Logo RARR i EU

TARCZA FINANSOWA 2.0 PFR

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną
z COVID-19.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

 • Przedsiębiorstwo działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku lub w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu
  do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
 • Kwota subwencji zależna od wielkości spadku przychodów:

– 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%

– 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%

 • Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł
 • Możliwość umorzenia do 100% subwencji w zależności od utrzymania zatrudnienia
  w 2021 roku
 • Wartość programu to 6,5 mld zł
 • Okres wypłat subwencji przez PFR to 15 stycznia 2021 r. – 28 lutego 2021 r.
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach

 

 Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małychśrednich firm

 • Przedsiębiorstwo działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro
 • Spadek obrotów o minimum 30% w od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na danych rzeczywistych) lub od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na predykcji, a
  w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – oparty na danych rzeczywistych)
 • Firma musi wykazać koszty stałe w okresie kwalifikowanym
 • Subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy)
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika
 • Wartość programu to 6,5 mld zł
 • Okres wypłat subwencji przez PFR to 15 stycznia 2021 r. – 28 lutego 2021 r.
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach

 

Ważne! Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż:

 • 72 000 zł dla mikrofirm
 • 144 000 zł dla małych i średnich firm.

 

Ponadto mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy muszą spełnić poniższe warunki:

 • muszą prowadzić działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji)
 • muszą prowadzić działalność w jednym lub więcej ze wskazanych kodów PKD
  w trzech datach, czyli: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku o subwencję
 • nie mogą posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym nie będą uznawane za zaległość

 

 Zasady wyliczania zatrudnienia

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień
31 grudnia 2019 roku, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na ten dzień – na dzień 31 lipca 2020 roku.

Przedsiębiorca, który nie zatrudniał żadnych osób, nie może otrzymać wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Na potrzeby ustalenia statusu przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy
  (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa – zlecenie lub umowa o dzieło), za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

 

Branże, które mogą otrzymać wsparcie:

 • 29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 12.Z – Pozostałe drukowanie
 • 13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
 • 39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • 10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 11.Z – Działalność agencji reklamowych
 • 20.Z – Działalność fotograficzna
 • 21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 90.D – Działalność paramedyczna
 • 01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych– zespół muzyczny
 • 02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 02.Z – Działalność muzeów
 • 11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

 Na co można przeznaczyć wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0?

Pomoc udzielana mikrofirmom jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na przykład na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów wszelkich należności publicznoprawnych, kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Subwencja dla małych i średnich firm może być przeznaczona na finansowanie 70% kosztów stałych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

 1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
 2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
 3. Rozliczania projektów
 4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.