Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – nabory zakończone > Konkurs: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

Konkurs: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

NA CO??

W ramach działania dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które swoim zakresem obejmują:

1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
w przedsiębiorstwach – wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R lub

2) rozwój/uzupełnienie posiadanego zaplecza B+R instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanego na świadczenie wysokiej jakości usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych). IOB będą wspierane, gdy:

 • inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów IOB
  i wynika z zapotrzebowania przedsiębiorstw na podobną infrastrukturę B+R,
 • inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R,
 • infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom (określono sposób jej udostępniania).

 

Podmioty ubiegające się o wsparcie są zobowiązane do przedstawienia wiarygodnego planu prac B+R (przedsiębiorstwa) albo planu wykorzystania infrastruktury B+R (instytucje otoczenia biznesu).

Wsparcie dla IOB jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy dana IOB posiada już w swoich zasobach zaplecze B+R i prowadziła prace w tym zakresie, a potrzebuje wsparcia na powstanie nowego zaplecza (np. z innego zakresu), które będzie odpowiedzią na zdiagnozowanie potrzeby przedsiębiorstw. Nie będą wspieranie IOB, które nie posiadają zasobów B+R, a tym samym doświadczenia w działalności B+R.

Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w zakres tematyczny Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, do których zaliczamy:

 1. Lotnictwo i kosmonautyka
 2. Motoryzacja
 3. Informacja i telekomunikacja (ICT)
 4. Jakość życia

 

DLA KOGO??

 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe,
 • sieci/grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej, zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy
  o dofinansowanie.

 

DOFINANSOWANIE

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 200 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 50 000 000 PLN

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 37 000 000 PLN

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór wniosków trwa od 30 kwietnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

 1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
 2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
 3. Rozliczania projektów
 4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.