Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > EXPRESS – European Regions promoting renewable energy self-sufficiency (Europejskie Regiony promujące samowystarczalność energetyczną w zakresie odnawialnych źródeł energii)
logo projektu express

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach współpracy międzynarodowej włączyła się do wspierania oraz promowania odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. European Regions promoting renewable energy self-sufficiency (Europejskie Regiony promujące samowystarczalność w zakresie odnawialnych źródeł energii), akronim projektu: EXPRESS.

Partnerzy Projektu EXPRESS dążyć będą do zwiększenia niezależności energetycznej oraz ich udział w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Działania te przyczynią się do zrównoważonego rozwoju regionów partnerskich. Projekt wspiera również plan Komisji Europejskiej pn. REPowerEU opracowany w odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowanym przez inwazję Rosji na Ukrainę.

Głównym celem Projektu jest:

 • zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej w regionach partnerskich,
 • zwiększenie niezależności energetycznej w regionach partnerskich,
 • udoskonalenie strategii regionalnych w celu umożliwienia szybszej transformacji energetycznej w zakresie energii odnawialnej do ogrzewania, elektryczności i transformacji

 

W projekt zaangażowani się instytucje z 8 krajów Europy tj. z Finlandii, Polski, Irlandii, Włoch, Węgier, Rumunii oraz Chorwacji:

 •  The Regional Council of North Karelia (Finlandia )
 • 3CEA (Irlandia)
 • Paris Climate Agency (Francja)
 • The marche Region (Włochy)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
 • Hajdu-Bijar Country Government (Węgry)
 • Alba lulia Municipality (Romania)
 • Public Institution for the Development of the Medimurje Country REDEA (Chorwacja)


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe i realizowany będzie od marca 2023 do lutego 2027

II SPOTKANIE INTERESARIUSZY PROJEKTU EXPRESS – POSTĘPY W REALIZACJI PROJEKTU

Po raz kolejny interesariusze projektu EXPRESS spotkali się w dn. 22.02.2024 w Rzeszowie w celu omówienia postępu w realizacji projektu. Tym razem, w ramach wymiany wiedzy oraz doświadczeń, partnerzy projektu gościli w Rzeszowie w ramach  wizyty studyjnej za organizację której  odpowiedzialna była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Tematem przewodnim wizyty  był zrównoważony transport miejski oraz rozwój gospodarki wodorowej. Wartym uwagi jest fakt, iż w wydarzenie aktywnie zaangażowali się również niektórzy interesariusze projektu. Więcej informacji nt. wizyty znaleźć można pod adresem: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/express/#1689065539011-a6d6fc76-11d2 .

Aby zrozumieć działania projektowe, a przede wszystkim ideę projektu polecającą na wymianie wiedzy oraz doświadczeń między partnerami, zaprezentowano pierwsze wyniki analizy tematycznej dot. funkcjonowania sektora energetycznego woj. podkarpackiego w kontekście dążenia regionów partnerskich projektu do osiągnięcia niezależności energetycznej oraz zwiększenia użycia OZE w produkcji energii, która zobrazowana kilka kwestii w tym temacie. Przedstawione dane dot. m.in. takich kwestii jak: obecne dane nt. polityki regionalnej dot. sektora energetycznego, zużycia energii, przeważających źródeł wykorzystywanych do jej produkcji, obecnej sytuacji użycia oraz produkcji energii z  OZE w regionie oraz potencjału zwiększenia tejże produkcji w przyszłości. Wskazane zostały trendy oraz perspektywy do rozwoju energii z OZE. Ostatnim zagadnieniem były wyzwania jakie stawia przed woj. podkarpackim zielona transformacja energetyczna województwa.

Przyszłe działania projektowe tj. najbliższa wizyta studyjna w Paryżu nt. zrównoważonego mieszkalnictwa oraz celów miasta do osiągnięcia neutralności energetycznej zostały krótko przedstawione.

Odziedź nasze media społecznościowe i dowiedz się więcej:

  FOTORELACJA:

 

II WIZYTA STUDYJNA PROJEKTU EXPRESS  

RZESZÓW, SANOK, SOLINA 

TEMAT PRZEWODNI: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI ORAZ ROZWÓJ GOSPODARKI WODOROWEJ 

Kolejna wizyta studyjna w ramach projektu EXPRESS zorganizowana została w dn. 24-25 października 2023r. przez RARR S.A. – partnera projektu. Jej uczestnikami byli, nie tylko partnerzy z Finlandii, Irlandii, Francji, Włoch, Chorwacji, Węgier i Rumunii, lecz także reprezentanci władz lokalnych miasta Rzeszowa oraz miasta Sanoka, jak również przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za transport publiczny oraz wdrażanie nowych technologii opartych na rozwoju gospodarki wodorowej, która przyczyni się w znacznym stopniu do transformacji energetycznej regionu a w rezultacie do osiągnięcia niezależności energetycznej. 

