Logo RARR i EU

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
Konkurs: 1.3: Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

NA CO?

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie kompleksowych projektów MŚP na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji obejmujące:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ – transformacji

Wsparcie obejmie opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ – transformacji), którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ, ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw;
 • wydłużanie życia produktu;
 • ekoprojektowanie;
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi;
 • tworzenie platform współdzielenia;
 • symbioza przemysłowa;
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ – transformacji

Wsparcie obejmie wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
 • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
 • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego;

DLA KOGO??

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

DOFINANSOWANIE

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

I etap:

 • koszty usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • maksymalna wartość dofinansowania w etapie I wynosi 100 000 PLN.
 • maksymalna intensywność wsparcia w etapie I – 100 % kosztów kwalifikowanych.

II etap:

 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • koszty usług szkoleniowych.
 • maksymalna wartość dofinansowania w etapie II wynosi 3 500 000 PLN.
 • maksymalna intensywność wsparcia w etapie II – 85 % kosztów kwalifikowanych.

TERMINY:

ETAP I

 • przewidziany termin rozpoczęcia składania wniosków: 10.2023 r.
 • przewidziany termin zakończenia składania wniosków: 12.2023 r.
 • przewidziana alokacja: 10 mln PLN

ETAP II

 • przewidziany termin zakończenia składania wniosków: 2024 r.
 • przewidziana alokacja: 100 mln PLN

AKADEMIA GOZ – TRANSFORMACJI

W ramach programu zakłada się także realizację działań edukacyjnych i promocyjnych, których celem będzie uświadomienie przedsiębiorcom korzyści płynących z transformacji ku zielonej gospodarce oraz promocja wiedzy i rozwiązań w zakresie tematyki GOZ.

W ramach Akademii GOZ-transformacji będą odbywać się m.in. webinary, spotkania matchmakingowe, warsztaty/wydarzenia edukacyjne mające na celu uświadomienie przedsiębiorcom korzyści płynących z wzięcia czynnego udziału w transformacji ku zielonej gospodarce oraz promocja wiedzy i rozwiązań w zakresie tematyki obejmującej m.in:

 • wiedzę ogólną o GOZ i Europejskim Zielonym Ładzie,
 • przykłady modeli biznesowych opartych na GOZ,
 • przykłady współpracy przedsiębiorstw w ramach symbiozy przemysłowej,
 • dobre praktyki gospodarki cyrkulacyjnej,
 • regulacje prawne dotyczące GOZ.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.