Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > CE-Spaces4All – Dostępne miejsca dla wszystkich – Poprawa dostępności w turystyce dla osób z niepełnosprawnościami w Europie Środkowej
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

logo projektu CE-Spaces4All

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 marca 2023 r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Dostępne miejsca dla wszystkich – Poprawa dostępności w turystyce dla osób z niepełnosprawnościami w Europie Środkowej.” (z ang. Accessible Spaces for All – Improving Accessibility of Tourism for Persons with disabilities in Central Europe) – Akronim „CE-Spaces4All”. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Europe Środkowa.

Tematyka projektu:

Problemem dostępności turystycznej osób z niepełnosprawnościami jest brak odpowiedniego regionalnego planowania przestrzennego, które uwzględniałoby potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przemieszczania się i samodzielnego podróżowania, zwłaszcza w słabo rozwiniętych regionach wiejskich pozbawionych usług transportowych, zdrowotnych, socjalnych itp.

Trzy regiony pilotażowe projektu tj. Słowenia-Chorwacja-Węgry, Austria-Czechy oraz Polska dostrzegają potencjał dostępnej turystyki. Dzięki dobremu zarządzaniu można stworzyć warunki do jej wykorzystania, poprawiając dostępność regionów nie tylko dla odwiedzających osób z niepełnosprawnościami, ale także dla mieszkańców. Do głównych przeszkód w dobrym zarządzaniu dostępną turystyką należy:

 • brak świadomości, zdolności i międzysektorowej współpracy interesariuszy na wielu poziomach w zakresie planowania terytorialnego dostępnej turystyki;
 • brak zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w procesy planistyczne;
 • brak rzetelnych, aktualnych i znormalizowanych danych umożliwiających oparty na dowodach rozwój dostępnej turystyki jak i strategii rozwoju;
 • brak rzetelnych, aktualnych informacji i usług dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie samodzielnego podróżowania w celach turystycznych.

 Cel projektu:

Ogólnym celem projektu jest wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu i wzmocnienie międzysektorowej współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w celu osiągnięcia lepszego planowania i wdrażania strategii dostępnej turystyki w przygranicznych regionach wiejskich w Europie Środkowej.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie partycypacyjnego procesu współtworzenia i podnoszenia zdolności, łączącego osoby z niepełnosprawnościami, lokalne i regionalne instytucje publiczne oraz organizacje i instytucje związane z turystyką we wspólnym planowaniu i opracowywaniu rozwiązań dla lepszego planowania i wdrażania turystyki terytorialnej w ww. obszarach pilotażowych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celi szczegółowych:

 • Opracowanie i przetestowanie narzędzia służącego do gromadzenia i wizualizacji danych dotyczących dostępności. Planiści odpowiedzialni za politykę i turystykę wykorzystają je do planowania terytorialnego w zakresie dostępnej turystyki oraz do opracowania wysokiej jakości usług i narzędzi związanych z dostępną turystyką.
 • Opracowanie konkretnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami wspierających ich niezależne podróżowanie w obszarach pilotażowych. Rozwiązania współprojektowane przez zainteresowane strony z różnych sektorów poprawią usługi publiczne wspierające dostępną turystykę.
 • Opracowanie wspólnych planów działania na rzecz trwałości włączenia do planowania terytorialnego dostępnej turystyki. Długoterminowa współpraca zainteresowanych stron na rzecz lepszego zarządzania zostanie zapewniona poprzez przyjęcie i włączenie wspólnie opracowanych rozwiązań do głównego nurtu polityki.

Główne rezultaty projektu:

Główną zmianą osiągniętą poprzez działania projektowe będzie poprawa zarządzania i planowania terytorialnego w dziedzinie dostępnej turystyki dzięki:

 • poprawie wielopoziomowej i międzysektorowej współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz lepszego planowania i wdrażania dostępnej turystyki,
 • zwiększenie udziału osób z niepełnosrpawnościami w procesach planowania (zgodnie z zasadą “nic o niepełnosprawnych bez niepełnosprawnych”),
 • zwiększenie zdolności, wiedzy i współpracy wszystkich zainteresowanych stron,
 • zwiększenie ilość danych i przygotowanie narzędzi do ich gromadzenia dla planowania terytorialnego wspierającego dostępną turystykę,
 • ulepszenie usług dla osób z niepełnosprawnościami wspierających samodzielne podróżowanie.

Wskaźniki rezultatu:

 • 3 wspólne strategie i plany działania przygotowane przez organizacje partnerskie (1 dla każdego obszaru pilotażowego);
 • 3 opracowane rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami wspierające ich niezależne podróżowanie;
 • 12 organizacji współpracujących ponad granicami po zakończeniu projektu.

Partnerstwo:
Accessible Spaces for All to projekt międzynarodowy. Partnerzy Projektu to dwanaście organizacji partnerskich i 16 organizacji stowarzyszonych z sześciu krajów Europy Środkowej i jednej organizacji ogólnoeuropejskiej. Partnerami w projekcie są:

1 Geodetic Institute of Slovenia – Lider Projektu (Słowenia)
2 National Council of Disability Organizations of Slovenia (Słowenia)
3 Development Centre Murska Sobota (Słowenia)
4 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria)
5 Weinviertel Tourismus GmbH (Austria)
6 Tourism Board of Međimurje County (Chorwacja)
7 Public Institution for the Development of Međimurje County REDEA (Chorwacja)
8 Czech Environmental Information Agency (Czechy)
9 Czech paraplegic association (Czechy)
10 Zala County Self-Government (Węgry)
11 Rzeszow Regional Development Agency (Polska)
12 European Disability Forum (Belgia)

Okres trwania projektu: 01.03.2023 r. – 28.02.2026 r.

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:
https://www.interreg-central.eu/projects/ce-spaces4all/

________________________________________
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg Central Europe
________________________________________

Logo Uni Europejskiej 

Szkolenie oraz wizyta studyjna na terenie Podkarpacia

W dniach 06-07 lipca 2023 r. zespół projektu CE-Spaces4All Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. był organizatorem i gospodarzem wizyt studyjnych oraz szkolenia z zakresu obsługi aplikacji WAV – Web Accessibility Viewer. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciela Lidera Projektu tj. Instytutu Geodezyjneg Słowenii oraz przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W pierwszym dniu spotkania miała miejsce wizyta studyjna, której celem było zapoznanie się uczestników z rozwiązaniami i problemami dotyczącymi dostępności miejsc turystycznych na terenach wiejsko – miejskich. W pierwszej kolejności partnerzy udali się do miejscowości Markowa, gdzie odwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów oraz Zagrodę – Muzeum wsi Markowa. Uczestnicy spotkali się także z Panią Joanną Rupar – Sekretarz Gminy Markowa, która w obszerny sposób przedstawiła podejście samorządu gminy do spraw związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz ofertą i rozwiązaniami dla osób starszych. Dzięki uprzejmości Muzeum im. Rodziny Ulmów pracownik tej instytucji oprowadził grupę po centrum Markowej pokazując jej najważniejsze miejsca – Urząd Gminy, kościół parafialny, cmentarz z grobowcem rodziny Ulmów, muzea oraz opowiedział o Gminie, jej historii, problemach i bieżących wydarzeniach. W dalszej kolejności delegacja udała się do miasta Łańcuta, gdzie odwiedziła Centrum Informacji Turystycznej oraz zapoznała się z rozwiązaniami dla osób z niepełnosprawnościami w Hotelu Vis a vis. Po obiedzie delegacja zwiedziła park przy Zamku w Łańcucie. Pierwszy dzień zakończył się kolacją zorganizowaną na Rynku w Rzeszowie oraz wieczornym spacerem po starym centrum Rzeszowa.

W drugim dniu spotkania odbyło się szkolenie dla zespołu projektowego RARR z obsługi aplikacji służącej do mapowania barier dla osób z niepełnosprawnościcami. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Lidera Projektu. Część teoretyczna odbyła się w siedzibie RARR, natomiast część praktyczna miała miejsce na ulicach Rzeszowa.

Szkolenie pozwoliło pracownikom RARR na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności jak skutecznie zbierać dane dotyczące dostępności na terenie Podkarpacia. Natomiast wizyta studyjna pozwoliła na przedstawienie uczestnikom miejsc, w których odbędzie się program pilotażowy oraz na zapoznanie się z przedstawicielami instytucji i organizacji, które będą współpracowały w ramach projektu.