 Wszelkie działania prowadzące do zrównoważenia transportu w miastach są w dzisiejszych czasach ogromnym wyzwaniem. Ciągły rozwój miast oraz nieustające zwiększanie się ich liczby mieszkańców stawia wymagania w zakresie rozwoju miejskiej infrastruktury transportowej. W związku z tym, Burmistrzowie miast dążą do rozwoju innych alternatywnych środków transportu. Wielu z nich oferuje już swoim mieszkańcom możliwości sprawnego oraz bezpiecznego przemieszczania się np. rowerami czy hulajnogami. Mieszkańcy miast zachęcani są także do porzucania samochodów prywatnych i przesiadania się na transport publiczny (autobusy, tramwaje, metra, pociągi). W tym celu władze miast nieustannie pracują nad rozwojem nowych linii komunikacyjnych, ich integrację oraz przeciwdziałają wykluczeniu komunikacyjnemu szczególnie w nowo powstających dzielnicach. Pomimo już istniejących rozwiązań, w dalszym ciągu jest bardzo dużo do zrobienia w temacie zrównoważenia transportu miejskiego, które ma nie tylko służyć mieszkańcom, ale również przyczynić się poprawy jakości środowiska naturalnego.   

Miasto Rzeszów – stolica innowacji i jednocześnie stolica województwa podkarpackiego jest przodownikiem w ww. temacie, z tego też powodu inteligentne rozwiązania w zakresie transportu miejskiego były jednym z tematów przewodnich wizyty. Uczestnicy spotkań podzieli się również własnymi osiągnięciami w tym zakresie. Drugim tematem przewodnim był rozwój gospodarki wodorowej. Transformacja energetyczna oparta na nowoczesnych technologiach, odnawialnych źródłach energii oraz dążenie do osiągnięcia neutralności energetycznej to główny cel współczesnego świata. Wizyta w Urzędzie Miasta Sanoka oraz zeprezentowanie szczegółowych planów miasta w kwestii wdrożenia projektu opartego na rozwoju gospodarki wodorowej była jednym z punktów programu wizyty. Zgodnie z tematyką projektu, którego celem jest promowanie działań dot. samowystarczalności energetycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii, obowiązkowym punktem wizyty było również zwiedzanie hydroelektrowni wodnej w miejscowości Solina należącej do Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A.  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 

EXPRESS – European Regions promoting renewable energy self-sufficiency (Europejskie Regiony promujące samowystarczalność energetyczną w zakresie odnawialnych źródeł energii) – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (rarr.rzeszow.pl) 

https://pohjois-karjalanmaakuntaliitto.creamailer.fi/email/64e873d43c925?u=1bQ9Y7JHqzD9tY2xqcnN 

FOTORELACJA: 

WARSZTATY TEMATYCZNE NT. ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO ORAZ ROZWOJU GOSPODARKI WODOROWEJ 

WIZYTA W URZĘDZIE MIASTA SANOKA 

WIZYTA W HYDROELEKTROWNI – SOLINA 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPA

I SPOTKANIE INTERESARIUSZY PROJEKTU EXPRESS JUŻ ZA NAMI …..

Projekt EXPRESS to przede wszystkim działania wspierające dążenie regionów europejskich do osiągnięcia niezależności energetycznej, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii czy wspieranie zielonej transformacji energetycznej.

W celu zapoznania interesariuszy projektu z głównymi jego celami, założeniami oraz działaniami, w dn. 31.08.2023 w Rzeszowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji działającymi w sektorze około-energetycznym jak i instytucjami mającymi wpływ na zmianę regionalnych polityk/strategii rozwoju regionalnego.

Dużą cześć spotkania poświęcono na zaprezentowanie zrealizowanych dotychczas działań oraz tych dot. przyszłych miesięcy.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali ze szczegółami pierwszych działań projektowych ściśle związanych z wymianą wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk. I Wizyta Studyjna w Joensuu w Finlandii, której tematem przewodnim była produkcja energii elektrycznej z BIOMASY należała właśnie do tych działań. W fotograficznym skrócie przedstawiono również działania, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości, należą do nich kolejne wizyty studyjne w Rzeszowie, Irlandii oraz Paryżu. Tematami przewodnimi ww. wizyt będą: zrównoważony transport oraz gospodarka wodorowa; biogaz i energia wiatrowa; zrównoważona technologia mieszkaniowa.

Dowiedz się więcej:

FOTORELACJA:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPA

PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA PROJEKTU EXPRESS

FINLANDIA: 27-28.06.2023

Pierwsza wizyta studyjna już za nami. W dn. 27-28.06.2023 partnerzy projektu EXPRESS spotkali się w Joensuu w Finlandii w celu poszerzenia wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, ich pozyskiwania i wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej jak i ogrzewania. Tematem przewodnim wizyty było użycie biomasy do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej.

Podczas wizyty partnerzy projektu wzięli udział w warsztatach tematycznych w trakcie których przedstawili nie tylko zakres działalności swoich instytucji ale także sytuację dot. wykorzystania OZE w swoich regionach.

Drugim etapem spotkań były wizyty w: przedsiębiorstwie energetycznym Savon Voima Oy, ciepłowni w miejscowości Koli gdzie uczestnicy projektu zapoznani zostali również  z działalnością przedsiębiorstwa społecznego Eno Energy Cooperative. Wykład na Uniwersytecie Nauk Stosowanych nt. energii komunikatywnej (z ang. Communicative Energy) był ostatnim punktem wizyty studyjne w Finlandii.

Fotorelacja:

Warsztaty tematyczne

Wykład na Uniwersytecie Nauk Stosowanych

Przedsiębiorstwo energetyczne Savon Voima Oy

Wizyta w ciepłowni w miejscowości Koli

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agnieszka Kojder-Walaszek; tel. 017 8676244, email: akojder@rarr.rzeszow.pl
Karolina Krukowska; tel. 017 8676216, email: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl