Dostępna praca

3 grudnia 2020
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

Projekt skierowany jest do osób:

 • z niepełnosprawnością,
 • zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej,
 • bezrobotnych.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkałe  na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób,
 • osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego,
 • osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach,
 • osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia  w skład którego wchodzi:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo indywidualne i grupowe,
 • stypendia szkoleniowe,
 • szkolenia zawodowe wg potrzeb,
 • 6 miesięczne staże zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad osoba zależną.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Rekrutacja do I edycji projektu  odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020r. do 23 stycznia 2021r.


Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Kontakt telefoniczny bądź mailowy:
17 8676 291,  668 517 359
zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl