 

Cele projektu:

wzmocnienie kluczowych kompetencji praktycznych i umiejętności osób młodych podczas nauki
w średnich szkołach zawodowych (instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego), a także po ich ukończeniu tak, aby byli oni bardziej konkurencyjni i lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich, zwiększenie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz zapobieganie tzw. drenażowi mózgów.

 

Grupy docelowe:

 • Osoby zarządzające instytucjami kształcenia zawodowego.
 • Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych.
 • Instruktorzy, nauczyciele szkół zawodowych.

 

Działania w projekcie i ich wyniki:

 

„Analiza porównawcza systemu kształcenia dualnego w krajach zaangażowanych

w realizację projektu oraz specyficzne dla każdego kraju zalecenia dla decydentów”.

 

Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia mają podobną historię systemów edukacji i w rezultacie podobne problemy. Porównanie systemów edukacji oraz pozyskanie opinii zainteresowanych stron będzie stanowiło źródło zaleceń dotyczących poprawy wszystkich aspektów wpływających na środowisko kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dualnego.

 

„Plan komunikacji i narzędzia komunikacji”.

 

Plan komunikacji będzie skierowany do potencjalnych uczniów szkół kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do przedsiębiorstw zainteresowanych przystąpieniem do systemu kształcenia dualnego. Narzędzia komunikacji – opracowane zostaną filmy video z dobrymi praktykami dotyczącymi funkcjonowania systemu kształcenia dualnego w każdym kraju partnerskim oraz Broszura promocyjna dotycząca specyfiki systemu kształcenia dualnego w poszczególnych krajach biorących udział
w projekcie wraz z praktycznymi przykładami.

 

Partnerstwo:

 

Partner wiodący: Samorząd Regionu Koszyce (SK)

PARTNER 1: RARR S.A. – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PL)

PARTNER  2: GZS – Słoweńska Izba Handlowo-Przemysłowa (SL)

PARTNER 3: VISC – Narodowe Centrum Edukacji (LV)

PARTNER 4: ARR – Agencja Wsparcia Rozwoju Regionalnego Koszyce (SK)

 

Okres trwania projektu:

01.12.2019 – 30.11.2021

 

NEWS 1 – 01.12.2020

W dniu 21.10.2020 roku w ramach projektu „IDES” odbyło się spotkanie online, w którym wzięli udział partnerzy projektu z Litwy, Słowenii, Słowacji oraz Polski.

Celem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z realizacją projektu oraz zmian wynikających z czasu jego wydłużenia spowodowanych pandemią COVID 19.

Podczas spotkania ustalono sposób przeprowadzania ankiet wśród grup docelowych, sposoby realizacji video z dobrymi praktykami dotyczącymi funkcjonowania systemu kształcenia dualnego w każdym kraju partnerskim, a także przedstawiono propozycję broszury promocyjnej dotyczącej specyfiki systemu kształcenia dualnego w poszczególnych krajach, które biorą udział w projekcie. Każdy z partnerów w ramach prezentacji miał możliwość przedstawienia stopnia realizacji zadań, za które jest odpowiedzialny.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem priorytetów oraz planu działania na kolejne miesiące.

NEWS 2 – 05.01.2021

Jako partner projektu IDES,  którego celem jest  wzmocnienie kluczowych kompetencji praktycznych i umiejętności osób młodych podczas nauki w średnich szkołach zawodowych (instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego), a także po ich ukończeniu tak, aby byli oni bardziej konkurencyjni i lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy RARR S.A. rozpoczęła pracę nad opracowywaniem ankiet dla:

 • Instytucji kształcenia zawodowego.
 • Uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.
 • Instruktorów, nauczycieli szkół zawodowych.
 • Rodziców.
 • Przedsiębiorstw, które mogą przystąpić do dualnego systemu nauczania.

Ze względu na pandemię COVID 19 partnerzy projektu zdecydowali, że najlepszą formą ankiet, będzie forma on-line.

 

NEWS 3 – 12.02.2021

Pomimo pandemii COVID 19, prace w ramach projektu IDES postępują zgodnie z ustalonym harmonogramem. Każdy z krajów partnerskich pomyślnie realizuje zadnia, za które jest odpowiedzialny.

Warto zatem przypomnieć jakie są działania w projekcie i ich wyniki:

 • „Analiza porównawcza systemu kształcenia dualnego w krajach zaangażowanych w realizację projektu oraz specyficzne dla każdego kraju zalecenia dla decydentów.
 • Plan komunikacji, który skierowany będzie do potencjalnych uczniów szkół kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do przedsiębiorstw zainteresowanych przystąpieniem do systemu kształcenia dualnego.
 • Narzędzia komunikacji – opracowane zostaną filmy video, ukazujące dobre praktyki nauczania dualnego funkcjonującego w każdym kraju partnerskim.
 • Broszura promocyjna dotycząca specyfiki systemu kształcenia dualnego w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie.

 

NEWS 4 – 01.04.2021

Rozpoczęto przygotowania do zabierania danych wśród grup docelowych tj.:

 • Instytucji kształcenia zawodowego.
 • Uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.
 • Instruktorów, nauczycieli szkół zawodowych.
 • Rodziców.
 • Przedsiębiorstw, które mogą przystąpić do dualnego systemu nauczania.

Dane zostaną zebrane za pomocą ankiety, która będzie miała formę on-line.

Opracowano zaproszenie w języku polskim oraz angielskim.

Wkrótce więcej informacji!

 

NEWS 5 – 18.05.2021

Zachęcamy Państwa do przeczytania artykułu naukowego „Kształcenie dualne jako sposób naprawiania edukacji zawodowej”, której autorem jest Pan Czesław Plewka.

Artykuł w ciekawy sposób ukazuje system kształcenia zawodowego w Polsce z przełomu XX i XXI wieku, a także przedstawia na czym polega dualny system kształcenia zawodowego.

Link do artykułu znajduje się poniżej:

https://www.zpsb.pl/gryfice/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Czeslaw-Plewka.pdf?x71471

 

“Ulotka projektu” (IDES_leaflet_PL)

“Strona internetowa projektu” (http://www.arr.sk/?projekty&gid=29/en)

Facebook: www.facebook.com/idesproject/

 

Program: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (Działanie: KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training).