Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Projekty > Bierny dziś – aktywny jutro
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi.

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujące woj. podkarpackie.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 •  niepełnosprawne – 20 pkt.,
 •  bierne zawodowo – 20 pkt.,
 •  zamieszkałe wieś/miasto poniżej 20 tys. mieszkańców – 3 pkt.,
 •  których dochód na członka rodziny wynosi do 500 zł na osobę – 3 pkt.,
 •  osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego – 3 pkt.

W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

 •  pośrednictwo pracy,
 •  doradztwo zawodowe,
 •  Indywidualny Plan Działania (IPD),
 •  doradztwo psychologiczne,
 •  szkolenia specjalistyczne wg. potrzeb (min. księgowość, kadry i płace, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, grafika komputerowa, itp.),potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
 •  stypendium szkoleniowe,
 •  4 – miesięczne płatne staże – 1570 zł/mc/brutto,
 •  zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia specjalistyczne wg. potrzeb;
 •  wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Wartość projektu: 1 369 248,00 PLN.
Wartość dofinansowania projektu z UE: 1 300 785,60 PLN.

Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, Pokój: 114 (parter)
Tel.: 17 86 76 253,
www.rarr.rzeszow.pl
https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/bierny-dzis-aktywny-jutro

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

UWAGA !!!
PRACOWNIA MENTORINGOWA W DNIU 29.12.2017 r. ( piątek) CZYNNA OD GODZINY 8:00 DO 16:00.

PRACOWNIA MENTORINGOWA
Biuro projektu „Bierny dziś – aktywny jutro” informuje, o utworzeniu dla Uczestników Projektu Pracowni Mentoringowej.
Pracownia znajduje się na parterze budynku RARR S.A. w pokoju 114. Ma na celu aktywizację uczestników projektu poprzez zapoznanie ich z instytucjami rynku pracy, budowanie sieci kontaktów oraz tworzenie i przedstawianie CV. Jest to miejsce wspólnej pracy animatorów i uczestników projektu na rzecz poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy mogą korzystać z dwóch przygotowanych stanowisk do pracy, wyposażonych w laptopy z dostępem do internetu oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Przy stanowiskach pracy uczestnicy projektu mogą tworzyć/aktualizować dokumenty aplikacyjne, skanować, drukować i wysyłać dokumenty. Nad działaniem Pracowni Mentoringowej czuwają Animatorzy projektu.

GODZINY PRACY:
Poniedziałek – Piątek : 7:30 – 15:30
Jeden dzień w tygodniu do godziny 18:00 (w parzystym tygodniu – piątek,
a w tygodniu nieparzystym – poniedziałek)

KONTAKT:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel: 17 86 76 253
Pokój 114
E-mail: akubas@rarr.rzeszow.plaleksandramucha@rarr.rzeszow.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II edycji projektu pt. „Bierny dziś – aktywny jutro”.

Termin rekrutacji: od 16.08.2017 r. do 05.09.2017r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
a) osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 114 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – z dopiskiem „Bierny dziś – aktywny jutro” – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

LISTY RANKINGOWE:
W związku z zakończeniem rekrutacji do II edycji projektu „Bierny dziś – aktywny jutro”, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia listy rankingowe osób zakwalifikowanych, listy osób na liście rezerwowej oraz listy osób, które zrezygnowały udział w w/w projekcie.

 1. Lista-osób-zakwalifikowanych-do-projektu
 2. Lista-osób-na-liście-rezerwowych
 3. Lista-osób,-które-zrezygnowały

Biuro projektu, zwraca się z prośbą do osób, które zostały zakwalifikowane do II edycji projektu
o pilne podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie w godzinach od 7:30 do 15:30.

 1. Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie
 2. Umowa-uczestnictwa-w-projekcie—wzór
 3. Oświadczenie—nr-konta
 4. Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

*Umowa uczestnictwa w projekcie do podpisania i odebrania w biurze projektu.

Biuro projektu poinformuje Państwa o kolejnych etapach realizacji działań projektowych.

DORADZTWO ZAWODOWE

Biuro projektu “Bierny dziś – aktywny jutro” informuję Uczestników Projektu o spotkaniach z doradcą zawodowym

Spotkania z doradcą zawodowym odbywać się będą w budynku RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.

Poniżej harmonogram spotkań:

Harmonogram – doradztwo zawodowe – II Edycja

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO I POŚREDNICTWO
Biuro projektu pn. „Bierny dziś – aktywny jutro” informuje o możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na: doradztwo, pośrednictwo, szkolenia wg potrzeb.


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Regulamin—zwrot-kosztów-dojazdu
 2. Zgoda-na-przelanie-środków-na-konto
 3. Oświadczenie

Szczegółowe informacje udziela biuro projektuPORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Biuro projektu “Bierny dziś – aktywny jutro” informuje Uczestników Projektu o spotkaniach
z psychologiem

Spotkania z doradcą zawodowym odbywać się będą w budynku RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.

Poniżej harmonogram spotkań:

 1. Poradnictwo-psychologiczne—harmonogram

Szczegółowe informacje udziela Biuro projektu:
Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 253
Pokój: 114

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
a) osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 114 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – z dopiskiem „Bierny dziś – aktywny jutro” – liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

LISTY RANKINGOWE:
W związku z zakończeniem rekrutacji do II edycji projektu „Bierny dziś – aktywny jutro”, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia listy rankingowe osób zakwalifikowanych, listy osób na liście rezerwowej oraz listy osób, które zrezygnowały udział w w/w projekcie.

 1. Lista-osób-zakwalifikowanych-do-projektu
 2. Lista-osób-na-liście-rezerwowych
 3. Lista-osób,-które-zrezygnowały

Biuro projektu, zwraca się z prośbą do osób, które zostały zakwalifikowane do II edycji projektu
o pilne podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie w godzinach od 7:30 do 15:30.

 1. Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie
 2. Umowa-uczestnictwa-w-projekcie—wzór
 3. Oświadczenie—nr-konta
 4. Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

*Umowa uczestnictwa w projekcie do podpisania i odebrania w biurze projektu.

Biuro projektu poinformuje Państwa o kolejnych etapach realizacji działań projektowych.

Szczegółowe informacje udziela biuro projektuECJALISTYCZBE WG. POTRZEB

Biuro projektu “Bierny dziś – aktywny jutro” informuję Uczestników Projektu, iż trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy/ów na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych według potrzeb.
Długi termin oczekiwania spowodowany jest stosowaniem procedur przetargowym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Prawdopodobny termin szkoleń: listopad 2017.
Szczegółowe informacje udziela biuro projektu.


ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NASZKOLENIA
Biuro projektu pn. „Bierny dziś – aktywny jutro” informuje o możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na: doradztwo, pośrednictwo, szkolenia wg potrzeb.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Regulamin—zwrot-kosztów-dojazdu
 2. Zgoda-na-przelanie-środków-na-konto
 3. Oświadczenie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

CZĘŚĆ I. MODUŁ SZKOLEŃ BIUROWYCH

 1. Harmonogram—Kadry-i-płace
 2. Harmonogram—Podstawy-rachunkowości
 3. Harmonogram—Kurs-pracownik-administracyjno-biurowy

CZĘŚĆ II. MODUŁ SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYCZNYCH

 1. Kurs Grafika komputerowa
 2. Kurs Programowanie stron i serwisów WWW – podstawowy
 3. Programowanie stron i serwisów WWW – rozszerzony
 4. Kurs ECDL

CZEŚĆ III. MODUŁ SZKOLEŃ GASTRONOMICZNYCH

 1. Cukiernik

CZĘŚĆ IV. MODUŁ SZKOLEŃ HANDLOWYCH

 1. Kurs Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania

CZEŚĆ V. MODUŁ SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

 1. Kurs Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

CZĘŚĆ VI. MODUŁ SZKOLEŃ USŁUGOWYCH I RZEMIOSŁA

 1. Kurs Pracownik usług kosmetycznych

CZĘŚĆ VII. MODUŁ SZKOLEŃ PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH

 1. Kurs opiekunki dziecięcej

Szczegółowe informacje udziela Biuro projektu:
Biuro projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 253
Pokój: 114 (parter)

Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 253
Pokój: 114 (parter)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Koordynator projektu:
Piotr Stącel
17 86 76 244
e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl

Animator:
Agata Kubas
tel. 17 86 76 253
e-mail: akubas@rarr.rzeszow.pl

Animator:
Aleksandra Mucha
tel. 17 86 76 253
e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl;