GreenFilmTourism

17 marca 2021
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jeden z sześciu partnerów, przystąpiła do realizacji polsko-słowackiego projektu pod nazwą “GreenFilmTourism”.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowych i TV przyjaznych środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Cele szczegółowe:

 • wzrost zaangażowania instytucji kultury, turystyki, mediów na rzecz rozwoju
  i promocji filmowego dziedzictwa;
 • identyfikacja i zrównoważone wykorzystanie zasobów filmowego dziedzictwa dla rozwoju pogranicza;
 • opracowanie, wdrożenie wspólnych wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków, które mogą posłużyć jako inspiracje do przyszłych produkcji filmowych
  i telewizyjnych,
 • wytyczenie szlaku FDK i opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK,
 • przeprowadzenie działań́ edukacyjno-informacyjnych dotyczących wytyczonego szlaku obejmujących m.in. seminaria, warsztaty i wizyty studyjne,
 • opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów oraz wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru transgranicznego, a także sprzyjających wzrostowi liczby realizowanych na terenie produkcji filmowych i TV przyjaznych dla środowiska,
 • kampania promocyjna wspierająca realizację celów projektu i przybliżająca działania partnerów z Polski i Słowacji podmiotom, instytucjom, mieszkańcom i turystom, którzy będą odbiorcami wypracowywanych rozwiązań i produktów.

Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania
i promocji Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziałujący na rozwój innych dziedzin gospodarki
i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów.

Zakres tematyczny, obszarowy i sposób realizacji projektu ma wymiar transgraniczny, co oznacza, że wszystkie działania będą̨ realizowane przez partnerów wspólnie na całym obszarze programu.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo złożone z sześciu instytucji na czele którego stoi Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL) https://www.arrsa.pl/pl/ jako Partner Wiodący, wspierana przez:

 • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (SK) rpicpo.sk
 • Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (PL) rarr.rzeszow.pl
 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (PL) wdk.podkarpackie.pl
 • Inovačné partnerské centrum, Prešov (SK) ipcpo.sk
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (PL) mcksokol.pl

Okres realizacji projektu: 1.11.2020 – 31.10.2022

Wartość projektu:  908 552,65 euro

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wartości projektu tj. 772.269,72 euro.