Logo RARR i EU

Konkurs 1.4.1

Działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) będzie można pozyskać wsparcie na projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:

1) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

2) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

1) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

2) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 85 000 000 PLN.

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Na co?

Rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Zasięg terytorialny?

MŚP działające na terenie województwa podkarpackiego.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków od  28 października 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków

o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). W przypadku zmiany terminu zakończenia naboru informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 oraz na portalu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 sierpnia 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 Kryteria wyboru projektów

 1. Prace B+R przeprowadzone przez wnioskodawcę – 22 pkt
 2. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami – 18 pkt:
 • lotnictwo i kosmonautyka – 18 pkt
 • motoryzacja – 15 pkt
 • informacja i telekomunikacja ICT – 8 pkt
 • jakość życia        – 5 pkt
 1. Potencjał rynkowy rezultatu projektu – 15 pkt:
 2. Stopień innowacyjności produktu/usługi:
 • w skali kraju, stosowanych w okresie do 3 lat – 6 pkt
 • w skali świata, stosowanych w okresie do 3 lat – 10 pkt
 • nieznanych i niestosowanych dotychczas – 14 pkt
 1. Relacja przychodów do wartości projektu – 10 pkt
 2. Rodzaj działalności gospodarczej – 7 pkt:
 • sektor produkcyjny – 7 pkt
 • sektor usługowy – 3 pkt
 1. Wkład własny wyższy od wymaganego – 5 pkt (1 pkt za każdy 1%)
 2. Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej – 4 pkt.
 3. Wpływ projektu na rozwój gospodarczy obszaru objętego programem – 3 pkt
 4. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu – 2 pkt

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.