Logo RARR i EU

Nabór wniosków o dofinansowanie do działania 1.2
Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

DO KOGO?

MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

NA CO?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

DOFINANSOWANIE

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000 zł

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE

800 000 zł

WKŁAD WŁASNY

minimum 15%

TERMINY:

RUNDA I – od 07.04.2020 r. do 28.05.2020 r.

RUNDA II – od 04.08.2020 r. do 07.09.2020 r.

Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.