Logo RARR i EU

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

I. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu rarr.rzeszow.pl (utrzymywanego na serwerach OVH) i reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez klientów serwisu danych osobowych oraz pozostałych informacji pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszej strony, w szczególności poprzez pliki cookies. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora danych.

 

II. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (U.UE.L.2016.119.1)– dalej „RODO”, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U.2019, poz.1781) jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl. 
 1. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres email:sekretariat@rarr.rzeszow.pl lub wskazane na stronie serwisu numery telefoniczne.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przez Nas przetwarzane:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Państwa zgody oraz art. 10 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne w celu informowania naszych użytkowników o bieżących działaniach podejmowanych w ramach zadań Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w szczególności o organizowanych przez Administratora wydarzeniach, prowadzonych projektach, warsztatach oraz pozostałych formach udzielanego wsparcia (Newsletter);
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora m.in. marketingu bezpośredniego oraz działań prowadzonych w mediach społecznościowych, a także  w celach informacyjnych, zaś w odniesieniu do danych informatycznych w postaci plików cookies – w celu prawidłowego działania lub wyświetlania strony, utrzymania sesji i pozostałych funkcjonalności, a także w celach statystycznych;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym dotyczących faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami podatkowym oraz obowiązków archiwizacyjnych;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń przysługujących Administratorowi;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)RODO – w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także jego udokumentowaniem i archiwizacją;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu udzielenia zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, a które prowadzi się w oparciu o obowiązujące u Administratora procedury udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: podmioty świadczące dla Administratora m.in. usługi prawne lub finansowo-księgowe, usługi doradcze, usługi informatyczne, hostingowe, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, usługi pocztowe lub kurierskie, dostawcy narzędzi służących do analityki działania strony, a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Partnerzy Biznesowi. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. f) odbiorcami Państwa danych osobowych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia, a także właściciel platformy zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego podwykonawcy oraz podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe ze względu na obowiązujące Administratora postanowienia umów o dofinansowanie projektów. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. g) odbiorcami Państwa danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych będą także: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia, a także właściciel platformy zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenia zamówienia i jego podwykonawcy lub właściciel Bazy Konkurencyjności, na której prowadzone jest postępowanie o udzielenia zamówienia oraz podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe ze względu na obowiązujące Administratora postanowienia umów o dofinansowanie projektów.
 1. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania uzyskania informacji czy dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu;
 • żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania mają również Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osobie;
 • żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, które może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazane w pkt 2 i 3 adresy
  e-mail;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prawo to może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazane w pkt 2 i 3 adresy e-mail, a skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na  przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 4 lit. f) przysługuje Państwu:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 4 lit. f) nie przysługuje Państwu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Państwa dane będą przetwarzane:
 • w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a) do wycofania przez Państwa zgody;
 • w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. b) do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. c) do czasu zawarcia i zrealizowania umowy;
 • w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. d) do czasu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym dotyczących faktur i innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowym, a także wykonania obowiązków archiwizacyjnych wynikających z obowiązującej u Administratora Instrukcji Kancelaryjnej obejmującej Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt lub dłużej ze względu na postanowienia wynikające z zawartych przez Administratora umów o dofinansowanie projektów;
 • w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. e) do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi lub zakończenia postępowań w tym przedmiocie;
 • w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. f) zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązującą u Administratora Instrukcję Kancelaryjną obejmującą Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. W przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi – okres przechowywania dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat – przez okres jego trwania;
 • w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. g) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dłużej ze względu na obowiązującą u Administratora Instrukcję Kancelaryjną obejmującą Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz postanowienia wynikające z zawartych przez Administratora umów o dofinansowanie projektów.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 lit. a) – e) i g). W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. f) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 1. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Ponadto, w sytuacji gdy Państwa dane osobowe pochodzą np. ze stron internetowych i/lub z publicznych rejestrów, czyli są pozyskane przez Administratora niebezpośrednio od Państwa, a podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych określona jest w pkt 4 lit. f) i g) to Administrator przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego przedsiębiorstwa, dane rejestrowe, dane kontaktowe.

III. Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

Dla Państwa wygody serwis rarr.rzeszow.pl używa plików cookies, aby dostosować serwis do potrzeb naszych użytkowników oraz w celach statystycznych.

1) Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2) W jakim celu używamy cookies ?

Dane uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika rarr.rzeszow.pl, a ponadto w celach statystycznych. Zgromadzone informacje pozwalają nam na stałe ulepszanie naszego serwisu, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych klientów. Stosowane przez nas pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3) Przez jaki okres są przechowywane pliki cookies ?

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4) W jaki sposób zablokować cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies :

Urządzenia mobilne:

W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli w/w, zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Google Analitycs

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook Inc. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze w/w serwisu. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Plugin Instagrama

Z naszego serwisu internetowego mogą Państwo zostać bezpośrednio przekierowani na nasz oficjalny profil w aplikacji Instagram. Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez Spółkę Facebook Ireland Limited, zatem korzystanie
z niego stanowi umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem a  Facebook Ireland Limited. Wszelkie informacje dotyczące rodzaju danych zbieranych przez aplikację, sposobu korzystania z informacji przez administratora oraz praw przysługujących użytkownikom znajdą Państwo pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875

Plugin Linkedina

Nasza strona zawiera ponadto plugin do serwisu społecznościowego Linkedin, który połączy Państwa bezpośrednio z profilem naszej firmy. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Linkedin proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Plugin Twittera

Nasza strona zawiera również plugin do serwisu społecznościowego Twitter, który połączy Państwa bezpośrednio z naszym profilem na serwerze ww. serwisu. Twitter może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności w serwisie Twitter zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią polityki prywatności portalu pod adresem: https://twitter.com/en/privacy

Plugin YouTube

Nasza strona zawiera plugin do portalu YouTube, który połączy Państwa bezpośrednio z naszym kanałem Youtube RARR S.A. YouTube może uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że YouTube nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu YouTube proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/. Operatorem portalu YouTube jest spółka Google Ireland Limited.

IV. Ochrona danych stosowanych przez Administratora.

Miejsca logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

V. Zmiana treści Polityki Prywatności.

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.