Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Kariera > Oferty aktualne > Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje osoby na stanowisko Główny specjalista – informatyk w Biurze Spółki

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje osoby na stanowisko Główny specjalista – informatyk w Biurze Spółki

12 stycznia 2022
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Miejsce pracy:

 • Rzeszów/Jasionka

Zadania na stanowisku:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych
 2. koordynowanie zakupów sprzętu informatycznego, licencji oraz materiałów eksploatacyjnych
 3. administrowanie bazami danych MS SQL oraz oprogramowaniem
 4. rozbudowa, konfigurowanie oraz administrowanie systemami informatycznymi, siecią światłowodową
 5. techniczna obsługa stron internetowych funkcjonujących w Spółce
 6. nadzór nad infrastrukturą IT oraz wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych we współpracy z zespołem IT Spółki

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
 • staż pracy: min. 5 lat
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku informatyka
 • kwalifikacje:
 1. praktyczna znajomość sieci światłowodowych, sieci LAN (opartych o urządzenia CISCO), WIFI (Ubiquiti Networks) WAN (Fortigate, Mikrotik)
 2. umiejętność zarządzania infrastrukturą On Prem – macierze, serwery, serwery kopii zapasowych
 3. wiedza w zakresie konfigurowania środowisk Vmware, oprogramowania Veeam Backup & Recovery oraz Synology Active Backup
 4. administrowanie środowiskami Microsoft: Windosw Server 2012. 2019 (AD, GPO), Windows 7/10, SQL, LINUX: Ubuntu/Debian (wewnętrze systemy Spółki)
 5. administrowanie środowiskiem Microsoft 365 (głównie Exchange Online, Teams, Onedrive): zarządzanie licencjami, użytkownikami, politykami bezpieczeństwa
 6. znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa IT i ochrony danych osobowych oraz współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 7. umiejętność zarządzania stronami www. posiadanymi w Spółce w zakresie technicznym – aktualizacja, kopie zapasowe,
 8. umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów natury systemowej i sieciowej,
 9. znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza i znajomość przepisów prawa w specyficznym obszarze – zgodnie z pełnioną funkcją
 2. komunikatywność
 3. terminowość
 4. inicjatywa
 5. sumienność
 6. dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

 • Umowa w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres od 1 marca 2022 r.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty kandydatów składane są w siedzibie RARR S.A. przy ulicy Szopena 51, 35-959 Rzeszów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska, na które odbywa się rekrutacja lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
 • Dokumenty kandydatów należy składać w terminie do 31.01.2022 r.
 • Po upływie ww. terminu zostanie dokonana weryfikacja nadesłanych dokumentów, wyłonieni kandydaci przechodzą do merytorycznego etapu rekrutacji, który odbywać się będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Po dokonaniu oceny merytorycznej Pracodawca wyłania kandydata do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy.

UWAGA:

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do merytorycznego etapu procesu rekrutacji mogą zostać odebrane w siedzibie RARR S.A. w ciągu 30 dni od daty upływu terminu rekrutacji. Po upływie ww. terminu nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną trwale zniszczone/usunięte.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie
 • Prosimy o zawarcie w CV następujących oświadczeń:
 1. „Oświadczam iż zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną udostępnioną przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ogłoszeniu o rekrutacji pracownika na stanowisko……………………………………w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”
 2. „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. moich danych osobowych zawartych w dokumentach przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Wiem, że mogę w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę.”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Z uwagi na stosowanie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej jako: RODO) – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – w związku z pozyskiwaniem od Państwa i przetwarzaniem Państwa danych osobowych udostępnianych przez Państwa jako osobę ubiegającą się o zatrudnienie – na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz RODO-  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl
 3. Udostępnione przez Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  (przetwarzanie danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z art. 221 §1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) .
 4. Udostępnione przez Państwa, dla ubiegania się o zatrudnienie jako pracownika na podstawie stosunku pracy – dane osobowe inne niż wskazane w pkt (3) powyżej (np. fotografia z Państwa wizerunkiem, numer PESEL) – przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej w formie wyraźnego oświadczenia zawartego w zgłoszeniu rekrutacyjnym albo zgody wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez złożenie administratorowi dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych, wskazanych w pkt (3) powyżej – jest warunkiem ubiegania się o zatrudnienie, w tym udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez RARR S. A. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych, innych niż wskazanych w pkt (3) powyżej – jest dobrowolne i nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.
 7. Udostępniane przez Państwa fotografie z Państwa wizerunkiem nie stanowią danych biometrycznych (szczególnych kategorii danych osobowych), albowiem nie będą przetwarzane specjalnym metodami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikacje osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.
 8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacji albo do momentu wycofania się przez Państwa z rekrutacji, maksymalnie do czasu ich usunięcia tj. do 30 dni od daty  zakończenia procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez RARR S.A., która jest ich administratorem, natomiast odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne lub księgowo-finansowe. Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 10. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od RARR S.A. potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, nadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądania od RARR S.A. ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto – w przypadku udostępnienia danych na podstawie zgody – udzieloną zgodę możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat@rarr.rzeszow.pl
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez RARR S.A. danych osobowych narusza przepisy, w tym RODO – przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13.  Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 14. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.