Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > BSI_4Women – Bałtycka inicjatywa na rzecz rozwoju działalności gospodarczej kobiet uchodźców
BSI_4Women_Logo_Standard_medium

Wojskowa inwazja Rosji na Ukrainę nie tylko spowodowała jeden z najtragiczniejszych kryzysów humanitarnych na świecie, ale także zniszczenia, które dotkną terytoria mieszczące się daleko od granicy z Ukrainą. Głównym zadaniem projektu jest stworzenie przyjaznego środowiska gospodarczego dla przedsiębiorczych kobiet i innowatorek z Ukrainy, ale także z innych krajów znajdujących się w podobnej sytuacji, jak na przykład Syria. Jako efekt końcowy chcemy opracować model sieci współpracy, który będzie miał za zadanie pomoc tym kobietom podczas zakładania własnego biznesu. Działania niniejszej inicjatywy ukierunkowane są na tereny położone w Regionach basenu Morza Bałtyckiego. Partnerzy zaangażowani w realizację projektu działają w różnych sferach społecznych, co daje szersze spojrzenie na możliwości w regionach objętych działaniami w projekcie. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności w Regionie Morza Bałtyckiego. Kraje członkowskie UE i ich gospodarki skorzystają na aktywizacji zawodowej wrażliwych grup uchodźców, ale co z tego najistotniejsze, imigranci wojenni otrzymają profesjonalną, długoterminową pomoc biznesową. Zapobiegnie to wielu społecznym problemom, które wynikają z kryzysu migracyjnego.

 

Projekt BSI_4Women współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego pomaga w transformacji działającej w kierunku zielonego i odpornego regionu Morza Bałtyckiego.

Budżet projektu: 2 100 976,70 EUR

Dofinansowanie UE: 1 574 279,86 EUR

Fundusze Norweskie: 177 502,50 EUR

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona www: interreg-baltic.eu/project/bsi_4women/

Facebook:  www.facebook.com/BSI4Women

Instagram: www.instagram.com/bsi_4women

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bsi4women

  • Zainteresowani migranci

Kobiety uchodźcy z terenów dotkniętych działaniami wojennymi (głównie Ukraina, Syria).  Kobiety-uchodźczynie, które przybyły do krajów partnerskich aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i dzieciom. Na aktywizacji zawodowej zagrożonych grup uchodźców skorzystają wszystkie kraje członkowskie UE i ich gospodarki, ale przede wszystkim migrujące kobiety otrzymają wsparcie w postaci profesjonalnej, długoterminowej pomocy biznesowej.

  • Organizacje wspierające rozwój biznesu

Organizacje z regionów partnerskich – Polski, Norwegii, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Szwecji odpowiadające za rozwój biznesu, digitalizację, rekrutację pracowników,  prowadzące działania na rzecz poprawy warunków w środowiska pracy i internacjonalizacji. Stroną partnerami są organizacje wspierające biznes ze Szwecji, Łotwy, Danii, Estonii i Norwegii i Polski, ale wszyscy partnerzy będą współpracować z lokalnymi organizacjami organizacjami wspierającymi biznes.

  • Instytucje edukacji i szkoleniowe

Projekt koncentruje się na stworzeniu przyjaznego środowiska ekonomicznego (ekosystemu) dla kobiet-przedsiębiorców i innowatorów pochodzących z Ukrainy i innych krajów w podobnej sytuacji. 0rganizacje z najlepszymi praktykami i metodami tworzenia danych oraz modelami living lab w środowisku międzynarodowym. Partnerzy będą angażować ośrodki edukacyjne/szkoleniowe i szkoły i współpracować z nimi w celu promowania edukacji wśród uchodźców.

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa

Partnerzy projektu będą współpracować z MŚP z wielu sektorów, aby testować usług pilotażowe w rzeczywistym środowisku, zwłaszcza w sektorach, które obejmują dostarczanie specjalnych programów dla migrantów. Ta grupa docelowa jest osiągalna w całym obszarze bałtyckim, zwłaszcza w Szwecji, Łotwie, Danii, Estonii, Norwegii oraz w Polsce. MŚP będą zaangażowane w Grupy interesariuszy i ekosystem wspieranie kobiet-uchodźców

  • Regionalne władze publiczne

Kluczowa rola regionalnych władz publicznych polega na wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji, dlatego traktuje środowiska pracy zdalnej jako element  atrakcyjności obszaru. Inne sektory to lokalny rozwój usług  lokalnych, przedsiębiorczość, nauka i infrastruktura. Wszyscy partnerzy będą współpracować z regionalnymi władzami publicznymi. Wspólnie  ztą grupą interesariuszy prowadzone będą konsultacje wypracowanych rozwiązań a także  analiza możliwości współfinansowania proponowanych działań, w ramach dostępnych programów regionalnych.

Celem projektu jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w obszarze Morza Bałtyckiego oraz zapewnienie trwałości rezultatów projektu poprzez utworzenie mechanizmu wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz promocję i rekomendacje w zakresie instrumentów wsparcia dla firm zakładanych przez kobiety uchodźców. Projekt ma również na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym i społecznym sektora biznesowego w krajach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego spowodowanym pokłosiem inwazji na Ukrainę czy innych wojen w różnych miejscach na świecie:

– podniesienie umiejętności przedsiębiorczych kobiet uchodźców, które zaowocują ich niezależnością ekonomiczną, samozatrudnieniem, samorealizacją i potencjału,

– stworzenie programu inkubacji innowacyjnego biznesu,

– zapewnienie uczestnikom projektu mechanizmu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– zwiększenie konkurencyjności firm z Regionu Morza Bałtyckiego,

– upowszechnienie wypracowanych rozwiązań.

Lider Projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna (Polska)

Partner 1: Rada Okręgu More i Romsdal (Norwegia)

Partner 2: Centrum Biznesowe Dania Centralna (Dania)
Partner 3: Fundacja Talin Park Naukowy TECHNOPOL (Estonia)

Partner 4: Park Naukowo – Technologiczny Kaunas (Litwa)

Partner 5: Fundacja “Park Technologiczny VentspilsbHigh”

Partner 6: Park Naukowy Dalarna (Szwecja)

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, w okresie

01.01.2023 – 31.12.2025

Koordynator Projektu: Marek Duda – e-mail: mduda@rarr.rzeszow.pl; tel: (017) 8676215

Koordynator ds. finansowych: Beata Hulinka – e-mail: bhulinka@rarr.rzeszow.pl; tel (017) 86 76 214

Menadżer ds. Komunikacji: Agnieszka Nędza – e-mail anedza@rarr.rzeszow.pl; tel: (017) 86 76 221