Logo RARR i EU

Konkurs 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

Nabór zakończony

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2019 r., od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 stycznia 2020 r., do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Dla kogo?

MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (tylko komponent dot. eksperymentalnych prac rozwojowych)

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące swoim zakresem:

1) komponent badawczy tj.:

  1. eksperymentalne prace rozwojowe (poziom od VII do IX TRL), w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony (dotyczy MŚP oraz dużych przedsiębiorstw);
  2. prace przedwdrożeniowe tj. działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac w działalności gospodarczej tj. doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, certyfikacji i atestacji gotowego produktu (dotyczy MŚP).

W wyniku prowadzonych prac powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie .

2) komponent wdrożeniowy tj. inwestycje niezbędne do urynkowienia ww. innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) będącego wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych w ramach komponentu badawczego (dotyczy MŚP).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu komponent badawczy:

  • w przypadku kosztów bezpośrednich prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

 

Status przedsiębiorstwa
w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014
Maksymalny poziom dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojoweMaksymalny poziom dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe po uwzględnieniu premii
Mikro45%60%
Małe45%60%
Średnie35%50%
Duże25%40%
  • w przypadku kosztów pośrednich (tj. koszty które nie zostały uwzględnione jako koszty bezpośrednie dla eksperymentalnych prac rozwojowych) – 85% wydatków kwalifikowanych;
  • w przypadku kosztów bezpośrednich związanych z pracami przedwdrożeniowymi (tylko MŚP) – 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu komponent wdrożeniowy (tylko MŚP):

W przypadku kosztów bezpośrednich związanych z inwestycjami niezbędnymi do urynkowienia innowacyjnych rozwiązań (produktów, usług, procesów) będących wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych w ramach komponentu badawczego, maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania jest uzależniony od statusu MŚP przedsiębiorstwa. Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorstwa
w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków inwestycyjnych związanych z urynkowieniem (wdrożeniem) innowacyjnych rozwiązań
mikro70%
małe70%
średnie60%

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, tj.:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 7 000 000 PLN

Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 15 000 000 PLN

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 wrzesień 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.