BRESE

13 lutego 2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 sierpnia 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Regiony przygraniczne w Europie na rzecz przedsiębiorczości społecznej” (z ang. Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship) –  Akronim „BRESE”. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Europe.

Tematyka projektu:

Ostatnio zainteresowanie przedsiębiorstw społecznych jako dostawców rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych i środowiskowych stale rośnie. Przedsiębiorstwa społeczne to firmy łączące cele społeczne z duchem przedsiębiorczości. Organizacje te koncentrują się na osiąganiu szerszych celów społecznych, środowiskowych lub społecznych, dlatego łączą elementy społeczne z przedsiębiorczymi.

Przedsiębiorstwa społeczne wykazały zdolność do wspierania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, zaspokajania potrzeb społecznych oraz budowania spójności i integracji społecznej. Niosą one również potencjał do promowania większej liczby lepszych miejsc pracy przeciwdziałających wysokiemu bezrobociu i stopom bezrobocia młodzieży, z którymi boryka się kilka regionów Europy. Niezależnie od wielkiego potencjału przedsiębiorstw społecznych, krajobraz polityki i ram prawnych dostosowanych do przedsiębiorstw społecznych, a także odpowiednie instrumenty wsparcia biznesu są nadal bardzo rozdrobnione i rzadkie w krajach europejskich. Ponadto przedsiębiorstwa społeczne nie odgrywają jeszcze dużej roli w agendzie polityków lub społeczeństwa.

Cel projektu:

Projekt BRESE ma na celu dekonstrukcję barier, podnoszenie świadomości oraz ocenę ram polityki i programów wspierania biznesu dla przedsiębiorstw społecznych poprzez porównanie i ulepszenie istniejących instrumentów polityki w różnych europejskich regionach przygranicznych. W ten sposób BRESE podsumuje istniejące ramy i dostosowane systemy wsparcia w regionach partnerskich oraz ulepszy instrumenty polityki regionalnej, aby lepiej reagować na potrzeby przedsiębiorstw społecznych.

Partnerstwo:

BRESE to projekt ponadnarodowy. Partnerzy Projektu to sześć organizacji partnerskich
z pięciu krajów Europy Środkowej:

1- Euregio Rhine-Waal – Lider Projektu (Niemcy)
2- HAMAG BICRO (Chorwacja)
3- Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (Łotwa)
4- Slovak Business Agency (Słowacja)
5- University of Latvia (Łotwa)
6- Rzeszow Regional Development Agency (Polska)

Okres trwania projektu:  01.08.2019 r. – 31.01.2023 r.

Dane kontaktowe polskiego partnera projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Strony internetowe dotyczące Projektu:

https://www.interregeurope.eu/brese/
https://www.facebook.com/BRESEproject/

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg Europe

Informacja o spotkaniu

14 listopada 2019 r. W Rzeszowie odbyło się 1. Regionalne spotkanie interesariuszy lokalnych projektu BRESE. Podczas spotkania uczestnikom projektu zaprezentowano nowy projekt rozwoju ekonomii społecznej BRESE. 14 interesariuszy biorących udział w spotkaniu to przedstawiciele instytucji zajmujących się ekonomią społeczną w województwie podkarpackim, w tym przedstawiciele administracji publicznej, instytucji wspierających przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa społeczne. Podczas spotkania omawiano potrzeby i wyzwania związane z ekonomią społeczną w województwie podkarpackim i opracowano, w jaki sposób można włączyć projekt BRESE do bieżących działań i inicjatyw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w tej dziedzinie.