Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – planowane nabory > Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia
Konkurs: 1.3 Wsparcie MŚP
Typ projektu: Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP

NA CO?

Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, realizowane na terenie województwa podkarpackiego, będące wynikiem wdrożenia prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych. Premiowane będzie zastosowanie rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0. Zakłada się również możliwość wsparcia usług doradczych pod warunkiem bezpośredniego powiązania z projektem.

Projekt musi wpisać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych. Obowiązkowym elementem dokumentacji w zakresie prac B+R będzie Raport z przeprowadzonych prac B+R, który powinien zawierać przede wszystkim:

  • Wprowadzenie zawierające uzasadnienie podjęcia prac B+R;
  • Opis poziomu wiedzy o zagadnieniu, którego dotyczy praca wraz ze wskazaniem źródeł literackich, z których wynika powyższa wiedza;
  • Metodologię prac B+R, zawierającą opis sposobu wykonania prac wraz z informacją jaką zastosowano aparaturę/program komputerowy, jakich użyto materiałów;
  • Wyniki prac wraz z ich analizą;
  • Wnioski określające najistotniejsze wyniki prac.

Prace B+R muszą zostać zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich trzech lat, licząc
do dnia ogłoszenia naboru i koniecznym jest, aby wnioskodawca dysponował prawami do ich wyników, co powinno znajdować potwierdzenie w dokumentacji. Wymóg 3 lat nie dotyczy wnioskodawców, którzy są w posiadaniu patentu.

DLA KOGO??

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany
i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności.

DOFINANSOWANIE

Wdrożenie wyników prac B+R będzie wspierane w formie dotacji warunkowej.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 PLN, zaś maksymalna 3 000 000,00 PLN.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą wnioskować o maksymalnie 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, natomiast średnie przedsiębiorstwa o 60%.

TERMINY:

Nabór wniosków trwa od 01.10.2023 r. do 30.10.2023 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.