Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > EXPRESS – European Regions promoting renewable energy self-sufficiency (Europejskie Regiony promujące samowystarczalność energetyczną w zakresie odnawialnych źródeł energii)
logo projektu express

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach współpracy międzynarodowej włączyła się do wspierania oraz promowania odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. European Regions promoting renewable energy self-sufficiency (Europejskie Regiony promujące samowystarczalność w zakresie odnawialnych źródeł energii), akronim projektu: EXPRESS.

Partnerzy Projektu EXPRESS dążyć będą do zwiększenia niezależności energetycznej oraz ich udział w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Działania te przyczynią się do zrównoważonego rozwoju regionów partnerskich. Projekt wspiera również plan Komisji Europejskiej pn. REPowerEU opracowany w odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowanym przez inwazję Rosji na Ukrainę.

Głównym celem Projektu jest:

 • zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej w regionach partnerskich,
 • zwiększenie niezależności energetycznej w regionach partnerskich,
 • udoskonalenie strategii regionalnych w celu umożliwienia szybszej transformacji energetycznej w zakresie energii odnawialnej do ogrzewania, elektryczności i transformacji

 

W projekt zaangażowani się instytucje z 8 krajów Europy tj. z Finlandii, Polski, Irlandii, Włoch, Węgier, Rumunii oraz Chorwacji:

 •  The Regional Council of North Karelia (Finlandia )
 • 3CEA (Irlandia)
 • Paris Climate Agency (Francja)
 • The marche Region (Włochy)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)
 • Hajdu-Bijar Country Government (Węgry)
 • Alba lulia Municipality (Romania)
 • Public Institution for the Development of the Medimurje Country REDEA (Chorwacja)


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe i realizowany będzie od marca 2023 do lutego 2027

I SPOTKANIE INTERESARIUSZY PROJEKTU EXPRESS JUŻ ZA NAMI …..

Projekt EXPRESS to przede wszystkim działania wspierające dążenie regionów europejskich do osiągnięcia niezależności energetycznej, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii czy wspieranie zielonej transformacji energetycznej.

W celu zapoznania interesariuszy projektu z głównymi jego celami, założeniami oraz działaniami, w dn. 31.08.2023 w Rzeszowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji działającymi w sektorze około-energetycznym jak i instytucjami mającymi wpływ na zmianę regionalnych polityk/strategii rozwoju regionalnego.

Dużą cześć spotkania poświęcono na zaprezentowanie zrealizowanych dotychczas działań oraz tych dot. przyszłych miesięcy.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali ze szczegółami pierwszych działań projektowych ściśle związanych z wymianą wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk. I Wizyta Studyjna w Joensuu w Finlandii, której tematem przewodnim była produkcja energii elektrycznej z BIOMASY należała właśnie do tych działań. W fotograficznym skrócie przedstawiono również działania, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości, należą do nich kolejne wizyty studyjne w Rzeszowie, Irlandii oraz Paryżu. Tematami przewodnimi ww. wizyt będą: zrównoważony transport oraz gospodarka wodorowa; biogaz i energia wiatrowa; zrównoważona technologia mieszkaniowa.

Dowiedz się więcej:

FOTORELACJA:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPA

PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA PROJEKTU EXPRESS

FINLANDIA: 27-28.06.2023

Pierwsza wizyta studyjna już za nami. W dn. 27-28.06.2023 partnerzy projektu EXPRESS spotkali się w Joensuu w Finlandii w celu poszerzenia wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, ich pozyskiwania i wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej jak i ogrzewania. Tematem przewodnim wizyty było użycie biomasy do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej.

Podczas wizyty partnerzy projektu wzięli udział w warsztatach tematycznych w trakcie których przedstawili nie tylko zakres działalności swoich instytucji ale także sytuację dot. wykorzystania OZE w swoich regionach.

Drugim etapem spotkań były wizyty w: przedsiębiorstwie energetycznym Savon Voima Oy, ciepłowni w miejscowości Koli gdzie uczestnicy projektu zapoznani zostali również  z działalnością przedsiębiorstwa społecznego Eno Energy Cooperative. Wykład na Uniwersytecie Nauk Stosowanych nt. energii komunikatywnej (z ang. Communicative Energy) był ostatnim punktem wizyty studyjne w Finlandii.

Fotorelacja:

Warsztaty tematyczne

Wykład na Uniwersytecie Nauk Stosowanych

Przedsiębiorstwo energetyczne Savon Voima Oy

Wizyta w ciepłowni w miejscowości Koli

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Agnieszka Kojder-Walaszek; tel. 017 8676244, email: akojder@rarr.rzeszow.pl
Karolina Krukowska; tel. 017 8676216, email: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl