Logo RARR i EU
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Informujemy, że rekrutacja do III edycji projektu „Dostępna praca” rozpocznie się w terminie od 25.05.2022 do 15.06.2022 r.


Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

Projekt skierowany jest do osób:

 • z niepełnosprawnością,
 • zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej,
 • bezrobotnych.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkałe  na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób,
 • osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego,
 • osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach,
 • osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia  w skład którego wchodzi:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo indywidualne i grupowe,
 • stypendia szkoleniowe,
 • szkolenia zawodowe wg potrzeb,
 • 6 miesięczne staże zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Rekrutacja do I edycji projektu  odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020r. do 23 stycznia 2021r.

Rekrutacja do II edycji projektu  odbędzie się w terminie od 10 września 2021r.  do 30 września 2021r.


Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Kontakt telefoniczny bądź mailowy:
17 8676 291
zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych do III edycji projektu „Dostępna praca”.

Lista oceny formalnej III edycja


Informujemy, że rekrutacja do III edycji projektu „Dostępna praca” rozpocznie się w terminie od 25.05.2022 do 15.06.2022 r.


Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych do II edycji projektu „Dostępna praca”.

Lista oceny formalnej II edycja

Lista rezerwowa II edycja


RARR S.A. informuje o terminie rekrutacji do II edycji projektu „Dostępna praca” Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany ze środków EFS – projekty konkursowe.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych:    od 10.09.2021r. do 30.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu „Dostępna praca” dotyczące naboru dostępne będą w zakładce „Dokumenty do pobrania”  od dnia 10.09.2021 r.

htts://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/Dostepna-praca


Do pobrania lista ocen i formularzy

Lista oceny formularzy I edycja

Dokumenty do pobrania edycja III:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa-

Oświadczenie o zamieszkaniu

Oświadczenie o wykształceniu

Oświadczenie o spełnieniu przesłanek

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz osoba bierna zawodowo


Dokumenty do pobrania edycja II:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie II edycja

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy II edycja

Załącznik nr 2 – karta oceny formalnej II edycja

Załącznik nr 3 – oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo II edycja

Załącznik nr 4 – oświadczenie o wykształceniu II edycja

Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu przesłanek II edycja

Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych II edycja

Załącznik – deklaracja poufności II edycja

Załącznik – Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa podkarpackiego II edycja

Załącznik – Oświadczenie o zatrudnieniu II edycja

Załącznik – Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa II edycja

Załącznik – Oświadczenie o nieuczestniczeniu w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 mies II edycja

 


Dokumenty do pobrania edycja I:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 – oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo

Załącznik nr 4 – oświadczenie o wykształceniu

Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu przesłanek

Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik – deklaracja poufności

Załącznik – Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa podkarpackiego

Załącznik – Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik – Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Załącznik – Oświadczenie o nieuczestniczeniu w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 mies