Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – planowane nabory > Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027
1.1 Badania i rozwój
Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

NA CO?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw na realizację „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

 • prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R (moduły obligatoryjne przesądzające o badawczym charakterze projektu stanowiące większość zakresu rzeczowego projektu, tj. koszty kwalifikowane związane z ich realizacją stanowią większość kosztów kwalifikowanych w projekcie),
 • prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) i/lub prace wdrożeniowe (moduły fakultatywne, których realizacja jest możliwa w celu lepszego dopasowania zakresu wsparcia do zidentyfikowanych potrzeb podmiotów objętych wsparciem),
 • dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu (moduł „Doradztwo”).

 

DLA KOGO??

O dofinansowanie jako wnioskodawca mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. a) posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. b) prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz uzyskują przychody z tej działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru (w tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu),
 3. c) posiadają siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe / dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

DOFINANSOWANIE

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Prace B+R’’ wynosi:
 • mikro i małe przedsiębiorstwo
 • 80% w przypadku badań przemysłowych;
 • 60% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • średnie przedsiębiorstwo
 • 75% w przypadku badań przemysłowych;
 • 50% w przypadku prac rozwojowych;
 • duże przedsiębiorstwo
 • 65% w przypadku badań przemysłowych;
 • 40% w przypadku prac rozwojowych.
 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Infrastruktura B+R’’ wynosi:
 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych,
 • średnie przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych,
 • duże przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych.
 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Prace przedwdrożeniowe’’ w ramach pomocy de minimis wynosi:
 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • średnie przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,
 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Prace wdrożeniowe’’ wynosi:
 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych,
 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla modułu ,,Doradztwo’’ w ramach pomocy de minimis wynosi:
 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • średnie przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych.
 1. Minimalna wartość projektu – Nie dotyczy
 2. Maksymalna wartość projektu – Nie dotyczy
 3. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi: 500 000 PLN
 4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi: 35 000 000 PLN

 TERMINY:

Nabór wniosków trwa od 31.08.2023 r. do 30.11.2023 r. do godz. 23.59.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.