Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Dotacje na kapitał obrotowy
Various different Euros background

Na bieżąco aktualizowana baza pytań: Najczęściej zadawane pytania

UWAGA!!!

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” informuje, że zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi Regulaminu Naboru, punkt 3, termin składania wniosków o pomoc w formie grantów dla projektów realizowanych w branży turystycznej, okołoturystycznej jak i pozostałych branżach ulega skróceniu.

Zakończenie naboru: 13 sierpnia 2020, godz. 10:00.

UWAGA:

Załóż Profil Zaufany i zarejestruj się na ePUAP zanim wypełnisz wniosek o grant.

Wniosek o przyznanie grantu to aktywny formularz PDF, który do wypełnienia wymaga zainstalowanego na komputerze darmowego programu Adobe Reader w wersji najnowszej, dostępnej do pobrania pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/

Niektóre czytniki plików PDF innych firm niż Adobe mogą powodować przekłamania w plikach eformularzy, co powoduje że stają się one bezużyteczne i/lub niemożliwe do wysłania.

Dlatego należy używać jedynie Adobe Reader lub jednego z produktów Adobe Acrobat.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca, wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w zgodnie z art. 10  ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe”

ogłasza nabór wniosków o wsparcie w formie grantów na kapitał obrotowy

Kwota przeznaczona na wsparcie w formie grantów –  39 425 606,54 zł w tym:
− dla działalności gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej – 11 827 681,96 zł;
− dla działalności gospodarczych w pozostałych branżach – 27 597 924,58 zł.

Wnioski o pomoc w formie grantu przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej złożonej przy użyciu platformy internetowej gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego

od 12.08.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 16:00

Za złożenie wniosku uznaje się wysłanie Pisma Ogólnego wraz z ZAŁĄCZONYM I WYPEŁNIONYM WNIOSKIEM O POMOC W FORMIE GRANTU. Adresatem wniosku jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przedsiębiorca będzie zobowiązany podpisać, używając podpisu profilem zaufanym, przesłaną wiadomość wraz z załącznikiem/ami.

Wysłanie Pisma Ogólnego wraz z wymaganym załącznikiem/ami bez podpisu wyłącza Przedsiębiorcę z możliwości starania się o pomoc w formie grantu na kapitał obrotowy.

Datą złożenia wniosku o pomoc w formie grantu, jest data i godzina określona jako „data doręczenia” widoczna na dokumencie UPP (Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia), generowanym przez system ePUAP, po poprawnym wysłaniu pisma. Wnioski złożone wcześniej, przed datą i godziną naboru, nie będą uwzględniane przy ocenie, pozostaną bez rozpatrzenia!

UWAGA: Przedsiębiorca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o pomoc w formie grantu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o grant, wszystkie wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Granty mogą otrzymać przedsiębiorcy na projekty dotyczące wsparcia utrzymania działalności gospodarczej, którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów nie mniejszy niż 50%. Spadek ten może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutym 2020r. tj. od marca 2020r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku. Pod uwagę mogą być brane tylko pełne miesiące rozliczeniowe prowadzonej działalności. Miesiące, w których przedsiębiorca miał zawieszoną działalność nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu spadku obrotów.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie Przedsiębiorcy, spełniający kryteria kwalifikacji mikro (w tym osoby samozatrudnione) i małych przedsiębiorstw w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014, które swoją główną siedzibę lub przynajmniej jeden oddział (w przypadku rejestracji w KRS) albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku rejestracji w CEIDG) mają (zarówno na moment składania wniosku oraz na dzień 31.12.2019) na obszarze terytorialnym województwa podkarpackiego. Przedsiębiorcy mający siedzibę/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub oddział/dodatkowe miejsce działalności gospodarczej w różnych województwach składają oświadczenie, że tylko w jednym województwie skorzystają z tej formy wsparcia.

Mikro i małe przedsiębiorstwo musi spełniać następujące warunki:

 1. nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
 2. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 3. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej;
 4. odnotował spadek obrotów nie mniejszy niż 50% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 5. prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 6. według stanu na moment składania wniosku nadal prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 7. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na moment udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:

– rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie lub
– zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni zostaną przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19.

Wsparcie będzie przyznawane i rozliczane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do trzech, następujących po sobie miesięcy kalendarzowych bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o pomoc w formie grantu.

Stawka jednostkowa przypadająca na firmę jest funkcją zatrudnienia (etatów), czyli FTE.

FTE to termin oznaczający jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów.

Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy (z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego), jak również samozatrudnionych, wg stanu na moment składania wniosku o pomoc w formie grantu oraz na dzień 29.02.2020. Do kalkulacji będzie brana pod uwagę liczba mniejsza, zaokrąglona w dół.

W przypadku samozatrudnionych FTE = 1

Stawka jednostkowa na finansowanie KO przez 1 miesiąc dla mikro i małej firmy = 7 845,11 zł x √FTE

Wsparcie może zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19 tj. m.in.:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,
 • usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy,
 • wydatki związane z kosztami eksploatacji samochodu.

Środki dotacji nie mogą zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz wynagrodzenia pracowników.

Jak liczyć spadek obrotów?

Spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako :

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
 • lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Uwaga: Zgodnie z kryteriami, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 50% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Poniżej przykłady dla obu sposobów liczenia:

Forma liczenia spadku obrotów – miesiąc do miesiąca:

 • Miesiąc spadku obrotów: kwiecień
 • Wartość obrotów w miesiącu poprzedzającym spadek obrotów: 582 300,21 zł (marzec 2020)
 • Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów: 15 880,56 zł (kwiecień 2020)
 • Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (582 300,21  zł – 15 880,56 zł) / 582 300,21 zł *100 = 97,27%

Forma liczenia spadku obrotów – miesiąc roku obecnego do tego samego miesiąca roku poprzedniego:

 • Miesiąc spadku obrotów: kwiecień 2020
 • Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2019 roku: 582 300,21 zł (kwiecień 2019)
 • Wartość obrotów w wybranym miesiącu 2020 roku: 15 880,56 zł (kwiecień 2020)

Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (582 300,21 zł – 15 880,56 zł) / 582 300,21 zł *100 = 97,27%.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

(17) 86 76 222, (17) 86 76 227, (17) 86 76 233, (17) 86 76 273 lub adresem e-mail: covid19@rarr.rzeszow.pl.

Prosimy o śledzenie strony internetowej www.rarr.rzeszow.pl, gdzie będą pojawiały się dalsze informacje i instrukcje dotyczące procesu naboru wniosków.

 

Informacja o finansowaniu:

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z Budżetu Państwa

Nazwa zadania:

Projekt „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe”

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu:

27 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa:

13 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania:

40 001 377,42 PLN

Krótki opis zadania:

Udzielenie wsparcia finansowego dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID

Pliki do pobrania