Logo RARR i EU

Szybka Ścieżka

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Konkurs 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

NA CO??

W ramach działania dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Uzupełnieniem wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej

Rezultatem projektu ma być wdrożenie innowacyjnego minimum w skali kraju produktu lub usługi.

DLA KOGO??

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się
  z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

DOFINANSOWANIE

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych;
 • 15 mln euro –jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów –100 tys. euro) –na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;
 • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Poziom dofinansowania:

Intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (premia) może zostać zwiększona, gdy przedsiębiorstwa realizują projekt w ramach
tzw. skutecznej współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu.

Skuteczna współpraca musi dotyczyć współpracy pomiędzy: przedsiębiorstwami, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową.

Premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu uzyska przedsiębiorstwo, które nie później niż w okresie do 3 lat od zakończenia projektu:

 • zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych,
  w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
 • opublikuje wyniki projektu w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (ujętych w wykazie czasopism opublikowanym przez MNiSW, którym przypisano wartość punktową 70 pkt lub więcej; wykaz jest dostępny w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP), lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
 • w całości rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

 TERMINY:


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

 1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
 2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
 3. Rozliczania projektów
 4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.