 

Szkolenie oraz wizyta studyjna w Wiedniu

W dniach 13-14 czerwca 2023 r. zespół projektu CE-Spaces4All Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczył w szkoleniu z zakresu planowania przestrzennego oraz zbierania danych dot. przeszkód i usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu.

Pierwszego dnia partnerzy projektu zapoznali się z podstawowymi zasadami planowania przestrzennego w Austrii dotyczącego potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikom przedstawiono sposoby uwzględniania dostępności w strategicznych dokumentach planistycznych. Jako przykład szczegółowo scharakteryzowano Strategię turystyczną Dolnej Austrii 2025. W drugiej połowie dnia odbyło się szkolenie w zakresie dostępności w turystyce zorganizowane przez EDF – Europejskie Forum Niepełnosprawności.

Pierwszy dzień zakończyła oficjalna kolacja w popularnej restauracji Fischerbrau w Wiedniu, podczas której uczestnicy mogli spróbować typowej regionalnej kuchni w Austrii.

W drugim dniu spotkania partnerzy uczestniczyli w wizycie studyjnej, która miała na celu przedstawienie rozwiązań ułatwiających poruszanie się po Wiedniu osób z niepełnosprawnościami. W trakcie wizyty partnerzy korzystali tylko z transportu publicznego tj. kolei, metra i tramwaju. Uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami w metrze, na stacjach i przystankach kolejowych, a także na ulicach w centrum Wiednia. Organizatorzy zabrali także uczestników spotkania do nowego osiedla mieszkaniowego Seestadt Aspern budowanego od podstaw na terenie byłego lotniska.

Szkolenie i wizyta studyjna pozwoliła uczestnikom na zdobycie wiedzy w zakresie zastosowanych rozwiązań w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU CE-Spaces4All

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r., przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyli w Spotkaniu Inauguracyjnym projekt „CE-Spaces4All – Dostępne miejsca dla wszystkich – Poprawa dostępności w turystyce dla osób z niepełnosprawnościami w Europie Centralnej”. Spotkanie odbyło się w Lublanie na Słowenii.

Ogólnym celem projektu jest wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu i wzmocnienie międzysektorowej współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w celu osiągnięcia lepszego planowania i wdrażania strategii dostępnej turystyki w przygranicznych regionach wiejskich w Europie Środkowej.

W projekcie bierze udział 12 partnerów i 16 partnerów stowarzyszonych z sześciu krajów Europy Środkowej tj. Słowenii, Chorwacji, Polski, Węgier, Czech oraz Austrii i jednej organizacji ogólnoeuropejskiej. Liderem projektu jest Geodetic Institute of Slovenia.

Pierwszy dzień rozpoczął się od wprowadzenia do Programu Interreg Central Europe przez reprezentanta Intytucji Zarządzającej. Omówione zostały najważniejsze założenia oraz cele programu, a także zasady wspópracy pomiędzy partnerami a opiekunem projektu. W dalszej kolejności poruszone zostały kwestie komunikacji i zarządzania, a także szczegółowo omówiono poszczególne etapy realizacji projektu. Dzień pierwszy zakończył się oficjalną kolacją, która pozwoliła na bliższe zapoznanie się poszczególnych zespołów projektowych.

W drugim dniu spotkania przedstawione zostały różne inicjatywy mające na celu ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami np. Pan Boyan Bahanov przedstawił działalność Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Pani Mirjam Kanalec i Pani Alenka Zigar przedstawiły działania podejmowane na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublany, Pan Matej Toman zaprezentował Europejską Kartę Osoby z niepełnosprawnością, natomiast przedstawicielka Słoweńskiej Organizacji Turystycznej Pani Masa Klemencic wyjaśniła możliwości dostępnej turystyki na terenie Słowenii.

Spotkanie zakończyło się wspólnym spacerem po centrum Lublany, który miał na celu przedstawienie dobrych praktyk w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnosciami.

Spotkanie Inauguracyjne projektu1Spotkanie Inauguracyjne projektu2Spotkanie Inauguracyjne projektu3Spotkanie Inauguracyjne projektu4Spotkanie Inauguracyjne projektu5

Kontakt: Bartosz Świder
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
bswider@rarr.rzeszow.pl
tel: 17 86 76 237